Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΡΟΜÂΝΙ ΣΑΟU… ΜΟΛΝTΟΒΕΝΙ,ΒΛΑΧΙ,ΒΑΛΑΧΙ,ΒΟΛΟΧΙ; VIDEO: AȘA-I ROMÂNUL !

Μαρτίου 31, 2012

ΡΟΜÂΝΙ ΣΑΟU… ΜΟΛΝTΟΒΕΝΙ,ΒΛΑΧΙ,ΒΑΛΑΧΙ,ΒΟΛΟΧΙ;

ROMÂNI SAU…MOLDOVENI,VLAHI,VALAHI,VOLOHI?

http://cersipamantromanesc.wordpress.com/2010/11/09/romani-sau%E2%80%A6moldovenivlahivalahivolohi-video-asa-i-romanul/

Aşa-i românul… –  Ασχα-ι ρομâνουλ… – Αυτό είναι Ρουμανίας

Foto: Aromâni in portul lor popular – Φοτω: Αρομâνι ιν πορτουλ λορ ποπουλαρ

Fișier:RO-Basarabia.jpg
Foto: Fete românce din Moldova(Basarabia) îmbrăcate in costume populare –

Φοτω: Φετε ρομâνκε ντιν Μολντοβα (Μπασαραμπια) îμμπρăκατε ιν κοστουμε ποπουλαρε

Μοττω:

Μολντοβα σχι Βαλαχια σουντ τσăρι λοκουιτε ντε ουν ποπορ καρε αρε ω σινγουρă οριγινε, ω σινγουρă λιμμπă, ω σινγουρă Κρεντιντσă. Ιν ποφιντα σεπαρατσιει λορ πε πλαν κιβιλ, ελε αου αβουτ νεκοντενιτ ω σινγουρă σοαρτă κομουνă: αου σουφεριτ îμπρεουνă ντε-α λουνγουλ σεκολελορ, πουρτâνντ ακεεασχι κρουκε γρεα, ιαρ ακουμ σορμπ ω νοουă βιατσă ντιν ακελασχι ιζβορ ντăτăτορ ντε βιατσă. Ελε αου ακελασχι τρεκουτ, ακελασχι πρεζεντ σχι, μπινεîντσελες – ακελασχι βιιτορ! (Ρεβιστα Μινιστερουλουι Ινστρουκτσιουνιι Πουμπλικε ντιν Ρουσια, φασκικουλ 29, σεκτσιουνεα ΙΒ, Πετερσμπουργ, 1840, παγινα 7).

Σχτιμ ντε μουλτă βρεμε κα κερκουρι οστιλε ποπορουλουι νοστρου îνκεαρκă σă îι ντιβιζεζε πε ρομâνι,ουρμăρινντ σα ινντουκă λα νιβελουλ μενταλουλουι κολεκτιβ ιντεεα κă μολντοβενιι ,τρăιτορι πâνă νου ντε μουλτ ιν φοστα ΟυΡΣΣ,ιαρ ακουμ îν Ρ.Μολντοβα, Ουκραινα σι Ρουσια,σαου βλαχιι ντιν τσăριλε μπαλκανικε,αρ φι ποποαρε ντιφεριτε ντε νόι,ρομâνιι καρε τρăιμ ιν Ρομâνια.

Εξιστă φορτσε πουτερνικε îν τσαριλε βεκινε, καρε ινκεαρκă ατâτ îν πλαν πολιτικ κâτ σι îν πλαν κουλτουραλ, σă ρăσπâνντεασκă σχι σă σουςτσινα τεοριι καρε νεαγα λεγăτουριλε κομουνε ιστορικε, ντε λιμμπα σι κουλτουρă, ντιντρε ρομâνιι ντιν Ρομâνια σχι κειλαλτσι ρομâνι σχι πε ακεαστα καλε, κχιαρ ρăντăκινιλε νοαστρε ρομâνεσχτι.

Αου απăρουτ ντε ασεμενεα “τεοριι”κλοκιτε ιν λαμπορατοαρε ντιβερσιονιστε, καρε κοντεστă îνσăσχι εξιστεντσα ποπορουλουι ρομâν, ιν λοκουλ ακεστουια φιινντ πουσε ω σεριε ντε “ετνιι”ινβεντατε αντ χοκ, κουμ αρ φι “ετνια αρντελεανă”,σαου κεα “βαλαχă”,σαου κεα ”μολντοβεανă”, καρε αρ φι τοατε ντιφεριτε ιντρε ελε σχι λα ρâνντουλ λορ ντιφεριτε ντε “βλαχιι”ντιν Μπαλκανι, σαου ντε “βολοχιι” ντιν Ρουσια σχι Ουκραινα .

Ιν Ρουσια σι Ουκραινα,σουντ ρεκουνοσκουτε ντε γουβερναντσι νου μαι πουτσιν ντε τρει ετνιι ρομâνεσχτι,κονσιντερατε α φι ποποαρε ντιφεριτε:ρομâνιι,βολοχιι σι μολντοβενιι.

Îν Ρ.Μολντοβα αου φοστ λεγιφερατε îν βρεμεα γουβερνăριι κομουνισχτιλορ λουι Βορονιν, ντοουă”ετνιι” ρομâνεσχτι:μολντοβενιι(μαjοριταρι) σχι ρομâνιι(μινοριταρι,εβιντεντ!)…Σ-α μερς πâνă ακολω κου νεμερνικια, îνκâτ α φοστ ινβεντατ σχι ουν ”ντικτσιοναρ ρομâν-μολντοβενεσκ”…

Ιν Σερμπια, εστε οφικιαλ ρεκουνοσκουτă νουμαι ετνια ρομâνă ντιν Μπανατουλ σâρμπεσκ,ιν τιμπ κε κâτεβα σουτε ντε μιι ντε ρομâνι ντιν Τιμοκ, νουμιτι ντε κατρε σαρμπι”βλασκι”, νου σουντ ρεκουνοσκουτσι οφικιαλ κα ετνιε σι νου αου ντρεπτουλ λα σχκολι,μπισερικι σαου πρεσă îν λιμμπα λορ σχι λα ω βιατσă νατσιοναλă προπριε.

Ριντικαρεα ντε κουρâνντ α πριμει μπισερικι κου σλουjμπα îν λιμμπα ρομâνă ντιν Τιμοκουλ σâρμπεσκ ντε κăτρε ουν πρεοτ ρομâν ινιμος,Μπόιαν Αλεξανντροβικι, α ντεκλανσχατ ντιν παρτεα αουτοριτăτσιλορ σâρμπε λαικε σχι μπισερικεσχτι ουν βαλ ντε περσεκουτσιι,προκεσε σχι αμενιντσăρι ιστερικε.Νικι πâνă îν πρεζεντ τιμοκενιι ντιν Σερμπια σχι Μπουλγαρια νου σουντ ρεκουνοσκουτσι α φι ετνικι ρομâνι.

Κου ακεεασχι σιτουατσιε σε κονφρουντă σχι αρομâνιι, μεγλενορομâνιι σι ιστρω-ρομâνιι ,τρăιτορι ντε λα îνκεπουτουριλε ιστοριει îν Μπαλκανι σχι καρε νου σουντ ρεκουνοσκουτσι κα ετνιε ντε νικι ουνα ντιν τσαριλε σουντ Ντουνăρενε ,κου εξκεπτσια Ρ.Μακεντονια .

Πουτεμ πε μπουνă ντρεπτατε σă νε îντρεμπăμ,καρε ποατε φι ροστουλ ακεστει πολιτικι αλε κăρει îνκεπουτουρι ντατεαζă ντιν σεκολουλ 19 σχι καρε κόινκιντε κου φορμαρεα στατελορ ινντεπενντεντε σουντ-Ντουνăρενε σχι κου οκουπαρεα Μπασαραμπιει ντε κατρε Ρουσια;

Ρăσπουνσουλ ιν τοατε καζουριλε, εστε ουνουλ σινγουρ:ντοριντσα ντε ντεζνατσιοναλιζαρε σχι ντε ασιμιλαρε φορτσατă α ρομâνιλορ πε καρε σοαρτα ι-α σιλιτ σα τρăιασκă îν αφαρα ουνουι στατ νατσιοναλ προπριου.

Țελουλ περφιντ αλ νερεκουνοασχτεριι ρομâνιλορ κα ετνιε σι μποτεζαρεα λορ κου φελ ντε φελ ντε ντενουμιρι, κουμ σουντ κελε ντε βλαχι,βαλαχι,βλασκι,βολοχι,μολντοβενι,ολαχι,κουτσοβλαχι,τσâντσαρι ετκ.,αρ βρεα σα ατινγă ιν πρινκιπαλ ντοουα σκοπουρι:

-Σă-ι σεπαρε πε ακεσχτι ρομâνι,ντε μαρελε τρουνκχι αλ ποπορουλουι ρομâν

-Σα πρεβινă ορικε ιντερβεντσιε ιν φαβοαρεα λορ ντιν παρτεα Ρομâνιει,σουμπ πρετεξτουλ κă ακεσχτι”βλαχι,βαλαχι,βολοχι,μολντοβενι,τανταρι,κουτω-βλαχι,ετκ”,νου αρ απαρτσινε ετνιει ρομâνε !

Μπινεîντσελες κă ουνει ποπουλατσιι ντε ρομâνι μποτεζατε α φι ”βλαχă”σαου κου ουν αλτ νουμε,ι σε ποατε ιντερζικε ντρεπτουλ λα ω βιατσă κουλτουραλă σχι νατσιοναλă προπριε σχι φολοσιρεα λιμμπιι νατσιοναλε ,φιινντ îμπινσă πε καλεα ντεζνατσιοναλιζăριι ραπιντε.

Στατιστικιλε σουντ νεμιλοασε σχι νε αρατă κă νουμαι îν ουλτιμιι ντοουă σουτε ντε ανι, νεαμουλ ρομâνεσκ α πιερντουτ ω μαρε παρτε ντιντρε φιι σăι ,κα ουρμαρε α προκεσουλουι ντε ασιμιλαρε φορτσατă α ακεστορα ντε κăτρε σλαβι,ουνγουρι σαου γρεκι. Αστα ατουνκι κâνντ πουρ σχι σιμπλου νου αου φοστ μασακρατσι…

Μαρι “σπεκιαλισχτι” îν φαλσιφικαρεα ιστοριει,αου μερς πâνă ακολω ινκâτ αου σουςτσινουτ κου νερουσχιναρε κα “βλαχιι”αρ φι “ουν ποπορ βεκχι μπαλκανικ,κου οριγινι νεκουνοσκουτε”(σικ!).

Αυτό το άρθρο είναι γραμμένο στη ρουμανική γλώσσα με ελληνικό αλφάβητο
Ακεστ (Αεστου) αρτικολ εστε îν λιμμπα ρομâνă σκρισă κου λιτερε γρεκεσχτι
Acest (Aestu) articol este în limba română scrisă cu litere greceşti
This article is in romanian language written with greek alphabet
.

Προπαγανντα σοβιετικαă σι ποστκομουνιστă α φοστ σχι μαι ακτιβă îν Μπασαραμπια,ινκερκâνντ πε τοατε κăιλε ινκλουσιβ πριν ρεκουργερεα λα φαλσουρι φλαγραντε σι μινκιουνι ορντιναρε ,σă ντεμονστρεζε φιε κă “μαλνταβανιι”σουντ λα οριγινε σλαβι,φιε κă πουρ σι σιμπλου σουντ αλτ ποπορ,”ελιμπερατ “ντε γλοριοασελε αρματε ρουσε îν Μπασαραμπια, νταρ ραμας σουμπ “οκουπατσιε”îν παρτεα ντε Μολντοβă καρε αλκăτουιεσχτε Ρομâνια…”ιμπεριαλιστă”(φοστă…”φασκιστă”) !

Ακεστι μερκεναρι αι προπαγανντει ,αου νăσκοκιτ σι νăσκοκεσκ φελ ντε φελ ντε “αργουμεντε”îν σπριjινουλ ιμμπεκιλιτăτσιλορ πε καρε λε προπαγă.Νου κου μουλτ τιμπ ιν ουρμă, îν τιμπουλ γουβερνăριι κομουνιστε ντιν Ρ.Μολντοβα,α απăρουτ ασχα κουμ αμ μαι σπους, κχιαρ σχι ουν “ντικτιοναρ ρομαν-μολντοβενεσκ”,τρăζναιε πε καρε νικι οκουπαντσιι σοβιετικι νου αου γâνντιτ-ω, ιν βρεμεα φοστει Ου.Ρ.Σ.Σ. ντε τριστă αμιντιρε.

Ντεσπρε νεροζιιλε ιστοριογραφιει κομουνιστε, αρ φι μουλτ ντε ντισκουτατ σχι ς-αρ πουτεα σκριε τομουρι îντρεγι…Εσεντσιαλ εστε φαπτουλ κă νικι πâνă ιν ζιουα ντε αζι μăσλουιτοριι ιστοριει νου αου ρενουντσατ σα μιντă κου νερουσχιναρε,σουςτσινâνντ îν κοντινουαρε κου îνκăπăτσâναρε εξιστεντσα ουνουι”ποπορ μαλνταβαν”σχι α ουνει “λιμμπι μαλνταβανε”,φăρα λεγăτουρα κου ρομâνιι πε καρε ει ιι κονσιντερα α φι νισχτε “ναβαλιτορι”, ιν κοντραστ κου ρουσχιι ,καρε αου φοστ σι ινκă μαι σουντ ντατοριτα αρματει λορ ντε οκουπατιε ιν Ρ.Μολντοβα -”ΕΛΙΜπΕΡΑΤΟΡΙ”!!!

Ιατă ντε κε, κρεντ κα εστε νεβόιε îντοτντεαουνα σα αβεμ φιεκαρε ντιντρε νόι κονσχτιιντα απαρτενεντσει λα ακεστ μαρε σι βεκχι ποπορ καρε εστε ΠΟΠΟΡΟυΛ ΡΟΜΑΝ, νταρ μαι αλες σă σχτιμ κε νε ουνεσχτε σι ντε κε σουντεμ φιι σι φιικελε ακεστουι μâνντρου νεαμ ρομâνεσκ σι νου αι ουνορ ποποαρε ινβεντατε ντε ντουσχμανιι νωσχτρι κου σκοπουλ ντε α νε ντιβιζα σι ντε α νε ντεζνατσιοναλιζα πριν ασιμιλαρε,κοννταμνâνντου-νε λα ντισπαριτσιε.

Ετιμολογια ετνονιμουλουι ρομâν

Ιν ορικε ντικτιοναρ,κουβαντουλ ετνονιμ ινσεαμνα:

ΕΤΝΟΝÍΜ ς.ν. Νουμε ντε ποπορ. [< φρ. εδνονιμε].

Λα ρανντουλ λορ ετνονιμελε σουντ ιν πρινκιπαλ : 1) ενντονιμε (νουμε πε καρε σχι λε ατριμπουιε ρεπρεζενταντσιι ουνει ετνιι ει îνσχισχι),

2) εξονιμε (νουμε ατριμπουιτε ντε ρεπρεζενταντσιι αλτορ ετνιι îν λιμμπιλε λορ).Ντε εξεμπλου πολονεζιλορ λι σε σπουνεαου ντε κατρε νόι -“λεσι”,γερμανιλορ -”νεμτσι”,ιαρ σλαβιι,ουνγουριι σχι γρεκιι λε σπουν ρομανιλορ σι αρομανιλορ -”βλαχι”,ολαχ,βλαχος,ετκ.

Τρεμπουιε σă μαι σχτιμ κα îν ουνελε καζουρι σουντ ουτιλιζατε σχι ινφρανιμελε,αντικă νουμε λοκαλε σαου ρεγιοναλε ατριμπουιτε ντουπă κριτεριι γεογραφικε,(εξ.:μπουκοβινεαν,μαραμουρεσεαν,ντομπρογεαν ,μολντοβεαν,ετκ.) , σαου νουμε σχτιιντσιφικε σχι ιστορικε.

Τοατε ακεστεα νου τρεμπουιε κονφουνντατε κου πολιτονιμελε σαου κου νουμελε ντε στατε, πεντρου κă ελε νου ρενταου îντοτντεαουνα σαου ομπλιγατοριου, νουμελε ετνιει μαjοριταρε ντιν τσαρα ρεσπεκτιβă.(εξ.Κιπρου αρε κα ετνιε μαjοριταρă ετνια γρεακă,νου…”κιπριοτă”, Ρ.Μολντοβα εστε λοκουιτă μαjοριταρ ντε ετνια ρομâνă,νου “μολντοβενεασκă”,ιαρ Αουστρια ντε ετνια γερμανă,νου “αουστριακă”.)

Ρομâνιι σουντ ουνουλ ντιντρε νεαμουριλε στρăβεκχι αλε Εουροπει, ουν ποπορ νăσκουτ ντιν σιμμπιοζα μαρελουι σι βιτεαζουλουι νεαμ αλ τρακιλορ κου ρομανιι, προκες καρε α αβουτ λοκ ιν πριμουλ μιλενιου κρεστιν, κου παρτικιπαρεα ντουπă σεκολουλ ΒΙ ε.ν., α ελεμεντουλουι σλαβ.

Ει σουντ ραμουρα ντε ρăσăριτ α ρομανιτăτσιι σχι ιν ακελασχι τιμπ σινγουρουλ ποπορ βορμπιτορ αλ ουνει λιμμπι νεολατινε ιν ακεαστα παρτε α Εουροπει ,ω ινσουλă λατινă ινκονjουρατă ντε ω μαρε σλαβă λα σουντ ,εστ σχι νορντ σχι ντε ουνγουρι λα βεστ.

Ρομâνιι σε ιμπαρτ ντουπα λιμμπα πε καρε ω βορμπεσκ, îν πατρου ραμουρι φρατσεσχτι:

-Ντακω-ρομανιι(ντιν καρε φακ παρτε σχι μολντοβενιι),καρε λοκουιεσκ μαι αλες λα νορντ ντε Ντουναρε

σχι

-αρομâνιι,
-μεγλενω-ρομâνιι
-Ιστρορομâνιι

τρăιτορι λα σουντ ντε Ντουνâρε , ιν πρινκιπαλ ιν Γρεκια,Αλμπανια,Ρ.Μακεντονια ,Κροατσια,Μπουλγαρια σι Σερμπια σχι καρε βορμπεσκ ντιαλεκτελε αρομâν,μεγλενορομâν σι ιστρορομâν.

Φοτω: αρομâνι ιν πορτουλ λορ ποπουλαρ

Λα σφâρσχιτουλ σεκ. ΞΙΞ σι îνκεπουτουλ σεκ.ΞΞ, μουλτσι αρομâνι αου εμιγρατ ντιν Μπαλκανι îν Ρομâνια, αλουνγατσι ντε λα βετρελε λορ στραμωσχεσχτι ντε περσεκουτσιιλε σι πριγοανα ντιν τσăριλε ντε οριγινε, ιαρ ουρμασχιι λορ ισχι ντουκ βιατσα σχι αστăζι αικι, îμπăρτσινντ κου νόι φρăτσεσχτε σι μπουνελε σι ρελελε.

Ιν τσăριλε σουντ-Ντουνăρενε,μαι αλες ιν Σερμπια σι Μπουλγαρια, τρăιεσκ πε λâνγα φρατσιι αρομâνι σχι βεκχι κομουνιτăτσι ντε ρομâνι ,βορμπιτορι αι ντιαλεκτουλουι νορντ-Ντουνăρεαν ντακω-ρομαν .

Σχι πε ουνιι σχι πε αλτσιι, μαjοριταριι ντιν ακεστε ταρι ιι νουμεσκ”βλαχι”…

Ιατă κε νε σπουνε ω μαρε ντοαμνă αρομâνκă, πλεκατă ντιν νεφερικιρε πρεα ρεπεντε ντιντρε νόι, ακαντεμικιανουλ Ματιλντα Καραγιου Μαριωτσεανου, ντεσπρε νεαμουλ αρομâνιλορ:

”1. Αρομâνιι (μακεντω-βλαχιι) σχι λιμμπα λορ ματερνă, ε ξ ι ς τ α αστăζι σχι ντε ντοουă μιι ντε ανι.

2. Αρομâνιι σουντ ντιντοτντεαουνα σουντ-ντουνăρενι.

3. Λιμμπα βεκχε ρομâνă (στραρομâνα/ ρομâνα κομουνα/ ρομâνα πριμιτιβα/ προτορομâνα) βορμπιτă πε ακεστ τεριτοριου ερα ω λιμμπα ουνιταρă.

4. Ουνιτατεα τεριτοριουλουι ουνντε σε βορμπεα ρομâνα κομουνă, α φοστ σκινντατă ντε σοσιρεα σλαβιλορ ιντρε Ντουναρε σι Μπαλκανι.

5. Βεκχεα λιμμπα ρομâνă ς-α σκινντατ ιν κελε πατρου ιποσταζε ακτουαλε αλε σαλε: ρομâνα (ντακω-ρομâνα/ ντακω-β(α)λαχα), λιμμπα νατιοναλă/ λιτεραρă α Ρομανιει, αρομâνα (μακεντω-ρομâνα/ μακεντω-βλαχα) σχι μεγλενιτα (μεγλενω-ρομâνα/ μεγλενω-βλαχα; βαριαντα α αρομâνει;), βορμπιτε ιν σουντουλ Ντουνăριι σιιστριανα (ιστρω-ρομâνα/ ιστρω-βλαχα), βορμπιτă îν Πενινσουλα Ιστρια.”

Μπαλκανιι αου φοστ îντοτντεαουνα λοκουιτσι ντε ρομâνι!Ντε λα Μαρεα Εγεε, ντιν Μουντιι Πινντουλουι, ντε λα Αντριατικα, ντιν Νταλματσια, ντε λα Μαρεα Νεαγρă σχι πâνα λα νορντ ,îν Καρπατσι, α φοστ ουν σινγουρ ποπορ: ποπορουλ ρομâν.

Τιμπουριλε ς-αου σκχιμμπατ,αου νăβăλιτ σλαβιι ιν σεκολουλ αλ ΒΙΙ-λεα, πεστε îνκă σχαπτε σουτε ντε ανι αου βενιτ τουρκιι , απόι, ιν πăρτσιλε ντε απους, αου κομπορâτ ουνγουριι σχι μαι απόι αουστριεκιι, ιαρ ποπορουλ ρομαν ντιν Μπαλκανι ς-α ιμπρασχτιατ, ς-α ιμπουτσινατ, îν ουνελε ζονε κχιαρ α ντισπăρουτ, κουμ αρ φι îν Μουντενεγρου σχι Μποσνια-Χερτεγοβινα.

Πε λâνγă αρομâνιι ντιν Μακεντονια σι Πινντ, ντιν Αλμπανια σι Μπουλγαρια, ραμâν σα ρεζιστε κομπακτ, πâνă ιν ζιουα ντε αζι, ντακω-ρομâνιι ντιν Τιμοκ (200 ντε λοκαλιτατι ιν Σερμπια, 100 ιν Μπουλγαρια – 30 ιν jουρουλ Βιντινουλουι, πλους 70 ντε-α λουνγουλ Ντουναριι, πâνα λα μαρε).

Ει αου αβουτ παρτε ντε ντομνια α κελ πουτιν κινκι βόιεβοζι ρομâνι, ινκεπâνντ κου Μπασαραμπ Ι Ιντεμειετορουλ, îν σεκολουλ αλ ΞΙΒ-λεα, πâνă λα Ματει Μπασαραμπ, îν σεκολουλ αλ ΞΒΙ-λεα. Ακεσχτι ντομνιτορι αου κονστρουιτ μαι μουλτε μâναστιρι σχι μπισερικι ρομâνεσχτι îν σουντουλ Ντουνăριι ντεκâτ îν νορντ, Ντουνăρεα νεφιινντ νικιοντατα, πâνă λα îνκεπουτουλ σεκολουλουι ΞΞ, γρανιτσă ιντρε φρατσι.

Στρăινιι νουμεαου σχι πε αλοκουρι îνκă μαι νουμεσκ ρομâνιι”βαλαχι,ολαχι,βολοχι ,βλασκι,βλαχι,μπλακι,wαλλακχ”.

Καρε ε οριγινεα σχι σεμνιφικατσια κουβαντουλουι ”Βαλαχ”;

Εξονιμουλ “ΒΑΛΑΧ” εστε λεγατ ντε λινγβιστικα γερμανικă,προβινε ντιν κουβαντουλ γερμαν “wαλλακχ”, αστφελ κα ακεεασι οριγινε ντουκε λα κουβιντελε “wελσχ” σχι “wαλλον” îν αλτε πăρτσι αλε Εουροπει, πεντρου ποπουλατσιιλε λοκαλε κονσιντερατε ρομανικε.

Ποποαρελε σλαβε σι ουνγουριι αου πρελουατ κουβâντουλ, φολοσινντ ινιτσιαλ νουμελε ντε βαλαχι-βλαχι îν λεγăτουρă ποποαρελε ρομανικε, ντεκι σχι πεντρου λοκουιτοριι τεριτοριουλουι ρομâνεσκ ντε αστăζι.

Μαι τâρζιου, ιντελεσουλ κουβâντουλουι ς-α νουαντσατ σχι οαρεκουμ ς-α σκχιμμπατ,îν φουνκτσιε ντε ουτιλιζατορι .
Αστφελ , îν λιμμπα πολονεζă ,Ιταλια εστε νουμιτă “Włοκχι”ιαρ ιν λιμμπα μαγχιαρα, ιταλιενιι σουντ “ολασζ”, ιν τιμπ κε “ολáχ” σουντ πεντρου ει,ρομâνιι.
Κουβαντουλ βαλαχ εστε ντουπα κουμ βεντεμ ουν ΕΞΟΝΙΜ, φολοσιτ νουμαι ντε στραινιι καρε βενεαου îν κοντακτ κου ρομâνιι, îν τιμπ κε ρεσπεκτιβιι ”βαλαχι” φολοσεαου îντρε ει ντιφεριτε απελατιβε προβενιτε ντιν κουβαντουλ “ρομανους”, πεντρου α σε νουμι πε ει îνσχισχι: “ρομâνι” “ρουμâνι”, “ρουμâρι”, “αρμâνι”, “αρουμâνι”, σχ.α.μ.ντ.

Λα οριγινεα ντενουμιριι ντε ” βαλαχ ” σε αφλă:

-βεκινιι ντιν σουντ σχι απους ντεσεμνατι ντε γερμανι α φι ιαλχιι – ρομανιι σχι γαλιι ρομανιζατι;

-ουλτεριορ îν γερμανă, τερμενουλ α σουφεριτ ω ρεστρâνγερε, ρεφερινντου-σε νουμαι λα λοκουιτοριι ντιν Πενινσουλα Ιταλικă (wăλκχερ);

-σκριεριλε μπιογραφουλουλουι αποστολουλουι σλαβιλορ – Μετοντιε ,καρε α απλικατ ντενουμιρεα ντε wλακχ ιταλιενιλορ – ντεκι, βλαχ – στρăιν, ντεσεμνâνντ ουν νεσλαβ ντε λιμμπă ρομανικă.

Îν ακεστ κοντεξτ εστε ντεμν ντε μεντσιονατ κă ,îν γρεακα Ιμπεριουλουι Μπιζαντιν, βαλαχιι εραου ντενουμιτσι ντεσεορι [«ρομανόι»],ει φιινντ βορμπιτορι ντε λιμμπă ρομανικă (λατινă).

Ουνουλ ντιντρε κελε μαι βεκχι ατεστăρι ρεφεριτοαρε λα εξιστεντσα νουμελουι ντε “ρομâν” ,ε κοντσινουτă ντε Κâντεκουλ Νιμπελουνγιλορ: “Ντουκελε Ραμουνκχ ντιν τσαρα Βαλαχιλορ/κου σχαπτε σουτε ντε λουπτατορι αλεαργă îν îντâμπιναρεα ει/κα πασαριλε σăλμπατικε, îι βεντεαι γαλοπâνντ”.

“Ραμουνκχ”, ε ω τρανσλιτερατσιε α νουμελουι “Ρομâν” σχι ρεπρεζιντă îν ακεστ κοντεξτ ουν κονντουκăτορ αλ ρομâνιλορ.

Κρονικα βεκχε ρουσă “Ποβεστι βρεμεννâχ λετ” (“Ποβεστεα ανιλορ ντε ντεμουλτ”),îι μεντσιονεαζă πε “βολοχι” πριν ανουλ 898, îν λεγăτουρă κου μισχκαρεα τριμπουριλορ ουνγαρε σπρε εστ.

Ιν κρονικα ανονιμă, σκρισă ντε κρονικαρουλ νοταρουλουι ρεγελουι μαγχιαρ Μπελα, νουμιτă “Γεστα Χουνγαρορουμ”, îντοκμιτă îν σεκολουλ αλ ΞλΙ-λεα πε μπαζα ουνορ ιζβοαρε μαι βεκχι, σε ποβεστεσχτε ντεσπρε ω ποπουλατσιε ρομâνεασκă îν Τρανσιλβανια îν σεκολελε ΙΞ-Ξ.

Τοτ ασχα,îν ανουλ 976 îν κρονικα μπιζαντινουλουι Κεντρενος σουντ μεντσιονατσι βλαχιι σουντ-ντουνăρενι.

Λα 15 σεπτεμμπριε 1485 λα Κολομεια ,îν φατσα κραιουλουι Καζιμιρ αλ Πολονιει , Ντομνουλ Σχτεφαν α βορμπιτ, îν “ιντιοματε βαλαχικω” (αντικă îν λιμμπα βαλαχă), φιινντ “τραντους îν λιμμπα λατινă ντιν κεα βαλαχă” (“χεακ ινσκριπκιω εξ βαλακχικω ιν λατινουμ ρεσπω εστ”), ιαρ τσăριι σαλε ι-α ζις Βαλαχια .

Κρονικα μολντω-γερμανă σκρισă λα πορουνκα μαρελουι Σχτεφαν îν 1502 ,σε ιντιτουλεαζă “Κρονικα λουι Σχτεφαν Βοντă ντιν Βαλαχια”, λουμινατουλ βόιεβοντ αλ Μολντοβει ζικâνντου-ι τσăριι σαλε (îν μεσαjουλ, κιτιτ ντε ουνκχιουλ σăου Ιοαν Τσαμμπλεακ îν φατσα ντογιλορ Βενετσιει λα 6 μαι 1478), “κεαλαλτă Βαλαχιε” (“λ’αλτρα Βαλακχια”)

Îν τιμπουριλε ακελεα Μολντοβει ι σε μαι σπουνεα: “Βαλαχια κεαλαλτă”, “Βαλαχια Μικă”, Βαλαχια ντε Σους, Α Ντοαουα Βαλαχιε, ετκ.

Σă νου φι σχτιουτ Σχτεφαν κελ Μαρε κăρουι νεαμ απαρτσινε, κε λιμμπă βορμπεσχτε σχι πεστε καρε τσαρă εστε ντομν; Îν ακελασχι τιμπ, ποατε νεγα κινεβα îντρεγ λα μιντε,κă μαρελε Σχτεφαν ν-α φοστ ουν ρομâν μολντοβεαν,ντομν αλ ουνει τσăρι ρομâνεσχτι νουμιτă Μολντοβα;

Κε φακεμ κου ντερμπεντειι καρε φαλσιφικă γροσολαν ιστορια, ινβεντîνντ ω ”ετνιε”μαλνταβανă,ντιφεριτă ντε κεα”ρομâνă”;

Îντρε κελε μαι βεκχι ατεστăρι ντοκουμενταρε αλε ετνονιμουλουι “ρομâν”,σουντ ρελατăριλε ντιν jουρναλελε σχι ραποαρτελε ντε κăλăτοριε ρεντακτατε îν μαjοριτατεα λορ ντε τριμισχι αι Σφâντουλουι Σκαουν, καρε αου κăλăτοριτ îν Τσαρα Ρομâνεασκă, Μολντοβα σχι Τρανσιλβανια.

Αστφελ, Τρανqουιλλω Ανντρονικω νοτεαζă îν 1534, κă ρομâνιι (“Βαλακχι”) “σε νουμεσκ ρομανι”.
Φρανκεσκω ντελλα Βαλλε σκριε îν 1532 κă ρομâνιι “σε ντενουμεσκ ρομανι îν λιμμπα λορ”.Μαι ντεπαρτε ελ κιτεαζă κχιαρ σχι ω σκουρτă εξπρεσιε ρομâνεασκă: “Στι ρομινεστ ;”.

Ντουπă ω κăλăτοριε πριν Τσαρα Ρομâνεασκă, Μολντοβα σχι Τρανσιλβανια ,Φερραντε Καπεκκι ρελατεαζă πριν 1575 ,κă λοκουιτοριι ακεστορ προβινκιι σε νουμεσκ πε ει îνσχισχι -“ρομâνι” (“ρομανεσκι”).

Πιερρε Λεσκαλοπιερ σκριε îν 1574 ,κă κει καρε λοκουιεσκ îν Μολντοβα , Τσαρα Ρομâνεασκă σχι κεα μαι μαρε παρτε α Τρανσιλβανιει ”,σε κονσιντερă αντεβăρατσι ουρμασχι αι ρομανιλορ σχι-σχι νουμεσκ λιμμπα “ρομâνεσχτε”, αντικă ” λιμμπα ρομâνă”.

Μαρτουριι σουπλιμενταρε ντεσπρε ενντονιμουλ “ρομâν” μαι φουρνιζεαζă σχι αουτορι καρε αου βενιτ τιμπ îνντελουνγατ îν κοντακτ ντιρεκτ κου ρομâνιι.

Αστφελ,ουμανιστουλ σας Jοχανν Λεμπελ,ρελατεαζă îν 1542 κă “ρομâνιι…σε νουμεσκ πε ει îνσχισχι „Ρομουινι”.

Ιστορικουλ πολονεζ Ορικχοβιους (Στανιςłαw Ορζεκχωwσκι) ,σκριε îν 1554 κă ρομâνιι “σε νουμεσκ πε λιμμπα λορ ρομινι ,ντουπă ρομανι, ιαρ πε λιμμπα νοαστρă (πολονεζă) σουντ νουμιτσι βαλαχι, ντουπă ιταλιενι”.

Πριματουλ σχι ντιπλοματουλ ουνγαρ Αντον Βερανκσικς ,σκριε îν 1570 κă “ρομâνιι σε νουμεσκ ρομανι”, ιαρ ερουντιτουλ μαγχιαρ τρανσιλβαν Μαρτινους Σζεντ-Ιβανι ,κιτεαζă îν 1699 κχιαρ εξπρεσιι ρομâνεσχτι κουμ αρ φι : “Σιε νόι σεντεμ Ρουμενι” σχι “Νόι σεντεμ ντι σανγε Ρουμενα”.

Αουτορι ρομâνι αι σεκολελορ αλ ΞΒΙΙ-λεα σχι αλ ΞΒΙΙΙ-λεα κα Γριγορε Ουρεκχε, Μιρον Κοστιν, Κονσταντιν Καντακουζινω, σαου Ντιμιτριε Καντεμιρ ,τρατεαζα αμανουντσιτ προμπλεματικα ετνονιμουλουι “ρομâν”, αοριγινιλε σχι σεμνιφικατσιιλε σαλε, πρεκουμ σχι α ντιφερεντσα ντιντρε εξονιμουλ “βαλαχ” σχι ενντονιμουλ “ρομâν” :

– îν σâνουλ προπριουλουι νεαμ, ουρμăρινντ, ινφορμαρεα κονατσιοναλιλορ λορ σχι,

– îν αφαρα καντρουλουι πολιτικω-γεογραφικ ρομâνεσκ, πεντρου κομμπατερεα τεοριιλορ γρεσχιτε απăρουτε îν στρăινăτατε.

Νικολαους Ολαχους (αντικă ”ρομâνουλ”) καρε α τραιτ ιντρε 1493 -1568 ιν Τρανσιλβανια, α φοστ ποατε πριμουλ ρομâν καρε α σουστσινουτ ουνιτατεα ντε νεαμ, λιμμπă, ομπικειουρι σχι ρελιγιε α ρομâνιλορ.Ουνα ντιν κελε μαι ιμπορταντε λουκρăρι σκρισε ντε ελ εστε λουκραρεα “Χουνγαρια”.

Γριγορε Ουρεκχε (κ 1590-1647) ,α φοστ πριμουλ κρονικαρ ουμανιστ μολντοβεαν ντιν σεκολουλ ΞΒΙΙ καρε îν λουκραρεα σα Λετοπισετσουλ Τσăριι Μολντοβει ,α αφιρματ σχι ντεμονστρατ ρομανιτατεα ρομâνιλορ σι λατινιτατεα λιμμπιι ρομâνε.
Φοτω:φετε ντιν Μολντοβα(Μπασαραμπια) îμμπρăκατε ιν κοστουμε ποπουλαρε

Κρονικαρουλ μολντοβεαν Μιρον Κοστιν (1633-1691) ,α ακορντατ ω ατεντσιε ντεοσεμπιτă οριγινιι ρομâνιλορ σχι α σκρις πριμουλ τρατατ σαβαντ κονσακρατ οριγινιι νεαμουλουι νοστρου – „Ντε νεαμουλ μολντοβενιλορ” -îν καρε αφιρμα κă:

– ιστορια ρομâνιλορ îνκεπε κου κεα α ντακιλορ αντικι, κουκεριτσι ντε ρομανιι λουι Τραιαν ,κονσιντερατ ντεσκăλεκăτορουλ κελ ντιντâι.

– ντουπă ρετραγερεα ρομανιλορ ντιν Ντακια α ρăμας πε λοκ μουλτă ποπουλατσιε,καρε α ρεζιστατ νăβăλιριλορ μπαρμπαρε σχι ντιν ακεστε ελεμεντε ς-α φορματ ποπορουλ ρομâν;

– οριγινεα ποπορουλουι ρομâν ερα ατεστατă ντε:

– νουμελε πε καρε στρăινιι λ-αου ντατ ποπουλατσιει καρε λοκουια îν τοατε τσινουτουριλε ρομâνε;(βλαχ,βαλαχ,ετκ)

– λατινιτατεα λιμμπιι ρομâνε

– ουρμελε λăσατε ντε ρομανι îν Ντακια

Στολνικουλ Κονσταντιν Καντακουζινω ντιν Μουντενια, (κ 1640-1716) – îν λουκραρεα Ιστορια Τσăριι Ρομâνεσχτι:

– σουστσινε κă ρομâνιι σουντ ουρμασχιι ρομανιλορ σχι σε μâνντρεσχτε κου ακεαστă ντεσκενντεντσă.

Ντιμιτριε Καντεμιρ (1673-1723),ντομν αλ Μολντοβει σι îνβăτσατ μολντοβεαν ντε ταλιε εουροπεανă, σκριε Χρονικουλ ρομανω-μολντω-βλαχιλορ,κεα μαι îντινσă λουκραρε ιστορικă ντε αναλιζă α οριγινιι ρομâνιλορ, καρε ιναουγουρεαζă εφορτουλ ιστοριογραφιει ρομâνε ντε α ντετερμινα σχι φιξα λοκουλ ρομâνιλορ îν ιστορια ουνιβερσαλă,αργουμεντâνντ ντεσκενντεντσα ρομανă ντιν Τραιαν {„σăντιτορουλ σχι ρăσăντιτορουλ νοστρου”);

Κελ μαι βεκχι ινντικιου κουνοσκουτ ασουπρα ουνει ντενουμιρι γεογραφικε κου μεντσιουνεα “ρομâνεσκ” εστε κοντσινουτă ντε ουνελε βερσιουνι αλε οπερει Γετικα ντε Ιορντανες: “…Σκλαβινι α κιβιτατε νοβα ετ Σκλαβινω Ρουμουνενσε ετ λακου qουι αππελλαντουρ Μουρσιανους…”.

Ντενουμιρεα “Ρουμουνενσε” κονστιτουιε ω τρανσλιτερατσιε λατινιζαντă α ουνει προνουντσιι σλαβε πεντρου “ρομâνεσκ”. Ντεσχι μεντσιουνεα “Σκλαβινω Ρουμουνενσε” ς-α ντοβεντιτ α φι αποκριφă, εα φιινντ ω ιντερπολαρε ουλτεριοαρă îν τεξτουλ λουι Ιορντανες, ρελεβαντσα ει ιστορικă ρăμâνε κονσιντεραμπιλă, ιντερπολαρεα νεπουτâνντ φι μαι τâρζιε ντε σεκολελε αλ Ξ-ΞΙ-λεα.
Κεα μαι βεκχε ατεσταρε ντοκουμενταρă κουνοσκουτă α νουμελουι ντε τσαρă εστε Σκρισοαρεα λουι Νεακσχου ντιν Καμπουλουνγ κατρε jουντελε Μπρασοβουλουι ντιν 1521, κε κοντσινε μεντσιουνεα “κěρα ρουμŭνěσκŭ “(Τσεαρα Ρουμâνεασκă).
Τερμενουλ ντε “Ρομâνια” îν ακκεπτσιουνεα σα μοντερνă ,εστε ατεστατ ντοκουμενταρ îν α ντοουα ντεκαντă α σεκολουλουι αλ ΞΙΞ-λεα.

Ντοκουμεντελε ιστορικε ντιν εβουλ μεντιου κοντσιν ντοουă γραφιι: “ρομâν” σχι “ρουμâν”.

Πâνα îν σεκολουλ αλ ΞΙΞ-λεα ,αμμπελε φορμε σουντ φολοσιτε îν μοντ νεντιφερεντσιατ, ουνεορι κχιαρ îν καντρουλ ακελουιασχι τεξτ.

Ατουνκι κâνντ îν σεκολουλ αλ ΞΒΙΙ σχερμπια(σαου ιομπαγια) σε εξτινντε , πριντρ-ουν προκες σοκιω-λινγβιστικ ντε ντιφερεντσιερε σεμαντικă, φορμα ντε ρăσπâνντιρε “ρουμâν” ια σεμνιφικατσια ντε “σχερμπ”, îν τιμπ κε φορμα, “ρομâν” îσχι παστρεαζă σεμνιφικατσια ετνικα σι λινγβιστικα.
Φορμα “ρομâν”, σε σταμπιλιζεαζă ντεφινιτιβ λα ινκεπουτουλ σεκ.ΞΙΞ,ιαρ κεα ντε “ρουμâν” ντισπαρε τρεπτατ.

ΒΑ ΟυΡΜΑ

ROMÂNI SAU…MOLDOVENI,VLAHI,VALAHI,VOLOHI?

http://cersipamantromanesc.wordpress.com/2010/11/09/romani-sau%E2%80%A6moldovenivlahivalahivolohi-video-asa-i-romanul/

Aşa-i românul…

Motto:

Moldova şi Valahia sunt ţări locuite de un popor care are o singură origine, o singură limbă, o singură Credinţă. In pofida separaţiei lor pe plan civil, ele au avut necontenit o singură soartă comună: au suferit împreună de-a lungul secolelor, purtând aceeaşi cruce grea, iar acum sorb o nouă viaţă din acelaşi izvor dătător de viaţă. Ele au acelaşi trecut, acelaşi prezent şi, bineînţeles – acelaşi viitor! (Revista Ministerului Instrucţiunii Publice din Rusia, fascicul 29, secţiunea IV, Petersburg, 1840, pagina 7).

Știm de multă vreme ca cercuri ostile poporului nostru încearcă să îi divizeze pe români,urmărind sa inducă la nivelul mentalului colectiv ideea că moldovenii ,trăitori până nu de mult in fosta URSS,iar acum în R.Moldova, Ucraina si Rusia,sau vlahii din țările balcanice,ar fi popoare diferite de noi,românii  care trăim in România.

Există forțe puternice în țarile vecine, care incearcă atât în plan politic cât si în plan cultural, să răspândească  și să susțina teorii care neaga  legăturile comune istorice, de limba si cultură, dintre românii din România și ceilalți români și pe aceasta cale, chiar rădăcinile noastre românești.

Au apărut  de asemenea “teorii”clocite in laboratoare diversioniste, care contestă însăși existența poporului român, in locul acestuia fiind  puse  o serie de “etnii”inventate ad hoc, cum ar fi “etnia ardeleană”,sau cea “valahă”,sau cea ”moldoveană”, care ar fi toate diferite intre ele și la rândul lor diferite de “vlahii”din Balcani, sau de “volohii” din Rusia și Ucraina .

In Rusia si Ucraina,sunt recunoscute de guvernanți nu mai puțin de trei etnii românești,considerate a fi popoare diferite:românii,volohii si moldovenii.

În R.Moldova au fost legiferate în vremea guvernării comuniștilor lui Voronin, două”etnii” românești:moldovenii(majoritari) și românii(minoritari,evident!)…S-a mers până acolo cu nemernicia, încât a fost inventat și un ”dicționar român-moldovenesc”…

In Serbia, este oficial recunoscută numai etnia română din Banatul sârbesc,in timp ce  câteva sute de mii de români din Timoc, numiti de catre sarbi”vlaski”, nu sunt recunoscuți oficial ca etnie si nu au dreptul la școli,biserici  sau presă în limba lor și  la o viață  națională proprie.

Ridicarea de curând a primei biserici cu slujba în limba română din Timocul sârbesc  de către un preot român inimos,Boian Alexandrovici, a declanșat din partea autorităților sârbe laice și bisericești un val de persecuții,procese și amenințări isterice.Nici până în prezent timocenii din Serbia și Bulgaria nu sunt recunoscuți a fi etnici români.

Cu aceeași situație  se confruntă  și aromânii, meglenoromânii si istro-românii ,trăitori de la începuturile istoriei în Balcani și care nu sunt recunoscuți ca etnie de nici una din țarile sud Dunărene ,cu excepția R.Macedonia .

 Putem pe bună dreptate să ne întrebăm,care  poate fi rostul acestei politici ale cărei începuturi datează din secolul 19 și care coincide cu  formarea statelor  independente sud-Dunărene și cu ocuparea Basarabiei de catre Rusia?

Răspunsul in toate cazurile, este unul singur:dorința de deznaționalizare și de asimilare forțată a românilor pe care soarta i-a silit sa trăiască în afara unui stat național propriu.

Țelul perfid al nerecunoașterii românilor ca etnie si botezarea lor cu fel de fel de denumiri, cum sunt cele de vlahi,valahi,vlaski,volohi,moldoveni,olahi,cuțovlahi,țânțari etc.,ar vrea sa  atingă in principal doua scopuri:

-Să-i separe pe acești români,de marele trunchi al poporului român

-Sa prevină orice intervenție in favoarea lor din partea României,sub pretextul că acești”vlahi,valahi,volohi,moldoveni,tantari,cuto-vlahi,etc”,nu ar aparține etniei române !

Bineînțeles că unei populații  de români botezate a fi ”vlahă”sau cu un alt nume,i se poate interzice dreptul la o viață culturală și națională proprie și  folosirea limbii naționale ,fiind  împinsă pe calea deznaționalizării rapide.

Statisticile sunt nemiloase și ne arată că numai  în ultimii două sute de ani, neamul românesc a pierdut o mare parte dintre fii săi ,ca urmare a procesului de  asimilare forțată a acestora de către slavi,unguri sau greci.Asta atunci când pur și simplu nu au fost masacrați…

Mari “specialiști” în falsificarea istoriei,au mers până acolo incât au susținut cu nerușinare  ca “vlahii”ar fi “un popor vechi balcanic,cu origini necunoscute”(sic!).

Propaganda sovieticaă si postcomunistă a fost și mai activă în Basarabia,incercând pe toate căile inclusiv prin recurgerea la falsuri flagrante si minciuni ordinare  ,să demonstreze fie că “maldavanii”sunt la origine slavi,fie că pur si simplu sunt alt popor,”eliberat “de glorioasele armate ruse în Basarabia, dar  ramas  sub “ocupație”în partea de Moldovă care alcătuiește   România…”imperialistă”(fostă…”fascistă”) !

Acesti mercenari ai propagandei ,au născocit si născocesc fel de fel de “argumente”în sprijinul imbecilităților pe care le propagă.Nu cu mult timp in urmă, în timpul guvernării comuniste din R.Moldova,a apărut așa cum am mai spus, chiar și un “dictionar roman-moldovenesc”,trăznaie pe care nici ocupanții sovietici nu au gândit-o, in vremea fostei U.R.S.S. de tristă amintire.

Despre neroziile istoriografiei comuniste, ar fi mult de discutat și s-ar putea scrie tomuri întregi…Esențial este faptul că nici până in ziua de azi măsluitorii istoriei nu au renunțat sa mintă cu nerușinare,susținând în continuare cu încăpățânare existența unui”popor maldavan”și a unei “limbi maldavane”,făra legătura cu românii pe care ei ii considera a fi niște “navalitori”, in contrast cu rușii ,care au fost si incă mai sunt datorita armatei lor de  ocupatie in R.Moldova -”ELIBERATORI”!!!

Iată de ce, cred ca este nevoie întotdeauna sa avem fiecare dintre noi conștiinta apartenenței la acest mare si vechi popor care este POPORUL ROMAN, dar  mai ales să știm ce ne unește si de ce suntem fii si fiicele acestui mândru neam românesc si nu ai unor popoare inventate de dușmanii noștri cu scopul de a ne diviza si de a ne deznaționaliza prin asimilare,condamnându-ne la dispariție.

Etimologia etnonimului român

In orice dictionar,cuvantul etnonim inseamna:

ETNONÍM s.n. Nume de popor. [< fr. ethnonyme].

La randul lor etnonimele sunt  in principal : 1) endonime (nume pe care şi le atribuie reprezentanţii unei etnii ei înşişi),

2) exonime (nume  atribuite de reprezentanţii altor etnii în limbile lor).De exemplu polonezilor li se spuneau de catre noi -“lesi”,germanilor -”nemți”,iar slavii,ungurii și grecii le spun romanilor si aromanilor -”vlahi”,olah,vlahos,etc.

Trebuie să mai știm ca  în unele cazuri sunt utilizate și  infranimele,adică  nume locale sau regionale atribuite după criterii geografice,(ex.:bucovinean,maramuresean,dobrogean ,moldovean,etc.) , sau nume ştiinţifice şi istorice.

Toate acestea nu trebuie confundate cu politonimele sau cu numele de state, pentru că ele nu redau întotdeauna sau obligatoriu, numele etniei majoritare din ţara respectivă.(ex.Cipru are ca etnie majoritară  etnia greacă,nu…”cipriotă”, R.Moldova este locuită majoritar de etnia română,nu “moldovenească”,iar Austria de etnia germană,nu “austriacă”.)

Românii sunt unul dintre neamurile străvechi ale Europei, un popor născut  din simbioza marelui si viteazului neam al tracilor cu romanii, proces  care a avut loc  in primul  mileniu crestin, cu participarea după secolul VI e.n., a elementului slav.

Ei sunt ramura de răsărit a romanității și in același timp singurul popor vorbitor al unei limbi neolatine  in aceasta parte a Europei ,o insulă latină inconjurată de o mare  slavă la sud ,est și nord și de unguri la vest.

Românii se impart dupa limba pe care o vorbesc, în patru ramuri frațești:

-Daco-romanii(din care fac parte și moldovenii),care locuiesc mai ales la nord de Dunare

și

-aromânii,
-megleno-românii
-Istroromânii

 trăitori la sud de Dunâre , in principal in Grecia,Albania,R.Macedonia ,Croația,Bulgaria si Serbia și care vorbesc dialectele aromân,meglenoromân si istroromân.

Foto: aromâni in portul lor popular

La sfârșitul sec. XIX si începutul sec.XX, mulți aromâni au emigrat din Balcani în România, alungați de la vetrele lor stramoșești de persecuțiile si prigoana din țările de origine, iar urmașii lor iși duc viața și astăzi aici, împărțind cu noi frățește si bunele si relele.

In țările sud-Dunărene,mai ales in Serbia  si Bulgaria, trăiesc pe lânga frații aromâni și  vechi comunități  de români ,vorbitori ai dialectului nord-Dunărean daco-roman .

Și pe unii și pe alții, majoritarii din  aceste tari ii numesc”vlahi”…

Iată ce ne spune o mare doamnă aromâncă, plecată din nefericire prea repede dintre noi, academicianul  Matilda Caragiu Marioțeanu, despre neamul aromânilor:

”1. Aromânii (macedo-vlahii) și limba lor maternă,  e x i s t a  astăzi și de două mii de ani.
 

  2. Aromânii sunt dintotdeauna sud-dunăreni.

  3. Limba veche română (straromâna/ româna comuna/ româna primitiva/ protoromâna)  vorbită pe acest teritoriu era o limba unitară.

   4. Unitatea teritoriului unde se vorbea româna comună, a fost scindată de sosirea slavilor intre Dunare si Balcani.

   5. Vechea limba română s-a scindat in cele patru ipostaze actuale ale sale: româna (daco-româna/ daco-v(a)laha), limba natională/ literară a Romaniei, aromâna (macedo-româna/ macedo-vlaha) și meglenita (megleno-româna/ megleno-vlaha; varianta a aromânei?), vorbite in sudul Dunării siistriana (istro-româna/ istro-vlaha), vorbită în Peninsula Istria.”

Balcanii au fost întotdeauna locuiți de români!De la Marea Egee, din Muntii Pindului, de la Adriatica, din Dalmația, de la Marea Neagră și pâna la nord ,în Carpați, a fost un singur popor: poporul român.

 Timpurile s-au  schimbat,au  năvălit slavii in secolul al VII-lea, peste încă șapte sute de ani au venit turcii , apoi, in părțile de apus, au coborât ungurii și mai apoi  austriecii, iar poporul roman din Balcani s-a impraștiat, s-a impuținat, în unele zone chiar a dispărut, cum ar fi în Muntenegru și Bosnia-Hertegovina.

 Pe lângă aromânii din Macedonia si Pind, din Albania si Bulgaria, ramân sa reziste compact, până in ziua de azi, daco-românii din Timoc (200 de localitati in Serbia, 100 in Bulgaria – 30 in jurul Vidinului, plus 70 de-a lungul Dunarii, pâna la mare).

Ei au avut parte de domnia a cel putin cinci voievozi români, incepând cu Basarab I Intemeietorul, în secolul al XIV-lea, până la Matei Basarab, în secolul al XVI-lea. Acești domnitori au construit mai multe mânastiri și biserici românești în sudul Dunării decât în nord, Dunărea nefiind niciodata, până la începutul secolului XX, graniță intre frați.

 Străinii numeau și pe alocuri încă mai numesc  românii”valahi,olahi,volohi ,vlaski,vlahi,blaki,wallach”.

Care e originea și semnificația  cuvantului ”Valah”?

Exonimul “VALAH” este legat de lingvistica germanică,provine din cuvantul german “wallach”, astfel ca aceeasi origine duce la cuvintele “welsh” și “wallon” în alte părți ale Europei, pentru populațiile locale considerate romanice.

Popoarele slave si ungurii au preluat cuvântul, folosind inițial numele de valahi-vlahi  în legătură  popoarele romanice, deci și pentru locuitorii teritoriului  românesc de astăzi.

Mai târziu, intelesul cuvântului s-a nuanțat și oarecum s-a schimbat,în funcție de utilizatori .
Astfel , în limba poloneză ,Italia este numită “Włochy”iar in limba maghiara, italienii sunt “olasz”, in timp ce  “oláh” sunt pentru ei,românii.
Cuvantul valah este dupa cum vedem un EXONIM, folosit numai de strainii care veneau în contact cu românii, în timp ce respectivii ”valahi”  foloseau între ei diferite apelative  provenite din cuvantul “romanus”, pentru a se numi pe ei înșiși: “români” “rumâni”, “rumâri”, “armâni”, “arumâni”, ș.a.m.d.

La originea denumirii de ” valah ” se află:

-vecinii din sud şi apus desemnati de   germani a fi  yalhii – romanii şi galii romanizati;

-ulterior în germană, termenul a suferit o restrângere, referindu-se numai la locuitorii din Peninsula Italică (wălcher);

-scrierile biografulului  apostolului slavilor – Metodie ,care a aplicat denumirea de wlach italienilor – deci, vlah – străin, desemnând un neslav de limbă romanică.

În acest context este demn de menționat că ,în greaca Imperiului Bizantin, valahii erau denumiți deseori [«romanoi»],ei  fiind vorbitori de limbă romanică (latină).

Unul dintre cele mai vechi atestări referitoare la existenţa numelui de “român” ,e conţinută de Cântecul Nibelungilor: “Ducele Ramunch din ţara Valahilor/cu şapte sute de luptatori aleargă în întâmpinarea ei/ca pasarile sălbatice, îi vedeai galopând”.

“Ramunch”, e o transliteraţie a numelui “Român” și reprezintă în acest context un conducător al românilor.

Cronica veche rusă “Povesti vremennâh let” (“Povestea anilor de demult”),îi menţionează pe “volohi” prin anul 898, în legătură cu mişcarea triburilor ungare spre est.

 In cronica anonimă, scrisă de cronicarul notarului regelui maghiar Bela, numită “Gesta Hungarorum”, întocmită în secolul al XlI-lea pe baza unor izvoare mai vechi, se povesteşte despre o populaţie românească în Transilvania în secolele IX-X.

 Tot așa,în  anul 976 în cronica  bizantinului Kedrenos sunt menţionaţi vlahii sud-dunăreni.

La 15 septembrie 1485 la Colomeia ,în faţa craiului Cazimir al Poloniei , Domnul Ștefan a vorbit, în “idiomate valahico” (adică în limba valahă), fiind “tradus în limba latină din cea valahă” (“heac inscripcio ex valachico in latinum respo est”), iar ţării sale i-a zis Valahia .

Cronica moldo-germană scrisă la porunca marelui Ștefan  în 1502 ,se intitulează “Cronica lui Ştefan Vodă din Valahia”, luminatul voievod al Moldovei zicându-i ţării sale (în mesajul, citit de unchiul său Ioan Ţambleac în faţa dogilor Veneţiei la 6 mai 1478), “cealaltă Valahie” (“l’altra Valachia”)

În timpurile acelea Moldovei i se mai spunea: “Valahia cealaltă”, “Valahia Mică”, Valahia de Sus, A Doaua Valahie, etc.

 Să nu fi ştiut Ştefan cel Mare cărui neam aparține, ce limbă vorbeşte şi peste care ţară este domn? În același timp, poate nega cineva întreg la minte,că marele Ştefan  n-a fost un român  moldovean,domn al unei țări românești numită Moldova?

Ce facem cu derbedeii care falsifică grosolan istoria, inventînd o ”etnie”maldavană,diferită de cea”română”?

Între cele mai vechi atestări documentare ale etnonimului “român”,sunt  relatările din jurnalele şi rapoartele de călătorie redactate în majoritatea lor de  trimişi ai Sfântului Scaun, care au călătorit în Ţara Românească, Moldova şi Transilvania.

Astfel, Tranquillo Andronico notează în 1534, că românii (“Valachi”) “se numesc romani”.
Francesco della Valle scrie în 1532 că românii “se denumesc romani în limba lor”.Mai departe el citează chiar şi o scurtă expresie românească: “Sti rominest ?”.

După o călătorie prin Ţara Românească, Moldova şi Transilvania ,Ferrante Capecci relatează prin 1575 ,că locuitorii acestor provincii se numesc pe ei înşişi -“români” (“romanesci”).

Pierre Lescalopier scrie în 1574 ,că cei care locuiesc în Moldova , Ţara Românească şi cea mai mare parte a Transilvaniei ”,se consideră adevăraţi urmaşi ai romanilor şi-şi numesc limba “româneşte”, adică ” limba română”.

Marturii suplimentare despre endonimul “român” mai furnizează şi autori care au venit timp îndelungat  în contact direct cu românii.

Astfel,umanistul sas Johann Lebel,relatează în 1542 că “românii…se numesc pe ei înşişi „Romuini”.

Istoricul polonez Orichovius (Stanisław Orzechowski) ,scrie în 1554 că românii “se numesc pe limba lor romini ,după romani, iar pe limba noastră (poloneză) sunt numiţi valahi, după italieni”.

 Primatul şi diplomatul ungar Anton Verancsics ,scrie în 1570 că “românii se numesc romani”, iar eruditul maghiar transilvan Martinus Szent-Ivany ,citează în 1699 chiar expresii româneşti cum ar fi : “Sie noi sentem Rumeni” şi “Noi sentem di sange Rumena”.

Autori români ai secolelor al XVII-lea şi al XVIII-lea ca Grigore Ureche, Miron Costin, Constantin Cantacuzino, sau Dimitrie Cantemir ,trateaza amanunţit problematica etnonimului “român”, aoriginile şi semnificaţiile sale, precum şi a diferenţa dintre exonimul “valah” şi endonimul “român” :

– în sânul propriului neam, urmărind, informarea conaţionalilor lor şi,

– în afara cadrului politico-geografic românesc, pentru combaterea teoriilor greşite apărute în străinătate.

Nicolaus Olahus (adică ”românul”) care a trait intre 1493 -1568 in Transilvania, a fost poate primul român care a susţinut unitatea de neam, limbă, obiceiuri şi religie a românilor.Una din cele mai importante lucrări scrise de el este lucrarea “Hungaria”.

Grigore Ureche (c 1590-1647) ,a fost primul cronicar umanist moldovean din secolul XVII care în lucrarea sa Letopiseţul Ţării Moldovei ,a afirmat şi demonstrat romanitatea românilor si latinitatea limbii române.

Fișier:RO-Basarabia.jpg
Foto:fete din Moldova(Basarabia) îmbrăcate in costume populare

Cronicarul moldovean Miron Costin (1633-1691) ,a acordat o atenţie deosebită originii românilor și  a scris primul tratat savant consacrat originii neamului nostru  – „De neamul moldovenilor” -în care afirma că:

– istoria românilor începe cu cea a dacilor antici, cuceriţi de romanii lui Traian ,considerat descălecătorul cel dintâi.

– după retragerea romanilor din Dacia a rămas pe loc multă populaţie,care a rezistat năvălirilor barbare şi din aceste elemente s-a format poporul român;

– originea poporului român era atestată de:

– numele pe care străinii l-au dat populaţiei care locuia în toate ţinuturile române;(vlah,valah,etc)

– latinitatea limbii române

– urmele lăsate de romani în Dacia

Stolnicul Constantin Cantacuzino din Muntenia, (c 1640-1716) – în lucrarea Istoria Ţării Româneşti:

– susţine că românii sunt urmaşii romanilor şi se mândrește cu această descendenţă.

Dimitrie Cantemir (1673-1723),domn al Moldovei si învățat moldovean de talie europeană,  scrie Hronicul romano-moldo-vlahilor,cea mai întinsă lucrare istorică de analiză a originii românilor, care inaugurează efortul istoriografiei române de a determina şi fixa locul românilor în istoria universală,argumentând descendenţa romană din Traian {„săditorul şi răsăditorul nostru”);

Cel mai vechi indiciu cunoscut asupra unei denumiri geografice cu menţiunea “românesc” este conţinută de unele versiuni ale operei Getica de Iordanes:  “…Sclavini a civitate nova et Sclavino Rumunense et lacu qui appellantur Mursianus…”.

 Denumirea “Rumunense” constituie o transliteraţie latinizantă a unei pronunţii slave pentru “românesc”. Deşi menţiunea “Sclavino Rumunense” s-a dovedit a fi apocrifă, ea fiind o interpolare ulterioară în textul lui Iordanes, relevanţa ei istorică rămâne considerabilă, interpolarea neputând fi mai târzie de secolele al X-XI-lea.
Cea mai veche atestare documentară cunoscută a numelui de ţară este Scrisoarea lui Neacşu din Campulung catre judele Brasovului din 1521, ce conţine menţiunea “cěra rumŭněskŭ “(Ţeara Rumânească).
Termenul de “România” în accepţiunea sa modernă ,este atestat documentar în a doua decadă a secolului al XIX-lea.

Documentele istorice din evul mediu conţin două grafii: “român” şi “rumân”.

Pâna în secolul al XIX-lea ,ambele forme sunt folosite în mod nediferenţiat, uneori chiar în cadrul aceluiaşi text.

Atunci când în secolul al XVII şerbia(sau iobagia) se extinde , printr-un proces socio-lingvistic de diferenţiere semantică, forma de răspândire  “rumân” ia semnificaţia de “şerb”, în timp ce forma, “român” îşi pastrează semnificaţia etnica si lingvistica.
Forma “român”, se stabilizează definitiv la inceputul sec.XIX,iar cea de “rumân” dispare treptat.

VA URMA

Δεν ξέρω ελληνικά, έτσι ώστε η μετάφραση να Έλληνες γίνεται με Google Translate:
Νου σχτιου γρεακă, ασχα κă τραντουκερεα îν γρεκεσχτε εστε φăκουτă (αντρατă) κου γοογλε τρανσλατε
Nu ştiu greacă, aşa că traducerea în greceşte este făcută (adrată) cu google translate
I don’t know greek, so the translation to greek is made with google translate:
.

Ρουμανικά ή … ΜΟΛΔΑΒΙΑ, Βλάχοι, Βλαχία, Voloh;

http://cersipamantromanesc.wordpress.com/2010/11/09/romani-sau%E2%80%A6moldovenivlahivalahivolohi-video-asa-i-romanul/

Aşa-i românul… –  Ασχα-ι ρομâνουλ…

– Αυτό είναι Ρουμανίας

Motto:Μολδαβία και τη Βλαχία, είναι χώρες που κατοικείται από ένα λαό που έχει μια πηγή, μια γλώσσα, μια πίστη. Παρά διαχωρισμός σχέδιο πολιτικής τους, έχουν ένα συνεχώς κοινή μοίρα: υπέφεραν μαζί για αιώνες, που φέρουν το ίδιο βαρύ σταυρό, και τώρα πίνοντας μια νέα ζωή στην ίδια τη ζωή-δίνοντας την άνοιξη. Έχουν το ίδιο παρελθόν, την ίδια ημερομηνία και, φυσικά – το ίδιο το μέλλον! (Αναθεώρηση του ρωσικού Υπουργείου Δημόσιας Εκπαίδευσης, δέσμη 29, τμήμα IV, Πετρούπολη, 1840, σελίδα 7).Γνωρίζουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα που περιβάλλει εχθρικό προς τους ανθρώπους μας, προσπαθεί να διαιρέσει το Ρουμανίας, με στόχο να προκαλέσει το συλλογικό νου την ιδέα ότι οι Μολδαβοί που ζούσαν μέχρι πρόσφατα στην πρώην ΕΣΣΔ και τώρα στη Μολδαβία, την Ουκρανία και τη Ρωσία, ή Βλάχους βαλκανικές χώρες, όπως διαφορετικοί άνθρωποι είμαστε Ρουμάνους που ζουν στη Ρουμανία.

Υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις στις γειτονικές χώρες, που επιδιώκουν τόσο την πολιτική όσο και στον πολιτισμό, να διαδοθεί και να υποστηρίζουν τη θεωρία που αρνείται την κοινή ιστορικούς δεσμούς, τη γλώσσα και τον πολιτισμό των Ρουμάνων στη Ρουμανία και τη ρουμανική και άλλοι αυτόν τον τρόπο, ακόμη και ρίζες Ρουμανικά μας.

Εμφανίστηκε επίσης «θεωρίες» σάπιο σε εργαστήρια αντιπερισπασμού, αμφισβητώντας την ίδια την ύπαρξη του ρουμανικού λαού που τοποθετήθηκε στη θέση του μια σειρά από «εθνοτική» εφευρέθηκε ad hoc, όπως «Τρανσυλβανίας εθνικότητα» ή το «Βλάχων», ή η»μολδαβική», που είναι όλα διαφορετικά μεταξύ τους και με τη σειρά διαφορετική από το «Βλάχοι» στα Βαλκάνια, ή το «volohii» στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Στη Ρωσία και την Ουκρανία, αναγνωρίζονται από την κυβέρνηση δεν είναι λιγότερο από τρεις εθνοτικές Ρουμανίας, θεωρείται διαφορετικούς ανθρώπους: Ρουμάνοι και Μολδαβοί volohii.

Η κυβέρνηση της Μολδαβίας είχε τεθεί σε ισχύ σε χρόνο κομμουνιστών Βορόνιν, δύο «έθνικ» της Ρουμανίας: Μολδαβοί (πλειοψηφία) και οι Ρουμάνοι (! Μειονότητα, φυσικά) … Πήγε καθόσον αχρειότητα που εφευρέθηκε και «-ρουμανικό λεξικό Μολδαβίας «…

Στη Σερβία, η μόνη επίσημα αναγνωρισμένη εθνική Ρουμανικά Σερβικά Banat, ενώ δεν είναι εκατοντάδες χιλιάδες ρουμανικής Timoc, διορίζονται από τους Σέρβους «vlaski» επίσημα αναγνωρισμένο ως εθνότητα και δεν επιτρέπεται σε σχολεία, εκκλησίες ή πατήστεγλώσσα τους και την εθνική ζωή τους.

Πρόσφατα αυξάνοντας τις πρώτες εκκλησίες στη ρουμανική υπηρεσία της Σερβικής Timoc από ιερέα της Ρουμανίας καρδιά, Boian Αλεξάντροβιτς, οι σερβικές αρχές προκάλεσε ένα κύμα της κοσμικής και θρησκευτικές διώξεις, τις διαδικασίες και απειλές μέχρι στιγμής isterice.Nici timocenii στη Σερβία Βουλγαρία και είναι γνωστό ότι είναι εθνική Ρουμανίας.

Τα ίδια πρόσωπα κατάσταση και Macedo, meglenoromânii και Ίστρο-Ρουμάνοι ζούσαν στην πρώιμη ιστορία των Βαλκανίων και δεν αναγνωρίζονται όπως και κάθε εθνοτική ομάδα στη Νότια Δούναβη, εκτός R. Μακεδονίας.

Μπορούμε να αναρωτηθούμε δικαιολογημένα ότι ο σκοπός αυτής της πολιτικής μπορεί να είναι οι απαρχές του οποίου χρονολογούνται από τον 19ο αιώνα, που συμπίπτει με την ίδρυση των ανεξάρτητων κρατών νότια του Δούναβη και την κατοχή της Βεσσαραβίας στη Ρωσία;

Η απάντηση σε όλες τις περιπτώσεις, είναι ένα: η επιθυμία της αποκρατικοποίηση και αναγκαστική αφομοίωση ότι η μοίρα Ρουμάνοι αναγκάζονται να ζουν έξω από την εθνική τους κατάσταση.

Ύπουλη στόχο της μη αναγνώρισης ως εθνοτική τους Ρουμάνους και τους βάπτισμα του είδους των ονομάτων, όπως οι Βλάχοι, Βλάχοι, vlaski, Voloh, της Μολδαβίας, Olah, cuţovlahi, κουνούπια, κλπ, θα ήθελε να επιτύχει δύο βασικούς στόχους.:

-Ας διαχωριστούν αυτά της Ρουμανίας, ο μεγάλος κορμός του ρουμανικού λαού

-Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε παρέμβαση υπέρ τους από τη Ρουμανία, με το πρόσχημα ότι αυτές οι «Βλάχοι, Βλάχοι, Voloh, της Μολδαβίας, τα κουνούπια, διακοπής-Βλάχων, κλπ.,» δεν θα ανήκουν σε εθνοτικές Ρουμανίας!

Φυσικά, ο πληθυσμός της Ρουμανίας να ονομαστεί «Βλάχικα» ή άλλα ονόματα που ενδέχεται να απαγορευθεί το δικαίωμα στην πολιτιστική ζωή και να χρησιμοποιούν την εθνική τους γλώσσα και τις εθνικές, ωθούνται γρήγορα προς αποκρατικοποίηση.

Οι στατιστικές είναι σκληρή και δείχνουν ότι μόνο τα τελευταία διακόσια χρόνια, το έθνος της Ρουμανίας έχει χάσει πολλούς από τους γιους του, μετά από διαδικασία αναγκαστικής αφομοίωσης τους από τους Σλάβους, οι Ούγγροι greci.Asta όταν απλά δεν σφαγιάστηκαν …

Μεγάλη «ειδικοί» στην παραποίηση της ιστορίας, έφτασε στο σημείο να ισχυρίζεται ξεδιάντροπα ότι «Βλάχοι» ως «ενός αρχαίου λαού των Βαλκανίων, της άγνωστης προέλευσης» (sic).

Sovieticaă και μετα-κομμουνιστική προπαγάνδα ήταν πιο δραστήρια στη Βεσσαραβία, προσπαθώντας με όλα τα μέσα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των πλαστογραφιών και κραυγαλέα βρίσκεται συνηθισμένο, να αποδείξει είτε ότι «maldavanii» είναι αρχικά Σλάβοι, αν είναι απλά τους άλλους ανθρώπους, «κυκλοφόρησε» το ένδοξο ρωσικός στρατός στη Βεσσαραβία, αλλά παρέμεινε υπό «κατοχή» των εντύπων της Μολδαβίας στη Ρουμανία … «ιμπεριαλιστικής» (πρώην … «φασιστική»)!

Οι μισθοφόροι της προπαγάνδας, εποίησαν και εφευρίσκουν κάθε είδους «επιχειρήματα» για την υποστήριξη propagă.Nu ηλιθιότητα ότι πολύ καιρό πριν, όταν οι κομμουνιστές της Μολδαβίας, εμφανίστηκε όπως είπα, ακόμη και ένα «Μολδαβίας-Ρουμανίας λεξικό» τρέλα ότι δεν Σοβιετικής κατοχής έχουν σκεφτεί, στο χρόνο της πρώην ΕΣΣΔ η θλιβερή ανάμνηση.

Σχετικά με τις ανοησίες κομμουνιστική ιστοριογραφία, θα ήταν πολύ για να συζητήσουν και να μπορούσα να γράψω ολόκληρο τον όγκο … Το κλειδί είναι ότι μέχρι σήμερα καμία ιστορία măsluitorii δεν δίνουν για να βρεθεί ξεδιάντροπα, πεισματικά συνεχίζει να στηρίζει την ύπαρξη ενός «maldavan ανθρώπους» και μια «γλώσσα maldavane» άσχετες Ρουμάνοι που θεωρούν ότι είναι κάποιοι «εισβολείς», σε αντίθεση με τους Ρώσους, οι οποίοι ήταν και εξακολουθούν να είναι, επειδή ο στρατός κατοχής τους στη Μολδαβία – «Δωρεάν»! !

Αυτός είναι ο λόγος, νομίζω ότι πρέπει πάντα να έχουμε σε κάθε μας αίσθηση του ανήκειν σε αυτό το μεγάλο και αρχαίο έθνος που είναι ρωμαϊκό λαό, ιδιαίτερα γνωρίζοντας τι μας ενώνει και τι είμαστε οι γιοι και οι κόρες του ρουμανικού λαού και όχι υπερήφανος μερικώνλαών που εφευρέθηκε από τους εχθρούς μας για να μας διαιρέσει και να μας απεθνικοποιώ από την αφομοίωση, καταδικάζοντας μας σε εξαφάνιση.

Ετυμολογία της Ρουμανίας ethnonym

Σε κάθε λεξικό, η λέξη σημαίνει ethnonym:

Ethnonym s.n. Ονομάστε τους ανθρώπους. [<Π.. ethnonyme].

Με τη σειρά etnonimele είναι κυρίως: 1) τα ονόματα endonime (χαρακτηριστικά και ότι οι εκπρόσωποι των εθνοτικών ομάδων οι ίδιοι),

. 2) exonime (όνομα που έχει εκχωρηθεί από τους εκπροσώπους των άλλων εθνοτήτων στην γλώσσα τους) Για παράδειγμα οι Πολωνοί λέγονται από εμάς – «Lesi» Γερμανοί – «Γερμανοί» και Σλάβοι, Έλληνες, Ούγγροι και Ρουμάνοι και Αρουμάνοι λένε – «Βλάχοι» , Olah, Βλάχοι, κ.λ.π..

Πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται infranimele, δηλαδή, σε τοπικό ή περιφερειακό ονόματα που αποδίδονται από τη γεωγραφία (π.χ. Μπουκοβίνα, Maramures, Dobrogea, της Μολδαβίας, κλπ..), Και τα ιστορικά ή επιστημονική ονομασία.

Όλα αυτά δεν πρέπει να συγχέεται με politonimele ή το όνομα, επειδή δεν είναι πάντα απαραίτητα ή να δώσει το όνομα η πλειοψηφία εθνοτική ομάδα στη χώρα. (Ex.Cipru πλειοψηφία είναι ελληνικής καταγωγής εθνικότητα, όχι … «Κύπρος», η Μολδαβία είναικατοικούνται από εθνοτικές πλειοψηφία της Ρουμανίας, δεν «μολδαβική» γερμανικής καταγωγής και η Αυστρία, δεν «αυστριακή».)

Οι Ρουμάνοι είναι ένα από τα αρχαία έθνη της Ευρώπης, ένας λαός που γεννήθηκε από ανθρώπους συμβίωσης μεγάλη και γενναία των Θρακών και των Ρωμαίων, μια διαδικασία που έλαβε χώρα κατά την πρώτη χριστιανική χιλιετία, με τη συμμετοχή από τον έκτο αιώνα μ.Χ., το σλαβικό στοιχείο.

Είναι ανατολική Ρωμαϊκή κλάδο και την ίδια στιγμή οι άνθρωποι που μιλούν μόνο τη λατινική γλώσσα σε αυτό το μέρος της Ευρώπης, της Λατινικής νησί που περιβάλλεται από μια μεγάλη δόξα προς τα νότια, ανατολικά και βόρεια και δυτικά της Ουγγαρίας.

Ρουμάνοι χωρίζονται από τη γλώσσα που μιλούν, τα τέσσερα υποκαταστήματα της αδελφικής:

-Δακο-Ρωμαίους (ανήκουν και Μολδαβών), που ζουν κυρίως στα βόρεια του Δούναβη

και

-Macedo,
-Megleno Ρουμάνους
-Istroromânii

που ζούσαν νότια του Δούναβη, κυρίως στην Ελλάδα, την Αλβανία, R. Μακεδονίας, την Κροατία, τη Βουλγαρία και τη Σερβία και μιλούν διαλέκτους της Ρουμανίας, και της Ρουμανίας-Ίστρο Megleno.

Φωτογραφία: Αρουμάνοι στη δημοφιλή λιμάνι τους

Στο τέλος της SEC. Δέκατη ένατη και στις αρχές του εικοστού αιώνα, πολλές Αρουμάνοι έχουν μεταναστεύσει από τα Βαλκάνια στη Ρουμανία, εκδιώχθηκαν από τις πατρογονικές εστίες τους από διώξεις και την καταπίεση στις χώρες καταγωγής και οι απόγονοί τους εξακολουθούν να ζουν τη ζωή τους εδώ, και αδελφική ανταλλαγή μαζί μας το καλό και το κακό.

Στο νότιο-παραδουνάβιες χώρες, ιδίως στη Σερβία και τη Βουλγαρία, Macedo και τα αδέρφια που ζουν δίπλα στα παλιά κοινότητες της Ρουμανίας, βόρεια του Δούναβη-ομιλητές της διαλέκτου Δακο-ρωμαϊκή.

Και κάποιοι άλλοι, η πλειοψηφία των χωρών αυτών αποκαλούν «Βλάχοι» …

Εδώ λέμε ότι μια μεγάλη κυρία aromâncă, δυστυχώς, πάει πολύ γρήγορα από εμάς, ακαδημαϊκός Caragiu Marioţeanu Matilda, για τους ανθρώπους Αρουμάνοι:

«1. Αρουμάνοι (Μακεδο-Βλάχοι) και τη μητρική τους γλώσσα, υπάρχουν σήμερα δύο χιλιάδες χρόνια.

Δύο. Αρουμάνοι είναι πάντα νότια του Δούναβη.

Τρεις. Παλιά ρουμανική γλώσσα (straromâna / ρουμανική κοινή / ρουμανική πρωτόγονη / Proto-Ρουμανίας) που ομιλείται σε αυτό το έδαφος ήταν μια ενιαία γλώσσα.

Τέσσερις. Ρουμανικής μονάδας μιλώντας έδαφος όπου η κοινή, η άφιξη των Σλάβων ήταν διχασμένη μεταξύ του Δούναβη και τα Βαλκάνια.

Πέντε. Παλιά ρουμανική γλώσσα χωρίστηκε σε τέσσερις σημερινές καταστάσεις της: Ρουμανίας (Δακο-Ρουμανίας / Dacian-V (α) laha), εθνική γλώσσα / ρουμανική λογοτεχνική, βλάχικες (Μακεδο-Ρουμανίας / Μακεδο-βλάχικα) και Μεγκλένα (Megleno-Ρουμανικά / Βλάχων Megleno-, παραλλαγή του βλάχικες;), ομιλείται στη νότια του Δούναβη siistriana (Ίστρο-Ρουμανίας / Ίστρο-βλάχικα), ομιλείται στην Ίστρια Χερσονήσου. »

Βαλκάνια ανέκαθεν κατοικείται από Ρουμάνους Στο Αιγαίο, τα βουνά της Πίνδου, η Δαλματία Αδριατική, τη Μαύρη Θάλασσα στα βόρεια, στα Καρπάθια, ήταν ένας λαός! Ο ρουμανικός λαός.

Οι καιροί έχουν αλλάξει, οι επιδρομές των Σλάβων στον έβδομο αιώνα, πάνω από επτά εκατό χρόνια, η Τούρκοι ήρθαν, στη συνέχεια, στη δυτική πλευρά, πήγε Ούγγροι και οι Αυστριακοί στη συνέχεια, και οι Ρωμαίοι τους ανθρώπους από τα Βαλκάνια για να διαδώσει, να ελαττωθεί, ακόμα και εξαφανιστεί σε ορισμένες περιοχές, όπως στο Μαυροβούνιο και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Σε Αρουμάνοι Επιπλέον στη Μακεδονία και Πίνδου, στην Αλβανία και τη Βουλγαρία, παραμένει πυκνή να αντισταθεί, μέχρι σήμερα, η Δακο-Ρουμάνοι Timoc (200 τοποθεσίες στη Σερβία, 100 στη Βουλγαρία – Vidin περίπου 30, συν 70 έως κατά μήκος του Δούναβη στη θάλασσα).

Είχαν τουλάχιστον πέντε από την εποχή της ρουμανικής κυβερνήτες, αρχίζοντας με τον ιδρυτή Basarab Ι, XIV αιώνα, από τον Matei Basarab στο δέκατο έκτο αιώνα. Αυτές οι άρχοντες είχαν χτίσει πολλά μοναστήρια και εκκλησίες στη νότια του Δούναβη της Ρουμανίας σε σχέση με το βορρά, ο Δούναβης δεν ήταν ποτέ, μέχρι τις αρχές του εικοστού αιώνα, τα σύνορα ανάμεσα στα αδέλφια.

Οι αλλοδαποί που ονομάζεται μερικές φορές ακόμα και οι Ρουμάνοι που ονομάζεται «Volokh, Olah, Voloh, vlaski, Βλάχοι, Μπλέικ, Wallach».

Ποια είναι η προέλευση και το νόημα της λέξης «Βλάχων»;

Exonimul «Βλάχοι» σχετίζεται με την Γερμανική γλώσσα, προέρχεται από τη γερμανική λέξη «Wallach», έτσι ώστε η ίδια προέλευση οδηγεί τις λέξεις «Ουαλλοί» και «της Βαλλονίας» σε άλλα μέρη της Ευρώπης, οι τοπικοί πληθυσμοί θεωρούν τη Ρουμανία.

Σλαβικούς λαούς και Ούγγροι πήραν τη λέξη, χρησιμοποιώντας το αρχικό όνομα του Βλάχοι, οι άνθρωποι βλάχικης για ρομαντική σχέση, τόσο για τους σημερινούς κατοίκους της ρουμανικής επικράτειας.

Αργότερα, λέξη που σημαίνει αποχρώσεις και ήταν κάπως αλλάξει, σύμφωνα με τους χρήστες.
Έτσι, στα πολωνικά, ιταλικά λέγεται «Wlochy» και στην ουγγρική γλώσσα, οι Ιταλοί είναι «Olasz», ενώ «Olah» είναι γι ‘αυτούς, οι Ρουμάνοι.
Η βλάχικη λέξη είναι, όπως βλέπουμε Exon, χρησιμοποιείται μόνο από τους ξένους που ήρθαν σε επαφή με τους Ρουμάνους, ενώ οι «Βλάχων» που χρησιμοποιούν ο καθένας διαφορετικές ονομασίες από τη λέξη «Ρωμανός», να αυτοαποκαλούνται «ρουμανική»»Rumani», «rumâri», «Armani», «arumâni», κλπ.

Η προέλευση του ονόματος «Βλάχικα» είναι:

-Γείτονες στα νότια και δυτικά Γερμανοί διορίζονται σε yalhii – Ρωμαίους και Γαλάτες εκρωμαϊσμένο?

-Στη συνέχεια, στα γερμανικά, ο όρος έχει υποστεί περιορισμό, η οποία αναφέρεται μόνο στους κατοίκους της χερσονήσου (walcher)?

-Γραφές του Αποστόλου biografulului Σλάβοι – Μεθόδιος, ο οποίος εφαρμόζεται το όνομα του wlach Ιταλοί – έτσι, Βλάχος – ξένη γλώσσα, για τον ορισμό Ρομαντική neslav.

Στο πλαίσιο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι η ελληνική βυζαντινή αυτοκρατορία, οι Βλάχοι ήταν συχνά αποκαλείται [«Ρωμαίος»], μιλούν Roman (Λατινικά).

Ένα από τα παλαιότερα βεβαίωση της ύπαρξης της ονομασίας «ρουμανική», που περιείχε τα Nibelungs τραγούδι «Δούκα Ramunch χώρα Βλάχων / επτακόσιες πολεμιστές έτρεξε να ανταποκριθεί / άγρια πτηνά της, είδαμε καλπάζει».

«Ramunch» είναι μια μεταγραφή του ονόματος «της Ρουμανίας» και είναι σε αυτό το πλαίσιο, ο ηγέτης της Ρουμανίας.

Ρωσική παλιά χρονικό «Ιστορίες vremennâh ας» («Ιστορία παλιά χρόνια»), αναφέρει το «Voloh» το έτος 898, σε σχέση με τις ουγγρικές φυλές ανατολικά κίνημα.

Το ανώνυμο χρονικό που γράφτηκε από το βασιλιά της Ουγγαρίας Μπέλα συμβολαιογράφου χρονικογράφος που ονομάζεται «Gesta Hungarorum», που καταρτίστηκε στις αρχές του δωδέκατου αιώνα με βάση παλαιότερες πηγές, αφορά ένα πληθυσμό της Ρουμανίας στην Τρανσυλβανία στην ένατη και δέκατη αιώνες.

Έτσι, το 976, αναφέρονται τα βυζαντινά χρονικό Κεδρηνός Νότια παραδουνάβιου Βλάχων.

Στις 15 Σεπτεμβρίου του 1485 στο Colomeia στα βουνά Casimir της Πολωνίας, ο κ. Στεφάνου μίλησε στο «valahico idioma» (δηλαδή βλάχικης γλώσσας) είναι «μεταφράστηκε στα λατινικά στην Βλάχων» («heac inscripcio π.χ. Latinum valachico σε respo Ανατολή «), και δήλωσε ότι η χώρα του Βλαχίας.

Μολδαβίας-Γερμανίας χρονικό που γράφτηκε κατ ‘εντολήν του ο Στέφανος ο Μέγας το 1502, έχει τίτλο «Χρονικό του Stephen ηγεμόνας της Βλαχίας», ο φωτισμένος ηγεμόνας της Μολδαβίας και να λένε τη χώρα του (στο μήνυμα, διαβάστε από το θείο του Ιωάννη Ţambleac στον Δόγη της Βενετίας στις 6 Μαΐου του 1478 ), «άλλα Βλαχία» («L’Altra Βλαχίας»)

Μολδαβία Σε αυτές τις φορές ονομάζεται «Βλαχίας άλλων», «Μικρή Βλαχία» Άνω Βλαχία, Α Doaua Βλαχία, κλπ..

Δεν ήξερα Στέφανος ο Μέγας η οικογένεια του οποίου ανήκει, σε ποια γλώσσα ομιλείται και επί της οποίας κύριος χώρα; Εν τω μεταξύ, λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να αρνηθεί ότι ο Stephen δεν ήταν μια μεγάλη ρουμανικής Μολδαβίας, της Ρουμανίας κυβερνήτης μιας χώρας που ονομάζεται Μολδαβία;

Τι γίνεται με derbedeii κατάφωρα παραποίηση της ιστορίας, επινοώντας ένα «έθνικ» maldavană, εκτός από «ρουμανική»;

Μεταξύ των ντοκιμαντέρ παλαιότερα βεβαίωση της ethnonym «ρουμανική», είναι οι ιστορίες από τα ημερολόγια και των εκθέσεων ταξιδίων γραμμένες κυρίως από τους απεσταλμένους του Βατικανού, ο οποίος ταξίδεψε στη χώρα της Ρουμανίας, τη Μολδαβία και την Τρανσυλβανία.

Έτσι, Andronico Tranquillo σημειωθεί το 1534, οι Ρουμάνοι («Valachi») «καλούνται οι Ρουμάνοι».
Francesco della Valle έγραψε το 1532 ότι οι Ρουμάνοι «οι Ρωμαίοι αποκαλούν στη γλώσσα τους». Αναφέρει περαιτέρω, ακόμη και μια μικρή έκφραση της Ρουμανίας: «Ξέρεις Ρουμάνικα;».

Μετά από ένα ταξίδι μέσα από τη Χώρα της Ρουμανίας, τη Μολδαβία και την Τρανσυλβανία, Ferrante λέει Capecci από 1575, οι κάτοικοι των επαρχιών αυτών που αποκαλούσαν τους εαυτούς τους – «ρουμανική» («ρουμανική»).

Lescalopier Pierre έγραψε το 1574 ότι εκείνοι που ζουν στη Μολδαβία, η ρουμανική χώρα και οι περισσότεροι της Τρανσυλβανίας », θεωρείται αληθινή απόγονοι των Ρωμαίων και τη γλώσσα τους, που ονομάζεται» της Ρουμανίας «, ή» ρουμανική «.

Μαρτυρίες για endonimul «ρουμανική» περισσότερα εφόδια και συγγραφείς που ήρθαν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε άμεση επαφή με τους Ρουμάνους.

Έτσι, οι Saxon ανθρωπιστή Γιόχαν Lebel, ανέφερε το 1542 ότι «… οι Ρουμάνοι αυτοαποκαλούνται» Romuini «.

Πολωνικά Ιστορία Orichovius (Stanisław Orzechowski), γράφει το 1554 ότι οι Ρουμάνοι «καλούνται στη ρουμανική γλώσσα τους, όπως οι Ρωμαίοι, και στη γλώσσα μας (πολωνικά) καλούνται Βλαχία, μετά ιταλικά».

Υπεροχή και η ουγγρική διπλωμάτης Anton Verancsics, γράφοντας το 1570 ότι «οι Ρουμάνοι καλούνται Ρουμάνοι» και Τρανσυλβανίας ουγγρική μελετητής Martinus Szent-Ivanyi, 1699 εισαγωγικά φράσεις ακόμη και της Ρουμανίας, όπως: «Sie Νοέμβριο έστειλε καφέ» και «Στείλαμε αίμα di Ρούμεν «.

Ρουμανίας συγγραφείς του δέκατου έβδομου αιώνα και δέκατου όγδοου αιώνα ο Γρηγόριος αυτί, Μύρων Costin, Κωνσταντίνος Cantacuzino ή Cantemir, αντιμετωπίζει με κάθε λεπτομέρεια το θέμα ethnonym «ρουμανική», aoriginile και νοημάτων, και τη διαφορά μεταξύ exonimul «Βλάχικα» και endonimul «ρουμανική»

– Στους κόλπους της οικογένειάς τους, παρακολουθούν και ενημερώνουν τους δικούς τους ανθρώπους,

– Έξω από την ρουμανική πολιτική και γεωγραφική, για την καταπολέμηση των πλαστών θεωρίες που δημοσιεύθηκε στο εξωτερικό.

Nicolaus Olahus (δηλαδή «της Ρουμανίας»), που έζησε από το 1493 -1568 στην Τρανσυλβανία, μια Ρουμάνα που ήταν ίσως η πρώτη συνεχής κίνηση της φυλής, γλώσσας, τα ήθη και τη θρησκεία των românilor.Una τα πιο σημαντικά έργα του είναι το έργο «Hungaria «.

Γρηγόριος αυτί (γ 1590-1647) ήταν ο πρώτος χρονογράφος του δέκατου έβδομου αιώνα Μολδαβίας ανθρωπιστή που στο Χρονικό του της Μολδαβίας, της Ρουμανίας και Ρωμαϊκή είπε δείξει και τη Λατινική ρουμανική γλώσσα.

Φωτογραφία: τα κορίτσια από τη Μολδαβία (Βεσσαραβία) ντυμένες με παραδοσιακές στολές

Μολδαβίας χρονικογράφος Μύρων Costin (1633-1691), έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη ρουμανική καταγωγή και έγραψε την πρώτη συνθήκη αφοσιωμένος καταγωγής μελετητής του λαού μας – «Το έθνος της Μολδαβίας», δηλώνοντας ότι:

– Ρουμανίας ιστορία αρχίζει με τους αρχαίους Dacians, Τραϊανός κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους, που θεωρείται ιδρυτής της πρώτης.

– Μετά από τη ρωμαϊκή απόσυρση από Dacia παρέμειναν στη θέση τους περισσότερους ανθρώπους που επέζησαν από τις βαρβαρικές επιδρομές και οι άνθρωποι της Ρουμανίας διαμορφώθηκε στοιχεία?

– Προέλευση του ρουμανικού λαού αποδεικνύεται από:

– Το όνομα που έδωσαν οι ξένοι για τους ανθρώπους που ζούσαν σε όλα τα εδάφη της Ρουμανίας? (Βλάχικα, Wallach, κλπ.)

– Λατινική ρουμανική γλώσσα

– Ίχνη από τους Ρωμαίους το Dacia

Κωνσταντίνος Cantacuzino της Βλαχίας, (γ 1640-1716) – το ιστορικό έργο της ρουμανικής χώρας:

– Ότι οι Ρουμάνοι είναι απόγονοι των Ρωμαίων και είναι υπερήφανοι για αυτή την κάθοδο.

Cantemir (1673-1723), πρίγκιπας της Μολδαβίας και της Ευρωπαϊκής τάξη διδάσκεται Μολδαβίας, της Ρουμανίας-Μολδαβίας Hronicul write-Βλάχων, η πιο εκτεταμένη ανάλυση του ιστορικού έργου του ρουμανικής καταγωγής, ρουμανική ιστοριογραφία που ανοίγει προσπάθεια να προσδιορίσουν και να καθορίσουν την θέση τους Ρουμάνους ιστορία, υποστηρίζοντας κάθοδο του Τραϊανού Ρωμαϊκό {«săditorul και răsăditorul μας»)?

Η αρχαιότερη γνωστή ένδειξη μιας γεωγραφικής ονομασίας με τη λέξη «ρουμανική» περιέχεται σε κάποιες εκδόσεις του έργου του Jordanes Getica του: «… η Πόλη του Sclavini Sclavino Rumunense et nova et qui appellantur Mursianus λίμνη …».

Το όνομα «Rumunense» είναι μια μεταγραφή της προφοράς εκλατινισμού σκλάβων για «ρουμανική». Αν και η λέξη «Sclavino Rumunense», αποδείχθηκε απόκρυφο, που είναι μεταγενέστερη παρεμβολή στο κείμενο Jordanes, η ιστορική σημασία του παραμένει σημαντική, παρεμβολή δεν μπορεί να είναι τέλος του δέκατου αιώνα ΧΙ.
Η αρχαιότερη γνωστή ντοκιμαντέρ είναι το όνομα της επιστολής της χώρας να δικαστής Νεάσκου Campulung Brasov το 1521, η οποία περιέχει τη λέξη «rumŭněskŭ ΡΑΕΚ» (Δάκρυ Rumânească).
Ο όρος «Ρουμανία» στη σύγχρονη έννοια του όρου, μαρτυρείται στη δεύτερη δεκαετία του δέκατου ένατου αιώνα.

Μεσαιωνικά ιστορικά έγγραφα περιέχουν δύο ορθογραφίες: «ρουμανική» και «ruman».

Μέχρι το δέκατο ένατο αιώνα, και οι δύο μορφές χρησιμοποιούνται αδιακρίτως, μερικές φορές ακόμη και μέσα στο ίδιο κείμενο.

Όταν το δέκατο έβδομο αιώνα δουλοπαροικίας (ή δουλοπαροικία) επεκτείνεται μέσω μιας διαδικασίας κοινωνικο-γλωσσική σημασιολογική διάκριση, η διάδοση «ruman» η έννοια της «εγγυητής», ενώ η μορφή, «ρουμανική» διατηρεί την εθνική σημασία και γλωσσολογία.
Έντυπο «ρουμανική» τελικά σταθεροποιήθηκε στις αρχές του ΧΙΧ αιώνα και το «ruman» εξαφανίζεται σταδιακά.

Να συνεχιστεί

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: