Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΒΛΑΧΙΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ – ΑΡΒΑΝΙΤΟΒΛΑΧΙΚΑ »ΚΟΥΛΙΝΤΙ»

1 Ιουνίου, 2012

ΒΛΑΧΙΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ – ΑΡΒΑΝΙΤΟΒΛΑΧΙΚΑ »ΚΟΥΛΙΝΤΙ»

Aromână (Remenă): Sârbâtori buni cu sânâtati! – Αρομâνă (Ρεμενă): Σâρμπâτορι μπουνι κου σâνâτατι!

Română: Sărbători bune cu sănătate! –  Ρομâνă: Σăρμπăτορι μπουνε κου σăνăτατε!

βλάχικα κάλαντα της Μολδαβίας –

Iustina Irimia – Colo-n sus la rasaritu’ – Ιουστινα Ιριμια – Κολω-ν σους λα ρασαριτου’

Vedeți aestu video pe youtube. Easti mult mușat! – Βεντετσι αεστου βιντεω πε ιοουτουμπε. Εαστι μουλτ μουσχατ!

Colinde românești – Κολινντε ρομâνεσχτι

Colo sus la răsăritu,
Este-un măr mare-nfloritu,
Cu crănzhili la pământu
Șî cu merili de-arzhintu.
Iar sub măru ce-mi erară?
Era masă de mătasă.
La masă cine ședeară?
Ședea bunul Dumnezău,
Sfântu Petru șî Ioanu.
La sfatile domniloru
Șade-un călugăr bătrânu.
Iar călugăru plângeare,
Dumnezău așa-i grăiare:
Taci calugăre nu plânge
Că eu țîe drept ț-oi zîce
Viața veacului va fire
Șî pământu’ s-o sfârșîre,
Când o da ficioru’-n tată
șî fata o da în mamă
Când s-o mințî domn pi domnu
Șî n-o credi om la omu.
Șî deacum până-n veçie
Hristoase mărire Ție.
Κολω σους λα ρăσăριτου,
Εστε-ουν μăρ μαρε-νφλοριτου,
Κου κρăνζχιλι λα πăμâντου
Σχî κου μεριλι ντε-αρζχιντου.
Ιαρ σουμπ μăρου κε-μι εραρă;
Ερα μασă ντε μăτασă.
Λα μασă κινε σχεντεαρă;
Σχεντεα μπουνουλ Ντουμνεζăου,
Σφâντου Πετρου σχî Ιοανου.
Λα σφατιλε ντομνιλορου
Σχαντε-ουν κăλουγăρ μπăτρâνου.
Ιαρ κăλουγăρου πλâνγεαρε,
Ντουμνεζăου ασχα-ι γρăιαρε:
Τακι καλουγăρε νου πλâνγε
Κă εου τσîε ντρεπτ τσ-όι ζîκε
Βιατσα βεακουλουι βα φιρε
Σχî πăμâντου’ ς-ω σφâρσχîρε,
Κâνντ ω ντα φικιορου’-ν τατă
σχî φατα ω ντα îν μαμă
Κâνντ ς-ω μιντσî ντομν πι ντομνου
Σχî ν-ω κρεντι ομ λα ομου.
Σχî ντεακουμ πâνă-ν βεçιε
Χριστοασε μăριρε Τσιε.

Αυτό το άρθρο είναι γραμμένο στη ρουμανική γλώσσα με ελληνικό αλφάβητο
Ακεστ (Αεστου) αρτικολ εστε îν λιμμπα ρομâνă σκρισă κου λιτερε γρεκεσχτι
Acest (Aestu) articol este în limba română scrisă cu litere greceşti
This article is in romanian language written with greek alphabet
.

Δεν ξέρω ελληνικά, έτσι ώστε η μετάφραση να Έλληνες γίνεται με Google Translate:
Νου σχτιου γρεακă, ασχα κă τραντουκερεα îν γρεκεσχτε εστε φăκουτă (αντρατă) κου γοογλε τρανσλατε
Nu ştiu greacă, aşa că traducerea în greceşte este făcută (adrată) cu google translate
I don’t know greek, so the translation to greek is made with google translate:
.

βλάχικα κάλαντα της Μολδαβίας – Ρουμανικά κάλαντα

Μέχρι εκεί στην ανατολική, Πρόκειται για ένα μεγάλο μήλο-άνθισε, Τα υποκαταστήματα στο έδαφος Και-ασημί μήλα. Και όπως το μήλο που ήμουν; Πίνακας ήταν το μετάξι. Ποιος στάθηκε στο τραπέζι; Παρ ο καλός Θεός, Αγίου Πέτρου και Ioanu. Με τις συμβουλές domniloru Παλιά ο άνθρωπος κάθεται ένας μοναχός. Και φώναξε ο μοναχός, Θεοί έτσι είπα: Τερματισμός μοναχοί διαμαρτύρονται Για σας λέω όπως η T-πρόβατα Η ζωή του κόσμου θα συνδέσετε Και τα εδάφη »και τελικά, Όταν ένας πατέρας δίνει στο γιο του δίνει την μητέρα και κόρη Όταν ένας κύριος που βρίσκεται ο κύριος π Και πιστεύω Omu άνθρωπος. Από τώρα και μέχρι για πάντα-και Χριστός δόξα σοι.

From → Κâντεκε

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: