Μετάβαση στο περιεχόμενο

Bunâ Pashti !! Hristolu inyiâ !! Copii njici cari zburăsc multu ghini armânește – παιδιά που μιλούν πολύ καλά Αρωμουνική – βλάχικη γλώσσα – Copii care vorbesc foarte bine aromânește

1 Ιουνίου, 2012

Bunâ Pashti !! Hristolu inyiâ !! Hristos a înviat!

Μπουνâ Πασχτι !! Χριστολου ινιιâ !! Χριστος α îνβιατ!

Copii njici cari zburăsc multu ghini armânește –  Κοπιι νjικι καρι ζμπουρăσκ μουλτου γχινι αρμâνεσχτε

– παιδιά που μιλούν πολύ καλά Αρωμουνική – βλάχικη γλώσσα –

Copii care vorbesc foarte bine aromânește –  Κοπιι καρε βορμπεσκ φοαρτε μπινε αρομâνεσχτε

Bunâ Pashti la tuts ominjiâ iu tsido si aflâ !!
Pashti hârosâ Pashti sânâtoasâ !!
S hits ghini cu fumeyili avosti sh cu ominjiâ avotshi !!
Mults anji !!
Μπουνâ Πασχτι λα τουτς ομινjιâ ιου τσιντω σι αφλâ !!
Πασχτι χâροσâ Πασχτι σâνâτοασâ !!
Σ χιτς γχινι κου φουμειιλι αβοστι σχ κου ομινjιâ αβοτσχι !!
Μουλτς ανjι !!
La mulți ani de la un frate ROMÂN!
Ți mi hârsescu (bucur) să vedu remeni mici zburând remenește!_
‘sh’ se scrie ‘ș’;
‘ts’ se scrie ‘ț’_
Așa zicem și noi in românește «ouă roșii de Paști»_ În românește_ Hristolu inyiâ !! = HRISTOS A ÎNVIAT!_
Bunâ Pashti la tuts ominjiâ iu si aflâ !! = Bune Paști la tuți (toți) oamenii unde se află!_
Pashti sânâtoasâ !! = Paști sănătoase!_
S hits ghini cu fumeyili avosti sh cu ominjiâ avotshi !! = Să fiți ghini cu femeile voastre și cu oamenii voștrii!
Λα μουλτσι ανι ντε λα ουν φρατε ΡΟΜÂΝ!
Țι μι χâρσεσκου (μπουκουρ) σă βεντου ρεμενι μικι ζμπουρâνντ ρεμενεσχτε!_
‘σχ’ σε σκριε ‘ș’;
‘τς’ σε σκριε ‘ț’_
Ασχα ζικεμ σχι νόι ιν ρομâνεσχτε «οουă ρωσχιι ντε Πασχτι»_ Îν ρομâνεσχτε_ Χριστολου ινιιâ !! = ΧΡΙΣΤΟΣ Α ÎΝΒΙΑΤ!_
Μπουνâ Πασχτι λα τουτς ομινjιâ ιου σι αφλâ !! = Μπουνε Πασχτι λα τουτσι (τωτσι) οαμενιι ουνντε σε αφλă!_
Πασχτι σâνâτοασâ !! = Πασχτι σăνăτοασε!_
Σ χιτς γχινι κου φουμειιλι αβοστι σχ κου ομινjιâ αβοτσχι !! = Σă φιτσι γχινι κου φεμειλε βοαστρε σχι κου οαμενιι βωσχτριι!

remeneshti! bune Pashti !! – ρεμενεσχτι! μπουνε Πασχτι !!

Pashti bun la tuts rremenjie si armanjie iutsido si aflu!!!
Pashti bun la tuts chrishtinjie la tute dunjiau!!
s la sotsie s la dusmanjie!!!
s hits gini voi si fumejili avosti!!
Πασχτι μπουν λα τουτς ρρεμενjιε σι αρμανjιε ιουτσιντω σι αφλου!!!
Πασχτι μπουν λα τουτς κχρισχτινjιε λα τουτε ντουνjιαου!!
ς λα σοτσιε ς λα ντουσμανjιε!!!
ς χιτς γινι βόι σι φουμεjιλι αβοστι!!

Paști bune cu sănătate! – Πασχτι μπουνε κου σăνăτατε!

Să ascultați Stihirile Paștilor pi românește. Va să aduchiți mult. – Σă ασκουλτατσι Στιχιριλε Πασχτιλορ πι ρομâνεσχτε. Βα σă αντουκχιτσι μουλτ.

Și noi zicem tot BISERICĂ. – Σχι νόι ζικεμ τοτ ΜΠΙΣΕΡΙΚĂ.

Căftați pe youtube «Invierea Domnului – Stihirile Pastilor» –  Κăφτατσι πε ιοουτουμπε «Ινβιερεα Ντομνουλουι – Στιχιριλε Παστιλορ»

Stihirile Paştilor

Să învieze Dumnezeu şi să se risipească vrăjmaşii Lui (Ps. 67:1)Paştile cele sfinţite astăzi nouă S-au arătat. Paştile cele nouă şi sfinte. Paştile cele de taină. Paştile cele preacinstite. Paştile Hristos-Izbăvitorul; Paştile cele fără prihană, Paştile cele mari, Paştile credincioşilor, Paştile care au deschis nouă uşile raiului, Paştile cele ce sfinţesc pe toţi credincioşii.Precum se stinge fumul, să se stingă; cum se topeşte ceara de faţa focului (Ps. 67:2a)Veniţi de la vedere femei binevestitoare și ziceţi Sionului:
primește dela noi bunele vestiri de bucurie, ale Învierii lui Hristos;
Veselește-te, saltă și te bucură, Ierusalime, pre Împăratul Hristos văzându-L din mormânt, ca un Mire ieșind.

… aşa să piară păcătoşii de la faţa lui Dumnezeu, (Ps. 67:2a)
Iar drepţii să se bucure şi să se veselească (Ps. 67:2b)

Mironosiţele femei, foarte de dimineaţă, stând înaintea mormântului Dătătorului de viaţă, aflat-au înger pe piatră şezând; şi acela, grăind către dânsele, aşa a zis:
Ce căutaţi pe Cel viu printre morţi? Ce plângeţi pe Cel nestricat, ca şi cum ar fi în stricăciune? Mergând, vestiţi ucenicilor Lui.

Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm şi să ne veselim întru ea. (Ps. 117:24)

Paştile cele frumoase, Paştile Domnului, Paştile; Paştile cele preacinstite nouă ne-au răsărit; Paştile cu bucurie unul pe altul să ne îmbrăţişăm; O Paştile, izbăvire de întristare!

Că astăzi, din mormânt ca dintr-o cămară strălucind Hristos, pe femei de bucurie le-a umplut, zicând: Vestiţi apostolilor!

Στιχιριλε Πασχτιλορ

Σă îνβιεζε Ντουμνεζεου σχι σă σε ρισιπεασκă βρăjμασχιι Λουι (Ψ. 67:1)Πασχτιλε κελε σφιντσιτε αστăζι νοουă Σ-αου αρăτατ. Πασχτιλε κελε νοουă σχι σφιντε. Πασχτιλε κελε ντε ταινă. Πασχτιλε κελε πρεακινστιτε. Πασχτιλε Χριστος-Ιζμπăβιτορουλ; Πασχτιλε κελε φăρă πριχανă, Πασχτιλε κελε μαρι, Πασχτιλε κρεντινκιοσχιλορ, Πασχτιλε καρε αου ντεσκχις νοουă ουσχιλε ραιουλουι, Πασχτιλε κελε κε σφιντσεσκ πε τοτσι κρεντινκιοσχιι.Πρεκουμ σε στινγε φουμουλ, σă σε στινγă; κουμ σε τοπεσχτε κεαρα ντε φατσα φοκουλουι (Ψ. 67:2α)Βενιτσι ντε λα βεντερε φεμει μπινεβεστιτοαρε σχι ζικετσι Σιονουλουι:
πριμεσχτε ντελα νόι μπουνελε βεστιρι ντε μπουκουριε, αλε Îνβιεριι λουι Χριστος;
Βεσελεσχτε-τε, σαλτă σχι τε μπουκουρă, Ιερουσαλιμε, πρε Îμπăρατουλ Χριστος βăζâνντου-Λ ντιν μορμâντ, κα ουν Μιρε ιεσχινντ.

… ασχα σă πιαρă πăκăτοσχιι ντε λα φατσα λουι Ντουμνεζεου, (Ψ. 67:2α)
Ιαρ ντρεπτσιι σă σε μπουκουρε σχι σă σε βεσελεασκă (Ψ. 67:2μπ)

Μιρονοσιτσελε φεμει, φοαρτε ντε ντιμινεατσă, στâνντ îναιντεα μορμâντουλουι Ντăτăτορουλουι ντε βιατσă, αφλατ-αου îνγερ πε πιατρă σχεζâνντ; σχι ακελα, γρăινντ κăτρε ντâνσελε, ασχα α ζις:
Κε κăουτατσι πε Κελ βιου πριντρε μορτσι; Κε πλâνγετσι πε Κελ νεστρικατ, κα σχι κουμ αρ φι îν στρικăκιουνε; Μεργâνντ, βεστιτσι ουκενικιλορ Λουι.

Ακεαστα εστε ζιουα πε καρε α φăκουτ-ω Ντομνουλ, σă νε μπουκουρăμ σχι σă νε βεσελιμ îντρου εα. (Ψ. 117:24)

Πασχτιλε κελε φρουμοασε, Πασχτιλε Ντομνουλουι, Πασχτιλε; Πασχτιλε κελε πρεακινστιτε νοουă νε-αου ρăσăριτ; Πασχτιλε κου μπουκουριε ουνουλ πε αλτουλ σă νε îμμπρăτσισχăμ; Ω Πασχτιλε, ιζμπăβιρε ντε îντρισταρε!

Κă αστăζι, ντιν μορμâντ κα ντιντρ-ω κăμαρă στρăλουκινντ Χριστος, πε φεμει ντε μπουκουριε λε-α ουμπλουτ, ζικâνντ: Βεστιτσι αποστολιλορ!

Αυτό το άρθρο είναι γραμμένο στη ρουμανική γλώσσα με ελληνικό αλφάβητο
Ακεστ (Αεστου) αρτικολ εστε îν λιμμπα ρομâνă σκρισă κου λιτερε γρεκεσχτι
Acest (Aestu) articol este în limba română scrisă cu litere greceşti
This article is in romanian language written with greek alphabet
.

Δεν ξέρω ελληνικά, έτσι ώστε η μετάφραση να Έλληνες γίνεται με Google Translate:
Νου σχτιου γρεακă, ασχα κă τραντουκερεα îν γρεκεσχτε εστε φăκουτă (αντρατă) κου γοογλε τρανσλατε
Nu ştiu greacă, aşa că traducerea în greceşte este făcută (adrată) cu google translate
I don’t know greek, so the translation to greek is made with google translate:
.

Στιχηρό Πάσχα

Για να αυξηθεί στο Θεό και τους εχθρούς του να διασκορπιστούν (Ψαλμ. 67:1)

Πάσχα άγια μέρα εννέα δείξει. Εννέα και άγιο Πάσχα. Μυστηριώδης Πάσχα. Πάσχα η preacinstite. Πάσχα Χριστός ο Λυτρωτής, ο δίκαιος Πάσχα, Πάσχα μεγάλο, πιστό του Πάσχα, Πάσχα που άνοιξε εννέα θύρες του ουρανού, τι αγιάσει το Πάσχα οι πιστοί.

Δεδομένου ότι ο καπνός πεθαίνει, για να πεθάνει, όπως το κερί λιώνει πριν από την πυρκαγιά (Ψαλμ. 67:2 α)

Ελάτε και να πούμε για το γυναικείο αγγελιοφόρος της Σιών: λαμβάνει από εμάς τη χαρά του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, η Ανάσταση του Χριστού? Χαμογελάστε, καθίσετε και να απολαύσετε, στην Ιερουσαλήμ, ο βασιλιάς προ Χριστού από τον τάφο, όταν τον είδε, όπως ο νυμφίος έρχεται έξω.

Έτσι … οι αμαρτωλοί ενώπιον του Θεού χάνονται (Ψαλμ. 67:2 α)

Και οι δίκαιοι να χαίρονται και να χαρούμε (Ψαλμ. 67:2 β)

Ιερά γυναίκες Οι γυναίκες νωρίς το πρωί, να στέκονται μπροστά στον τάφο του και Χορηγός της ζωής, οι οποίοι κάθονταν στο άγγελος πέτρα, και ότι, μιλώντας για dânsele, είπε Αυτό που επιδιώκουν τους ζωντανούς μεταξύ των νεκρών; Το κλάμα για την παρθένα, όπως θα ήταν το κακό; Πήγαινε και να διακηρύξουν τους μαθητές Του.

Αυτή είναι η ημέρα που ο Κύριος έχει κάνει, ας πανηγυρίσουμε και να χαρούμε σε αυτό. (Ψαλμ. 117:24)

Το όμορφο Πάσχα, Πάσχα του Κυρίου, Πάσχα, Πάσχα οι εννέα preacinstite μας ανατολικά Πάσχα με χαρά ο ένας τον άλλο για να αγκαλιάσω, μια πάστα, λύτρωση από τη θλίψη! Αυτό σήμερα, από τον τάφο ως αποθήκη τροφίμων Χριστού λάμπει, οι γυναίκες συμπλήρωσαν τη χαρά τους, λέγοντας: διακηρύσσουν τους αποστόλους!

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: