Skip to content

Παριντελε Μιχαι Βαλικα – πρεντικα (κήρυγμα στην εκκλησία) λα Μπουναβεστιρε (Ευαγγελισμός)

Απρίλιος 2, 2012
Youtube:

Παριντελε Μιχαι Βαλικα – πρεντικα (κήρυγμα στην εκκλησία) λα Μπουναβεστιρε (Ευαγγελισμός)

Κουβâντ κου πουτερε μουλτă σχι κου ω îνκăρκăτουρă τεολογικă ντεοσεμπιτ ντε μπογατă α πρεοτουλουι κε ρăμâνε στατορνικ îν κονβινγερεα κă Αντεβăρουλ τρεμπουιε σπους σχι κă νου “α βενιτ μομεντουλ ντε α μăρτουρισι îν ασκουνς”. Μπουνουλ Ντουμνεζεου σă νι-λ τσινă σăνăτος σχι λα φελ ντε κουραjος.

Πρεντικα ιν φορματ τεξτ α πρ. προφ.

Μιχαι Βαλικα λα Ντουμινικα Μπουνειβεστιρι

http://apologeticum.wordpress.com/2012/03/27/predica-in-format-text-a-pr-prof-mihai-valica-la-duminica-buneivestiri/

Πρεακουβιοσι σι πρεακουκερνικι παριντι, πρεακουβιοασε μαικι, ιουμπιτι πελερινι σι ιουμπιτι κρεντινκιοσι.
Ζιουα ντε ασταζι ρεπρεζιντα ω ιντρειτα μπουκουριε κου ουν ιντρειτ χαρ πεστε χαρ, αβανντ ιν βεντερε ιμπορταντα ει σι ανουμε εστε πραζνικ ιμπαρατεσκ (σι ανουμε) Μπουναβεστιρε. Πεντρου κα ασταζι εστε ντουμινικα α πατρα ντιν Ποστ πριν καρε σφαντουλ αποστολ σι εβανγχελιστ Μαρκου νε αμιντεστε ντε ιμπορταντα ρουγακιουνιι σι α ποστουλουι, πριν ακεα βινντεκαρε μινουνατα πε καρε ω φακε Ιισους Χριστος Ντουμνεζεου ακελουι κοπιλ λουνατικ. Σι α τρεια μαρε μπουκουριε, φαπτουλ κα ασταζι, ακεαστα ντουμινικα εστε ινκχινατα Σφαντουλουι Ιοαν Σκαραρουλ.

Αυτό το άρθρο είναι γραμμένο στη ρουμανική γλώσσα με ελληνικό αλφάβητο
Ακεστ (Αεστου) αρτικολ εστε îν λιμμπα ρομâνă σκρισă κου λιτερε γρεκεσχτι
Acest (Aestu) articol este în limba română scrisă cu litere greceşti
This article is in romanian language written with greek alphabet
.

Ντεσιγουρ, κουβαντουλ βα φι πουτιν μαι λουνγ, νταρ ορικουμ νου ιντρειτ. Σι βόι ινκερκα σα φακ ω σιντεζα ακεστορ φοαρτε ιμπορταντε μομεντε ντιν βιατα ποστουλουι σι ντιν βιατα νοαστρα- ουρκουσουλ νοστρου ντουχοβνικεσκ.

Νε αμιντιμ κα ιν πριμα ντουμινικα α σφαντουλουι σι μαρελουι ποστ, αμ σερμπατ κου τοτιι μπουκουρια μπιρουιντει Ορτοντοξιει, καρε ντεσιγουρ, ε ρεπρεζεντατα ιν μοντ σπεκιαλ πριν βικτορια σφιντελορ ικοανε ιμποτριβα ικονομαχιλορ –κει καρε, ντεσιγουρ, ταγαντουιαου κα χαρουλ λουι Ντουμνεζεου ς-αρ ρεβαρσα σι πριν ακεστε φρουμοασε ιμαγινι, καρε σουντ ιμαγινι κερεστι εξπουσε οκχιλορ νοστρι τρουπεστι. Σι α ντοουα ντουμινικα, κα νου κουμβα σα ραμανεμ ντοαρ λα κεεα κε σε βεντε: λα πικτουρα, λα περετι, λα καταπετεασμα, λα ικοανε, λα κρουκι, Σφιντιι Παριντι αου ρανντουιτ σα φιε σερμπατ Σφαντουλ Γριγοριε Παλαμα, κελ καρε α σιντετιζατ ντουμνεζειασκα ινβατατουρα ντεσπρε ενεργιιλε ντουμνεζειεστι νεκρεατε. Ντεκι, ιν σπατελε α κεεα κε σε βεντε σι νε-αμ ομπισνουιτ σι νε-αμ μπουκουρατ ιν Ντουμινικα Ορτοντοξιει, βινε α ντοουα ντουμινικα σι νε σπουνε: ντα, νταρ νου νουμαι ακεαστα εστε Ορτοντοξια. Ιν σπατελε α κεεα κε σε βεντε εστε σι κεβα νεβαζουτ σι ανουμε χαρουλ ντουμνεζειεσκ νεκρεατ σι ντεσιγουρ, σλαβα λουι Ντουμνεζεου πε καρε ω βεντεμ σι πε ακεεα.

Νόι πουτεμ σα φακεμ σι ντιν α ντοουα ντουμινικα ντιν Ποστουλ Μαρε ω Ντουμινικα α Ορτοντοξιει, αντικα α ικοανελορ, νταρ ντε ντατα ακεαστα α ικοανελορ νεβαζουτε, ρεπρεζεντατε ιν σπεκιαλ, πριν σλαβα λουι Ντουμνεζεου. Πεντρου κα Σφ. Γριγοριε Παλαμα νου φακε αλτκεβα ντεκατ ω σιντεζα α μομεντουλουι ντε πε Ταμπορ. Ακελ μομεντ ιμπορταντ ιν καρε κει τρει αποστολι αου βαζουτ σλαβα ντουμνεζειασκα σι αου βαζουτ Λουμινα λουι Χριστος σι ς-αου ιμπαρτασιτ ντε ακελ χαρ ντουμνεζειεσκ νεκρεατ. Ντεκι, ιατα κα ακεστ ντουετ, ακεστ τανντεμ ιντρε πριμα Ντουμινικα α Ορτοντοξιει, α ικοανελορ σι α ντοουα Ντουμινικα α λουι Παλαμα, ιν καρε νε αρατα κα εξιστα σι ουν χαρ νεβαζουτ, νταρ πουτεμ βεντεα σλαβα λουι Ντουμνεζεου σι ω τρανσφορμαμ ντε ντατα ακεαστα πριν βρεντνικια νοαστρα σα βεντεμ σλαβα λουι Ντουμνεζεου, εξιστα ω στρανσα ρελατιε ντε ω ιμπορταντα κοβαρσιτοαρε. Ακεαστα εστε ιμαγινεα Ορτοντοξιει.

Σι ιατα κα βινε ντουμινικα α τρεια, Ντουμινικα Σφιντει Κρουκι, καρε πουσα λα μιjλοκουλ ποστουλουι νε αρατα κα jερτφα λουι Χριστος πε κρουκε εστε πουνκτουλ κεντραλ, πουνκτουλ ζερω αλ μαντουιριι νοαστρε. Ντε ακεεα νε σι ινντεαμνα Μαντουιτορουλ νοστρου Ιισους Χριστος: “…κελ καρε βρεα σα βινα ντουπα Μινε, σα σε λεπεντε ντε σινε (ντε τοτ κε αρε, ιν σενσουλ ντε λεπανταρε ντε σινε, ντε τοτ εγόισμουλ) σα-σι ια κρουκεα ιν φιεκαρε ζι- σπουνε σφ. Αποστολ Λουκα –(ντιν πακατε νου σε κιτεστε λα Λουκα, κι λα Μαρκου), νταρ εστε εξτρεμ ντε ιμπορταντα ακεαστα πρεκιζαρε πε καρε ω φακε σφαντουλ αποστολ Λουκα: “σα-σι ια κρουκεα ιν φιεκαρε ζι σι σα-Μι ουρμεζε Μιε”. Ντεκι, ιατα ινντεμνουλ φρουμος, ντουμνεζειεσκ. Ασταζι, ιατα, ς-α κιτιτ Εβανγχελια ντε λα Λουκα, πριν καρε νι σε αρατα ντεσιγουρ, μομεντουλ Μπουνειβεστιρι. Α φοστ τριμις ινγερουλ Γαβριιλ ιν Ναζαρετ, λα ω φεκιοαρα λογοντιτα σα ανουντε ταινα κεα ντιν βεακ ασκουνσα σι ντε ινγερι νεστιουτα. Ατι αουζιτ κου τοτιι σι κουνοαστεμ ακεαστα Εβανγχελιε εξτρεμ ντε ιμπορταντα ιν καρε Σφαντα Φεκιοαρα Μαρια νου εστε σουρπρινσα; Εα εστε ντοαρ νεντουμεριτα ντε σαλουτουλ πε καρε ιλ πριμεστε ντε λα ινγερ: “Μπουκουρα-Τε κεα πλινα ντε χαρ, Ντομνουλ εστε κου τινε! Μπινεκουβαντατα εστι Του ιντρε φεμει σι μπινεκουβαντατ εστε ροντουλ παντεκελουι ταου.” Λα αουζουλ ακεστορ κουβιντε, εα ρεακτιονεαζα κερανντ εξπλικατιι: “Κουμ ποατε σα φιε κεεα κε σπουι, ντακα εου νου κουνοσκ μπαρμπατ, νου σουντ κασατοριτα κου αλτε κουβιντε”. Σι ατουνκι (ινγερουλ) σπουνε: “Ντουχουλ Σφαντ Σ-α κομπορατ πεστε τινε σι πουτερεα Κελουι Πρεαιναλτ τε βα ουμμπρι. Ντε ακεεα, σι Σφαντουλ Καρε Σε βα ναστε ντιν τινε, Φιουλ λουι Ντουμνεζεου σε βα κχεμα”. Ιν ακεαστα κονστα Βεστεα κεα Μπουνα. Λα αουζουλ ακεστει εξπλικατιι, Σφαντα Φεκιοαρα Μαρια ακκεπτα σι σπουνε “Ιατα ροαμπα Ντομνουλουι! Φιε μιε ντουπα κουβαντουλ ταου.” Σι ντε λα ακελ μομεντ, νε ιστορισεσκ Σφιντιι Παριντι, πριν ταινα ντουμνεζειασκα ς-α προντους κονκεπερεα ντε λα Ντουχουλ Σφαντ.

Σι βετι βεντεα κα ινκεπανντ ντε ασταζι, 25 μαρτιε πανα πε 25 ντεκεμμπριε σουντ εξακτ 9 λουνι, περιοαντα ντε κρεστερε α προυνκουλουι ντουπα τοατα ρανντουιαλα ομενεασκα. Βεντεμ, ιουμπιτι κρεντινκιοσι, κα Σφαντα Φεκιοαρα Μαρια φιινντ ομπισνουιτα κου σακρουλ, εα -σπουνεαμ κα- νου α φοστ λουατα πριν σουρπρινντερε. Ιαρ φαπτουλ κα εα, κερανντ εξπλικατιι νου φακε αλτκεβα ντεκατ σα-σι λαμουρεασκα ακορντουλ, πεντρου κα πουτεα σα ρεφουζε. Πουτεα σα σπουνα “κρεντ κα ατι γρεσιτ αντρεσα, νου βα κουνοσκ, νου σουντ εου βρεντνικα”. Πουτεα σα καντα ιντρ-ω φαλσα κουβιοσιε, ιν φινε, κατε νου σε πουτεαου ινταμπλα ιν μομεντουλ ιν καρε εα αρ φι ρεφουζατ σαου νου αρ φι κερουτ ακεστε εξπλικατιι.

Εστε εξτρεμ ντε ιμπορταντ σα κουνοαστεμ ακεστ λουκρου. Ντε κε; Ιν σπεκιαλ πεντρου βιατα πρεοτεασκα, μοναχαλα, καλουγαρεασκα, μουλτι κονφουνντα ασκουλταρεα κου κχεφουλ σι κχερεμουλ φιε αλ πρεοτουλουι, αλ ντουχοβνικουλουι σαου αλ σταρετουλουι σαου αλ επισκοπουλουι. Σι ντε μουλτε ορι σε μαι ινταμπλα σι ακεστ λουκρου. Νταρ ντιν κομπορταμεντουλ Σφιντει Φεκιοαρε Μαρια βεντεμ κα εα α φοστ κονσουλτατα, α φοστ ανουντατα σι ι ς-α εξπλικατ κα κεεα κε αρε ντε φακουτ εστε ντε λα Ντουχουλ Σφαντ. Εα α ιντελες σι ατουνκι α ακκεπτατ. Πουτεα σα βινα κου ουρματορουλ μεσαj τριμις ντε Ντουμνεζεου: “Σι ιατα κα του αι φοστ πρεγατιτα ντιν βεακ “… (Ντακα μεργεμ σι ντουπα ερεζια κατολικα, καρε σπουνε κα α φοστ κονκεπουτα φαρα ντε πακατ “ιμμακολατα κονκεπζιονε”..)” Ιτι ντα Ντουμνεζεου πορουνκα σα ναστι πε Χριστος. Βρει νου βρει, ακεστα ε μεσαjουλ”. Σι ντισπαρεα. Ει, νου-ι κχιαρ ασα! Βεντεμ κα Σφαντα Φεκιοαρα Μαρια, πριν φαπτουλ κα α πριμιτ ακελε λαμουριρι, εα ντιν ακελ μομεντ σε φακε βρεντνικα. Ιν ακεαστα κονστα βρεντνικια Σφιντει Φεκιοαρε Μαρια: κα εα σι-α ντατ ακορντουλ κου τοατα φιιντα ει σι α σπους: “Ντα, βρεαου. Φιε! Φακα-σε ασα ντουπα κουμ αι σπους. Φιε μιε ντουπα βόια λουι Ντουμνεζεου.” Ντεκι, ιατα ιν ακεαστα κονστα, ρεπετ πεντρου α ντοουα οαρα, βρεντνικια – αξιος, α Σφιντει Φεκιοαρε Μαρια.Σπουν ακεστ λουκρου, ντεοαρεκε κουνοαστεμ ινβατατουρα γρεσιτα α κατολικιλορ, ερετικα σι ανουμε κα πε Φεκιοαρα Μαρια α κρεατ-ω Ντουμνεζεου, κχιαρ ντακα ς-α νασκουτ, α κρεατ-ω φαρα πακατουλ στραμοσεσκ. Ω ινβατατουρα γραβα, ντε ω γραβιτατε ντιαμπολικα. Ντε κε; Πεντρου κα, ντακα αρ φι φοστ ποσιμπιλ σα σε νασκα ουν σινγουρ ομ ιν μανιερα ιν καρε σπουν ει κα ς-αρ φι νασκουτ Φεκιοαρα Μαρια, νου αρ μαι φι τρεμπουιτ σα Σε ιντρουπεζε Φιουλ λουι Ντουμνεζεου, ν-αρ μαι φι τρεμπουιτ σα Σε ραστιγνεασκα, σα φιε μπατjοκοριτ, ουμιλιτ σι ομορατ Φιουλ λουι Ντουμνεζεου. Πεντρου κα ιατα, εξιστα ποσιμπιλιτατεα σα ναστι σαου σα κρεεζι οαμενι ασεμενεα Φεκιοαρε Μαρια. Σι, πλους κα ακεστ λουκρου αντουκε σι πρεντεστινατια. Αντικα, σπουνεμ φιε κα φοστ βρεντνικα σαου νεβρεντνικα, πεντρου φαπτουλ κα Ντουμνεζεου α κρεατ-ω φαρα πακατουλ στραμοσεσκ, εα α φοστ σορτιτα φαρα βόια ει, φαρα ακορντουλ ει, ασα κα ουν ρομποτ. Ι σε σπουνε : γατα, βει ναστε πε Χριστος σι ατατα τοτ. Ορι, ακεστ λουκρου α νασκουτ ω αλτα ερεζιε , ακεεα α πρεντεστινατιει. Αντικα, ντιν βεακ Ντουμνεζεου νε ρανντουιεστε σπρε οσανντα βεσνικα σαου σπρε ντρεπτατε σι μπουκουριε βεσνικα, ασα κουμ βρεα Ντουμνεζεου, ασα κουμ κρεντε Ελ σι κουμ μπινεβόιεστε. Ορι, ιατα κα Ντουμνεζεου εστε σι ντρεπτ. Στιμ πρεα μπινε κα πε λανγα μπουνατατε, ι-α ντατ ομουλουι σι λιμπερτατεα Λουι. Ντεκι, κχιπουλ σι ασεμαναρεα λουι Ντουμνεζεου ιν ομ κονστα τοκμαι ιν λιμπερουλ αρμπιτρου. Ελ ποατε σα ντεκιντα. Σι βομ βορμπι ιν σουμπιεκτουλ τρει ντεσπρε σκαρα Σφαντουλουι Ιοαν Σκαραρουλ σι βομ βεντεα κουμ, λα κουβαντουλ 4, σε βορμπεστε τοκμαι ντεσπρε ασκουλταρε. Βόι ρελουα ακεαστα ιντεε.

Ντεκι, ιατα ιουμπιτι κρεντινκιοσι, κα Ντουμνεζεου νε-α ντατ ακεστ μαρε νταρ κα νόι σα κονσιμτιμ λιμπερ, κα νόι σα σπουνεμ ντα ατουνκι κανντ στιμ κα λουκραρεα νοαστρα εστε λουκραρεα καρε νε ινντρεαπτα σπρε μαντουιρε. Στιτι πρεα μπινε κα, ντακα ασκουλταρεα πε καρε αου ντους-ω ουνιι λα εξτρεμ σι πε καρε ουνιι αου τρανσφορματ-ω κχιαρ ιν ντικτατουρα εκλεζιαλα, αρ φι ποτριβιτα σι πεντρου μομεντουλ ιν καρε κει μαρι-(ντε μουλτε ορι, εστε αρχι-κουνοσκουτα ιστορια- ντε λα πατριαρχι, επισκοπι σι αλτι αρχιμανντριτι) αου γρεσιτ σι αου σκος ερεζιι. Σι νε αμιντιμ κχιαρ ντε Γριγοριε Παλαμα καρε ς-α οπους λα τρει πατριαρχι: πατριαρχουλουι Ιοαν Καλιτας ντε Κονσταντινοπολ, πατριαρχουλουι Ζαχαρια ντιν Ιερουσαλιμ σι πατριαρχουλουι Αλεξανντρου αλ Αλεξανντριει. Τοτι κει τρει πατριαρχι λ-αου κοννταμνατ πε κινε; Πε Γριγοριε Παλαμα σι λ-αου φακουτ ερετικ. Ιαρ ελ ερα ουν σιμπλου πρεοτ. Σι νε αμιντιμ κα πε 4 νόιεμμπριε 1344-ω ντατα ιμπορταντα-Σφ Γριγοριε Παλαμα ς-α οπους σι α σπους:σουντετι ιν ρατακιρε, σουντετι ιν γρεσεαλα! Κανντ αου βαζουτ κα ουνεορι νου μεργε κου ασκουλταρεα πατριαρχαλα, κε-αου φακουτ; Αου πους πολιτικουλ πε ελ, σι στιτι πρεα μπινε κε ς-α ινταμπλατ. Ντεκι α φοστ πολιτικουλ σι φορτα κελορ τρει πατριαρχι σι λα ουρμα λ-αου σι κοννταμνατ ιντρ-ουν σινοντ κα ερετικ. Σι ερα ουν σιμπλου πρεοτ. Κε-α φακουτ; Ντακα αρ φι λουατ ασκουλταρεα ντουπα κουμ κρεντ ουνιι κα εστε ασκουλταρεα, αρ φι φοστ σι ελ ερετικ. Νταρ ιατα κα αντεβαρουλ νου εστε ντε παρτεα κελορ καρε κονντουκ σι αλ κελορ μαρι σι ταρι σαου α πολιτικουλουι. Αντεβαρουλ εστε ιν ιλουμιναρεα πε καρε Ντουμνεζεου ω ντα πριν σμερενιε σι ιν βιατα ουνουι πρεοτ κουμ α φοστ Γριγοριε Παλαμα λα ακεα βρεμε. Απόι α αjουνς μιτροπολιτ ντε Τεσαλονικ, στιμ πρεα μπινε κανντ σι κουμ σι ε κελ καρε σιντετιζεαζα σι πουνε ιντρ-ουν κατεχισμ ατατ ντε γραιτορ σι φρουμος, ντοκτρινα σι ινβατατουρα Μπισερικιι ντεσπρε ενεργια λουι Ντουμνεζεου νεκρεατα. Κε βρεαου σα βα σπουν ε καασκουλταρεα αρε ω λιμιτα. Ασκουλτι πανα ιν μομεντουλ ιν καρε στιι πρεα μπινε κα ορντινουλ σαου ασκουλταρεα- ζισα ιν γχιλιμελε “ασκουλταρε”- κα νου μαι ε ασκουλταρε, ε ινντεμν λα ερεζιε σαου ιντεμν σα ασκουλτι ντε αλτκινεβα – ατουνκι, τρεμπουιε σα στιι σα τε οπουι, νταρ ρουγανντου-τε. Ιαρ Γριγοριε Παλαμα εστε ουν μοντελ ακτουαλ, λα καρε νόι τρεμπουιε σα απελαμ πεντρου κα σα φακεμ φατα φαλσελορ ασκουλταρι, φαλσελορ περκεπτε. Ιαρ νόι, λα ορα ακτουαλα τραιμ ω ντικτατουρα εκλεζιαλα ατατ ντε πουτερνικα, ινκατ τοτουλ βινε κεντραλ. Νου τε μαι λασα, κονφορμ κανονουλουι 34, σα τε μαι οργανιζεζι λοκαλ. Κε σα μαι βορμπιμ, τοτουλ ντε λα κεντρου. Ντακα νου φακι αι ινκουρκατ-ω. Ντε φαπτ, ντακα αι στα σα φακι τοτ κε σε σπουνε ακολω, αρ ινσεμνα σα-τι ια τοτ τιμπουλ, σα νου τε μαι γανντεστι λα σουφλετ σι λα μαντουιρε σι σα τε κονστρουιεστι ντοαρ λα εξτεριορ, ουιτανντ ντε σκαρα λουι Ιοαν Σκαραρουλ καρε, βομ βεντεα κα αρε ω αλτα ντιμενσιουνε, ω ασκενσιουνε ντουχοβνικεασκα σι νου ουνα πε οριζονταλα.
Ντεκι, βρεαου σα ινκχει ακεστ σουμπιεκτ ντεσπρε Μπουναβεστιρε, σπουνανντ κα εστε σαρμπατοαρεα τουτουρορ σαρμπατοριλορ, τεμελια τουτουρορ σαρμπατοριλορ, ντεοαρεκε πε ακεστ μομεντ αλ Μπουνειβεστιρι σε φουννταμεντεαζα κελελαλτε σαρμπατορι ινκλουσιβ Ινβιερεα, Ιναλταρεα. Σι ντεσιγουρ, μπουν ε Ντουμνεζεου πε σκαουνουλ Σφιντει Τρειμι, πε μπαζα ακεστει ρεβελατιι νοου τεσταμενταρε στα τοατα βιατα νοαστρα σι ινντουμνεζειρεα νοαστρα. Ντε ακεεα, ασταζι Βεστεα κεα Μπουνα εστε κα Ντουμνεζεου α ρανντουιτ κα, πριντρ-ω Φεκιοαρα καρε ρεπρεζιντα νεαμουλ ομενεσκ, ρεπρεζιντα βρεντνικια νεαμουλουι ομενεσκ, φαπτουλ κα κατολικιι πριν ακεα ερεζιε “ιμακουλατα κονκεπτιε”, απόι “ασουμπτιω” (ιναλταρεα λα κερ πριν φορτα ει)… αρε ατατεα αμπερατιι ινκατ τι-ε γρεου, ντε μουλτε ορι, σα νου ρεακτιονεζι λα ακεστε αμπερατιι κατολικε. Σι κατολικιι, ντορινντ σα ντεα μαι μουλτα κινστε Σφιντει Φεκιοαρε Μαρια -κακι σπουν κα ντακα ς-α νασκουτ φαρα πακατουλ στραμοσεσκ- βα ντατι σεαμα, ερα απροαπε κα Ντουμνεζεου. Ει ντορινντ σα-ι ντεα μαι μουλτα κινστε, ι-αου λουατ σι κινστεα καρε α μαι αβουτ-ω! Πεντρου κα ντακα τε-αι νασκουτ ασα φαρα ντε πακατ, καρε ε βρεντνικια τα; Νταρ κανντ αι σπους ντουπα ντισκερναμαντ σι ασκουλταρε σι κχιμπζουιρε: “Ντα, βρεαου σα νασκ, βρεαου σα φακ κουμ α σπους Ντουμνεζεου,” ιν ακεαστα κονστα βρεντνικια! Ντεκι, ιατα ιουμπιτι κρεντινκιοσι, κατ ντε ιμπορταντ ε κα νόι σα κουνοαστεμ σι, ατουνκι κανντ πριμιμ ασκουλταρε κα πρεοτι, κα σιμπλι κρεστινι, κα μοναχι, σα νι σε εξπλικε ιν ντουχουλ ντραγοστει σι βετι βεντεα κα νου εξιστα ασκουλταρε νεκονντιτιονατα. Ω σπουνε Σφ Ιοαν Σκαραρουλ, κιτιτι Κουβαντουλ 4: “Κινστιτι ασκουλταρεα ιν ντραγοστε”. Ντακα εξιστα ασκουλταρεα ιν ντραγοστε, ακεεα εστε βεσνικα, ακεεα τε ινβρεντνικεστε σι πε τινε κανντ ακκεπτι –πεντρου κα ω ασκουλταρεα αρε εφεκτ σι ασουπρα κελουι καρε σαβαρσεστε ακελ λουκρου, νταρ σι ντε ουνντε πλεακα πορουνκα ασκουλτανντ, νταρ ιν ντραγοστε. Κανντ εστε ιν ντικτατουρα, κανντ εστε ασκουλταρε ντοαρ κα ασα βρεαου εου, ει, ακεεα νου εστε ω ασκουλταρε ιν ντουχουλ, νικι ιν ντραγοστε, κι εστε ιν πριμουλ ρανντ ω κχινουιρε α ουνουια πε κελαλαλτ, σαου ντοαρ κα σα τε αρατι κα αι αjουνς κεβα σαου κινεβα.

Ιουμπιτι κρεντινκιοσι, κου ακεστ γανντ ασταζι νόι πριμιμ βεστεα κα Φιουλ λουι Ντουμνεζεου σε βα ναστε ντιν Φεκιοαρα Μαρια, νε μπουκουραμ ντε ακεαστα μαρε ζι σι χαρουλ ντουμνεζειεσκ, χαρουλ πραζνικουλουι ντε ασταζι, σα ραμανα ντεσιγουρ, ιν ινιμα σι ιν σουφλετουλ νοστρου!

Μεργεμ μαι ντεπαρτε λα μομεντουλ εβανγχελιει ντε ασταζι, λα Μαρκου, καπ.9, ιν καρε βινε ακελ τατα ντισπερατ, σουπαρατ, ιντριστατ κα αρ αβεα ουν φιου λουνατικ. Ντεκι, ακεστα αβεα ω μποαλα ντε επιλεψιε. Ατι ασκουλτατ ακεαστα εβανγχελιε, εστε αρχι-κουνοσκουτα ακεαστα μινουνε, ντε ζεκι ντε ορι ς-α κιτιτ. Σουντ μπολι καρε σουντ ρεζουλτατ αλ ουνει προαστε ατιτουντινι, σαου ουνουι γρεσιτ στιλ ντε βιατα. Σι ατουνκι κανντ νου εξιστα ω κορελατιε ιντρε τρουπ σι σουφλετ, τρουπουλ σε ιμμπολναβεστε, ιαρ απόι τρουπουλ ιμμπολναβεστε σι σουφλετουλ. Σε ιμμπολναβεσκ ρεκιπροκ. Ατουνκι, ε καζουλ κα μεντικατια, ιν πριμουλ ρανντ κεα σπιριτουαλα: σποβεντανια, ιμπαρτασανια, νταρ κχιαρ μεντικατια ακεαστα στιιντιφικα, ντακα εστε νορμαλα, ποατε σα βινντεκε κεεα κε ομουλ ς-α ιμμπολναβιτ πριν νεγλιjεντα σαου πακατε. Ινσα, ντακα σουντ μπολι καουζατε ντε ντεμονι, ακελεα νου λε βινντεκι κου ασπιρινα. Ντεκι εστε φοαρτε κλαρ. Ιν πριμουλ ρανντ, βεντεμ κα ταταλ σε ντουκε λα αποστολι, ν-α ινντραζνιτ σα μεαργα λα Ιισους ντιρεκτ σι λε σπουνε. Α κερουτ σα-λ βινντεκε, αποστολιι ν-αου πουτουτ. Σε ντουκε λα Ιισους. Ντομνουλ νοστρου, Ιισους Χριστος ιντριστατ, σουπαρατ, σκοατε νιστε κουβιντε πουτιν μαι ντουρε: “Ω, νεαμ νεκρεντινκιος, κατ βα βόι σουπορτα πε βόι;” Α αβουτ ουν μομεντ ντε ινντιγναρε. “Αντουκετι-λ αικι λα μινε!”. Αου λοκ ιντρεμπαρι, ντε κανντ σουφερα, βα αμιντιτι, ντιν κοπιλαριε; Σι ατουνκι σπουνε κα Ιισους Χριστος α κερτατ ντουχουλ, λ-αου σκουτουρατ ασα ντε ταρε, κρεντεαου κα-ι μορτ. Σι απόι ντουχουλ α ιεσιτ ντιν ελ σι ς-α βινντεκατ. Ντεκι, μεσαjουλ εβανγχελιει ντε ασταζι εστε εξτρεμ ντε ιμπορταντ: σουντ σι μπολι καρε σουντ ντατορατε ντουχουριλορ νεκουρατε. Σ-αου ντους αποστολιι λα Χριστος σι Λ-αου ιντρεμπατ ασα, μαι ιν ταινα : Ντοαμνε, νταρ νόι ντε κε ν-αμ πουτουτ κα σα-λ βινντεκαμ; «Ακεστ τιπ ντε ντεμονι νου ιες ντεκατ κου ρουγακιουνε σι ποστ. » Ρετινετι ορντινεα: ρουγακιουνε σι ποστ.Κα, ντακα ποστεστι φαρα σα τε ρογι ε κα σι κανντ αι τινε ντιετα. Ινται τε ρογι σι-απόι ποστεστι. Ακεαστα-ι ορντινεα πε καρε Χριστος ω σπουνε.
Ιατα, ιουμπιτι κρεντινκιοσι, κα ιν μομεντουλ ιν καρε ιν βιατα νοαστρα κομουνιταρα εξιστα αστφελ ντε καζουρι, εστε φοαρτε ιμπορταντ σα φακεμ κουμ νε πορουνκεστε Χριστος: ιν πριμουλ ρανντ σα νε ρουγαμ σι απόι σα ποστιμ. Σι σα αλεργαμ λα κει καρε αου νταρουλ πρεοτιει –πεντρου κα Ιισους αστα α φακουτ, ουν εξορκισμ- ιαρ νόι πουτερεα ντε α εξορκιζα ω αβεμ πριν πουτερεα πρεοτιει σι, ιν σπεκιαλ, πριν ακελε μολιφτε αλε Σφ. Βασιλε καρε, ντιν πακατε ς-αου ρεστρικτιονατ. Σα νου σε μαι κιτεασκα νοαπτεα σαου ιν ζιουα ντε Σφ. Βασιλε κελ Μαρε, κα νου στιου κουι αρ προντουκε ραου… σαου νου στιου κε αρ φακε. Κουνοαστεμ ακεστ λουκρου. Νόι τρεμπουιε σα στιμ πρεα μπινε κα μολιφτελε –σι βα ντατι σεαμα, ντόι μαρι αουτορι ντε σφιντε λιτουργχιι, καρε αου σιντετιζατ σφαντα λιτουργχιε: Σφ Ιοαν Γουρα ντε Αουρ σι Σφ. Βασιλε κελ Μαρε αου σι λιτουργχιι, νταρ αου σι μολιφτελε. Λουκρου εξτραορντιναρ ντε ιμπορταντ, φοαρτε ιμπορταντ! Αμμπιι αου σι μολιφτελε ντε εξορκιζαρε. Κε βρεα σα σπουνα; Κα ακεστεα νου τρεμπουιεσκ ντοαρ πουσε ιν ντουλαπ σι ουιτατε, χαι κα νου μαι αβεμ νεβόιε ντε ελε. Πεντρου κα ουνιι μαι σπουνεαου : ντα, νταρ ντακα μαι κιτιμ μολιφτελε Σφ. Βασιλε κελ Μαρε παρεμ κα αμ φι ντιν εβουλ μεντιου, σε παρε κα αμ ντερανjα λουμεα οκκιντενταλα, παρε κα σουντεμ ω μπισερικα μαι πριμιτιβα, ιαρ κου μολιφτε, κου ντιαβολι… Ει, Χριστος νε αρατα κλαρ κα εξιστα ντιαβολουλ σι καρε αντουκε μουλτα σουφεριντα σι μποαλα. Ιαρ ακεστεα τρεμπουιεσκ κιτιτε ορι ντε κατε ορι σε σιμτ ιν σταρε σι ντουχοβνικιι σι πρεοτιι, κου ρουγακιουνε σι ποστ; νου τρεμπουιεσκ εβιτατε, κι κιτιτε ιντρ-ω μανιερα α τραντιτιει νοαστρε μπισερικεστι καρε ε φακουτα ντουπα ρανντουιαλα, ασα κουμ τρεμπουιε. Νταρ νου ινσεαμνα κα πεντρου εξκεσουλ ουνορα σα νται ρεστρικτιε σα νου σε μαι κιτεασκα , κα νου κουμβα σα-λ τουλμπουρι πε ντιαβολ.
Ιουμπιτι κρεντινκιοσι, ντεκι ιατα, μεσαjουλ εβανγχελιει ντε ασταζι εστε ακελα κα Χριστος εστε βινντεκατορουλ σουφλετελορ σι α τρουπουριλορ νοαστρε σι Ελ αρε πουτερεα ντε α ιζγονι. Σι α λασατ ακεαστα πουτερε σι λα αποστολι κανντ α σπους: “Λουατι Ντουχ Σφαντ. Καρορα λε βετι ιερτα πακατελε σι σε βορ ιερτα λορ, πε μπολναβι βετι πουνε μαινιλε σι σε βορ ταμαντουι”. Κουνοαστετι ακεστε βερσετε. Ακεστ νταρ ς-α ντατ πρεοτιλορ σι νόι ιλ τρανσμιτεμ μαι ντεπαρτε πριν πουτερεα λουι Ιισους Χριστος.

Ιουμπιτι κρεντινκιοσι, αλ τρειλεα σουμπιεκτ εξτρεμ ντε ιμπορταντ εστε ακελα αλ Σφαντουλουι Ιοαν Σκαραρουλ. Ινγαντουιτι-μι σα πρεζιντ πε σκουρτ –εστε φοαρτε σκουρτα βιατα λουι- σι απόι σα ντεσκριου, ιν κοντεξτουλ ακεστει σκαρι: πακατελε, βιρτουτιλε σι ντεσπατιμιρεα, νταρ σι ιλουμιναρεα σι ινντουμνεζειρεα, πριν ακελε βιρτουτι πε καρε νι λε πουνε κα σουμπιεκτ ντε μεντιτατιε, νταρ σι κα μιjλοακε ντε βινντεκαρε ιν καρτεα “Σκαρα” α ακεστουι μαρε σφαντ. Κανντ ς-α νασκουτ εξακτ νου σε κουνοαστε. Ντουπα ουν ουκενικ, Ατανασιε, καρε α σκρις ντιν βιατα λουι σε σπουνε κα ς-α νασκουτ λα ανουλ 579 σι κα μοαρε λα ανουλ 649, ιν βαρστα ντε 70 ντε ανι. Ινσα ουνελε σπουν αλτε ντατι, ιν φινε, εστε πουτιν κουνοσκουτα. Σι ακεαστα νου πεντρου κα αρ φι ω λιψα τεολογικα, νου πεντρου κα, στιου εου, ς-αρ φι πιερντουτ ντοκουμεντελε. Ελ ν-α λασατ σα σε σκριε πρεα μουλτε. Ελ ν-α σκρις ντεκατ ακεαστα “Σκαρα” σι ουν κουβαντ κατρε ντουχοβνικ. Ρεστουλ αου σκρις ουκενικιι ντεσπρε ελ, πεντρου κα πρεοκουπαρεα λουι ντε καπαται καρε κρεντετι κα α φοστ; Ακεεα ντε α-σι φακε ουκενικι. Εξτραορντιναρ ντε ιμπορταντ! Μουλτι βεντετι κα ισι φακ αλτε λουκρουρι: ινβεστιτιι, κονστρουκτιι, σουντ ουνιι καρε ινβεστεσκ ενορμ ντε μουλτ ιν ζιντουρι. Νταρ, κανντ πλεακα, πλεακα σινγουρ, νου σι-α λασατ μακαρ ουν σινγουρ ουκενικ. Σι ντακα νε ουιταμ, Ιισους Χριστος α φακουτ κεα μαι ιμπορταντα ινβεστιτιε ιν τεμελιε ντουχοβνικεασκα σι ανουμε ακεεα κα α ινβεστιτ ιν ουκενικι. Χριστος ν-α κονστρουιτ νιμικ. Μπα ντιμποτριβα, α σι περμις σα σε νταραμε Τεμπλουλ. Στιτι. Λα ανουλ 70, τοκμαι πεντρου φαπτουλ κα –ερα ιμαγινεα Κερουλουι, Τεμπλουλ!- ινσουσι Τεμπλουλ ντεβενισε ουν λουκρου, ουν μιjλοκ ντε καστιγ σι, ιν ακελασι τιμπ, ουν μιjλοκ ντε φορμαλισμ. Ντεκι ει ν-αου μαι βαζουτ Κερουλ, ν-αου μαι βαζουτ πε Χριστος, ν-αου μαι βαζουτ μεσαjουλ αποστολιλορ. Σι ατουνκι, βεντετι, Ιισους Χριστος κχιαρ ντακα ν-α κονστρουιτ νιμικ, α σι περμις σα σε νταραμε Τεμπλουλ. Λ-α σι πλανς, στιτι πρεα μπινε κουμ πλανγε ιντρεγουλ Ιερουσαλιμ. Ντε κε; Πεντρου κα α ντεβενιτ πρεα φορμαλιστ. Ιν μομεντουλ ιν καρε ομπιεκτελε σφιντε, κα-ι μπισερικα, κα-ι κρουκε, κα-ι στιου εου κε-ω μαι φι, ντεβιν ντοαρ ω φορμα, λουι Ντουμνεζεου νου-ι πλακε σα φιε κινστιτ ντοαρ κου μπουζελε, ιαρ κου ινιμα σα φιι ντεπαρτε. Σι ατουνκι, ινγαντουιε ινκενντιι, ινγαντουιε ραζμποαιε, ινγαντουιε ντιστρουγερε. Νταρ βεντεμ κα σινγουρα ινβεστιτιε ντουχοβνικεασκα πε καρε ω φακε Ιισους Χριστος σουντ ουκενικιι. Σι κου κει 12, (φαρα Ιουντα σι απόι αου αλες πε κειλαλτι), κει 12 ζιντεσκ κεα μαι φρουμοασα Μπισερικα α λουμιι σι ανουμε ΚΡΕΣΤΙΝΙΣΜΟυΛ, καρε κου 12 αναλφαμπετι, κα εραου κατιβα ινβατατι, ρεστουλ εραου πεσκαρι σι οαμενι σιμπλι, αου ρεουσιτ σα ινκρεστινεζε ω λουμε ιντρεαγα.

Ιατα κε ινσεαμνα σα τε οκουπι ντε ουκενικι.
Βαι ντε πρεοτουλ, καλουγαρουλ, σταρετουλ, μιτροπολιτουλ καρε νου σι-α φακουτ ουκενικι. Ουνιι ις φακ ουκενικι. Μαι ρεκεντ ισι φακ ουκενικι λα αλτα σκοαλα, ακεεα α εκουμενισμουλουι. Σα-ι βεντετι ντουμνεαβοαστρα ιι τριμιτ πεστε τοτ σι βιν ακει ουκενικι ατατ ντε ουκενικι, ινκατ σαρακιι ει νου μαι κουνοσκ ντιν Ορτοντοξιε απροαπε νιμικ.
Σι σουντ ακεστε λουκρουρι, σε ινκεαρκα σα-ι ιμπακε πε τοτι σα φακα σα σπουνα κα τοτι σουντετι μπουνι σι αια-ς μπουνι σι κειλαλτι ις μπουνι. Σουντ ουκενικι… αλτφελ ντε ουκενικι. Ουκενικουλ αντεβαρατ καρε ιλ φακε ουν ντουχοβνικ ε ουκενικουλ ακελα καρε σα ντεβινα ντιν ουκενικ μουκενικ. Ντακα ελ νου ε ιν σταρε σα ντεβινα μουκενικ σαου μαρτουρισιτορ, ακελα μπατε καμπιι εστε ουν ουκενικ αλ αλτορα. Μαι σουντ λοjελε μασονικε στιτι μπινε σι κλουμπουριλε καρε-σι φακ αλτι ουκενικι. Οχοω! σα ιι βεντετι πε ακεια κατ ις ντε ινστρουιτι. Σι βιν κου τοτ φελουλ ντε προστιι, μινουνι σι ιντρα λα τοατε νιβελουριλε. Ακεστι ουκενικι σουντ ακεια καρε ντορεσκ.. ντε φαπτ καρε σουντ ουκενικι αι Σατανει. Πεντρου κα ακεστια ντεζμπινα, σουντ κει καρε ντεμολεαζα κει καρε ντιστρουγ, κει καρε αντουκ μερεου ουν αλτ ντουχ σι νου εστε Ντουχουλ λουι Ντουμνεζεου.

Σι βεντεμ κα Σφαντουλ Ιοαν Σκαραρουλ, κου τοατε κα α φοστ σι σταρετ, σπρε σφαρσιτουλ βιετιι, λα Μουντιι Σιναι, σι ντε αστα α φοστ κουνοσκουτ κα Ιοαν Σιναιτουλ- μαι εστε νουμιτ σι Ιοαν Σκολιτουλ. Βόι βετι γασι ιν ανουμιτε καρτι Ιοαν Σκολαστικουλ. Νου! Ε γρεσιτ! Ν-αρε νιμικ ιν κομουν. Ιοαν Σκολιτουλ, νου Σκολαστικουλ κα σκολαστικουλ αρε ω νουαντα πειορατιβα. Σι ντε κε ι σε σπουνε ασα.. πεντρου κα ερα φοαρτε ινβατατ. Ουνιι σπουνεαου κα ερα αριστοκρατ σι ουιτε πρεα μπινε κα α φοστ κοντεμποραν κου κινε; κου Σφαντουλ Μαξιμ Μαρτουρισιτορουλ, αλτ κολος αλ Μπισερικιι νοαστρε σι τοτ ω βικτιμα α κελορ καρε, στιμ πρεα μπινε, καρε ι-α πους πατριαρχουλ σα ι σε ταιε λιμμπα σι απόι μανα. Ιατα κουμ, παρκα αου αβουτ ιν φισα ποστουλουι πατριαρχιι σα ιι καμ κχινουιε πε Σφιντι. Ι-α καμ λουατ (αλες) πε ουνιι ντιντρε ει σι αου κρεζουτ κα ντακα αου αjουνς σους σα κονντουκα αου σι Αντεβαρουλ ντε παρτεα λορ. Νου-ι ασα!Αντεβαρουλ εστε ακολω ουνντε εστε σμερενια σι ουνντε Χριστος σε λασα ιν πουριτατεα σι φρουμουσετεα Λουι σι ιν μαρτουρισιρε, ατουνκι κανντ μαρτουρισεσκ κου τοατε ρισκουριλε σι κου τοατε… Νόι τρεμπουιε ντοαρ σα μαρτουρισιμ. Κινε ιντελεγε μπινε, κινε νου σι σε σουπαρα, ε τρεαμπα λορ! Νταρ βαι κινε νου μαρτουρισεστε σαου κουμ σπουνεα Σφαντουλ Αποστολ Παβελ: “Βαι κελουι καρε βα τακεα! Τοτι ακεστι ουκενικι αι αλτει λουμι βορ πριμι λα jουντεκατα κατε ουν ΒΑΙ!”

Ιατα ιουμπιτι κρεντινκιοσι κα φακανντου-σι ουκενικι φοαρτε μουλτι Ιοαν ντε Ραιτ, λα ινντεμνουλ λουι Σφαντουλ Ιοαν Σκαραρουλ βα σκριε ακεαστα φρουμοασα καρτε, σι απόι ε ουν αλτ ουκενικ Μόισε, σι ε λουνγα ιστορια νταρ φοαρτε φοαρτε φρουμοασα σι ω σκριου ακεστι ουκενικι κου ατατα φρουμουσετε σι ντιν ακεστε σκριερι αλε ακεστορ ουκενικι μαι γασιμ σι νόι κατε ω ρελαταρε σι μαι πουτεμ τραγε κατε ω κονκλουζιε κα σα αφλαμ ουνντε σι κανντ ς-α νασκουτ – σε κρεντε κα ερα ντιν Παλεστινα, νταρ εου αμ κονβινγερεα κα Σφαντουλ Ιοαν Σκαραρουλ α ντοριτ κα βιατα λουι περσοναλα σα νου φιε μεντιονατα. Ελ νου ω μεντιονεαζα ιν νικι ιντρουνουλ ντιν κελε 30 ντε κουβιντε. Νου ω μεντιονεαζα. Παρκα αρ φι ντοριτ σα νε ινβιτε: “Ντακα βρετι σα κουνοαστετι μαι μουλτε ντεσπρε μινε βα ινβιτ σα βα ουρκατι πε σκαρα βιρτουτιλορ, βα ινβιτ ιν κερ σους σι ακολω βετι αφλα σι βομ στα ντε βορμπα μαι μουλτ σι βετι αφλα κε βα ιντερεσεαζα.” Ντεκι α λουατ οντατα κου ελ σι ιστορια, σι τιμπουλ σαου, παστρανντου-σι, ντανντου-ι ω ταινα πεντρου κα α ντοριτ σα φιε μαι μουλτ εξπουσα ακεαστα ινβατατουρα α ινντουμνεζειριι νοαστρε σι νικιντεκουμ ντεσπρε ινβατατουρα ουνουι ομ σι σα νε ινκαρκαμ μεμορια σι κου ελ σι κου αλτε ντατε. Ντεκι ιατα κα σε κουνοσκ φοαρτε πουτινε ντεσπρε ελ ινσα σουφικιεντ κα σα νε νταμ σεαμα κα ελ α φοστ ιλουμινατ ντε Ντουχουλ Σφαντ σι, κα ακεαστα Σκαρα, καρε φιεκαρε μοναχ, σαου μοναχιε τρεμπουιε σα ω κιτεασκα α φοστ τραντουσα σι ιν ρομανεστε, Παριντελε Στανιλοαε α τραντους-ω ιν Φιλοκαλια βολουμουλ 9. Σι ε ντε ω ιμπορταντα κοβαρσιτοαρε. Σι ιν κελε 30 ντε κουβιντε ρεπρεζιντα ντε φαπτ κει 30 ντε ανι αι λουι Ιισους Χριστος ντιν βιατα σα ντεσιγουρ παμαντεασκα, σι φιεκαρε κουβαντ εστε ρεπρεζεντατ κα ω καρτε, σαου κα ω τρεαπτα. Σι βεντεμ κα πριμα τρεαπτα εστε πε παμαντ. Ντεκι αρε πε παμαντ σι ιν παμαντ ινφιπτα, ιαρ ουλτιμα τρεαπτα εστε κου βαρφουλ πε κερ σι πε μπρατουλ λουι Ντουμνεζεου. Ντακα βετι μεργε κρεντ κα ατι πρινς, ατι βαζουτ λα Βορονετ ακεαστα σκαρα φρουμοασα, ντουμνεζειασκα, ιν καρε βεντεμ πε ουλτιμα σκαρα α 30-α εστε φοαρτε μαρε. Αι ιμπρεσια κα λιψεστε ω τρεαπτα. Τρεμπουιε σα αι πικιορ ντε βόινικ νταρ κχιαρ σι ασα νου ποτ σα ω πασεστι. Ινσα λα καπατουλ ει, νου εστε ω γρεσεαλα, κι εστε ω ιμαγινε φανταστικα ιν καρε λα καπατ αρατα πε Ντουμνεζεου Ταταλ καρε ιντινντε σι ιλ τραγε ντε μανα πε κελ καρε α αjουνς πανα ακολω. Βρεα σα αρατε καρε εστε τρεαπτα ρεβελατιει νουμιτα α κρεντιντει, α ναντεjντιι, α ντραγοστει. Ντεκι ιατα κα ακεστεα τρει νου πουτεμ τοτντεαουνα σα λε τρεκεμ σινγουρι. Πανα ακολω μεργεμ, ουρκαμ κουμ ουρκαμ πε ω σκαρα. Νταρ κανντ αjουνγεμ λα σκαρα 30 νε αστεαπτα Ντουμνεζεου σι νε τραγε. Βρεα σα νε αρατε κα νόι νου βομ πουτεα αβεα σουφικιεντα κρεντιντα, νικι σπεραντα νταρ νικι ντραγοστε, ντακα νου νε βα τραγε Ντουμνεζεου λα Σινε. Ιν ακεστ κοντεξτ σπουνε Ιισους Χριστος “Νιμενι νου ποατε σα βινα λα Μινε ντακα νου-λ βα τραγε Ταταλ Μεου!” Ντεκι ιατα ακεαστα τραγερε ντε μανα πε τρεαπτα α 30-α αρατα τρεαπτα κομουνιουνιι ντουμνεζειεστι σι ντε αικι εφεκτιβ ιντραμ ιν αρμονια ντουμνεζειασκα.

Νταρ πανα ακολω βορμπιμ ντε πριμελε 3 τρεπτε ιν καρε σε βορμπεστε ντεσπρε ουρα φαρα πατιμα α λουμιι. Νόι τρεμπουιε σα ουραμ λουμεα νταρ φαρα πατιμα, σα νου φιμ πατιμασι σι σα νου ουραμ πε κει ντιν λουμε. Εστε κα ουν λαιτ μοτιβ, μερεου.
Ντεκι εστι ακολω πε παμαντ, πριμα τρεαπτα ντιν κελε 3 τρεπτε, ιντρ-αντεβαρ νταρ, σα νου ουραστι κεεα κε εστε ιν λουμε κι σα τε ρογι πεντρου ελ σι μερεου σα ινντεμνι ασα πε κελ καρε γρεσεστε: “Σα νου τε ντεσκουραjεζι ατουνκι κανντ καζι ιν φιεκαρε ζι σι νικι σα αμπανντονεζι! Πεντρου κα ινγερουλ ταου βα πρετουι ραμπνταρεα τα.” Σπουνε-ι κα ορικε ρανα σι ορικε ντουρερε φακουτα ντε πακατ σε βινντεκα φοαρτε ουσορ ατουνκι κανντ ρανα εστε προασπατα σι καλντα. Νταρ ιν μομεντουλ ιν καρε σε ινβεκχεστε εστε νεβόιε ντε φιερ ινροσιτ σι ντε μπρικι κα σα ω βινντεκε. Αρατα κα τρεμπουιε σα κουρετι, σα νται κου φιερουλ ινροσιτ σι ντε καρμπουνι, ντεκι ντε φοκ. Αρατα κα ρανα ινβεκχιτα, γρεου, φοαρτε γρεου σε βινντεκα σι κου μουλτα σουφεριντα. Ινσα ακεστα σα-λ ινντεμνι μερεου: “Σα νου ντεζνανταjντουιεστι! Νου κουμβα σα καζι ιν ντεζναντεjντε πεντρου κα καζι ιν φιεκαρε ζι. Πεντρου κα βει καντεα ιν φιεκαρε ζι”. Εστε κα σι ω προφετιε, κα ατουνκι κανντ ι-α σπους Ιισους Χριστος λουι Πετρου: “Ιναιντε ντε α καντα κοκοσουλ ντε 3 ορι, ντε 3 ορι τε βει λεπαντα ντε Μινε”. Νόι σουντεμ ιν βιατα σουπουσι γρεσελιι, καντεμ νταρ σα νου ντεζνανταjντουιμ. Πεντρου κα ινγερουλ βα πρετουι ραμπνταρεα νοαστρα, νταρ σι χαρουλ λουι Ντουμνεζεου βα φι μερεου κου νόι. Νόι σα σπουνεμ “Ντοαμνε ιαρτα-νε, αjουτα-νε σα νε ιντοαρκεμ σι σα νε μαντουιμ”.

Σι ιατα κα λα τρεαπτα α 4-α σπουνεαμ κα σε βορμπεστε ντεσπρε ασκουλταρε. Νταρ ω ασκουλταρε νου νεκονντιτιονατα ασα κουμ αου φορμουλατ βεστικιι πεντρου κα νόι αβεμ, ντραγα Ντοαμνε, ιν κατεχισμουλ σι ιν αλτε ινβατατουρι αλε Μπισερικιι- καλουγαρουλ κουταρε σα φακα ασκουλταρε νεκονντιτιονατα. Ει, νου-ι κχιαρ ασα. Βεντετι, στιτι κε σε σπουνε λα ακεστ κουβαντ; Ασκουλταρεα ντακα εστε ιν ντραγοστε ε ασκουλταρε. νου ποτι σα κονντιτιονεζι ασκουλταρεα κανντ αι σπους νεκονντιτιονατα ι-αι ντεσφιιντατ -μοναχουλουι ακελουια, καλουγαρουλουι, ομουλουι ακελουια- ι-αι ντεσφιιντατ λιμπερουλ αρμπιτρου, κχιπουλ λουι Ντουμνεζεου ιν ελ. Αντικα κε ντεβινε ελ ατουνκι, ντεβινε ομπιεκτ, ρομποτ σαου κε εστε ελ; Ντεκι νου τρεμπουιε σα σε καντα ιν ασεμενεα εξτρεμε, κι σα αβεμ κομπορταμεντουλ Φεκιοαρει Μαρια. Α κερουτ εξπλικατιι, α πριμιτ σι ατουνκι βρεντνικια ει α φοστ σι μαι μαρε. Ντεκι ιατα κα ακεαστα ασκουλταρε σε ρεφερα εφεκτιβ λα ασκουλταρεα ντε ντουχοβνικ, λα ασκουλταρεα ντε μαι μαριι νοστρι καρε σουντ ιν ντουχουλ ντραγοστει σι ατουνκι κανντ βεντεμ κα ακεα ασκουλταρε νου εστε ιν ντουχουλ ντε α φακε μουκενικι, κι ντε α φακε μαι μουλτ φιι αι πιερζαριι, ατουνκι αβεμ ντρεπτουλ σι λιμπερτατεα νοαστρα σα ω ρεφουζαμ. Ντεσιγουρ λα Καρτεα α 7-α σαου κουβαντουλ αλ 7-λεα σε βορμπεστε ντεσπρε νταρουλ λακριμιλορ. Ζικε: “Εστε φοαρτε ιμπορταντ κινε αρε νταρουλ λακριμιλορ σα πλανγα πεντρου πακατελε λουι πεντρου κα λακριμιλε ποκαιντει αου ακεεασι βαλοαρε κα σι Μποτεζουλ ινσουσι”. Σε ρεφερα ντεσιγουρ λα καιντα πεντρου πακατελε νοαστρε. Ντεσιγουρ μαι σουντ λα (Κουβιντουλ) 12, λα 13 ινσα βρεαου σα ποποσεσκ πεντρου κατεβα κουβιντε ντακα αβετι ασταζι ραμπνταρε σα κιτιτι λα κουβαντουλ 17, ιν καρε σε τρατεαζα ντεσπρε ω μποαλα φοαρτε ακτουαλα σι ανουμε ντεσπρε ΝΕΣΙΜΤΙΡΕ. Εστε ατατ ντε ακτουαλα ακεαστα τρεαπτα ινκατ λα ορα ακτουαλα τε ινγροζεστι ντε κατα νεσιμτιρε βεζι πεστε τοτ. Ντε σους πινα jος, ιν σπεκιαλ ιν λουμεα πολιτικουλουι εστε ω νεσιμτιρε ντε-τι βινε γρεου, νου στιου κουμ Ντουμνεζεου μαι ρεζισταμ. Νε ιντρεμπαμ: ”Ντοαμνε κουμ ιι μαι τιι;” Πεντρου κα νε-αου ντεμολατ, νε-αου ντιστρους, σαρακιτ, νε-αου βανντουτ νε-αου φακουτ σκλαβι ντατοριτα νεσιμτιριι λορ. Σι ακουμ ιαρασι βιν τοτ ει λα βοτ σα-ι μαι αλεγεμ οντατα. Αβεμ καζουρι νου στιου ντε μ-αμ σατουρατ σι μα ιντρεμπ Ντοαμνε, κουμ Ντουμνεζεου ντε-α πουτουτ ομουλ αστα σα καντα, σα ραμανα πε τρεαπτα 17 πεντρου κα αικι νου σε βορμπεστε νουμαι ντεσπρε βιρτουτι, σα ρετινετι κα ουνιι φακ κονφουζιε. Νου εστε νουμαι σκαρα βιρτουτιλορ. Εστε σκαρα πατιμιλορ, καρε κουπρινντε ντεσπατιμιρεα σι ντεσπατιμινντου-τε αjουνγι λα βιρτουτε. Ντε ακεεα εστε πρεζεντατα πανα λα καρτεα 20, ντόι κου ντόι. (ντε εξεμπλου μινκιουνα κου αντεβαρουλ, ιαρ νεσιμτιρεα κου μπουνα κουβιιντα σι κου μπουνα σιμτιρε). Σι ακουμ ουν λουκρου εξτραορντιναρ ντε ιμπορταντ, στιμ πρεα μπινε, φιεκαρε κουνοαστετι κατι νεσιμτιτι αβεμ λανγα νόι. Ω ΓΡΟΑΖΑ! Ντε λα καπ λα κοαντα, λα τοατε νιβελουριλε. Σι Μπισερικα ε πλινα ντε μουλτι νεσιμτιτι. ΤΟΤ! Σα νου κρεντετι κα σουντ αλτιι κουρατι σι νεκουρατι. Σουντ ντεστουι. Ω ΓΡΟΑΖΑ! Ντε ει νε-νγροζιμ ντε μουλτε ορι νταρ νε ντουκεμ κου γανντουλ λα ακεστ κουβιος. Κε σπουνε; Καρε κεντετι κα εστε ρεμεντιουλ; Νου πουτετι σα κρεντετι… Σπουνε κα ρεμεντιουλ πεντρου κει καρε σουντ νεσιμτιτι σι καρε τραιεσκ ιν ακεαστα μποαλα, κα εστε ω καταστροφα.. Ουιτατι κατ ντε ινσουπορταμπιλ εστε ομουλ νεσιμτιτ. Αβεμ ω εξπρεσιε σι ιντρε παριντι ω φολοσεσκ. Τοτ Ιοαν Σκαραρουλ σπουνε ασα: ”Νεσιμτιρεα εστε μορμαντουλ σουφλετουλουι”. Κατ ντε ιμπορταντ εστε αστα; Ε μορμαντουλ σουφλετουλουι! Ιαρ λα νόι Σφιντιι Παριντι βορμπεσκ ντε μορμαντουλ νεσιμτιριι. Αντικα εστι ατατ ντε νεσιμτιτ ινκατ του ντεjα εστι μορτ σι εστι ντεjα ιν μορμαντουλ νεσιμτιριι. Βεντεμ κατ ντε γρεου ιι σουπορταμ πε κει καρε αου τουπεου σι αου φακουτ σι μανελε. Κικα “ντα-ι-ναιντε κου τουπεου σι-αι σα βεζι κα νου ε γρεου!” Σι αστια-ς νεσιμτιτιι ντε ζι κου ζι! Ντε λα τελεβιζορ, ντε πεστε τοτ. Σι ντιν πακατε σε ινφιλτρεαζα σι ιν λουμεα μπισερικεασκα. Σι ιι βεζι νεσιμτιτιι σουμπ φορμα κουβιοσιει. Βιν σταου απλεκατι, κου καπου ιν jος, κα φακ, κα ντρεγ. Ντε φαπτ ει σουντ τρικολικι, καρε μερεου βιν σι ντεζμεμμπρεαζα κου βορμπα, μεργ ντε λα σταρετ, λα επισκοπ λα μιτροπολιτι, σπουν κε-αου φακουτ κειλαλτι, σουντ ουν φελ ντε τραντατορι, ντε ιουντε, λα νιβελ λοκαλ. Ει, ντε ακεστια ιουμπιτι κρεντινκιοσι τρεμπουιε φουγιτ. Νταρ καρε κρεντετι κα εστε ρεμεντιουλ; Κιτιτι βα ρογ κουβαντουλ αλ 18-λεα καρε σπουνε ασα: “Μποαλα νεσιμτιριι σι πατιμα νεσιμτιριι σε βινντεκα πριν κανταρεα μπισερικεασκα α κελορ μουλτι”. Εξτραορντιναρ κε ιμπορταντ! Ντεκι ν-α σπους σα φακα ποστ, σα στεα-ν καπ σα νου στιου κε. Νου! Πριν κανταρεα ιν κορουλ Μπισερικιι. Εξτραορντιναρ!
Ασταζι ντουπα κε αμ ασκουλτατ ακεστε ντοουα γουρι μινουνατε κει καρε αμ φοστ πε παρτεα αστα ντρεαπτα νε-αμ βινντεκατ. Ντεκι νε-αμ βινντεκατ σαρακιι ντε νόι. Ιουμπιτι κρεντινκιοσι. Εστε φοαρτε σιμπλου. Νου λε-α σπους σα κιτεασκα, σα φακα σαου σα ποστεασκα. Κα σα τε βινντεκι ντε νεσιμτιρε τρεμπουιε σα κανταμ ιν κορουλ μπισερικιι.
Βα ρογ ντακα αβετι ασταζι ραμπνταρε κιτιτι κουβαντουλ 18. Εστε ντε ω φρουμουσετε ντουμνεζειασκα σι αρατα σι “ντε κε;”, κε σε ινταμπλα κανντ αουζι κανταρεα μπισερικεασκα, πεντρου κα στιτι πρεα μπινε κα κινε καντα λα Μπισερικα σε ροαγα ντε ντοουα ορι, σπουν Σφιντιι Παριντι. Σι κελ καρε καντα, σε ροαγα κελ μαι κομπλετ, ντε κε; Φιινντκα ελ πουνε σι καπουλ, σι γατουλ σι ουρεκχεα.. σι τοατα φιιντα. Σι εστε ω μουνκα σι ω γρεουτατε. Ντε ακεεα κει καρε καντα σε ασεαμανα κου ινγεριι. Σι σα στιτι ινκα ουν λουκρου: Νου τρεμπουιε σα σε μανντρεασκα κει καρε καντα ασα φρουμος κα νου ε ακεαστα νουμαι ντιν βρεντνικια λορ. Ε νταρουλ λουι Ντουμνεζεου. Ε ουν νταρ ενορμ ντε μαρε. Σι στιτι κε σπουνε Σφαντουλ Βασιλε κελ Μαρε; Κα Ντουμνεζεου ισι αλεγε πεντρου φιεκαρε Λιτουργχιε ντιν ορικε κολτ αλ λουμιι, Ελ ισι αλεγε σι κανταρετιι σι ισι αλεγε σι κρεντινκιοσιι πανα λα ουλτιμουλ κρεντινκιος καρε σα ια παρτε. Σα στιτι κα νου σουντετι λα Μπισερικα ντοαρ κα ατι λουατ μασινα σι σουντετι αικι. Νου! Πεντρου κα Ντουμνεζεου β-α αλες σα βενιτι, σα λουατι παρτε λα ακεαστα Ντουμνεζειασκα Λιτουργχιε. Σουντετι αλεσιι λουι Ντουμνεζεου πεντρου κα ε Κασα Λουι: “Εου ινβιτ λα κασα Μεα πε κινε βρεαου. Νου πε κινεβα νεσιμτιτ.” Ποατε αου βενιτ σι ει κατιβα νταρ ποατε ς-αου βινντεκατ ασκουλτανντ κορουλ. Ντεκι ιατα ιουμπιτι κρεντινκιοσι κατ ντε ιμπορταντ εστε σα κουνοαστεμ βινντεκαρεα κελορ νεσιμτιτι. Ει κρεντ κα αρ τρεμπουι φακουτ πε λα Παρλαμεντ, πε λα Γουβερν κατε ουν κορ μπισερικεσκ σι καντατ ντε ντιμινεατα πανα σεαρα ποατε ς-ορ βινντεκα, κα ταρε μουλτ νε-αου κχινουιτ σι ταρε μουλτ νε-αου jεφουιτ σι ουμιλιτ.

Ιουμπιτι κρεντινκιοσι, ντεκι ιατα πανα λα Κουβαντουλ 20 μεργ ιν τανντεμ. Ντε λα 20 πανα λα 25 αρατα ντιμενσιουνεα ακεαστα α πρεγατιριι ιν λουμινα ντουμνεζειασκα. Ιαρ ντε λα σκαρα α 25-α πανα λα α 30-α σε βορμπεστε ντεσπρε βιρτουτιλε καρε σε αρατα ιν λουμινα ντουμνεζειασκα. Σι αικι ρεβινε λα Ταμπορ. Ινκλουσιβ Σφαντουλ Γριγοριε Παλαμα καρε στιτι κα ιν σεκολουλ 14 εστε κελ καρε ντε φαπτ εστε ινσπιρατ ντε Ταμπορ. Βεντεμ κα ς-α ινσπιρατ ινκλουσιβ ντε λα Γριγοριε Παλαμα κα αρατα κα σε κουνοστεα ακεαστα καρτε σι ντεσκριε βιρτουτιλε καρε σε λουμινεαζα ιν κε; Ιν λουμινα ντουμνεζειασκα σι ιν ενεργια ντουμνεζειασκα νεκρεατα. Εστε εξτρεμ ντε ιμπορταντ ακεστ λουκρου. Ντεκι ιατα κα Σκαρα σπουνεαμ νου εστε νουμαι α πατιμιλορ σαου α βιρτουτιλορ. Κι εστε ιν πριμουλ ρανντ: α ντεσπατιμιριι, α ιλουμιναριι, πεντρου κα βορμπεστε ντε λα σκαρα 25 πινα λα 30, ντε ιλουμιναρε ιν λουμινα λουι Χριστος σι α τρειζεκεα τρεαπτα σε βορμπεστε ντε ινντουμνεζειρε. Ντεκι ιατα κελε τρει τρεπτε αλε ντιβινει νοαστρε χριστικε σι βεσνικε: ΝτΕΣΠΑΤΙΜΙΡΕΑ, ΙΛΟυΜΙΝΑΡΕΑ ΣΙ ΙΝΝτΟυΜΝΕΖΕΙΡΕΑ. Ιαρ κανντ αjουνγεμ λα τρεαπτα α 30-α, Ντουμνεζεου Ινσουσι ιντινντε μινα σι ιλ αjουτα σα-λ τραγα ιν κομουνιουνεα ντραγοστει σι ιν λουμινα λουι Χριστος. Ιν ακελ μομεντ ελ σε αφλα ιν αρμονιε σι σπουνε φοαρτε κλαρ: Κελ καρε α ρεουσιτ σα νου μαι αιμπα πατιμι, ακελα τρεμπουιε σα φιε κονστιεντ κα Ντουμνεζεου εστε ιν ελ. Ντεjα λοκουιεστε Χριστος ιν Ελ, κουμ σπουνε Χριστος λα Ιοαν: “Βόι λουα πε Ταταλ σι βόι βενι σι βόι φακε σαλας λα ελ”. Ντιν μομεντουλ ακελα σαλασλουιεστε ιντρεαγα Σφαντα Τρειμε ιν ακελ ομ.

Ιουμπιτι κρεντινκιοσι αβανντ ιν βεντερε ακεαστα φρουμοασα σκαρα ντουχοβνικεασκα, σι αμ ουν ρεγρετ φοαρτε μαρε πεντρου φαπτουλ κα λα νικι ω Φακουλτατε ντε Τεολογιε, ρετινετι κε βα σπουν, λα ΝΙΚΙΟυΝΑ! νου σε πρεντα μοραλα κρεστινα ντουπα Σφιντιι Παριντι σαου μακαρ ντουπα Σφαντουλ Ιοαν Σκαραρουλ, κι σε πρεντα ντουπα σκολαστικα οκκιντενταλα. Μ-αμ σατουρατε ντε…Σι-νκεπ ακολω σα σπουνα τοτ φελουλ ντε μινουνι. Αου αλτα ορντινε. Ντακα βετι βεντεα σκαρα ακεστουι μαρε Σφαντ καρε εστε ντουμνεζειασκα εα αρε ω αλτα ορντινε. Νου ασα κουμ αμ φοστ νόι ινβατατι, κου μινντρια, κου κελελαλτε κου κελε 7 πακατε καπιταλε. Νου σουντ πακατε καπιταλε σι… Τοατε πακατελε σουντ μαρι. Νου σουντ πακατε μικι σι μαρι.. Πακατελε μικι σουντ ινβεντατε ντε σκολαστικα. Παι α φοστ πακατ μαρε κα Ανταμ σι κου Εβα α μινκατ ντιντρ-ουν μαρ. Αου μανκατ σι ει ντιντρ-ουν μαρ. Αου μανκατ ντιν μαρ νταρ κε-α ιεσιτ; Νου ινσεαμνα κα σουντ πακατε μικι σι μαρι. Τοατε-ς μαρι. Ντε ακεεα Σκαρα αρ τρεμπουι πρεντατα ιν σεμιναριι, λα σκολι γενεραλε, σαου μαι μουλτ ιν Φακουλτατε. Καουτατι κατι αμπσολβεντι ντε Τεολογιε σουντ σι αου αουζιτ ντε Σκαρα νταρ ν-αου κιτιτ-ω ιν βιατα λορ σι νικι μακαρ νου ς-α πρεντατ, πεντρου κα αλτιι πρενταου αλτε κχεστιι… Σα βα ουιτατι ντουμνεαβοαστρα κε-ι κου ατατεα ακαντεμικε ιν καρε-τι μπαγα ψιχολογιε, ιν καρε ιτι μπαγα τοατε νουμαι τεολογιε νουμαι μοραλα νου ντουπα Σφιντιι Παριντι, κι ντουπα αλτα οπτικα. Σπουν κου μαρε ντουρερε ακεστ λουκρου σι αμ ατεντιονατ ντε μουλτε ορι.. Σι λε-αμ μαι σπους λα ουνιι ιεραρχι: ”Νου κρεντετι κα αρ τρεμπουιΣκαρα Σφαντουλουι Ιοαν Σκαραρουλ σα φιε μανουαλ ντε μοραλα; Σι ακεστα σα φιε στουντιατ κου αμανουντουλ. Σ-απόι ντακα μαι εστε τιμπ μαι στουντιεμ σι κελελαλτε: μοραλα, ετικα κιβιλα… Μαι στουντιεμ αλτκεβα, νταρ νου νε νεγλιjαμ κρεντιντα νοαστρα ντοαρ ινβατανντ ω φιλοσοφιε μοραλα α ουνορ ασα-ζισι ακαντεμικιενι σαου οαμενι ντε στιιντα.
Ιουμπιτι κρεντινκιοσι, ντεκι ιατα κα σουντ σι λιψουρι, νταρ σουντ σι ινντεμνουρι σι σπεραντε σι βεστι μπουνε κα νόι σα μεργεμ πε σκαρα ντουμνεζειασκα α Σφαντουλουι Ιοαν Σκαραρουλ, καρε ντεσιγουρ α φοστ πριν ρεβελατιε ντουμνεζειασκα. Ελ νου α φακουτ-ω ντουπα καπουλ λουι, βα ντατι σεαμα.
Λα φελ σι κου Σφαντουλ Γριγοριε ντε Ναζιανζ, σαου Τεολογουλ Σφιντει Τρειμι, ελ ν-α σκρις ντουπα κε α στουντιατ, ντουπα κε στιου εου.. Ντε κε; Ι ς-α αρατατ ιν λουμινα. Λα φελ σι Γριγοριε Παλαμα, ελ νου α σκρις ντοκτρινα σαου κατεχισμουλ ντεσπρε ενεργιι ντουμνεζειεστι νεκρεατε σι ντεσπρε Σλαβα λουμινιι ντουμνεζειεστι ντουπα καπουλ λουι σι ντουπα στιιντα. Νικι βορμπα! Κι ντουπα κουμ ι ς-α ρεβελατ ντε λα Ντουμνεζεου. Λα φελ σι Ιοαν Σκαραρουλ! Νου α σκρις ντουπα κεεα κε α αουζιτ κχιαρ ντακα ερα σι ελ σκολιτ σι ινστρουιτ. Κι ντουπα κεεα κε α βαζουτ ιν Σλαβα σι Λουμινα λουι Ντουμνεζεου. Ντεκι ιατα φοαρτε πε σκουρτ, ποατε αμ λουνγιτ-ω πρεα μουλτ. Βρεαου σα φακ ακουμ ω μικα ινκχειερε σαου σιντεζα. Κε φελ ντε σκαρι ουρκαμ νόι λα Ντουμνεζεου; Ντακα ν-αμ αλες μακαρ ιν σεμιναριι σαου ιν Φακουλτατιλε ντε Τεολογιε, ν-αμ αλες σα νε ουρκαμ πε σκαρα βιρτουτιλορ σι α λουι Ιοαν Σκαραρουλ. Νε ουρκαμ πε αλτε σκαρι ντε βαλορι …. ΣΕΚΟυΛΑΡΕ… Ντε ακεεα βεντεμ κα εξιστα ω τενντιντα ντε α νε λατι… Ντε α φακε κατεντραλε μαρι.

Αβεμ ακουμα σι Κατεντραλα Νεαμουλουι, φοαρτε φρουμος. Ε ω πριοριτατε παστοραλα. Πεντρου κα σουντεμ ουν ποπορ, ντεσιγουρ, μαρε, σι κρεντινκιος. Αβεμ καλιτατι ντεοσεμπιτε σι νου αβεμ ω κατεντραλα πατριαρχαλα… Ε κορεκτ! Σι ε νεκεσαρα! Νταρ ιν κλιπα ιν καρε ντακα φακεμ ακεαστα Κατεντραλα α Μαντουιριι Νεαμουλουι σι καρε νεαμ σα μαι μαντουιεστι κα ε ντεjα ΤΕΡΜΙΝΑΤ! Ε ντεjα ΝτΕΜΟΛΑΤ! Πεντρου καρε νεαμ; Ποατε ντακα βρει σα-ι μαι φακι Παραστασουλ! Παι ντε… Ασα ντα! Σι ασα βα τρεμπουι σα σε νουμεασκα: Κατεντραλα Μαντουιριι Νεαμουλουι Ρομανεσκ: Jεφουιτ, Σκλαβαγιστ, Ομορατ, Τερφελιτ σι Μορτ. Ει ντακα ιι φακε Παραστασουλ, ιι μπινε.

Νταρ, ιουμπιτι κρεντινκιοσι, εστε ιαρασι φοαρτε ιμπορταντ σα στιμ κα μουλτι σε κχινουιεσκ σα φακα κατ μαι μαρι ασα τουρλελε, εξακτ κουμ αου φακουτ ιν Εβουλ Μεντιου. Στιτι πρεα μπινε κα ιν περιοαντα ρεσπεκτιβα σε φακεαου μαρι κατεντραλε, βρανντ σα αντουκα τοτ ορασουλ, τοτ σατουλ ιντρ-ω κατεντραλα. Σι ντακα βα ουιτατι ιν Οκκιντεντ σουντ ασα ντε μαρι σι ακουμ αου ντεβενιτ τουρνουρι ντε βιζιτα σε ουρκα σους, νου μαι αου νικι ζεππελιν νικι αβιον σι σε ουρκα ακολω, σε πλατεστε σι βεντε ορασουλ ντε σους. Αου ραμας ντοαρ λα ω φουνκτιε τουριστικα, ντε βιζιταρε. Σι ρετινετι ιαρασι ουν λουκρου: Μετοντα ντε κονστρουιρε α ακεστορ κατεντραλε α φοστ ατατ ντε αγρεσιβα, ινκατ κανντ αου φοστ γατα κε ς-α ινταμπλατ: Α βενιτ Λουδερ! Σι α σπους ΣΤΟΠ! Γατα ατι τερμινατ-ω! Σι α απαρουτ ρεφορμα σι μπισερικιλε ς-αου γολιτ. Σι γοαλε αου ραμας πινα ιν ζιουα ντε ασταζι. Κε βρεαου σα σπουν; Κα ιν μομεντουλ ιν καρε νου σε τινε κοντ κα νόι τρεμπουιε σα νε ουρκαμ σα φακεμ ακεαστα κατεντραλα α νεαμουλουι, νταρ πε σκαρα βιρτουτιλορ Σφαντουλουι Ιοαν Σκαραρουλ, παστρανντ ινται, κονστρουινντ, σαου μακαρ σιτουανντου-νε πε ακεαστα Σκαρα. Κα ντακα ω φακι φαρα Σκαρα, ιναλτι ζιντουριλε ντεβιν ντοαρ τουρνουρι ιναλτε, νταρ ντιστρουγι εφεκτιβ σκαρα ντιν ιντεριορ σι πε ομουλ κελ βιου, πε ομουλ κελ ντιν ιντεριορ, κελ ντουχοβνικεσκ. Ντεκι εου βρεαου σα σπουν κου αλτε κουβιντε, κα αρ φι τριστ σα κονσταταμ, ντεjα κονστατ εου περσοναλ, κα ιν τιμπ κε σε κονστρουιεστε ω κατεντραλα πεντρου α μαντουι νεαμουλ, κει καρε σουντ πουσι ρεσπονσαμπιλι εκλεσιαλ, ντεκι μπισερικεστε σα σανκτιονεζε μοραλ πε κει καρε ντεμολεαζα νεαμουλ, εου κρεντ κα ω κονστρουιμ ιν ζανταρ…ακεαστα εστε παρερεα μεα.. Ουιτατι-βα κα ιν Γρεκια ς-α λουατ ω ατιτουντινε σινονταλα, κανντ Σινοντουλ α σπους: “Νόι Ιεραρχιι Μπισερικιι ντιν Γρεκια σουντεμ βινοβατι κα αμ τολερατ χοτια τουτουρορ παρτιντελορ. Νου αμ τρας σεμναλουλ λα τιμπ!” Σι ιατα κα ακουμ κου μικ, κου μαρε τραιεσκ ω ρουσινε μονντιαλα πεντρου κα αου αjουνς σα σε ιμπρουμουτε πεστε τοτ. Αι νοστρι βαντ ιν φιεκαρε ζι κουμ σουντεμ ουμιλιτι: Ντε λα καπ λα κοαντα! Τοατε πλανουριλε! Κουμ σουντεμ βανντουτι, κουμ σουντεμ jεφουιτι,ουμιλιτι, μπατjοκοριτι, σι ΤΑΚ! Ουιτατι κε παραντοξ: ει κονστρουιεσκ Κατεντραλα Μαντουιριι Νεαμουλουι νταρ νου-σι μαντουιεσκ νεαμουλ ντε ταλχαριι καρε νε κονντουκ καρε νε ντιστρουγ! ΤΑΚ! Κουμ ιλ μαι μιντουιεστι;; Ιλ μαντουιεστι μορτ προμπαμπιλ! Κουμ σπουνεαμ ντοαρ Παραστασουλ Ντα! Παρερεα μεα εστε κα ντακα νου σε ια ω ατιτουντινε φερμα Ιν ντουχ μοραλ, μπισερικεσκ, προφετικ…
Σα σε ατεντιονεζε κουμ α φακουτ Γρεκια: Τερμινατι κου jαφουλ! Κου ντεμολαρεα νεαμουλουι, σι βεντετι σι ρεσπεκτατι νεαμουλ Ατουνκι ν-αβεμ κε σα μαι φακεμ κα ντεjα νε-αου ντεζμεμμπρατ, αμ αjουνς σκλαβι, σουντεμ σλουγιλε ουνορ μπανκι σι αι ουνορ τρουστουρι μασονικε, κορπορατιστε, σατανιστε, αντικρεστινεστι..πεντρου κα στιτι πρεα μπινε σι ακεστ σεφ αλ ΦΜΙ εστε μορμον. Βινε ουν μορμον σα-τι φακα τιε λεγεα ιν ταρα: κουι σα νται, κατε σαλαριι… Πανα ουνντε αμ αjουνς, ιν κε χαλ! Ιαρ ει(αι νοστρι πολιτικιενι) ιμεντιατ βιν: Ντα, χαι, γατα, ακουμ.

Κει καρε ντοριτι σα λουατι παρτε, jόι λα Σουκεαβα αμ ω κονφεριντα τοκμαι ντεσπρε Ορτοντοξια Ρομανεασκα ιντρε Μονντιαλιζαρε σι Τρουπουλ Ταινικ αλ λουι Χριστος, λα Επισκοπιε. Βιν σι αλτι πρεοτι, jόι σεαρα, πε 29, λα ορα 18. Αντουκ καρτι, αργουμεντε, φοαρτε κλαρε, ιν καρε αραταμ καοαμενιι καρε σουντ λα Ουνιουνεα Εουροπεανα νου φακ αλτκεβα ντεκατ σα νε ντεζραντακινεζε, σα ντεβενιμ ω μαρφα σκλαβι σι ω μπατjοκουρα. Βιν κου καρτιλε λορ σι βεντετι κουλμεα, ντοαρ ντοουα ταρι ς-αου σεσιζατ: Ανγλια, καρε α ιντρατ ιντρω αλερτα κουμπλιτα σι Κεχια. Αου ζις Ντοαμνε γατα, αστια νε-αου ντιστρους.. Ιν φινε εστε πρεα μουλτ σουμπιεκτ, νου βρεαου σα ιντρου..
Ινσα ντιν πακατε, πριν ντιρεκτιβελε, κα ασα πριμιμ νόι, ντε λα Κεντρου: Φακετι ινβενταρουλ, κονφορμ νορμελορ εουροπενε, απόι φακετι κουταρε κονφορμ νορμελορ εουροπενε. Νου σπουνε κονφορμ κανοανελορ, κι κονφορμ νορμελορ εουροπενε.
Ιουμπιτι κρεντινκιοσι, ντιν πακατε εξιστα ω τενντιντα ντε α αλινια Μπισερικα σι ντε α νου ω λασα σα φιε Τρουπουλ Ταινικ αλ λουι Χριστος σι σα αιμπα ω αλτα σκαρα ντε βαλορι! Σκαρα λουι Ιοαν Σκαραρουλ; ΝΟυ! Κι σκαρα βαλοριλορ σεκουλαρε ντε λα Μπρουξελλες! Ιν κλιπα ιν καρε Μπισερικα Ορτοντοξα σε ντορεστε σα ντεβινα ω παρτε α μονντιαλιζαριι σι σε ντεζμπισερικεστε, ντιν ακελ μομεντ κου Μπισερικα ς-α τερμινατ! Ντεκι αμ τερμινατ σι κου νεαμουλ, ω τερμιναμ σι κου Μπισερικα σι νε μαι ιντρεμπαμ κε μαι ραμανεμ.

Ντεκι, ατεντιε ιουμπιτι κρεντινκιοσι, νόι ρεζισταμ σα νε ρεφακεμ νεαμουλ! Αμ κρεντιντα κα ασα κουμ λ-αου βανντουτ λ-αου κχινουιτ ακουμ μαι βορ σα βανντα σι ενεργια ελεκτρικα. Α νινς κου ατατα αμπουνντεντα ιαρνα ακεαστα καντε απα ιν παραου, σε ντουκε λα χιντροκεντραλα τοτ φακουτ ντε πε βρεμεα λουι Κεαουσεσκου σι ιτι βινε λουμινα ακασα. Σι πε αστα ω βινντετι ; Φερεασκα-νε Ντουμνεζεου! Ντεκι κανντ σπουι κα ε ντεμολαρε, ε ντεμολαρε τοταλα! Ντε κε; Πεντρου κα αου ιν σινεα σι ιν φιιντα λορ τρανταρεα. Νου μαι ιουμπεσκ νεαμουλ. Νου-ι μαι ιντερεσεαζα. Λα ορα ακτουαλα ντακα σπουι κα εστι κρεστιν-ορτοντοξ σαου κα εστι ρομαν σι ιτι ιουμπεστι νεαμουλ σι ταρα, εστι πλεκατ, ντους.
Ασταζι στιμ πρεα μπινε κα πε 25 μαρτιε 1927, Ζελεα Κοντρεανου α ινστιτουιτ ακεα φρουμοασα Λεγιουνε(ρεκτιφικαρε: Μισκαρεα Λεγιοναρα α φοστ ινφιιντατα πε 24 ιουνιε 1927, ιαρ ορντινουλ Μπουνει Βεστιρι πε 6 Ντεκεμμπριε 1936) -σι ερα ιν περιοαντα ιντερμπελικα, ερα Ρομανια γατα φακουτα(ουνιρεα)- κα σα ντεα ντεμνιτατε ποπορουλουι ρομαν. Σα ντεα ουν χαρ, σα ιι ντεα ω τινουτα.
Λα νόι κε ντεσφιιντεαζα σι ιστορια σι βορμπεσκ ντεσπρε αλτιι, αλτα ιστοριε φαλσιφικατα κουμ Ντουμνεζεου, νου μαι σουντ οαμενιι καρε σα λε φορμεζε ιν σπριτουλ μοραλ, τραντιτιοναλ, σα νε ουρκαμ σι κου ταρα πε σκαρα ακεαστα, κα λα jουντεκατα μεργεμ κου νεαμουλ! Στιτι πρεα μπινε. Νου μεργεμ κου Κατεντραλα, μεργεμ κου νεαμουλ! Ει, κουμ τε ντουκι κου νεαμουλ;! Νόι τρεμπουιε σα ντουκεμ νεαμουλ σπρε ινβιερε! Νου σπρε ρουιναρε, σπρε ρισιπα σι σπρε μοαρτε. Ντε ακεεα αβεμ ομπλιγατια σφαντα σα νε ινγριjιμ ντε νεαμ, σα νου καντεμ ιν εξτρεμε, φερεασκα Ντουμνεζεου! Νταρ σα αβεμ ιν βεντερε εξεμπλελε μαριλορ ιναιντασι καρε αου στιουτ ιν μομεντε γρελε, σα τρεζεασκα σεντιμεντουλ νατιοναλ, σα-λ αντουκα ιν φατα σι σα νε τραιασκα.

Κου ακεστε γανντουρι φρουμοασε, κανντ σερμπαμ ατατεα ασταζι σα νε γανντιμ κα νόι πουτεμ εξιστα σι κα νεαμ σι κα Μπισερικα ντοαρ πε σκαρα ακεαστα α βαλοριλορ ντουμνεζειεστι α Σφαντουλουι Ιοαν Σκαραρουλ! Σα ντεα Ντουμνεζεου χαρ, πακε, μπινεκουβανταρε σι σα ιντραμ σι νόι ιν Λουμινα λουι Χριστος, ιν βεκιι βεκιλορ. Αμιν!

 

 

 

 

Youtube:

Parintele Mihai Valica – predica la

Bunavestire

 

 

Cuvânt cu putere multă și cu o încărcătură teologică deosebit de bogată a preotului ce rămâne statornic în convingerea că Adevărul trebuie spus și că nu “a venit momentul de a mărturisi în ascuns”. Bunul Dumnezeu să ni-l țină sănătos și la fel de curajos.

 

Predica in format text a pr. prof.

Mihai Valica la Duminica

Buneivestiri

 

Preacuviosi si preacucernici parinti, preacuvioase maici, iubiti pelerini si iubiti credinciosi.
Ziua de astazi reprezinta o intreita bucurie cu un intreit har peste har, avand in vedere importanta ei si anume este praznic imparatesc (si anume) Bunavestire. Pentru ca astazi este duminica a patra din Post prin care sfantul apostol si evanghelist Marcu ne aminteste de importanta rugaciunii si a postului, prin acea vindecare minunata pe care o face Iisus Hristos Dumnezeu acelui copil lunatic. Si a treia mare bucurie, faptul ca astazi, aceasta duminica este inchinata Sfantului Ioan Scararul.
Desigur, cuvantul va fi putin mai lung, dar oricum nu intreit. Si voi incerca sa fac o sinteza acestor foarte importante momente din viata postului si din viata noastra- urcusul nostru duhovnicesc.
Ne amintim ca in prima duminica a sfantului si marelui post, am serbat cu totii bucuria biruintei Ortodoxiei, care desigur, e reprezentata in mod special prin victoria sfintelor icoane impotriva iconomahilor –cei care, desigur, tagaduiau ca harul lui Dumnezeu s-ar revarsa si prin aceste frumoase imagini, care sunt imagini ceresti expuse ochilor nostri trupesti. Si a doua duminica, ca nu cumva sa ramanem doar la ceea ce se vede: la pictura, la pereti, la catapeteasma, la icoane, la cruci, Sfintii Parinti au randuit sa fie serbat Sfantul Grigorie Palama, cel care a sintetizat dumnezeiasca invatatura despre energiile dumnezeiesti necreate. Deci, in spatele a ceea ce se vede si ne-am obisnuit si ne-am bucurat in Duminica Ortodoxiei, vine a doua duminica si ne spune: da, dar nu numai aceasta este Ortodoxia. In spatele a ceea ce se vede este si ceva nevazut si anume harul dumnezeiesc necreat si desigur, slava lui Dumnezeu pe care o vedem si pe aceea.

Noi putem sa facem si din a doua duminica din Postul Mare o Duminica a Ortodoxiei, adica a icoanelor, dar de data aceasta a icoanelor nevazute, reprezentate in special, prin slava lui Dumnezeu. Pentru ca Sf. Grigorie Palama nu face altceva decat o sinteza a momentului de pe Tabor. Acel moment important in care cei trei apostoli au vazut slava dumnezeiasca si au vazut Lumina lui Hristos si s-au impartasit de acel har dumnezeiesc necreat. Deci, iata ca acest duet, acest tandem intre prima Duminica a Ortodoxiei, a icoanelor si a doua Duminica a lui Palama, in care ne arata ca exista si un har nevazut, dar putem vedea slava lui Dumnezeu si o transformam de data aceasta prin vrednicia noastra sa vedem slava lui Dumnezeu, exista o stransa relatie de o importanta covarsitoare. Aceasta este imaginea Ortodoxiei.

Si iata ca vine duminica a treia, Duminica Sfintei Cruci, care pusa la mijlocul postului ne arata ca jertfa lui Hristos pe cruce este punctul central, punctul zero al mantuirii noastre. De aceea ne si indeamna Mantuitorul nostru Iisus Hristos: “…cel care vrea sa vina dupa Mine, sa se lepede de sine (de tot ce are, in sensul de lepadare de sine, de tot egoismul) sa-si ia crucea in fiecare zi- spune sf. Apostol Luca –(din pacate nu se citeste la Luca, ci la Marcu), dar este extrem de importanta aceasta precizare pe care o face sfantul apostol Luca: “sa-si ia crucea in fiecare zi si sa-Mi urmeze Mie”. Deci, iata indemnul frumos, dumnezeiesc. Astazi, iata, s-a citit Evanghelia de la Luca, prin care ni se arata desigur, momentul Buneivestiri. A fost trimis ingerul Gavriil in Nazaret, la o fecioara logodita sa anunte taina cea din veac ascunsa si de ingeri nestiuta. Ati auzit cu totii si cunoastem aceasta Evanghelie extrem de importanta in care Sfanta Fecioara Maria nu este surprinsa; Ea este doar nedumerita de salutul pe care il primeste de la inger: “Bucura-Te cea plina de har, Domnul este cu tine! Binecuvantata esti Tu intre femei si binecuvantat este rodul pantecelui tau.” La auzul acestor cuvinte, ea reactioneaza cerand explicatii: “Cum poate sa fie ceea ce spui, daca eu nu cunosc barbat, nu sunt casatorita cu alte cuvinte”. Si atunci (ingerul) spune: “Duhul Sfant S-a coborat peste tine si puterea Celui Preainalt te va umbri. De aceea, si Sfantul Care Se va naste din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema”. In aceasta consta Vestea cea Buna. La auzul acestei explicatii, Sfanta Fecioara Maria accepta si spune “Iata roaba Domnului! Fie mie dupa cuvantul tau.” Si de la acel moment, ne istorisesc Sfintii Parinti, prin taina dumnezeiasca s-a produs conceperea de la Duhul Sfant.

Si veti vedea ca incepand de astazi, 25 martie pana pe 25 decembrie sunt exact 9 luni, perioada de crestere a pruncului dupa toata randuiala omeneasca. Vedem, iubiti credinciosi, ca Sfanta Fecioara Maria fiind obisnuita cu sacrul, ea -spuneam ca- nu a fost luata prin surprindere. Iar faptul ca ea, cerand explicatii nu face altceva decat sa-si lamureasca acordul, pentru ca putea sa refuze. Putea sa spuna “cred ca ati gresit adresa, nu va cunosc, nu sunt eu vrednica”. Putea sa cada intr-o falsa cuviosie, in fine, cate nu se puteau intampla in momentul in care ea ar fi refuzat sau nu ar fi cerut aceste explicatii.

Este extrem de important sa cunoastem acest lucru. De ce? In special pentru viata preoteasca, monahala, calugareasca, multi confunda ascultarea cu cheful si cheremul fie al preotului, al duhovnicului sau al staretului sau al episcopului. Si de multe ori se mai intampla si acest lucru. Dar din comportamentul Sfintei Fecioare Maria vedem ca ea a fost consultata, a fost anuntata si i s-a explicat ca ceea ce are de facut este de la Duhul Sfant. Ea a inteles si atunci a acceptat. Putea sa vina cu urmatorul mesaj trimis de Dumnezeu: “Si iata ca tu ai fost pregatita din veac “… (Daca mergem si dupa erezia catolica, care spune ca a fost conceputa fara de pacat “immacolata concepzione”..)” Iti da Dumnezeu porunca sa nasti pe Hristos. Vrei nu vrei, acesta e mesajul”. Si disparea. Ei, nu-i chiar asa! Vedem ca Sfanta Fecioara Maria, prin faptul ca a primit acele lamuriri, ea din acel moment se face vrednica. In aceasta consta vrednicia Sfintei Fecioare Maria: ca ea si-a dat acordul cu toata fiinta ei si a spus: “Da, vreau. Fie! Faca-se asa dupa cum ai spus. Fie mie dupa voia lui Dumnezeu.” Deci, iata in aceasta consta, repet pentru a doua oara, vrednicia – axios, a Sfintei Fecioare Maria.Spun acest lucru, deoarece cunoastem invatatura gresita a catolicilor, eretica si anume ca pe Fecioara Maria a creat-o Dumnezeu, chiar daca s-a nascut, a creat-o fara pacatul stramosesc. O invatatura grava, de o gravitate diabolica. De ce? Pentru ca, daca ar fi fost posibil sa se nasca un singur om in maniera in care spun ei ca s-ar fi nascut Fecioara Maria, nu ar mai fi trebuit sa Se intrupeze Fiul lui Dumnezeu, n-ar mai fi trebuit sa Se rastigneasca, sa fie batjocorit, umilit si omorat Fiul lui Dumnezeu. Pentru ca iata, exista posibilitatea sa nasti sau sa creezi oameni asemenea Fecioare Maria. Si, plus ca acest lucru aduce si predestinatia. Adica, spunem fie ca fost vrednica sau nevrednica, pentru faptul ca Dumnezeu a creat-o fara pacatul stramosesc, ea a fost sortita fara voia ei, fara acordul ei, asa ca un robot. I se spune : gata, vei naste pe Hristos si atata tot. Ori, acest lucru a nascut o alta erezie , aceea a predestinatiei. Adica, din veac Dumnezeu ne randuieste spre osanda vesnica sau spre dreptate si bucurie vesnica, asa cum vrea Dumnezeu, asa cum crede El si cum binevoieste. Ori, iata ca Dumnezeu este si drept. Stim prea bine ca pe langa bunatate, i-a dat omului si libertatea Lui. Deci, chipul si asemanarea lui Dumnezeu in om consta tocmai in liberul arbitru. El poate sa decida. Si vom vorbi in subiectul trei despre scara Sfantului Ioan Scararul si vom vedea cum, la cuvantul 4, se vorbeste tocmai despre ascultare. Voi relua aceasta idee.

Deci, iata iubiti credinciosi, ca Dumnezeu ne-a dat acest mare dar ca noi sa consimtim liber, ca noi sa spunem da atunci cand stim ca lucrarea noastra este lucrarea care ne indreapta spre mantuire. Stiti prea bine ca, daca ascultarea pe care au dus-o unii la extrem si pe care unii au transformat-o chiar in dictatura ecleziala, ar fi potrivita si pentru momentul in care cei mari-(de multe ori, este arhi-cunoscuta istoria- de la patriarhi, episcopi si alti arhimandriti) au gresit si au scos erezii. Si ne amintim chiar de Grigorie Palama care s-a opus la trei patriarhi: patriarhului Ioan Kalitas de Constantinopol, patriarhului Zaharia din Ierusalim si patriarhului Alexandru al Alexandriei. Toti cei trei patriarhi l-au condamnat pe cine? Pe Grigorie Palama si l-au facut eretic. Iar el era un simplu preot. Si ne amintim ca pe 4 noiembrie 1344-o data importanta-Sf Grigorie Palama s-a opus si a spus:sunteti in ratacire, sunteti in greseala! Cand au vazut ca uneori nu merge cu ascultarea patriarhala, ce-au facut? Au pus politicul pe el, si stiti prea bine ce s-a intamplat. Deci a fost politicul si forta celor trei patriarhi si la urma l-au si condamnat intr-un sinod ca eretic. Si era un simplu preot. Ce-a facut? Daca ar fi luat ascultarea dupa cum cred unii ca este ascultarea, ar fi fost si el eretic. Dar iata ca adevarul nu este de partea celor care conduc si al celor mari si tari sau a politicului. Adevarul este in iluminarea pe care Dumnezeu o da prin smerenie si in viata unui preot cum a fost Grigorie Palama la acea vreme. Apoi a ajuns mitropolit de Tesalonic, stim prea bine cand si cum si e cel care sintetizeaza si pune intr-un catehism atat de graitor si frumos, doctrina si invatatura Bisericii despre energia lui Dumnezeu necreata. Ce vreau sa va spun e caascultarea are o limita. Asculti pana in momentul in care stii prea bine ca ordinul sau ascultarea- zisa in ghilimele “ascultare”- ca nu mai e ascultare, e indemn la erezie sau idemn sa asculti de altcineva – atunci, trebuie sa stii sa te opui, dar rugandu-te. Iar Grigorie Palama este un model actual, la care noi trebuie sa apelam pentru ca sa facem fata falselor ascultari, falselor percepte. Iar noi, la ora actuala traim o dictatura ecleziala atat de puternica, incat totul vine central. Nu te mai lasa, conform canonului 34, sa te mai organizezi local. Ce sa mai vorbim, totul de la centru. Daca nu faci ai incurcat-o. De fapt, daca ai sta sa faci tot ce se spune acolo, ar insemna sa-ti ia tot timpul, sa nu te mai gandesti la suflet si la mantuire si sa te construiesti doar la exterior, uitand de scara lui Ioan Scararul care, vom vedea ca are o alta dimensiune, o ascensiune duhovniceasca si nu una pe orizontala.
Deci, vreau sa inchei acest subiect despre Bunavestire, spunand ca este sarbatoarea tuturor sarbatorilor, temelia tuturor sarbatorilor, deoarece pe acest moment al Buneivestiri se fundamenteaza celelalte sarbatori inclusiv Invierea, Inaltarea. Si desigur, bun e Dumnezeu pe scaunul Sfintei Treimi, pe baza acestei revelatii nou testamentare sta toata viata noastra si indumnezeirea noastra. De aceea, astazi Vestea cea Buna este ca Dumnezeu a randuit ca, printr-o Fecioara care reprezinta neamul omenesc, reprezinta vrednicia neamului omenesc, faptul ca catolicii prin acea erezie “imaculata conceptie”, apoi “asumptio” (inaltarea la cer prin forta ei)… are atatea aberatii incat ti-e greu, de multe ori, sa nu reactionezi la aceste aberatii catolice. Si catolicii, dorind sa dea mai multa cinste Sfintei Fecioare Maria -caci spun ca daca s-a nascut fara pacatul stramosesc- va dati seama, era aproape ca Dumnezeu. Ei dorind sa-i dea mai multa cinste, i-au luat si cinstea care a mai avut-o! Pentru ca daca te-ai nascut asa fara de pacat, care e vrednicia ta? Dar cand ai spus dupa discernamant si ascultare si chibzuire: “Da, vreau sa nasc, vreau sa fac cum a spus Dumnezeu,” in aceasta consta vrednicia! Deci, iata iubiti credinciosi, cat de important e ca noi sa cunoastem si, atunci cand primim ascultare ca preoti, ca simpli crestini, ca monahi, sa ni se explice in duhul dragostei si veti vedea ca nu exista ascultare neconditionata. O spune Sf Ioan Scararul, cititi Cuvantul 4: “Cinstiti ascultarea in dragoste”. Daca exista ascultarea in dragoste, aceea este vesnica, aceea te invredniceste si pe tine cand accepti –pentru ca o ascultarea are efect si asupra celui care savarseste acel lucru, dar si de unde pleaca porunca ascultand, dar in dragoste. Cand este in dictatura, cand este ascultare doar ca asa vreau eu, ei, aceea nu este o ascultare in duhul, nici in dragoste, ci este in primul rand o chinuire a unuia pe celalalt, sau doar ca sa te arati ca ai ajuns ceva sau cineva.

Iubiti credinciosi, cu acest gand astazi noi primim vestea ca Fiul lui Dumnezeu se va naste din Fecioara Maria, ne bucuram de aceasta mare zi si harul dumnezeiesc, harul praznicului de astazi, sa ramana desigur, in inima si in sufletul nostru!

Mergem mai departe la momentul evangheliei de astazi, la Marcu, cap.9, in care vine acel tata disperat, suparat, intristat ca ar avea un fiu lunatic. Deci, acesta avea o boala de epilepsie. Ati ascultat aceasta evanghelie, este arhi-cunoscuta aceasta minune, de zeci de ori s-a citit. Sunt boli care sunt rezultat al unei proaste atitudini, sau unui gresit stil de viata. Si atunci cand nu exista o corelatie intre trup si suflet, trupul se imbolnaveste, iar apoi trupul imbolnaveste si sufletul. Se imbolnavesc reciproc. Atunci, e cazul ca medicatia, in primul rand cea spirituala: spovedania, impartasania, dar chiar medicatia aceasta stiintifica, daca este normala, poate sa vindece ceea ce omul s-a imbolnavit prin neglijenta sau pacate. Insa, daca sunt boli cauzate de demoni, acelea nu le vindeci cu aspirina. Deci este foarte clar. In primul rand, vedem ca tatal se duce la apostoli, n-a indraznit sa mearga la Iisus direct si le spune. A cerut sa-l vindece, apostolii n-au putut. Se duce la Iisus. Domnul nostru, Iisus Hristos intristat, suparat, scoate niste cuvinte putin mai dure: “O, neam necredincios, cat va voi suporta pe voi?” A avut un moment de indignare. “Aduceti-l aici la mine!”. Au loc intrebari, de cand sufera, va amintiti, din copilarie? Si atunci spune ca Iisus Hristos a certat duhul, l-au scuturat asa de tare, credeau ca-i mort. Si apoi duhul a iesit din el si s-a vindecat. Deci, mesajul evangheliei de astazi este extrem de important: sunt si boli care sunt datorate duhurilor necurate. S-au dus apostolii la Hristos si L-au intrebat asa, mai in taina : Doamne, dar noi de ce n-am putut ca sa-l vindecam? «Acest tip de demoni nu ies decat cu rugaciune si post. » Retineti ordinea: rugaciune si post.Ca, daca postesti fara sa te rogi e ca si cand ai tine dieta. Intai te rogi si-apoi postesti. Aceasta-i ordinea pe care Hristos o spune.
Iata, iubiti credinciosi, ca in momentul in care in viata noastra comunitara exista astfel de cazuri, este foarte important sa facem cum ne porunceste Hristos: in primul rand sa ne rugam si apoi sa postim. Si sa alergam la cei care au darul preotiei –pentru ca Iisus asta a facut, un exorcism- iar noi puterea de a exorciza o avem prin puterea preotiei si, in special, prin acele molifte ale Sf. Vasile care, din pacate s-au restrictionat. Sa nu se mai citeasca noaptea sau in ziua de Sf. Vasile cel Mare, ca nu stiu cui ar produce rau… sau nu stiu ce ar face. Cunoastem acest lucru. Noi trebuie sa stim prea bine ca moliftele –si va dati seama, doi mari autori de sfinte liturghii, care au sintetizat sfanta liturghie: Sf Ioan Gura de Aur si Sf. Vasile cel Mare au si liturghii, dar au si moliftele. Lucru extraordinar de important, foarte important! Ambii au si moliftele de exorcizare. Ce vrea sa spuna? Ca acestea nu trebuiesc doar puse in dulap si uitate, hai ca nu mai avem nevoie de ele. Pentru ca unii mai spuneau : da, dar daca mai citim moliftele Sf. Vasile cel Mare parem ca am fi din evul mediu, se pare ca am deranja lumea occidentala, pare ca suntem o biserica mai primitiva, iar cu molifte, cu diavoli… Ei, Hristos ne arata clar ca exista diavolul si care aduce multa suferinta si boala. Iar acestea trebuiesc citite ori de cate ori se simt in stare si duhovnicii si preotii, cu rugaciune si post; nu trebuiesc evitate, ci citite intr-o maniera a traditiei noastre bisericesti care e facuta dupa randuiala, asa cum trebuie. Dar nu inseamna ca pentru excesul unora sa dai restrictie sa nu se mai citeasca , ca nu cumva sa-l tulburi pe diavol.
Iubiti credinciosi, deci iata, mesajul evangheliei de astazi este acela ca Hristos este vindecatorul sufletelor si a trupurilor noastre si El are puterea de a izgoni. Si a lasat aceasta putere si la apostoli cand a spus: “Luati Duh Sfant. Carora le veti ierta pacatele si se vor ierta lor, pe bolnavi veti pune mainile si se vor tamadui”. Cunoasteti aceste versete. Acest dar s-a dat preotilor si noi il transmitem mai departe prin puterea lui Iisus Hristos.

Iubiti credinciosi, al treilea subiect extrem de important este acela al Sfantului Ioan Scararul. Ingaduiti-mi sa prezint pe scurt –este foarte scurta viata lui- si apoi sa descriu, in contextul acestei scari: pacatele, virtutile si despatimirea, dar si iluminarea si indumnezeirea, prin acele virtuti pe care ni le pune ca subiect de meditatie, dar si ca mijloace de vindecare in cartea “Scara” a acestui mare sfant. Cand s-a nascut exact nu se cunoaste. Dupa un ucenic, Atanasie, care a scris din viata lui se spune ca s-a nascut la anul 579 si ca moare la anul 649, in varsta de 70 de ani. Insa unele spun alte dati, in fine, este putin cunoscuta. Si aceasta nu pentru ca ar fi o lipsa teologica, nu pentru ca, stiu eu, s-ar fi pierdut documentele. El n-a lasat sa se scrie prea multe. El n-a scris decat aceasta “Scara” si un cuvant catre duhovnic. Restul au scris ucenicii despre el, pentru ca preocuparea lui de capatai care credeti ca a fost? Aceea de a-si face ucenici. Extraordinar de important! Multi vedeti ca isi fac alte lucruri: investitii, constructii, sunt unii care investesc enorm de mult in ziduri. Dar, cand pleaca, pleaca singur, nu si-a lasat macar un singur ucenic. Si daca ne uitam, Iisus Hristos a facut cea mai importanta investitie in temelie duhovniceasca si anume aceea ca a investit in ucenici. Hristos n-a construit nimic. Ba dimpotriva, a si permis sa se darame Templul. Stiti. La anul 70, tocmai pentru faptul ca –era imaginea Cerului, Templul!- insusi Templul devenise un lucru, un mijloc de castig si, in acelasi timp, un mijloc de formalism. Deci ei n-au mai vazut Cerul, n-au mai vazut pe Hristos, n-au mai vazut mesajul apostolilor. Si atunci, vedeti, Iisus Hristos chiar daca n-a construit nimic, a si permis sa se darame Templul. L-a si plans, stiti prea bine cum plange intregul Ierusalim. De ce? Pentru ca a devenit prea formalist. In momentul in care obiectele sfinte, ca-i biserica, ca-i cruce, ca-i stiu eu ce-o mai fi, devin doar o forma, lui Dumnezeu nu-i place sa fie cinstit doar cu buzele, iar cu inima sa fii departe. Si atunci, ingaduie incendii, ingaduie razboaie, ingaduie distrugere. Dar vedem ca singura investitie duhovniceasca pe care o face Iisus Hristos sunt ucenicii. Si cu cei 12, (fara Iuda si apoi au ales pe ceilalti), cei 12 zidesc cea mai frumoasa Biserica a lumii si anume CRESTINISMUL, care cu 12 analfabeti, ca erau cativa invatati, restul erau pescari si oameni simpli, au reusit sa increstineze o lume intreaga.

Iata ce inseamna sa te ocupi de ucenici.
Vai de preotul, calugarul, staretul, mitropolitul care nu si-a facut ucenici. Unii is fac ucenici. Mai recent isi fac ucenici la alta scoala, aceea a ecumenismului. Sa-i vedeti dumneavoastra ii trimit peste tot si vin acei ucenici atat de ucenici, incat saracii ei nu mai cunosc din Ortodoxie aproape nimic.
Si sunt aceste lucruri, se incearca sa-i impace pe toti sa faca sa spuna ca toti sunteti buni si aia-s buni si ceilalti is buni. Sunt ucenici… altfel de ucenici. Ucenicul adevarat care il face un duhovnic e ucenicul acela care sa devina din ucenic mucenic. Daca el nu e in stare sa devina mucenic sau marturisitor, acela bate campii este un ucenic al altora. Mai sunt lojele masonice stiti bine si cluburile care-si fac alti ucenici. Ohoo! sa ii vedeti pe aceia cat is de instruiti. Si vin cu tot felul de prostii, minuni si intra la toate nivelurile. Acesti ucenici sunt aceia care doresc..  de fapt care sunt ucenici ai Satanei. Pentru ca acestia dezbina, sunt cei care demoleaza cei care distrug, cei care aduc mereu un alt duh si nu este Duhul lui Dumnezeu.

Si vedem ca Sfantul Ioan Scararul, cu toate ca a fost si staret, spre sfarsitul vietii, la Muntii Sinai, si de asta a fost cunoscut ca Ioan Sinaitul- mai este numit si Ioan Scolitul. Voi veti gasi in anumite carti Ioan Scolasticul. Nu! E gresit! N-are nimic in comun. Ioan Scolitul, nu Scolasticul ca scolasticul are o nuanta peiorativa. Si de ce i se spune asa.. pentru ca era foarte invatat. Unii spuneau ca era aristocrat si uite prea bine ca a fost contemporan cu cine? cu Sfantul Maxim Marturisitorul, alt colos al Bisericii noastre si tot o victima a celor care, stim prea bine, care i-a pus patriarhul sa i se taie limba si apoi mana. Iata cum, parca au avut in fisa postului patriarhii sa ii cam chinuie pe Sfinti. I-a cam luat (ales) pe unii dintre ei si au crezut ca daca au ajuns sus sa conduca au si Adevarul de partea lor. Nu-i asa!Adevarul este acolo unde este smerenia si unde Hristos se lasa in puritatea si frumusetea Lui si in marturisire, atunci cand marturisesc cu toate riscurile si cu toate… Noi trebuie doar sa marturisim. Cine intelege bine, cine nu si se supara, e treaba lor! Dar vai cine nu marturiseste sau cum spunea Sfantul Apostol Pavel: “Vai celui care va tacea! Toti acesti ucenici ai altei lumi vor primi la judecata cate un VAI!”

Iata iubiti credinciosi ca facandu-si ucenici foarte multi Ioan de Rait, la indemnul lui Sfantul Ioan Scararul va scrie aceasta frumoasa carte, si apoi e un alt ucenic Moise, si e lunga istoria dar foarte foarte frumoasa si o scriu acesti ucenici cu atata frumusete si din aceste scrieri ale acestor ucenici mai gasim si noi cate o relatare si mai putem trage cate o concluzie ca sa aflam unde si cand s-a nascut – se crede ca era din Palestina, dar eu am convingerea ca Sfantul Ioan Scararul a dorit ca viata lui personala sa nu fie mentionata. El nu o mentioneaza in nici intrunul din cele 30 de cuvinte. Nu o mentioneaza. Parca ar fi dorit sa ne invite: “Daca vreti sa cunoasteti mai multe despre mine va invit sa va urcati pe scara virtutilor, va invit in cer sus si acolo veti afla si vom sta de vorba mai mult si veti afla ce va intereseaza.” Deci a luat odata cu el si istoria, si timpul sau, pastrandu-si, dandu-i o taina pentru ca a dorit sa fie mai mult expusa aceasta invatatura a indumnezeirii noastre si nicidecum despre invatatura unui om si sa ne incarcam memoria si cu el si cu alte date. Deci iata ca se cunosc foarte putine despre el insa suficient ca sa ne dam seama ca el a fost iluminat de Duhul Sfant si, ca aceasta Scara, care fiecare monah, sau monahie trebuie sa o citeasca a fost tradusa si in romaneste, Parintele Staniloae a tradus-o in Filocalia volumul 9. Si e de o importanta covarsitoare. Si in cele 30 de cuvinte reprezinta de fapt cei 30 de ani ai lui Iisus Hristos din viata sa desigur pamanteasca, si fiecare cuvant este reprezentat ca o carte, sau ca o treapta. Si vedem ca prima treapta este pe pamant. Deci are pe pamant si in pamant infipta, iar ultima treapta este cu varful pe cer si pe bratul lui Dumnezeu. Daca veti merge cred ca ati prins, ati vazut la Voronet aceasta scara frumoasa, dumnezeiasca, in care vedem pe ultima scara a 30-a este foarte mare. Ai impresia ca lipseste o treapta. Trebuie sa ai picior de voinic dar chiar si asa nu pot sa o pasesti. Insa la capatul ei, nu este o greseala, ci este o imagine fantastica in care la capat arata pe Dumnezeu Tatal care intinde si il trage de mana pe cel care a ajuns pana acolo. Vrea sa arate care este treapta revelatiei numita a credintei, a nadejdii, a dragostei. Deci iata ca acestea trei nu putem totdeauna sa le trecem singuri. Pana acolo mergem, urcam cum urcam pe o scara. Dar cand ajungem la scara 30 ne asteapta Dumnezeu si ne trage. Vrea sa ne arate ca noi nu vom putea avea suficienta credinta, nici speranta dar nici dragoste, daca nu ne va trage Dumnezeu la Sine. In acest context spune Iisus Hristos “Nimeni nu poate sa vina la Mine daca nu-l va trage Tatal Meu!” Deci iata aceasta tragere de mana pe treapta a 30-a arata treapta comuniunii dumnezeiesti si de aici efectiv intram in armonia dumnezeiasca.

Dar pana acolo vorbim de primele 3 trepte in care se vorbeste despre ura fara patima a lumii. Noi trebuie sa uram lumea dar fara patima, sa nu fim patimasi si sa nu uram pe cei din lume. Este ca un lait motiv, mereu.
Deci esti acolo pe pamant, prima treapta din cele 3 trepte, intr-adevar dar, sa nu urasti ceea ce este in lume ci sa te rogi pentru el si mereu sa indemni asa pe cel care greseste: “Sa nu te descurajezi atunci cand cazi in fiecare zi si nici sa abandonezi! Pentru ca ingerul tau va pretui rabdarea ta.” Spune-i ca orice rana si orice durere facuta de pacat se vindeca foarte usor atunci cand rana este proaspata si calda. Dar in momentul in care se invecheste este nevoie de fier inrosit si de brici ca sa o vindece. Arata ca trebuie sa cureti, sa dai cu fierul inrosit si de carbuni, deci de foc. Arata ca rana invechita, greu, foarte greu se vindeca si cu multa suferinta. Insa acesta sa-l indemni mereu: “Sa nu deznadajduiesti! Nu cumva sa cazi in deznadejde pentru ca cazi in fiecare zi. Pentru ca vei cadea in fiecare zi”. Este ca si o profetie, ca atunci cand i-a spus Iisus Hristos lui Petru: “Inainte de a canta cocosul de 3 ori, de 3 ori te vei lepada de Mine”. Noi suntem in viata supusi greselii, cadem dar sa nu deznadajduim. Pentru ca ingerul va pretui rabdarea noastra, dar si harul lui Dumnezeu va fi mereu cu noi. Noi sa spunem “Doamne iarta-ne, ajuta-ne sa ne intoarcem si sa ne mantuim”.

Si iata ca la treapta a 4-a spuneam ca se vorbeste despre ascultare. Dar o ascultare nu neconditionata asa cum au formulat vesticii pentru ca noi avem, draga Doamne, in catehismul si in alte invataturi ale Bisericii- calugarul cutare sa faca ascultare neconditionata. Ei, nu-i chiar asa. Vedeti, stiti ce se spune la acest cuvant? Ascultarea daca este in dragoste e ascultare. nu poti sa conditionezi ascultarea cand ai spus neconditionata i-ai desfiintat -monahului aceluia, calugarului, omului aceluia- i-ai desfiintat liberul arbitru, chipul lui Dumnezeu in el. Adica ce devine el atunci, devine obiect, robot sau ce este el? Deci nu trebuie sa se cada in asemenea extreme, ci sa avem comportamentul Fecioarei Maria. A cerut explicatii, a primit si atunci vrednicia ei a fost si mai mare. Deci iata ca aceasta ascultare se refera efectiv la ascultarea de duhovnic, la ascultarea de mai marii nostri care sunt in duhul dragostei si atunci cand vedem ca acea ascultare nu este in duhul de a face mucenici, ci de a face mai mult fii ai pierzarii, atunci avem dreptul si libertatea noastra sa o refuzam. Desigur la Cartea a 7-a sau cuvantul al 7-lea se vorbeste despre darul lacrimilor. Zice: “Este foarte important cine are darul lacrimilor sa planga pentru pacatele lui pentru ca lacrimile pocaintei au aceeasi valoare ca si Botezul insusi”. Se refera desigur la cainta pentru pacatele noastre. Desigur mai sunt la (Cuvintul) 12, la 13 insa vreau sa poposesc pentru cateva cuvinte daca aveti astazi rabdare sa cititi la cuvantul 17, in care se trateaza despre o boala foarte actuala si anume despre NESIMTIRE. Este atat de actuala aceasta treapta incat la ora actuala te ingrozesti de cata nesimtire vezi peste tot. De sus pina jos, in special in lumea politicului este o nesimtire de-ti vine greu, nu stiu cum Dumnezeu mai rezistam. Ne intrebam: ”Doamne cum ii mai tii?” Pentru ca ne-au demolat, ne-au distrus, saracit, ne-au vandut ne-au facut sclavi datorita nesimtirii lor. Si acum iarasi vin tot ei la vot sa-i mai alegem odata. Avem cazuri nu stiu de m-am saturat si ma intreb Doamne, cum Dumnezeu de-a putut omul asta sa cada, sa ramana pe treapta 17 pentru ca aici nu se vorbeste numai despre virtuti, sa retineti ca unii fac confuzie. Nu este numai scara virtutilor. Este scara patimilor, care cuprinde despatimirea si despatimindu-te ajungi la virtute. De aceea este prezentata pana la cartea 20, doi cu doi. (de exemplu minciuna cu adevarul, iar nesimtirea cu buna cuviinta si cu buna simtire). Si acum un lucru extraordinar de important, stim prea bine, fiecare cunoasteti cati nesimtiti avem langa noi. O GROAZA! De la cap la coada, la toate nivelurile. Si Biserica e plina de multi nesimtiti. TOT! Sa nu credeti ca sunt altii curati si necurati. Sunt destui. O GROAZA! De ei ne-ngrozim de multe ori dar ne ducem cu gandul la acest cuvios. Ce spune? Care cedeti ca este remediul? Nu puteti sa credeti… Spune ca remediul pentru cei care sunt nesimtiti si care traiesc in aceasta boala, ca este o catastrofa.. Uitati cat de insuportabil este omul nesimtit. Avem o expresie si intre parinti o folosesc. Tot Ioan Scararul spune asa: ”Nesimtirea este mormantul sufletului”. Cat de important este asta? E mormantul sufletului! Iar la noi Sfintii Parinti vorbesc de mormantul nesimtirii. Adica esti atat de nesimtit incat tu deja esti mort si esti deja in mormantul nesimtirii. Vedem cat de greu ii suportam pe cei care au tupeu si au facut si manele. Cica “da-i-nainte cu tupeu si-ai sa vezi ca nu e greu!” Si astia-s nesimtitii de zi cu zi! De la televizor, de peste tot. Si din pacate se infiltreaza si in lumea bisericeasca. Si ii vezi nesimtitii sub forma cuviosiei. Vin stau aplecati, cu capu in jos, ca fac, ca dreg. De fapt ei sunt tricolici, care mereu vin si dezmembreaza cu vorba, merg de la staret, la episcop la mitropoliti, spun ce-au facut ceilalti, sunt un fel de tradatori, de iude, la nivel local. Ei, de acestia iubiti credinciosi trebuie fugit. Dar care credeti ca este remediul? Cititi va rog cuvantul al 18-lea care spune asa: “Boala nesimtirii si patima nesimtirii se vindeca prin cantarea bisericeasca a celor multi”. Extraordinar ce important! Deci n-a spus sa faca post, sa stea-n cap sa nu stiu ce. Nu! Prin cantarea in corul Bisericii. Extraordinar!
Astazi dupa ce am ascultat aceste doua guri minunate cei care am fost pe partea asta dreapta ne-am vindecat. Deci ne-am vindecat saracii de noi. Iubiti credinciosi. Este foarte simplu. Nu le-a spus sa citeasca, sa faca sau sa posteasca. Ca sa te vindeci de nesimtire trebuie sa cantam in corul bisericii.
Va rog daca aveti astazi rabdare cititi cuvantul 18. Este de o frumusete dumnezeiasca si arata si “de ce?”, ce se intampla cand auzi cantarea bisericeasca, pentru ca stiti prea bine ca cine canta la Biserica se roaga de doua ori, spun Sfintii Parinti. Si cel care canta, se roaga cel mai complet, de ce? Fiindca el pune si capul, si gatul si urechea.. si toata fiinta. Si este o munca si o greutate. De aceea cei care canta se aseamana cu ingerii. Si sa stiti inca un lucru: Nu trebuie sa se mandreasca cei care canta asa frumos ca nu e aceasta numai din vrednicia lor. E darul lui Dumnezeu. E un dar enorm de mare. Si stiti ce spune Sfantul Vasile cel Mare? Ca Dumnezeu isi alege pentru fiecare Liturghie din orice colt al lumii, El isi alege si cantaretii si isi alege si credinciosii pana la ultimul credincios care sa ia parte. Sa stiti ca nu sunteti la Biserica doar ca ati luat masina si sunteti aici. Nu! Pentru ca Dumnezeu v-a ales sa veniti, sa luati parte la aceasta Dumnezeiasca Liturghie. Sunteti alesii lui Dumnezeu pentru ca e Casa Lui: “Eu invit la casa Mea pe cine vreau. Nu pe cineva nesimtit.” Poate au venit si ei cativa dar poate s-au vindecat ascultand corul. Deci iata iubiti credinciosi cat de important este sa cunoastem vindecarea celor nesimtiti. Ei cred ca ar trebui facut pe la Parlament, pe la Guvern cate un cor bisericesc si cantat de dimineata pana seara poate s-or vindeca, ca tare mult ne-au chinuit si tare mult ne-au jefuit si umilit.

Iubiti credinciosi, deci iata pana la Cuvantul 20 merg in tandem. De la 20 pana la 25 arata dimensiunea aceasta a pregatirii in lumina dumnezeiasca. Iar de la scara a 25-a pana la a 30-a se vorbeste despre virtutile care se arata in lumina dumnezeiasca. Si aici revine la Tabor. Inclusiv Sfantul Grigorie Palama care stiti ca in secolul 14 este cel care de fapt este inspirat de Tabor. Vedem ca s-a inspirat inclusiv de la Grigorie Palama ca arata ca se cunostea aceasta carte si descrie virtutile care se lumineaza in ce? In lumina dumnezeiasca si in energia dumnezeiasca necreata. Este extrem de important acest lucru. Deci iata ca Scara spuneam nu este numai a patimilor sau a virtutilor. Ci este in primul rand: a despatimirii, a iluminarii, pentru ca vorbeste de la scara 25 pina la 30, de iluminare in lumina lui Hristos si a treizecea treapta se vorbeste de indumnezeire. Deci iata cele trei trepte ale divinei noastre hristice si vesnice: DESPATIMIREA, ILUMINAREA SI INDUMNEZEIREA. Iar cand ajungem la treapta a 30-a, Dumnezeu Insusi intinde mina si il ajuta sa-l traga in comuniunea dragostei si in lumina lui Hristos. In acel moment el se afla in armonie si spune foarte clar: Cel care a reusit sa nu mai aiba patimi, acela trebuie sa fie constient ca Dumnezeu este in el. Deja locuieste Hristos in El, cum spune Hristos la Ioan: “Voi lua pe Tatal si voi veni si voi face salas la el”. Din momentul acela salasluieste intreaga Sfanta Treime in acel om.

Iubiti credinciosi avand in vedere aceasta frumoasa scara duhovniceasca, si am un regret foarte mare pentru faptul ca la nici o Facultate de Teologie, retineti ce va spun, la NICIUNA! nu se preda morala crestina dupa Sfintii Parinti sau macar dupa Sfantul Ioan Scararul, ci se preda dupa scolastica occidentala. M-am saturate de…Si-ncep acolo sa spuna tot felul de minuni. Au alta ordine. Daca veti vedea scara acestui mare Sfant care este dumnezeiasca ea are o alta ordine. Nu asa cum am fost noi invatati, cu mindria, cu celelalte cu cele 7 pacate capitale. Nu sunt pacate capitale si… Toate pacatele sunt mari. Nu sunt pacate mici si mari.. Pacatele mici sunt inventate de scolastica. Pai a fost pacat mare ca Adam si cu Eva a mincat dintr-un mar. Au mancat si ei dintr-un mar. Au mancat din mar dar ce-a iesit? Nu inseamna ca sunt pacate mici si mari. Toate-s mari. De aceea Scara ar trebui predata in seminarii, la scoli generale, sau mai mult in Facultate. Cautati cati absolventi de Teologie sunt si au auzit de Scara dar n-au citit-o in viata lor si nici macar nu s-a predat, pentru ca altii predau alte chestii… Sa va uitati dumneavoastra ce-i cu atatea academice in care-ti baga psihologie, in care iti baga toate numai teologie numai morala nu dupa Sfintii Parinti, ci dupa alta optica. Spun cu mare durere acest lucru si am atentionat de multe ori.. Si le-am mai spus la unii ierarhi: ”Nu credeti ca ar trebuiScara Sfantului Ioan Scararul sa fie manual de morala? Si acesta sa fie studiat cu amanuntul. S-apoi daca mai este timp mai studiem si celelalte: morala, etica civila… Mai studiem altceva, dar nu ne neglijam credinta noastra doar invatand o filosofie morala a unor asa-zisi academicieni sau oameni de stiinta.
Iubiti credinciosi, deci iata ca sunt si lipsuri, dar sunt si indemnuri si sperante si vesti bune ca noi sa mergem pe scara dumnezeiasca a Sfantului Ioan Scararul, care desigur a fost prin revelatie dumnezeiasca. El nu a facut-o dupa capul lui, va dati seama.
La fel si cu Sfantul Grigorie de Nazianz, sau Teologul Sfintei Treimi, el n-a scris dupa ce a studiat, dupa ce stiu eu.. De ce? I s-a aratat in lumina. La fel si Grigorie Palama, el nu a scris doctrina sau catehismul despre energii dumnezeiesti necreate si despre Slava luminii dumnezeiesti dupa capul lui si dupa stiinta. Nici vorba! Ci dupa cum i s-a revelat de la Dumnezeu. La fel si Ioan Scararul! Nu a scris dupa ceea ce a auzit chiar daca era si el scolit si instruit. Ci dupa ceea ce a vazut in Slava si Lumina lui Dumnezeu. Deci iata foarte pe scurt, poate am lungit-o prea mult. Vreau sa fac acum o mica incheiere sau sinteza. Ce fel de scari urcam noi la Dumnezeu? Daca n-am ales macar in seminarii sau in Facultatile de Teologie, n-am ales sa ne urcam pe scara virtutilor si a lui Ioan Scararul. Ne urcam pe alte scari de valori …. SECULARE… De aceea vedem ca exista o tendinta de a ne lati… De a face catedrale mari.

Avem acuma si Catedrala Neamului, foarte frumos. E o prioritate pastorala. Pentru ca suntem un popor, desigur, mare, si credincios. Avem calitati deosebite si nu avem o catedrala patriarhala… E corect! Si e necesara! Dar in clipa in care daca facem aceasta Catedrala a Mantuirii Neamului si care neam sa mai mantuiesti ca e deja TERMINAT! E deja DEMOLAT! Pentru care neam? Poate daca vrei sa-i mai faci Parastasul! Pai de… Asa da! Si asa va trebui sa se numeasca: Catedrala Mantuirii Neamului Romanesc: Jefuit, Sclavagist, Omorat, Terfelit si Mort. Ei daca ii face Parastasul, ii bine.

Dar, iubiti credinciosi, este iarasi foarte important sa stim ca multi se chinuiesc sa faca cat mai mari asa turlele, exact cum au facut in Evul Mediu. Stiti prea bine ca in perioada respectiva se faceau mari catedrale, vrand sa aduca tot orasul, tot satul intr-o catedrala. Si daca va uitati in Occident sunt asa de mari si acum au devenit turnuri de vizita se urca sus, nu mai au nici zeppelin nici avion si se urca acolo, se plateste si vede orasul de sus. Au ramas doar la o functie turistica, de vizitare. Si retineti iarasi un lucru: Metoda de construire a acestor catedrale a fost atat de agresiva, incat cand au fost gata ce s-a intamplat: A venit Luther! Si a spus STOP! Gata ati terminat-o! Si a aparut reforma si bisericile s-au golit. Si goale au ramas pina in ziua de astazi. Ce vreau sa spun? Ca in momentul in care nu se tine cont ca noi trebuie sa ne urcam sa facem aceasta catedrala a neamului, dar pe scara virtutilor Sfantului Ioan Scararul, pastrand intai, construind, sau macar situandu-ne pe aceasta Scara. Ca daca o faci fara Scara, inalti zidurile devin doar turnuri inalte, dar distrugi efectiv scara din interior si pe omul cel viu, pe omul cel din interior, cel duhovnicesc. Deci eu vreau sa spun cu alte cuvinte, ca ar fi trist sa constatam, deja constat eu personal, ca in timp ce se construieste o catedrala pentru a mantui neamul, cei care sunt pusi responsabili eclesial, deci bisericeste sa sanctioneze moral pe cei care demoleaza neamul, eu cred ca o construim in zadar…aceasta este parerea mea.. Uitati-va ca in Grecia s-a luat o atitudine sinodala, cand Sinodul a spus: “Noi Ierarhii Bisericii din Grecia suntem vinovati ca am tolerat hotia tuturor partidelor. Nu am tras semnalul la timp!” Si iata ca acum cu mic, cu mare traiesc o rusine mondiala pentru ca au ajuns sa se imprumute peste tot. Ai nostri vad in fiecare zi cum suntem umiliti: De la cap la coada! Toate planurile! Cum suntem vanduti, cum suntem jefuiti,umiliti, batjocoriti, si TAC! Uitati ce paradox: ei construiesc Catedrala Mantuirii Neamului dar nu-si mantuiesc neamul de talharii care ne conduc care ne distrug! TAC! Cum il mai mintuiesti?? Il mantuiesti mort probabil! Cum spuneam doar Parastasul Da! Parerea mea este ca daca nu se ia o atitudine ferma In duh moral, bisericesc, profetic…
Sa se atentioneze cum a facut Grecia: Terminati cu jaful! Cu demolarea neamului, si vedeti si respectati neamul Atunci n-avem ce sa mai facem ca deja ne-au dezmembrat, am ajuns sclavi, suntem slugile unor banci si ai unor trusturi masonice, corporatiste, sataniste, anticrestinesti..pentru ca stiti prea bine si acest sef al FMI este mormon. Vine un mormon sa-ti faca tie legea in tara: cui sa dai, cate salarii… Pana unde am ajuns, in ce hal! Iar ei(ai  nostri politicieni) imediat vin: Da, hai, gata, acum.

Cei care doriti sa luati parte, joi la Suceava am o conferinta tocmai despre Ortodoxia Romaneasca intre Mondializare si Trupul Tainic al lui Hristos, la Episcopie. Vin si alti preoti, joi seara, pe 29, la ora 18. Aduc carti, argumente, foarte clare, in care aratam caoamenii care sunt la Uniunea Europeana nu fac altceva decat sa ne dezradacineze, sa devenim o marfa sclavi si o batjocura. Vin cu cartile lor si vedeti culmea, doar doua tari s-au sesizat: Anglia, care a intrat intro alerta cumplita si Cehia. Au zis Doamne gata, astia ne-au distrus.. In fine este prea mult subiect, nu vreau sa intru..
Insa din pacate, prin directivele, ca asa primim noi, de la Centru: Faceti inventarul, conform normelor europene, apoi faceti cutare conform normelor europene. Nu spune conform canoanelor, ci conform normelor europene.
Iubiti credinciosi, din pacate exista o tendinta de a alinia Biserica si de a nu o lasa sa fie Trupul Tainic al lui Hristos si sa aiba o alta scara de valori! Scara lui Ioan Scararul? NU! Ci scara valorilor seculare de la Bruxelles! In clipa in care Biserica Ortodoxa se doreste sa devina o parte a mondializarii si se dezbisericeste, din acel moment cu Biserica s-a terminat! Deci am terminat si cu neamul, o terminam si cu Biserica si ne mai intrebam ce mai ramanem.

Deci, atentie iubiti credinciosi, noi rezistam sa ne refacem neamul! Am credinta ca asa cum l-au vandut l-au chinuit acum mai vor sa vanda si energia electrica. A nins cu atata abundenta iarna aceasta cade apa in parau, se duce la hidrocentrala tot facut de pe vremea lui Ceausescu si iti vine lumina acasa. Si pe asta o vindeti ? Fereasca-ne Dumnezeu! Deci cand spui ca e demolare, e demolare totala! De ce? Pentru ca au in sinea si in fiinta lor tradarea. Nu mai iubesc neamul. Nu-i mai intereseaza. La ora actuala daca spui ca esti crestin-ortodox sau ca esti roman si iti iubesti neamul si tara, esti plecat, dus.
Astazi stim prea bine ca pe 25 martie 1927, Zelea Codreanu a instituit acea frumoasa Legiune(rectificare: Miscarea Legionara a fost infiintata pe 24 iunie 1927, iar ordinul Bunei Vestiri pe 6 Decembrie 1936) -si era in perioada interbelica, era Romania gata facuta(unirea)- ca sa dea demnitate poporului roman. Sa dea un har, sa ii dea o tinuta.
La noi ce desfiinteaza si istoria si vorbesc despre altii, alta istorie falsificata cum Dumnezeu, nu mai sunt oamenii care sa le formeze in spritul moral, traditional, sa ne urcam si cu tara pe scara aceasta, ca la judecata mergem cu neamul! Stiti prea bine. Nu mergem cu Catedrala, mergem cu neamul! Ei, cum te duci cu neamul?! Noi trebuie sa ducem neamul spre inviere! Nu spre ruinare, spre risipa si spre moarte. De aceea avem obligatia sfanta sa ne ingrijim de neam, sa nu cadem in extreme, fereasca Dumnezeu! Dar sa avem in vedere exemplele marilor inaintasi care au stiut in momente grele, sa trezeasca sentimentul national, sa-l aduca in fata si sa ne traiasca.

Cu aceste ganduri frumoase, cand serbam atatea astazi sa ne gandim ca noi putem exista si ca neam si ca Biserica doar pe scara aceasta a valorilor dumnezeiesti a Sfantului Ioan Scararul! Sa dea Dumnezeu har, pace, binecuvantare si sa intram si noi in Lumina lui Hristos, in vecii vecilor. Amin!

 

Δεν ξέρω ελληνικά, έτσι ώστε η μετάφραση να Έλληνες γίνεται με Google Translate:
Νου σχτιου γρεακă, ασχα κă τραντουκερεα îν γρεκεσχτε εστε φăκουτă (αντρατă) κου γοογλε τρανσλατε
Nu ştiu greacă, aşa că traducerea în greceşte este făcută (adrată) cu google translate
I don’t know greek, so the translation to greek is made with google translate:
.

Youtube:

Πατέρας Michael Valica – κήρυγμα

Ευαγγελισμός

 

 

Λέξη με μεγάλη δύναμη και ένα φορτίο πολύ πλούσια θεολογική ιερέα, ο οποίοςπαραμένει ακλόνητος στην πεποίθησή ότι η αλήθεια πρέπει να ειπωθεί ότι «ήρθε η ώρα να καταθέσουν στα κρυφά». Θεέ μας να τον κρατήσει ως υγιή και θαρραλέα.

Ομιλία μορφή κειμένου pr. καθηγητής

Μιχαήλ Valica την Κυριακή

Ευαγγελισμός

Preacuviosi και preacucernici μοναχές preacuvioase γονείς, αγαπητοί προσκυνητές και πιστή αγάπη.
Σήμερα είναι μια τριπλή με μια τριπλή χάρη από χαρά, χάρη, δεδομένης της σημασίας της, δηλαδή η βασιλική γιορτή είναι (η) Ευαγγελισμός. Επειδή σήμερα είναι η τέταρτη Κυριακή της Σαρακοστής από τον ιερό Αποστόλου και Ευαγγελιστή Μάρκου μας θυμίζει τη σημασία της προσευχής και νηστείας, μέσω αυτής της υπέροχης επούλωση ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός ότι το παιδί τρελός. Η τρίτη μεγάλη χαρά και ότι σήμερα, αυτή την Κυριακή είναι αφιερωμένη στον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
Φυσικά, η λέξη θα είναι ελαφρώς μεγαλύτερη, αλλά δεν είναι τριπλό. Και προσπαθώ να κάνω μια σύνθεση αυτών των σημαντικών στιγμών στη ζωή και θέση στη ζωή μας-μας πνευματική ανάβαση.
Υπενθυμίζουμε ότι η πρώτη Κυριακή του Αγίου Μεγάλη θέση, γιορτάσαμε με χαρά όλη την νίκη της Ορθοδοξίας, η οποία, φυσικά, εκπροσωπείται κυρίως από iconomahilor-νίκη εναντίον των ιερών εικόνων αρνήθηκε, βέβαια, ότι η χάρις του Θεού θα χύσει έξω και μέσα από αυτές τις όμορφες εικόνες που τα μάτια μας εκτεθειμένη σάρκα ουράνια εικόνες. Και η δεύτερη Κυριακή, για να μην κολλήσει ο ίδιος να δει τι γίνεται: η ζωγραφική, οι τοίχοι, το τέμπλο, οι εικόνες, ο σταυρός, οι Άγιοι Πατέρες έχουν χειροτονηθεί να γιορτάζεται ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο οποίος συνέθεσε την θεία διδασκαλία ακτίστων θείων ενεργειών. Έτσι, πίσω από αυτό που θεωρείται και χρησιμοποιήσαμε και απολαύσαμε την Κυριακή της Ορθοδοξίας, η δεύτερη Κυριακή έρχεται και λέει, ναι, αλλά όχι μόνο είναι ορθόδοξη. Πίσω από αυτό που βλέπουν και κάτι αόρατο και άκτιστη θεία χάρη, και φυσικά, η δόξα του Θεού που βλέπουμε και γιατί.

Μπορούμε να κάνουμε και η δεύτερη Κυριακή των Νηστειών, Κυριακή της Ορθοδοξίας, δηλαδή τις εικόνες, αλλά αυτή τη φορά οι εικόνες αόρατος, εκπροσωπούμενη κυρίως από τη δόξα του Θεού. Για άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς δεν κάνει τίποτα περισσότερο από μια σύνθεση του χρόνου στο Θαβώρ.Αυτή η σημαντική στιγμή που οι τρεις απόστολοι είδαν και είδαν την δόξα της θείας Φως του Χριστού και ότι συμμερίζονται την άκτιστη θεία χάρη. Έτσι, εδώ αυτό ντουέτο, το συνδυασμό μεταξύ της πρώτης Κυριακής της Ορθοδοξίας, εικόνες και τη δεύτερη Κυριακή του Παλαμά, που δείχνει ότι υπάρχει μια αόρατη χάρη, αλλά θα δούμε την δόξα του Θεού και αυτή τη φορά μετατρέψει την πιστοληπτικήΒλέπουμε τη δόξα του Θεού, υπάρχει μια στενή σχέση πρωταρχικής σημασίας.Αυτή είναι η Ορθοδοξία.

 

Και εδώ έρχεται η τρίτη Κυριακή, Κυριακή του Τιμίου Σταυρού, η οποία έβαλε η μεσαία θέση δείχνει ότι η θυσία του Χριστού πάνω στο σταυρό είναι κεντρικό, στο σημείο μηδέν της σωτηρίας μας. Απευθύνουμε λοιπόν έκκληση και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού: «… όποιος θέλει να έρθει μετά από μένα, ας απαρνηθεί τον εαυτό του (όλα αυτά είναι, κατά την έννοια της αυταπάρνησης, όλα τον εγωισμό) για να πάρει το σταυρό του καθημερινά – sf λέει. Λουκά – (δυστυχώς δεν διαβάζονται από το Λουκά, αλλά Μάρκος), αλλά αυτή η δήλωση είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι κάνετε του Αγίου Λουκά: «να παίρνει το σταυρό του καθημερινά κι ας με ακολουθεί». Έτσι, προτρέποντας εδώ όμορφη θεία. Σήμερα, εδώ, να διαβάσει το Ευαγγέλιο του Λουκά, η οποία θα διδάσκονται βέβαια, όταν ο Ευαγγελισμός.Ήταν έστειλε τον άγγελο Γαβριήλ στη Ναζαρέτ, σε μια παρθένα που ασχολούνται να ανακοινώσει το μυστήριο των αγγέλων για πάντα κρυμμένο και άγνωστο. Έχετε ακούσει όλοι γνωρίζουμε και το ευαγγέλιο της μεγάλη σημασία η Παναγία δεν είναι έκπληξη, αμηχανία αυτή είναι μόνο το χαιρετισμό που λαμβάνετε από τον άγγελο: «Χαίρε κεχαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου! . Ευλογημένος είσαι ανάμεσα στις γυναίκες και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου »Στο άκουσμα αυτών των λέξεων, που αντιδρά ζητώντας εξηγήσεις:» Πώς μπορείς να είσαι ό, τι λέτε, αν δεν ξέρω τον άνθρωπο, δεν είναι παντρεμένη με λένε «. Και τότε (ο άγγελος) λέει: «Το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε πάνω σου και η δύναμη του Υψίστου θα σε επισκιάσει. Ως εκ τούτου, και Άγιο που θα γεννηθεί από σένα θα πρέπει να ονομάζεται ο Υιός του Θεού «. Εκεί βρίσκεται η καλή είδηση. Κατόπιν αυτή την εξήγηση, η Παναγία δέχεται και λέει «Ιδού η δούλη του Κυρίου! Να μου το εις σύμφωνα με τον λόγο σου. «Και από εκείνη τη στιγμή, έχουμε εξιστόρησε τους Αγίους Πατέρες, από τον ιερό μυστήριο στο σχεδιασμό των προϊόντων του Αγίου Πνεύματος.

Και θα δείτε ότι αρχίζει σήμερα, 25 Μαρτίου μέχρι τον Δεκέμβριο του 25 είναι ακριβώς εννέα μήνες, κατά τη διάρκεια του αναπτυσσόμενου εμβρύου μετά από όλα τα ανθρώπινα διάταγμα. Βλέπε, αγαπητέ πιστός, η Παναγία, ως συνήθως, με το ιερό, που-λέει ότι δεν είχε ληφθεί από την έκπληξη. Και ότι, ζητώντας εξηγήσεις δεν κάνει τίποτα παρά να αναζωπυρώσει τη συμφωνία, όπως μπορεί να αρνηθεί.Ικανός να πω «Νομίζω ότι έχεις λάθος διεύθυνση δεν θα γνωρίζουν, δεν είμαι άξιος». Μπορεί να πέσει σε μια ψεύτικη αφοσίωση, τελικά, κανείς δεν μπορούσε να συμβεί όταν θα πρέπει να απορριφθεί ή δεν ζητήσει αυτές τις εξηγήσεις.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζουμε ότι. Γιατί; Ειδικά για την ιερατική ζωή, μοναχική, μοναχοί, πολλοί συγχέουν ακούγοντας τη διάθεση και το έλεος είναι ο ιερέας, ο πνευματικός ή ο ηγούμενος ή επίσκοπος. Και αυτό συμβαίνει συχνά ότι πάρα πολύ. Αλλά η συμπεριφορά της Μαρίας δείτε ότι ζητήθηκε η γνώμη, και αναγγέλθηκε και εξήγησε ότι αυτό που γίνεται είναι από το Άγιο Πνεύμα. Είναι κατανοητό και αποδεκτό. Σε θέση να καταλήξει με το επόμενο μήνυμα που στάλθηκε από τον Θεό: «Και ιδού, που ήταν έτοιμοι για πάντα» … (Αν πάτε μετά από καθολική αίρεση, λέγοντας ότι συνελήφθη χωρίς αμαρτία «Immacolata concepzione» ..) «Ο Θεός δίνει εντολή του Χριστού που πρόκειται να γεννηθεί. Δεν θέλετε, αυτό είναι το μήνυμα ». Και εξαφανίζονται. Καλά, όχι έτσι! Βλέπουμε την Παναγία, την έννοια ότι ελάμβανε τις εξηγήσεις αυτές, αξίζει της εποχής εκείνης.Εκεί βρίσκεται η αξιοπρέπεια της Μαρίας: ότι συμφωνεί με όλα ον της και είπε: «Ναι, θέλω. Να είστε! Κάντε το όπως είπατε. . Επιτρέψτε μου, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού «Έτσι, εκεί βρίσκεται εδώ, επαναλαμβάνω για δεύτερη φορά, αξία – ΑΞΙΟΣ, η Παναγία. Το λέω αυτό γιατί γνωρίζουν ότι οι Καθολικοί λάθος διδασκαλία, αίρεση, δηλαδή ότι η Παναγία δημιούργησε ο Θεός, παρόλο που γεννήθηκε, δημιούργησε χωρίς προπατορικό αμάρτημα. Μια σοβαρή μάθηση, ένα σοβαρό κακό. Γιατί; Γιατί αν ήταν δυνατό να γεννηθεί ένας άνθρωπος με τον τρόπο που λένε ότι θα μπορούσε να γεννηθεί η Παναγία δεν θα είχε γίνει σαρκωθέντος Υιού του Θεού, θα έπρεπε να σταυρώσουν , να ειρωνεύεται, ταπεινώνονται και σκότωσαν τον Υιό του Θεού. Γιατί εδώ, θα μπορούσε να γεννηθεί εκεί ή να δημιουργήσουν οι άνθρωποι-Μητέρα. Και συν φέρνει τον προορισμό. Θέλω να πω, να πω αν ήταν άξιοι ή ανάξιοι, το γεγονός ότι ο Θεός δημιούργησε, χωρίς αμαρτία, ήταν καταδικασμένη, χωρίς τη θέλησή της, χωρίς τη συγκατάθεσή του, έτσι, ένα ρομπότ. Εγώ λέω: όχι, θα γεννήσει τον Χριστό και αυτό είναι όλο. Τάιμς, αυτό γέννησε μια άλλη αίρεση, ότι ο προορισμός του. Θέλω να πω, ο Θεός πάντα φροντίζει ή αιώνια καταδίκη για δικαιοσύνη και αιώνια χαρά, όπως θέλει ο Θεός, όπως σκέφτεται και πώς θελήσει. Ή, εδώ είναι το δικαίωμα του Θεού. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι εκτός από την ευγένεια, και έδωσε στον άνθρωπο την ελευθερία του. Έτσι, η εικόνα και ομοίωση του Θεού στον άνθρωπο συνίσταται ακριβώς στην ελεύθερη βούληση. Εκείνος μπορεί να αποφασίσει. Και μιλάμε για το θέμα τρεις σκάλες Αγίου Ιωάννη της Κλίμακος και να δούμε πώς η λέξη 4, είναι ακριβώς μιλάμε για ακρόαση. Θα συνεχίσετε αυτή την ιδέα.

 

Τόσο εδώ είναι πιστή αγάπη που ο Θεός μας έχει δώσει αυτό το μεγάλο δώρο που συναινούν ελεύθερα, για να πούμε ναι, όταν γνωρίζετε ότι το έργο μας είναι η δουλειά που μας οδηγεί στη σωτηρία. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι αν η υπακοή που την πήρε στα άκρα και κάποιοι από τους οποίους έχουν γίνει ακόμη εκκλησιαστικής δικτατορία θα ήταν κατάλληλο για την υψηλή στιγμή (συχνά, είναι η αψίδα γνωστή ιστορία – οι πατριάρχες, επίσκοποι και άλλοι αρχιμανδρίτης) ήταν λάθος και κυκλοφόρησε αίρεση. Και να θυμάστε ότι ακόμα και Γρηγορίου του Παλαμά, σε αντίθεση με τριών Πατριαρχών: Πατριάρχη Ιωάννη Kalitas της Κωνσταντινούπολης, Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ζαχαρία και Πατριάρχη Αλεξανδρείας Αλέξανδρο. Και οι τρεις πατριάρχες που τον καταδικάζουν;Γρηγορίου του Παλαμά και του έκανε ένα αιρετικό. Και ήταν ένα απλό ιερέα. Και να θυμάστε ότι στις 4 Νοέμβρη 1344 μια σημαντική ημερομηνία, ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και δήλωσε αντίθετος είστε χαθεί, κάνετε λάθος! Όταν είδε ότι μερικές φορές πηγαίνει με πατριαρχική υπακοή, τι έκαναν; Βάζουν πολιτική σε αυτό, και να ξέρετε ακριβώς τι συνέβη. Έτσι ήταν η πολιτική και να αναγκάσει τις τρεις πατριάρχες και μετά από αυτόν στο πλαίσιο του Συμβουλίου και καταδίκασε ως αιρετικό. Και ήταν ένα απλό ιερέα. Τι έκανε; Αν είχε ακούσει, όπως κάποιοι πιστεύουν ότι ακούει, και αυτός ήταν ένας αιρετικός. Αλλά εδώ η αλήθεια είναι με εκείνους που οδηγούν και τις μεγάλες χώρες ή πολιτική. Η αλήθεια είναι το φως που δίνει ο Θεός στην απλότητα και στη ζωή του ιερέα ως Γρηγόριος ο Παλαμάς, εκείνη την εποχή. Στη συνέχεια ήρθε ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, και όπως γνωρίζετε πολύ καλά και είναι αυτό που συνοψίζει και βάζει σε μια κατήχηση τόσο εύγλωττα και όμορφα δόγμα της Εκκλησίας και της διδασκαλίας σχετικά με την άκτιστη ενέργεια του Θεού. Τι θα πω είναι ότι η ακρόαση είναι ένα όριο.Ακούστε μέχρι ξέρετε πολύ καλά ότι η σειρά ή ακοής σε εισαγωγικά που ονομάζεται «υπακοή» – που δεν είναι πλέον ακούει, είναι απαλλαγμένο από αίρεση ή idemn να ακούσετε κάποιον άλλο – τότε ίσως χρειαστεί να αντιταχθεί, αλλά ζητώντας σας. Και Γρηγόριος ο Παλαμάς είναι ένα υπάρχον μοντέλο, στο οποίο θα πρέπει να καλέσετε για να ακούτε αντιμετωπίζουν ψευδή, ψευδής κανόνες. Και εμείς σήμερα ζούμε σε μια δικτατορία Εκκλησιαστική τόσο ισχυρή που τα πάντα έρχεται κέντρο. Διακοπή αφήνοντας, σύμφωνα με το κανόνα 34, να πάρει πιο οργανωμένη σε τοπικό επίπεδο. Πόσο μάλλον από το κέντρο. Αν έχετε πρόβλημα. Στην πραγματικότητα, αν στέκεστε να κάνουμε ό, τι λένε εκεί, θα σήμαινε ότι θα λάβουν όλη την ώρα να σταματήσω να σκέφτομαι για την ψυχή και τη σωτηρία και να δημιουργήσει το εξωτερικό μόνο, ξεχνώντας την κλίμακα του Ιωάννου της Κλίμακος που έχουμε βλέπουμε ότι έχει μια άλλη διάσταση, μια πνευματική ανάβαση και όχι οριζόντια.
Γι ‘αυτό θέλω να τελειώσει αυτό το θέμα σχετικά με τον Ευαγγελισμό, λέγοντας ότι είναι η γιορτή όλων των διακοπών, το θεμέλιο όλων των διακοπών, γιατί η στιγμή του Ευαγγελισμού βασίζεται άλλες αργίες, συμπεριλαμβανομένων των Αναστάσεως, Αναλήψεως. Και βέβαια, καλό είναι ο Θεός στο θρόνο της Αγίας Τριάδας, στη Νέα αποκάλυψη Διαθήκη είναι ανοιχτό όλη μας τη ζωή και τον αγιασμό μας. Ως εκ τούτου, σήμερα οι καλές ειδήσεις είναι ότι ο Θεός όρισε ότι η Παναγία που αντιπροσωπεύει την ανθρώπινη φυλή, είναι η αξιοπρέπεια της ανθρώπινης φυλής, ότι οι Καθολικοί από την εν λόγω αίρεση «άσπιλη σύλληψη», τότε «asumptio» (ανάβαση στον ουρανό με τη δύναμη που ) … έχει τόσες πολλές ανωμαλίες που θα είναι δύσκολο, συχνά αντιδρούν σε αυτά τα προβλήματα δεν ήταν καθολική. Και οι Καθολικοί, θέλοντας να δώσει περισσότερη τιμή για την Παναγία, γιατί λένε αν γεννήθηκε χωρίς το προπατορικό αμάρτημα, έχετε συνειδητοποιήσει ότι ήταν σχεδόν σαν Θεό. Ήθελαν να του δώσει περισσότερη δόξα και το ότι πήραν το είχε! Γιατί αν γεννήθηκαν χωρίς αμαρτία, έτσι ώστε είναι αξιοπρέπειά σας; Αλλά όταν είπε ότι μετά από ακρόαση και διορατικότητα και σύνεση: «Ναι, γεννήθηκα, θα το κάνω όπως ο Θεός είπε,« εδώ έγκειται η αξιοπρέπεια! Πιστή αγάπη λοιπόν εδώ, το πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε και, όταν άκουσε πρώτα τους ιερείς, που οι απλοί Χριστιανοί, ως μοναχοί, να μας εξηγήσει το πνεύμα της αγάπης και θα δείτε ότι υπάρχει ανεπιφύλακτη υπακοή. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει, διαβάζοντας το Word 4: «ειλικρινής υπακοή σε αγάπη.» Εάν δεν υπάρξει ακροαματική διαδικασία στην αγάπη που είναι αιώνια, ότι εσείς ο ίδιος άξιος και αποδέχεστε, για ακρόαση και υπό την έννοια ότι αυτός που το διαπράττει, αλλά όπου αναχωρούν εντολή να ακούτε, αλλά και στην αγάπη. Όταν η δικτατορία, ακούγοντας μόνο τον τρόπο που θέλω, είναι, ως εκ τούτου δεν είναι στο πνεύμα της υπακοής, υπάρχει αγάπη, αλλά είναι πρωτίστως μια βασανιστική ο ένας τον άλλο, ή απλά για να σας δείξω ότι έχεις κάτι ή κάποιος.

Αγαπητοί μας, με αυτή τη σκέψη σήμερα λαμβάνετε τα νέα ότι ο Υιός του Θεού γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία, που απολαμβάνουμε αυτή τη μεγάλη ημέρα και τη θεία χάρη, η χάρη της γιορτής του σήμερα, παραμένει φυσικά, στην καρδιά και την ψυχή σας!

Μετακίνηση προς τα εμπρός, όταν σήμερα το ευαγγέλιο στο Μάρκο, κεφάλαιο 9, ο πατέρας έρχεται αυτή την απελπιστική, θυμωμένος, λυπηρό το γεγονός ότι έχουν ένα γιο τρελό. Έτσι, ήταν μια ασθένεια της επιληψίας. Ακούσατε το ευαγγέλιο, είναι η αψίδα γνωστό θαύμα διαβάσει δέκα φορές. Υπάρχουν ασθένειες που είναι αποτέλεσμα μιας κακής στάσης, ή ένα λάθος τρόπο ζωής.Και όταν υπάρχει μια συσχέτιση ανάμεσα στο σώμα και την ψυχή, το σώμα αρρωσταίνει, τότε άρρωστο σώμα και την ψυχή. Η αμοιβαία άρρωστος. Στη συνέχεια, αν το φάρμακο είναι, κατά κύριο λόγο πνευματική: εξομολόγηση, κοινωνία, αλλά ακόμη και αυτό το φάρμακο επιστημονικά, αν είναι φυσιολογικό, τι μπορεί να θεραπεύσει ο άνθρωπος αρρώστησε από αμέλεια ή αμαρτία. Αλλά αν υπάρχουν ασθένειες που προκαλούνται από τους δαίμονες, που δεν θεραπεύεται με ασπιρίνη. Γι ‘αυτό είναι πολύ σαφές. Πρώτον, βλέπουμε ότι ο πατέρας πηγαίνει στους αποστόλους, δεν τολμούν να πάνε κατευθείαν στον Ιησού και να τους πω. Ζήτησε να επουλωθούν, οι απόστολοι δεν μπορούσαν.Οδηγεί στον Ιησού. Ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός λυπημένος, θυμωμένος, να πάρετε κάποιες λέξεις είναι λίγο σκληρή, «Ο άπιστος γενιά, πώς θα υποστηρίξει τον εαυτό σας;» Είχε μια στιγμή αγανάκτησης. «Φέρτε τον εδώ σε μένα.» Τόπος ερωτήσεις, που υποφέρουν, να θυμάστε, από την παιδική ηλικία; Και τότε είπε ο Ιησούς επέπληξε το πνεύμα, την συντάραξε τόσο σκληρά, νομίζω ότι είναι νεκρός. Και τότε ήρθε το πνεύμα έχει επουλωθεί. Έτσι, το μήνυμα του Ευαγγελίου σήμερα είναι πολύ σημαντική: υπάρχουν ασθένειες που προκαλούνται από τα κακά πνεύματα. Gone είναι οι απόστολοι του Χριστού και τον ρώτησε έτσι, εγώ κρυφά, Κύριε, αλλά γιατί δεν μπορούμε να το θεραπεύσει;»Αυτό το είδος των δαιμόνων από εκτός από την προσευχή και τη νηστεία.«Θυμηθείτε τη σειρά: προσευχή και νηστεία. Αυτό, αν η νηστεία χωρίς προσευχή είναι σαν να κάνετε δίαιτα. Πρώτον, στη συνέχεια, προσευχόμαστε και τη νηστεία.Είναι για την οποία ο Χριστός, λέει.
Εδώ, αγαπητοί Χριστιανοί, ότι όταν η ζωή της κοινότητας μας υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, είναι σημαντικό να κάνουμε όπως μας τις εντολές του Χριστού: προσευχόμαστε πρώτα και στη συνέχεια γρήγορα. Και τρέχει στο ιερατείο, το δώρο που έκανε ο Ιησούς αυτό, έναν εξορκισμό, και έχουμε τη δύναμη να ξορκίσουν τη δύναμη της ιεροσύνης και, ιδίως, εκείνες του Αγίου Βασιλείου Molieben που δυστυχώς ήταν περιορισμένη. Ποτέ να διαβάσετε νύχτα ή την ημέρα του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη ή … δεν ξέρω τι θα. Το ξέρουμε αυτό. Πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά ότι θα συνειδητοποιήσουν moliftele, δύο μεγάλοι συγγραφείς του ιερού λειτουργία, που έχει συνθέσει την ιερή λειτουργία: Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και Αγίου Βασιλείου έχει και λειτουργίες, αλλά έχουν moliftele.Εργασία εξαιρετικά σημαντικό, πολύ σημαντικό! Τόσο οι άνδρες όσο και moliftele εξορκισμό. Τι σημαίνει αυτό; Δεν πρέπει μόνο να βάλει στο ντουλάπι και ξεχάσει, θα πρέπει να μην τους αφήσουμε. Επειδή θα μπορούσαμε να πούμε: ναι, αλλά αν διαβάσετε moliftele Αγίου Βασιλείου φαίνεται ότι έχουμε τα Μεσαίωνα φαίνεται να έχει διαταραχθεί το δυτικό κόσμο, φαίνεται ότι είμαστε μια πιο πρωτόγονη εκκλησία, και οι ετήσιες επισκέψεις, με τους διαβόλους … Οι Ο Χριστός μας δείχνει σαφώς ότι υπάρχει το κακό και φέρνει πολύ πόνο και την ασθένεια. Και πρέπει να διαβάσετε κάθε φορά που αισθάνονται ότι μπορούν και ομολογητών και ιερείς, με προσευχή και νηστεία, δεν πρέπει να αποφευχθούν, αλλά διάβασα σε ένα τρόπο της θρησκευτικής μας παράδοσης, που γίνεται μετά τη σειρά, όπως θα έπρεπε. Αλλά να μην υπερβαίνουν τα μέσα να δώσει κάποιους περιορισμούς για να σταματήσει ανάγνωση, μήπως ο διάβολος που τον προβλημάτιζαν.
Αγαπητοί μας, έτσι και εδώ, σήμερα, μήνυμα του Ευαγγελίου είναι ότι ο Χριστός είναι ο θεραπευτής των ψυχών και των σωμάτων ημών και Αυτός έχει τη δύναμη να πετάξει. Και άφησε αυτή την εξουσία στους αποστόλους, όταν είπε: «Πάρτε το Άγιο Πνεύμα. Αν συγχωρήσει τις αμαρτίες και θα συγχωρήσει τα χέρια τους και να βάλετε ο άρρωστος θα θεραπευτεί ». Γνωρίστε αυτούς τους στίχους. Αυτό το δώρο δόθηκε στους ιερείς και εμείς απλά να περάσει τη δύναμη του Ιησού Χριστού.

 

Αγαπητοί μας, το τρίτο κρίσιμο ζήτημα είναι ότι του Αγίου Ιωάννη της Κλίμακος.Επιτρέψτε μου να εισαγάγει σύντομη ζωή του είναι πολύ σύντομη, και στη συνέχεια να περιγράψει, στο πλαίσιο της σκάλας: αμαρτίες, τις αρετές και την κάθαρση, και ο φωτισμός και η θέωση από τις αρετές που μας κάνει το αντικείμενο του διαλογισμού, αλλά και ως μέσο για την επούλωση στο βιβλίο «σκάλα» του μεγάλου αυτού αγίου. Όταν γεννήθηκε δεν είναι ακριβώς γνωστό.Μετά από έναν μαθητή του, Αθανασίου, ο οποίος έγραψε για τη ζωή του λένε ότι γεννήθηκε το έτος 579 και πέθανε το έτος 649, ηλικίας 70 ετών. Αλλά μερικοί λένε άλλες φορές, στο τέλος, λίγα είναι γνωστά. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει έλλειψη των θεολογικών, γιατί ξέρω ότι θα χαθούν τα έγγραφα δεν είναι. Άφησε να μην γράψω πάρα πολύ. Αυτός όχι μόνο έγραψε το «σκάλα» και τη λέξη πνευματικό. Οι υπόλοιποι από τους μαθητές έγραψαν γι ‘αυτόν επειδή το ενδιαφέρον του ήταν ορόσημο νομίζετε; Αυτό και να κάνει τους μαθητές.Εξαιρετικά σημαντικό! Πολλοί θεωρούν ότι κάνουν άλλα πράγματα: επενδύσεων, των κατασκευών, είναι εκείνοι που επενδύουν σε μεγάλο βαθμό στους τοίχους.Αλλά φεύγουν, αφήνουν μόνο του, δεν έχει αφήσει ούτε μία μαθητή. Και αν το ξεχάσουμε, ο Ιησούς Χριστός έκανε τη μεγαλύτερη επένδυση στο πνευματικό θεμέλιο, δηλαδή ότι έχει επενδύσει σε μαθητευόμενους. Ο Χριστός δεν κτίστηκαν ποτέ τίποτα. Αντίθετα, και τη δυνατότητα να κατεδαφίσει το ναό. Ξέρεις. Κατά το έτος 70, ήταν ακριβώς η εικόνα-Ουρανός Ναός -! Ναού έγινε ένα πράγμα, ένα μέσο για να κερδίσει και την ίδια στιγμή, ένα μέσο του φορμαλισμού. Έτσι, δεν έχουν δει τον ουρανό, έχω δει τον Χριστό, δεν έχουν δει το μήνυμα τους αποστόλους. Και τότε, βλέπετε, τον Ιησού Χριστό, ακόμη και αν δεν κατασκευαστεί οτιδήποτε, και επέτρεψε να κατεδαφίσει τον ναό. Στις και κλάμα, γνωρίζετε πολύ καλά πώς ολόκληρη η κραυγή Ιερουσαλήμ. Γιατί; Για να γίνει υπερβολική τυπολατρεία. Όταν ιερά αντικείμενα, που είναι η εκκλησία, όπως διασχίζουν ότι ξέρω τι συμβαίνει ακριβώς μπορώ να γίνω ένας τρόπος για να Θεός δεν ήθελε να είναι ειλικρινής μόνο με τα χείλη τους και την καρδιά είναι μακριά. Έτσι, δίνει φωτιά, δίνουν τον πόλεμο, δίνουν βλάβη. Αλλά βλέπουμε ότι η μόνη επένδυση που κάνει ο Χριστός είναι πνευματική μαθητές. Και με το 12, (χωρίς τον Ιούδα και στη συνέχεια επέλεξε το άλλο), τα 12 πιο όμορφη εκκλησία οικοδομήσουμε τον κόσμο, δηλαδή ο Χριστιανισμός, η οποία κατά 12 αναλφάβητοι, καθώς και ορισμένοι μελετητές, άλλοι ήταν ψαράδες και οι απλοί άνθρωποι, ήταν σε θέση να increstineze όλος ο κόσμος.

Εδώ είναι τι σημαίνει για τη φροντίδα των μαθητών.
Αλίμονο στον ιερέα, μοναχός, ο ηγούμενος, επίσκοπος και δεν έκανε τους μαθητές. Μερικοί μαθητές να είναι. Πιο πρόσφατα οι μαθητές σε άλλο σχολείο, ότι του Οικουμενισμού. Για να τους δείτε να τις στείλετε και θα βρεθούν αντιμέτωποι με τους μαθητές τους μαθητές, τόσο φτωχοί που δεν ξέρουν σχεδόν τίποτα από την Ορθοδοξία.
Και είναι αυτά τα πράγματα, προσπαθεί να συμβιβάσει όλα να πω ότι όλα όσα κάνουμε το καλύτερο και ότι και η άλλη είναι καλό και το καλό. Μαθητές μαθητές είναι … διαφορετικά. Αυτό κάνει την πνευματική αλήθεια μαθητής ενός μαθητή του μαθητή να γίνει μάρτυρας. Αν είναι σε θέση να γίνει μάρτυρας ή ο πνευματικός, που κρυβόμαστε πίσω από το είναι ένας μαθητής των άλλων. Μασονικές στοές είναι πολύ καλά και τους συλλόγους που κάνουν άλλοι μαθητές. Ohoo! να τους δούμε όπως είναι για όσους εκπαιδευμένο. Και έρχονται με κάθε λογής ανοησίες, θαύματα έρχονται σε όλα τα επίπεδα. Οι μαθητές είναι εκείνοι που θέλουν .. στην πραγματικότητα είναι οι μαθητές του Σατανά. Επειδή χωρίζουν είναι εκείνοι που καταστρέφουν κατεδάφιση εκείνων που φέρνουν πάντα ένα διαφορετικό πνεύμα και όχι το Πνεύμα του Θεού.

Και βλέπουμε ότι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, και παρόλο που ήταν ηγούμενος, το τέλος της ζωής, το Σινά βουνά, και αυτό ήταν γνωστό ως Ιωάννης ο Σιναΐτης, είναι επίσης γνωστή ως John Scolitul. Θα βρείτε σε κάποια βιβλία Ιωάννης Σχολαστικός. Όχι! Είναι λάθος! Δεν έχω τίποτα κοινό. Ιωάννης Scolitul δεν Σχολαστικός Σχολαστικός που έχει μια υποτιμητική τόνο. Και γιατί είναι τόσο .. γιατί ήταν πολύ μορφωμένος. Κάποιοι είπαν ότι ήταν πολύ καλό αναζητούν αριστοκράτη και ήταν σύγχρονος με ποιον; με τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, ένα άλλο γίγαντα της Εκκλησίας μας, αλλά και θύμα εκείνων που ξέρουν πάρα πολύ καλά, ο πατριάρχης θέσει τη γλώσσα του κόβεται το χέρι και στη συνέχεια.Εδώ είναι πώς, αν οι πατέρες ήταν στην περιγραφή εργασίας για τους Αγίους πληγώνει. Πήρε λίγο (κυρίως) και μερικοί από αυτούς πίστευαν ότι αν έχεις μέχρι το αυτοκίνητο και την αλήθεια με το μέρος τους. Εεε! Η αλήθεια είναι ότι όπου και ταπείνωση του Χριστού, όπου αφήνει την ομορφιά του και η καθαρότητα και η εξομολόγηση, ομολογώ, όταν όλοι οι κίνδυνοι και όλοι … Εμείς απλά πρέπει να ομολογήσω. Ποιος κάνει καλά, που δεν νευριάζει, είναι η δουλειά τους! Αλλά αλίμονο σε όσους δεν ομολογούν ή λόγια του Αποστόλου Παύλου: «Αλίμονο σε εκείνους που τηρούν σιωπή! Όλοι αυτοί οι μαθητές των άλλων κόσμων, θα λάβετε ένα VAI κρίση! «

 Εδώ αγάπησε και κάνοντας τους πιστούς ως μαθητές πολλούς Raithu Ιωάννη, ενθαρρύνεται από τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, θα γράψω αυτό το όμορφο βιβλίο, και στη συνέχεια είναι ένα άλλο μαθητή του Μωυσή, και είναι πολύ όμορφη αλλά και πολύ μεγάλη ιστορία και να γράφουν αυτοί οι μαθητές με τόση ομορφιάκαι των γραφές αυτών των μαθητών θα βρείτε πολλές ακόμα μια ιστορία και ένα συμπέρασμα μπορούμε να βγάλουμε πολλά να βρείτε πού και πότε γεννήθηκε – νόμιζα ότι ήταν στην Παλαιστίνη, αλλά πιστεύω ότι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ήθελε τη ζωή του Προσωπικά δεν αναφέρεται. Δεν αναφέρονται σε κάθε συνεδρίαση στις 30 λέξεις. Δεν είναι τίποτα. Αν ήθελε να μας καλέσει, «Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για μένα, σας προσκαλούν να αναρριχώνται τη σκάλα της αρετές, σας καλώ ψηλά στον ουρανό και εκεί θα βρείτε και μπορούμε να μιλήσουμε περισσότερο και να ανακαλύψετε τι σας ενδιαφέρει.» Έτσι, πήρε με την ιστορία, και το χρόνο του, κρατώντας, δίνοντάς του ένα μυστικό γιατί ήθελε να είναι πιο εκτεθειμένοι σε αυτή τη διδασκαλία της θεώσεως μας και όχι για τη διδασκαλία ενός άνδρα και να επαναφορτίζετε την μνήμη μας και και άλλα δεδομένα. Τόσο εδώ είναι ότι πολύ λίγα είναι γνωστά γι ‘αυτό, αλλά αρκετά για να συνειδητοποιήσουμε ότι ήταν φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα και ότι αυτή την κλίμακα, κάθε μοναχός ή μοναχή πρέπει να διαβάσετε αυτό έχει μεταφραστεί στα ρουμανικά, τον Πατέρα Στανιλοάε μετέφρασαν στον τόμο Φιλοκαλία 9. Και αυτό είναι υψίστης σημασίας. Και σε αυτές τις 30 λέξεις είναι στην πραγματικότητα 30 χρόνια ο Ιησούς Χριστός της επίγειας πορείας ζωής, και κάθε λέξη αναπαρίσταται ως ένα βιβλίο, ή ένα βήμα. Και βλέπουμε ότι το πρώτο βήμα είναι να γη. Έτσι είναι το έδαφος και να κολλήσει στο έδαφος και το τελευταίο βήμα είναι να ανατρέψει τον ουρανό και το χέρι του Θεού. Αν πάτε σε έριξα, έχετε δει σε αυτή την κλίμακα Voronet όμορφη, θεία, μπορείτε να δείτε την τελευταία κλίμακα του 30 είναι πολύ υψηλό. Νομίζεις ότι λείπει ένα βήμα. Θα πρέπει να είναι ανθεκτικό πόδι, αλλά ακόμα κι έτσι να μην περπατήσουν. Αλλά στο τέλος δεν είναι λάθος, αλλά μια φανταστική εικόνα που δείχνει τον τρόπο με τον Θεό Πατέρα, που εκτείνεται και τραβά για το χέρι που ήρθε εκεί. Θέλει να δείξει ονομάζεται βήμα αποκάλυψη της πίστης, της ελπίδας, της αγάπης. Έτσι εδώ ότι αυτοί οι τρεις δεν μπορεί πάντα να πάρει τον εαυτό τους. Έτσι εκεί πάμε, όπως το ανέβασμα μιας σκάλας ανόδου. Αλλά όταν φτάνουμε στην κλίμακα 30 είναι ο Θεός και μας πυροβολήσει. Θέλει να δείξει ότι δεν μπορούμε να έχουμε αρκετή πίστη, ούτε ελπίδα ούτε αγαπούν, αν ο Θεός θα μας ελκύσει κοντά Του. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ιησούς λέει: «Κανείς δεν μπορεί να έρθει σε εμένα αν θα τραβήξει ο πατέρας μου!» Τόσο εδώ είναι το γύρισμα του χεριού 30-βήμα της θείας κοινωνίας και δείχνουν βήμα ουσιαστικά αρχίζει εδώ θεία αρμονία.

Αλλά μέχρι εκεί μιλάμε για τα πρώτα 3 βήματα που μιλάει χωρίς πάθος για το μίσος του κόσμου. Πρέπει να μισούμε τον κόσμο, αλλά χωρίς πάθος, δεν είναι πάθος και όχι το μίσος του κόσμου. Lait είναι ένας λόγος, πάντα.
Έτσι, υπάρχουν πάνω στη γη, το πρώτο βήμα από τα 3 μέτρα, αλλά πραγματικά, αυτό δεν είναι το μίσος για τον κόσμο, αλλά για να προσευχηθεί για αυτόν και είναι πάντα άμεση, ώστε το πρόσωπο που είναι λάθος: «Μην απογοητεύεστε αν πέσεις κάθε μέρα και να μην εγκαταλείψει! Άγγελος σου θα θησαυρός για την υπομονή σας. «Πες του κάθε πόνο ή κάποια πληγή που από την αμαρτία να θεραπευτεί πολύ εύκολα όταν η πληγή είναι φρέσκο και ζεστό. Αλλά όταν η παλαίωση κόκκινο και σιδήρου είναι απαραίτητη για να θεραπεύσει την ευκρίνεια ξυράφι. Δείξτε ότι έχετε να καθαρίσετε, να το καυτό σίδερο και άνθρακα, έτσι ώστε η φωτιά. Εμφάνιση πληγή σας ξεπερασμένο, σκληρά, πολύ σκληρά για να θεραπεύσει και πολύ πόνο. Αλλά ήταν πάντα ελεύθερο τον: «Μην απελπίζεστε!Νομίζει ότι εμπίπτουν στην απελπισία που πέφτουν κάθε μέρα. Για αυτό θα πέσει κάθε μέρα. » Είναι μια προφητεία ότι, όταν ο Ιησούς είπε στον Πέτρο, «Πριν λάλησε ο πετεινός 3 φορές, 3 φορές θα μ ‘αρνηθείς.» Είμαστε σφάλλουμε ζωή, πέφτουμε, αλλά όχι σε απόγνωση. Για τον άγγελο θα αγαπάμε την υπομονή μας, και η χάρη του Θεού είναι πάντα μαζί μας. Μπορούμε να πούμε, «ο Κύριος να μας συγχωρέσει, να μας βοηθήσει να πάμε πίσω και να μας σώσει.»

Και ιδού, τα τέσσερα εργαλεία δήλωσε ότι μιλά για ακρόαση. Αλλά δεν είναι άνευ όρων υποταγή ως Δυτικοί έχουν κάνει, διότι έχουμε, αγαπητέ Κύριε, σε κατήχηση και άλλες διδασκαλίες της Εκκλησίας, όπως ο μοναχός κάνει άνευ όρων υποταγή. Καλά, όχι ακριβώς. Βλ., ξέρετε τι λένε αυτή τη λέξη; Ακούστε αν η αγάπη είναι υπακοή. δεν μπορεί υπό όρους και άνευ όρων υπακοής, όταν είπατε ότι σκούπισε τον άνθρωπο, μοναχός, μοναχός, ο άνθρωπος που έχουν καταργήσει τους ελεύθερη βούληση, η εικόνα του Θεού σ ‘αυτόν. Θέλω να πω τι είναι αυτό τότε, γίνεται ένα αντικείμενο, ρομπότ ή τι είναι αυτό; Έτσι, δεν θα πρέπει να εμπίπτουν σε μια τέτοια ακραία συμπεριφορά, αλλά να έχουμε την Παναγία.Ζήτησε μια εξήγηση, και στη συνέχεια έλαβε καταξίωση της ήταν μεγαλύτερη.Έτσι, εδώ πρόκειται για πραγματικά ακούγοντας για την πνευματική υπακοή, να υπακούουν κυβερνήτες μας που είναι στο πνεύμα της αγάπης και όταν βλέπουμε ότι αυτό δεν ακούει το πνεύμα των μαρτύρων, αλλά να κάνει περισσότερα παιδιά της απωλείας, τότε έχουμε το δικαίωμα και την ελευθερία μας να αρνηθεί. Φυσικά, το βιβλίο έχει επτά ή έβδομη λέξη μίλησε για το δώρο των δακρύων. Λέει: «Είναι πολύ σημαντικό το ποιος θα έχει το χάρισμα των δακρύων δάκρυα να κλάψω για τις αμαρτίες του, λόγω της μετάνοιας έχουν την ίδια αξία με το βάπτισμα η ίδια.»Γήπεδο αναφέρεται σε μετάνοια για τις αμαρτίες μας. Φυσικά υπάρχουν και οι (λέξη) 12, 13 αλλά έμενα για λίγα λόγια σήμερα, αν έχετε την υπομονή να διαβάσουν τη λέξη έως 17, η οποία ασχολείται με μια ασθένεια που είναι πολύ επίκαιρο και για ανεπαίσθητα. Αυτό το βήμα είναι τόσο ρεύμα που τρομοκρατεί σήμερα μπορείτε να δείτε πόσο αναισθησία παντού. Από πάνω προς τα κάτω, ιδίως στον πολιτικό κόσμο, είναι μια σκληρή ανάλγητη από εσάς δεν γνωρίζετε πώς ο Θεός πια. Ρωτάμε: «Είθε ο Θεός πώς μπορώ να ξέρω» Επειδή έχουμε κατεδαφίστηκε μας καταστρέφονται, εξαντλημένα, έχουμε πουλήσει μας έχουν κάνει σκλάβους τους, διότι nesimtirii. Και τώρα έρχομαι και πάλι θα ψηφίσουν επίσης να επιλέξετε και περισσότερο χρόνο. Περιπτώσεις που δεν ξέρω κουρασμένος και ζητώ από τον Θεό, ο Θεός πως ο άνθρωπος αυτός ήταν σε θέση να πέσει, να παραμείνει στο βήμα 17, έτσι ώστε να μην υπάρχει μιλούν μόνο για τις αρετές, σημειώστε ότι κάποια σύγχυση. Κλίμακα δεν είναι μόνο αρετές. Η κλίμακα των παθών, συμπεριλαμβανομένων Κάθαρσις despatimindu και παίρνετε στην αρετή. Έτσι, το βιβλίο παρουσιάζεται στο 20, ανά δύο. (Π.χ. έχετε πει ψέματα με την αλήθεια, και αναισθησία με καλή εφαρμογή και καλή αίσθηση). Και τώρα κάτι εξαιρετικά σημαντικό, γνωρίζουμε πολύ καλά, ο καθένας από εμάς γνωρίζουμε πόσοι τραντάγματα γύρω μας. Πολλά! Από το κεφάλι μέχρι την ουρά, σε όλα τα επίπεδα. Και η Εκκλησία είναι γεμάτη από πολλά τραντάγματα. ΟΛΑ! Μην νομίζετε ότι οι άλλοι είναι καθαροί και ακάθαρτοι. Είναι αρκετά. Πολλά! Συχνά έντρομος μας, αλλά εμείς πάμε με αυτήν την αγία σκέψης.Τι να πω; Όποια cedeti Αυτή είναι η λύση; Δεν μπορώ να πιστέψω … Λέει το φάρμακο για όσους είναι τραντάγματα και ζουν σε αυτή τη νόσο, είναι μια καταστροφή .. Κοιτάξτε πόσο αφόρητη άνθρωπος είναι αγενής. Έχουμε μια έκφραση μεταξύ των γονέων και να το χρησιμοποιήσετε. Ιωάννης της Κλίμακος λέει όλα: «αναισθησία είναι ο τάφος της ψυχής». Πόσο σημαντικό είναι αυτό;Τάφος της ψυχής! Και σε Άγιοι Πατέρες μας μιλούν nesimtirii τάφο. Αυτό είναι τόσο αγενής ώστε είστε ήδη νεκρός και είστε στον τάφο nesimtirii. Βλέπουμε πόσο σκληρά στέκομαι σε εκείνους που έχουν κότσια και έκανε το σπίτι. Λένε «να τους δώσει πριν από τις μπάλες και θα δείτε ότι είναι δύσκολο!» Και αυτό-και nesimtitii καθημερινά! Στην τηλεόραση, παντού. Και δυστυχώς διαρρέει στην εκκλησία κόσμο. Και τα βλέπουμε ως ευσεβής nesimtitii. Παρ είναι άπαχο, με το κεφάλι κάτω, όπως κάνουν οι υπάλληλοι. Στην πραγματικότητα είναι TRICOLORI, οι οποίοι πάντα έρχονται και εξάρθρωσης της υπόθεσης, πηγαίνετε στον ηγούμενο, ο επίσκοπος των μητροπολιτών, λένε τι άλλοι έχουν κάνει, είναι ένα είδος προδότες, οι Εβραίοι σε τοπικό επίπεδο. Αγαπούν οι πιστοί έχουν εγκαταλείψει. Αλλά τι νομίζετε ότι είναι η λύση; Παρακαλούμε διαβάστε το 18ο αιώνα, λέξη που έχει ως εξής: «Νόσος nesimtirii nesimtirii και πάθος για να θεραπεύσει το τραγούδι εκκλησία των πολλών». Μεγάλη ότι σημαντικό! Έτσι δεν λένε μετά, να σταθεί στο κεφάλι του, μην ξέροντας τι. Όχι! Με το τραγούδι στη χορωδία της εκκλησίας. Μεγάλη!
Σήμερα όταν άκουσα αυτά τα δύο ανοίγματα υπέροχους ανθρώπους που έχουν σχετικά με το δικαίωμα που θεραπεύτηκε. Γι ‘αυτό και έχουν επουλωθεί κακή μας. Αγαπητοί μας. Είναι πολύ απλό. Τους είπε να διαβάσουν, να κάνουν ή να νηστεύουν. Για να θεραπεύσει την ασυνείδητη ανάγκη να τραγουδήσει στη χορωδία της εκκλησίας.
Παρακαλώ να είστε υπομονετικοί και σήμερα, αν διαβάσετε τη λέξη 18. Είναι θεϊκή ομορφιά και φαίνεται και «γιατί», τι συμβαίνει όταν ακούς το τραγούδι από την εκκλησία, για την γνωρίζετε πολύ καλά ότι η εκκλησία προσεύχεται, ο οποίος τραγουδάει δύο φορές, λέγοντας Αγίων Πατέρων. Και ποιος τραγουδάει, διαβάζει την πιο ολοκληρωμένη, γιατί; Επειδή έβαλε το κεφάλι του, το λαιμό και τα αυτιά .. και να είναι ολόκληρο. Και είναι ένα έργο και μια επιβάρυνση. Έτσι, ο οποίος είναι σαν άγγελοι τραγούδι. Και ξέρετε και κάτι ακόμα: δεν πρέπει να είναι υπερήφανοι που το τραγουδάει τόσο καλά, ώστε όχι μόνο την αξιοπρέπειά τους.Είναι δώρο του Θεού. Είναι ένα τεράστιο δώρο. Και ξέρετε τι λέει ο Άγιος Βασίλειος; Ο Θεός επιλέγει για κάθε Μαζικής οπουδήποτε στον κόσμο, ο ίδιος επιλέγει και τραγουδιστές και τους εκλεκτούς και τους πιστούς με την τελευταία πιστούς να συμμετάσχουν. Να ξέρετε ότι δεν είστε η μόνη εκκλησία που σας πήρε το αυτοκίνητο και είστε εδώ. Όχι! Επειδή ο Θεός επέλεξε να έρθει, να λάβουν μέρος στην Θεία Λειτουργία. Μπορείτε εκλέγει του Θεού για το σπίτι του: «Καλώ που θέλω το σπίτι μου. Ούτε ένας μαλάκας. «Ίσως ήρθαν και μερικοί μπορεί να έχουν επουλωθεί, αλλά ακούγοντας τη χορωδία. Τόσο εδώ είναι πιστοί λάτρεις γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να θεραπεύσει αυτές τις τραντάγματα. Πιστεύουν ότι θα γίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την κυβέρνηση και την εκκλησία χορωδία τραγούδησε ένα πρωί μέχρι το βράδυ ή να μπορούν να θεραπεύσουν πολύ σαν κι εμάς πάρα πολύ καταπιεσμένοι και λήστεψαν και μας ταπείνωσαν.

Αγαπητοί μας, τόσο εδώ είναι στη λέξη 20 πηγαίνουν παράλληλα. Από 20 έως 25 δείχνουν το μέγεθος της κατάρτισης σε θείο φως. Και η κλίμακα του 25 έως 30 για να μιλήσουμε για τις αρετές που δείχνουν το θεϊκό φως. Και εδώ είναι το Θαβώρ. Συμπεριλαμβανομένων άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς τον 14ο αιώνα, που γνωρίζετε ότι είναι αυτός που στην πραγματικότητα είναι εμπνευσμένο από Θαβώρ. Βλέπουμε ότι η έμπνευσή του από το Γρηγόριο τον Παλαμά, συμπεριλαμβανομένων που μοιάζουν σαν να γνώριζαν αυτό το βιβλίο και περιγράφει τις αρετές που λάμπει; Υπό το φως της θείας και άκτιστη θεία ενέργεια. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Έτσι είπα ότι εδώ κλίμακα δεν είναι μόνο τα πάθη ή αρετές. Αλλά πρώτα: το despatimirii, φωτισμός, που μιλά για την κλίμακα από 25 έως 30, το φως φωτισμό του Χριστού και η τριακοστή βήμα μιλά για θέωση. Έτσι είναι τα τρία βήματα του Χριστού μας θεία και αιώνια: Κάθαρσις, φωτισμός και θέωση. Και όταν φτάνουμε την 30η βήμα, ο ίδιος ο Θεός να τον βοηθήσει να προσεγγίσει και να τον τραβήξει στην κοινωνία της αγάπης και το φως του Χριστού. Εκείνη την εποχή ήταν σε αρμονία και απλά λέει: Αυτός που δεν έχει καταφέρει να έχει το πάθος, πρέπει να γνωρίζουν ότι ο Θεός είναι σε αυτό. Ζει ήδη στον Χριστό, όπως ο Χριστός λέει στον Ιωάννη: «Θα πάρω τον πατέρα και έρχομαι κι εγώ θα κατοικία σ ‘αυτόν.» Από εκείνη τη στιγμή ολόκληρη η Αγία Τριάδα κατοικεί στον άνθρωπο.

Αγαπητοί μας δοθεί αυτό το όμορφο πνευματικό σκάλα, και λυπάμαι που είναι πολύ μεγάλες σε κάθε Θεολογική Σχολή, να θυμάστε αυτό που λέω, για να ΚΑΝΕΝΑ! Χριστιανικής ηθικής δεν διδάσκεται από τους Πατέρες ή ακόμα και μετά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, αλλά διδάσκεται από τη Δυτική σχολαστικισμό. Είμαι κουρασμένος … Και εκεί αρχίζουν να πω όλα τα είδη των θαυμάτων. Έχετε διαφορετική σειρά. Εάν βλέπετε αυτό το μεγάλης κλίμακας είναι ότι το Πνεύμα θεία είναι μια διαφορετική σειρά. Δεν υπάρχει τρόπος να μάθει, με υπερηφάνεια, η άλλη με τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα. Δεν θανάσιμα αμαρτήματα και … Όλες οι αμαρτίες είναι μεγάλες. Υπάρχουν, δυστυχώς, μεγάλες και μικρές .. Οι μικρές αμαρτίες που εφευρέθηκε από σχολαστική. Καλά ήταν κρίμα που ο Αδάμ και η Εύα έφαγαν από ένα μήλο. Και έφαγαν από ένα μήλο. Έτρωγαν το μήλο, αλλά τι βγήκε; Είναι, δυστυχώς, δεν είναι ότι μικρές και μεγάλες. Όλα είναι μεγάλη. Ως εκ τούτου κλίμακα θα πρέπει να διδάσκεται σε σεμινάρια στα σχολεία, ή πιο σχολής. Πόσοι απόφοιτοι αναζητούν Θεολογία και ακούσει τη σκάλα, αλλά που διαβάζουν στη ζωή τους και ακόμα δεν έμαθε να διδάξουν τους άλλους πράγματα … Αφήστε το μυαλό σας τι με τόσους πολλούς ακαδημαϊκούς όπου βάζετε ψυχολογία, στο οποίο βάζετε όλα μόνο ηθική θεολογία, όχι μόνο από τους Αγίους Πατέρες, αλλά από την άλλη οπτική. Το λέω αυτό με μεγάλο πόνο και έχω προειδοποιήσει πολλές φορές .. Και είπα να τις περιπτώσεις επισκόπων: «Μην νομίζετε ότι θα πρέπει να είναι Σκάλα Σκάλα Ιωάννη το ηθικό εγχειρίδιο; Και λιανικής πώλησης θα πρέπει να μελετηθεί.Μπορούμε στη συνέχεια να μελετήσει αν υπάρχει χρόνος και το άλλο: την ηθική, την ηθική, πολιτική … Περισσότερα κάτι άλλο μελέτη, αλλά παραμελούν την πίστη μας διδάσκει μόνο ηθική φιλοσοφία του λεγόμενου ή ακαδημαϊκούς επιστήμονες.
Αγαπητοί μας, έτσι ώστε να υπάρχουν κενά εδώ, αλλά υπάρχουν και παροτρύνσεις και την ελπίδα και καλά νέα για μας να πάμε στη σκάλα σκάλα του Αγίου Ιωάννη του Θείου, which φυσικά ήταν από τη θεία αποκάλυψη. Το έκανε μετά το κεφάλι, έχετε συνειδητοποιήσει.
Ίδια με του αγίου Γρηγορίου του Nazianzen, θεολόγος και της Αγίας Τριάδας, που δεν έχει γραφεί μετά τις σπουδές, μετά το ξέρω .. Γιατί; Έχω έδειξε στο φως.Ομοίως, Γρηγόριος ο Παλαμάς, έγραψε σχετικά με το δόγμα ή κατήχηση άκτιστη θεία ενέργεια και θείο φως για τη Δόξα μετά το κεφάλι του και μετά από την επιστήμη. Δεν υπάρχει τρόπος! Αλλά όπως έχω αποκαλύψει από το Θεό. Το ίδιο Ιωάννης της Κλίμακος! Δεν γράφτηκε από ό, τι άκουσε και ο ίδιος ήταν ακόμα εκπαιδεύονται και να καταρτίζονται. Αλλά μετά από όσα είδε στη δόξα και το φως του Θεού. Έτσι, πολύ σύντομα εδώ, ίσως θα είναι πολύ τεντωμένα. Τώρα θέλω να κάνω μια μικρή περίληψη ή συμπέρασμα. Τι είδους σκάλες αναρριχήθηκε το Νοέμβριο στο Θεό; Εάν επέλεξα ακόμη και σε σχολές ή σχολές της Θεολογίας, επέλεξα να ανέβει τη σκάλα των αρετών και Ιωάννη της Κλίμακος. Ανεβαίνουμε τις σκάλες άλλες αξίες …. Κοσμική … Έτσι βλέπουμε ότι υπάρχει μια ευρεία … Για εμάς να κάνει μεγάλη καθεδρικούς ναούς.

Έχουμε τώρα και ο καθεδρικός ναός Έθνος, πολύ ωραία. Πρόκειται για μια ποιμαντική προτεραιότητα. Επειδή είμαστε ένας λαός, βέβαια, τη θάλασσα, και πιστός. Έχουμε ειδικές ποιότητες και έχουμε ένα πατριαρχικό ναό … έχει δίκιο!Και είναι απαραίτητο! Αλλά η στιγμή, ότι αν κάνουμε αυτό που ονομάζεται καθεδρικό ναό και το έθνος για να αποθηκεύσετε μπορεί να έχει ήδη τελειώσει!Είναι ήδη κατεδαφιστεί! Για το έθνος; Ίσως αν θέλετε να κάνετε μνημόσυνο!Λοιπόν, λοιπόν … ναι! Και αυτό θα ονομαστεί: Σωτηρία Καθεδρικό Ναό της Ρουμανίας Έθνος: ληστεία, δουλεία, δολοφονία, λερωμένα και Μορτ.Μνημόσυνο της, αν το κάνετε, αυτός καλύτερα.

Αλλά, αγαπητοί πιστοί, είναι και πάλι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι πολλοί προσπαθούν να κάνουν κάτι μεγάλο, όπως πύργους, ακριβώς όπως έκαναν στο Μεσαίωνα. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι κατά τη διάρκεια των μεγάλων καθεδρικών ναών που έγιναν, θέλοντας να φέρει ολόκληρη την πόλη, όλο το χωριό σε ένα καθεδρικό ναό. Και αν κοιτάξετε στη Δύση είναι τόσο μεγάλες και τώρα έχουν γίνει πύργους ανεβαίνουν επίσκεψη, δεν υπήρχαν Zeppelin ή αεροπλάνο και να ανεβείτε εκεί, και να δούμε η πόλη πληρώνει μέχρι. Έμειναν μόνο μια επίσκεψη τουριστική λειτουργία. Και θυμηθείτε και πάλι το εξής: η μέθοδος κατασκευής αυτών των καθεδρικών ναών ήταν τόσο επιθετική, ότι ήταν έτοιμοι το τι συνέβη: Είναι Λούθερ! Και είπε STOP! Έτοιμη να τελειώσει! Και εμφανίστηκε Μεταρρύθμιση και εκκλησίες έχουν αδειάσει. Και παρέμεινε άδειο μέχρι σήμερα. Τι εννοώ; Όπως όταν δεν πειράζει ότι πρέπει να αναρριχηθεί από τον καθεδρικό ναό του έθνους, αλλά ο άγιος Ιωάννης της Κλίμακος του αρετές κλίμακας, διατηρώντας την πρώτη, κτίριο, ή ακόμη και να μας αιωρείται σε αυτήν την κλίμακα. Όπως και αν δεν το κάνετε κλίμακα, ψηλούς τοίχους είναι ακριβώς υψηλούς πύργους, αλλά στην πραγματικότητα να καταστρέψει την κλίμακα και ο άνθρωπος μέσα στο σαλόνι, ο άνθρωπος στο εσωτερικό, η πνευματική. Γι ‘αυτό θέλω να πω με άλλα λόγια, θα ήταν λυπηρό να δει, εγώ προσωπικά ήδη διαπιστώσει, ότι ενώ την οικοδόμηση μιας καθεδρικό ναό για να σώσει τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι εκκλησιαστικής θέσει τόσο ηθική εκκλησία για την επιβολή κυρώσεων σε εκείνους που κατεδαφίσουν έθνος, νομίζω ότι χτίζουμε μάταια … η γνώμη μου .. Κοίτα ότι στην Ελλάδα ήταν μια σύνοδος στάση όταν Συνόδου, δήλωσε: «Είμαστε ιεράρχες της Ελλάδα είναι όλοι οι ένοχοι έχουν ανεχθεί την κλοπή. Μου ακούστηκε στην ώρα «και τώρα με μικρές, μεγάλες ζωντανή παγκόσμιας ντροπής που ήρθε να δανειστεί. Βλέπετε μας κάθε μέρα, όπως μας ταπεινώνεται: Από το κεφάλι ως την ουρά! Όλα τα σχέδια! Πώς πωλούνται, όπως μας λήστεψαν, ταπεινωμένος, χλεύασαν, και τα TAC! Ξεχάστε το παράδοξο: χτίζουν Μητρόπολη σωτηρία των ανθρώπων, αλλά δεν είναι οι κλέφτες και να σώσουν τους ανθρώπους που μας οδηγούν να μας καταστρέψουν! TAC! Τι σώζει πια; Αποθηκεύει πιθανώς νεκρός! Είπα ναι μόνο μνημόσυνο! Η γνώμη μου είναι ότι αν δεν ληφθεί μια σταθερή στάση στο ηθικό πνεύμα, εκκλησία, προφητική …
Για να προειδοποιούν όπως έκανε και Ελλάδα: Τελειώστε τη ληστεία! Η κατεδάφιση του έθνους, και να δούμε και στη συνέχεια να έχουμε οι άνθρωποι σέβονται αυτό που κάνουμε, όπως έχουμε ήδη σπάσει, πήρα σκλάβοι, είμαστε υπηρέτες των τραπεζών και των άλλων μασονικές τραστ, εταιρική, σατανικό, για anticrestinesti γνωρίζετε πολύ καλά .. και ο επικεφαλής του ΔΝΤ είναι Μορμόνος. Έρχεται μια Μορμόνων να γνωρίζετε το νόμο στη χώρα: ο οποίος να δώσει, πολλά μισθούς … Λοιπόν, πού βρισκόμαστε, για την κατάσταση! Και αυτοί (οι πολιτικοί μας) απλά κρασί: Ναι, ας έτοιμος τώρα.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος την Πέμπτη στην πόλη Suceava έχουν μια διάσκεψη μεταξύ της παγκοσμιοποίησης μόνο για την Ορθοδοξία και το ρουμανικό το Μυστικό Σώμα του Χριστού, η Επισκοπική. Κρασί και άλλοι ιερείς, την Πέμπτη το βράδυ στις 29, στις 18. Φέρτε τα βιβλία, τα επιχειρήματα, πολύ σαφής, δείχνει ότι οι άνθρωποι που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει είναι να μας ξεριζώσουν, να γίνει ένα αγαθό και μια κοροϊδία σκλάβους. Ελάτε με τα βιβλία τους και να δούμε τη σύνοδο κορυφής, μόνο δύο χώρες κλήθηκαν: η Αγγλία, η οποία έγινε προειδοποίηση φοβερή εισαγωγή και η Τσεχική Δημοκρατία. Είπε ο Κύριος πρόθυμοι, παιδιά μας έχουν καταστραφεί .. Το πρόστιμο είναι πάρα πολύ ύλη, δεν θέλει να πάει ..
Αλλά δυστυχώς, οι οδηγίες, όπως αυτές που δεχόμαστε από το Κέντρο: Πάρτε απογραφή, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, και να κάνει έτσι από τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Λέει, σύμφωνα με τους κανόνες, αλλά από τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Αγαπητοί μας, δυστυχώς, υπάρχει μια τάση να ευθυγραμμίσει την εκκλησία και να μην αφήσει να είναι το Μυστικό Σώμα του Χριστού και έχουν ένα διαφορετικό σύνολο αξιών! Σκάλα Σκάλα Τζον; ΟΧΙ! Αλλά κοσμική αλυσίδα αξίας από τις Βρυξέλλες! Τη στιγμή που η Ορθόδοξη Εκκλησία θέλει να γίνει μέρος της παγκοσμιοποίησης και dezbisericeste, από εκείνη τη στιγμή η Εκκλησία είναι πάνω! Έτσι τελείωσε και το έθνος, και τέλος με την εκκλησία και αναρωτιούνται τι έχει απομείνει.

Έτσι, πιστή αγάπη προσοχή, να αντισταθούμε για την αποκατάσταση του έθνους μας! Πιστεύω ότι πωλούνται ως έχουν τώρα αγωνίζεται να πωλήσει ηλεκτρική ενέργεια. Χιόνιζε αυτό το χειμώνα με τέτοια βαριά πέφτει στο νερό του ποταμού, η υδροηλεκτρική ενέργεια εξακολουθεί να πηγαίνει στο Τσαουσέσκου έκανε και το φως σου έρχεται σπίτι. Και αυτό πουλήσει; Ο Θεός να μας φυλάξει! Έτσι, όταν λέτε ότι για την κατεδάφιση, κατεδάφιση είναι πλήρης! Γιατί; Για να έχουν τους στον εαυτό μου και την προδοσία. Δεν αγαπώ τους ανθρώπους. Δεν ενδιαφέρονται πλέον. Σήμερα λέτε ότι είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι ή Ρωμαϊκή αγαπάτε την οικογένεια και τη χώρα σας, είναι φύγει, φύγει.
Σήμερα γνωρίζουμε ότι στις 25 Μαρτίου 1927, διαπιστώθηκε ότι όμορφο Codreanu Λεγεώνα (διόρθωση: λεγεωναρίων Κίνημα ιδρύθηκε στις 24 Ιουνίου 1927, και η σειρά του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στις 6 Δεκεμβρίου, 1936), και ήταν στην περίοδο του μεσοπολέμου, η Ρουμανία ήταν έτοιμα (ένωση) – δίνει αξιοπρέπεια στους Ρωμαίους. Δώστε ένα δώρο, να του δώσει ένα ρούχο.
Για μας που διαλύεται και οι άλλοι μιλούν για την ιστορία και άλλα πλαστογραφημένη ιστορία, όπως ο Θεός, υπάρχουν άνθρωποι που τους εκπαιδεύουν στο πνεύμα της ηθικής, παραδοσιακή και τη χώρα να αναρριχηθεί στη σκάλα, ότι το δικαστήριο πάει σε γενιά! Ξέρετε πολύ καλά. Μην πηγαίνετε στον καθεδρικό ναό, πηγαίνετε στο σπόρο! Λοιπόν, θέλετε να πάτε με την οικογένεια; Πρέπει να πάρουμε τους ανθρώπους για την ανάσταση! Όχι στην καταστροφή, για τα απόβλητα και στο θάνατο. Συνεπώς, έχουμε ιερή υποχρέωση να φροντίζουν για τους ανθρώπους, να μην πέσουν σε ακραίες, Θεός φυλάξοι!Αλλά να έχετε κατά νου παραδείγματα πρόδρομοι ήξερε σε δύσκολους καιρούς, να αφυπνίσει το εθνικό συναίσθημα, για να τον φέρει μπροστά και ζούμε.

Με αυτές τις όμορφες σκέψεις, όταν γιορτάζουμε σήμερα, πολλοί πιστεύουν ότι μπορούμε να υπάρχουν ως έθνος και την Εκκλησία μόνο την κλίμακα των αξιών θεία του Αγίου Ιωάννη της Κλίμακος! Ο Θεός να δώσει η χάρη, την ειρήνη, ευλογία και πάμε στο Φως του Χριστού, για πάντα και ποτέ. Αμήν!

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: