Skip to content

βλάχικα τραγούδια της Μολδαβίας Andreea Chisalita

Μαΐου 9, 2012
Hăăăi, hăăăi,
Multi spun câ-s miticuțâ, uiti, uiti, uiti ia,
când ma-ncălț cu ochincuțâ uiti, iac-așa.
Șî de-aș-ave’ çiuboțăli, uiti, uiti, uiti ia,
Aș shi mari ca șî eli uiti, iac-așa.Cum sâ-ncalț çiubotili uiti, uiti, uiti ia,
Când µi-s drazhi ochinçili, da iac-așa ș-așa.
Ușureli l-alergat uiti, uiti, uiti ia,
Sprîntiµioari la giucat, uiti iac-așa.Nu dău ochinçili µeli,
µiç’ pintru dzăçi di çiuboțăli măăăi !!!Hăăăi, hăăăi,
Îs di tata meșteriti, uiti, uiti, uiti ia,
Cu nojîțâ dichisîti, uiti, iac-așa.
Șî µi le-o facut anumi, uiti, uiti, uiti ia,
Ca sâ es cu eli-n lumi, uiti iac-așa.Când mă duc la horâ-n sat, uiti, uiti, uiti ia,
Sâ shiu prima la zhiucat, da iac-așa ș-așa.
Sâ bat ușor pamântu’, uiti, uiti, uiti ia,
Ca sâ nu sarâ colbu’, uiti iac-așa.Uiti ochinçili µeli
Da’ parcâ gioacâ sîngureli, măăăi.

Hăăăi, hăăăi,
Mândru-i tata câ ma ari, uiti, uiti, uiti ia,
Când la dzî di sarbatoari, uiti iac-așa.
Port ochinçili-n chiçioari,uiti, uiti, uiti ia,
Șî ma-nvârt la hora mari, uiti iac-așa.

Îs µicuțâ da’ cu foc, uiti, uiti, uiti ia,
Nu stau oleacâ pi loc, da’ iac-așa ș-așa.
µiç’ nu stau șî µiç’ nu tac, uiti, uiti, uiti ia,
Deamu’ le-am vinit di hac, măăăi !

Uiti așa am tropotit,
Șî pi mulț’ i-am vlăguit, uiti așa, uiti așa !!!

Hăăăi, hăăăi,
çini-o spus câ-s miticuțâ, uiti, uiti, uiti ia,
Încalțatâ-n ochincuțâ, uiti, iac-așa.
Sâ știi câ n-o vădzut ghini, uiti, uiti, uiti ia,
Câ șî badea îi cât mini, uiti, iac-așa.

Nicât mari ca haldanu’, uiti, uiti, uiti ia,
Șî la zhioc ca bolovanu’, iac-așa, ș-așa.
Uiti așa mai mănânțâcâ, uiti, uiti, uiti ia,
Lângâ badea sprintinicâ, uiti iac-așa.

Voi bateț’ çiubotili,
Da vi-s greli tălchili.
Eu ochinca tropotesc,
Șî diloc nu vlăguiesc, uiti așa, uiti așa !!!

Χăăăι, χăăăι,
Μουλτι σπουν κâ-ς μιτικουτσâ, ουιτι, ουιτι, ουιτι ια,
κâνντ μα-νκăλτσ κου οκχινκουτσâ ουιτι, ιακ-ασχα.
Σχî ντε-ασχ-αβε’ çιουμπωτσăλι, ουιτι, ουιτι, ουιτι ια,
Ασχ σχι μαρι κα σχî ελι ουιτι, ιακ-ασχα.Κουμ σâ-νκαλτσ çιουμποτιλι ουιτι, ουιτι, ουιτι ια,
Κâνντ µι-ς ντραζχι οκχινçιλι, ντα ιακ-ασχα σχ-ασχα.
Ουσχουρελι λ-αλεργατ ουιτι, ουιτι, ουιτι ια,
Σπρîντιµιοαρι λα γιουκατ, ουιτι ιακ-ασχα.Νου ντăου οκχινçιλι µελι,
µιç’ πιντρου ντζăçι ντι çιουμπωτσăλι μăăăι !!!Χăăăι, χăăăι,
Îς ντι τατα μεσχτεριτι, ουιτι, ουιτι, ουιτι ια,
Κου νοjîτσâ ντικχισîτι, ουιτι, ιακ-ασχα.
Σχî µι λε-ω φακουτ ανουμι, ουιτι, ουιτι, ουιτι ια,
Κα σâ ες κου ελι-ν λουμι, ουιτι ιακ-ασχα.Κâνντ μă ντουκ λα χορâ-ν σατ, ουιτι, ουιτι, ουιτι ια,
Σâ σχιου πριμα λα ζχιουκατ, ντα ιακ-ασχα σχ-ασχα.
Σâ μπατ ουσχορ παμâντου’, ουιτι, ουιτι, ουιτι ια,
Κα σâ νου σαρâ κολμπου’, ουιτι ιακ-ασχα.Ουιτι οκχινçιλι µελι
Ντα’ παρκâ γιοακâ σîνγουρελι, μăăăι.

Χăăăι, χăăăι,
Μâνντρου-ι τατα κâ μα αρι, ουιτι, ουιτι, ουιτι ια,
Κâνντ λα ντζî ντι σαρμπατοαρι, ουιτι ιακ-ασχα.
Πορτ οκχινçιλι-ν κχιçιοαρι,ουιτι, ουιτι, ουιτι ια,
Σχî μα-νβâρτ λα χορα μαρι, ουιτι ιακ-ασχα.

Îς µικουτσâ ντα’ κου φοκ, ουιτι, ουιτι, ουιτι ια,
Νου σταου ολεακâ πι λοκ, ντα’ ιακ-ασχα σχ-ασχα.
µιç’ νου σταου σχî µιç’ νου τακ, ουιτι, ουιτι, ουιτι ια,
Ντεαμου’ λε-αμ βινιτ ντι χακ, μăăăι !

Ουιτι ασχα αμ τροποτιτ,
Σχî πι μουλτσ’ ι-αμ βλăγουιτ, ουιτι ασχα, ουιτι ασχα !!!

Χăăăι, χăăăι,
çινι-ω σπους κâ-ς μιτικουτσâ, ουιτι, ουιτι, ουιτι ια,
Îνκαλτσατâ-ν οκχινκουτσâ, ουιτι, ιακ-ασχα.
Σâ σχτιι κâ ν-ω βăντζουτ γχινι, ουιτι, ουιτι, ουιτι ια,
Κâ σχî μπαντεα îι κâτ μινι, ουιτι, ιακ-ασχα.

Νικâτ μαρι κα χαλντανου’, ουιτι, ουιτι, ουιτι ια,
Σχî λα ζχιοκ κα μπολοβανου’, ιακ-ασχα, σχ-ασχα.
Ουιτι ασχα μαι μăνâντσâκâ, ουιτι, ουιτι, ουιτι ια,
Λâνγâ μπαντεα σπριντινικâ, ουιτι ιακ-ασχα.

Βόι μπατετσ’ çιουμποτιλι,
Ντα βι-ς γρελι τăλκχιλι.
Εου οκχινκα τροποτεσκ,
Σχî ντιλοκ νου βλăγουιεσκ, ουιτι ασχα, ουιτι ασχα !!!

22 iulie 1905/ In amintirea prigoanelor împotriva aromânilor – 22 ιουλιε 1905/ Ιν αμιντιρεα πριγοανελορ ιμποτριβα αρομανιλορ

Αρμâνι βăτăματσι ντε γρεκι του Αβδέλλα – Aromâni vătămați de greci la Avdhela – Ρουμάνοι Βλάχοι σκοτώθηκαν από τους Έλληνες στιν Αβδέλλα

https://pacurarulvalah.wordpress.com/2011/11/21/22iulie1905-in-amintirea-prigoanelor-impotriva-aromanilor/

http://dhyeata.wordpress.com/2011/07/22/documente-diplomatice-luna-iulie/

Caută pe Google și citește.

Vineri seara,22 Iulie, la mijlocul nopţei, o numeroasă bandă de insurgenti GRECI (90-95 de indivizi), a intrat în comuna Abela ca să prindă şi să măcelărească pe ROMÂNII de frunte din acea localitate.Aceşti Români au fost asasinaţi şi decapitaţi într-o localitate între Abela(AVDHELA) şi SAMARINA. Βινερι σεαρα,22 Ιουλιε, λα μιjλοκουλ νοπτσει, ω νουμεροασă μπανντă ντε ινσουργεντι ΓΡΕΚΙ (90-95 ντε ινντιβιζι), α ιντρατ îν κομουνα Αμπελα κα σă πρινντă σχι σă μăκελăρεασκă πε ΡΟΜÂΝΙΙ ντε φρουντε ντιν ακεα λοκαλιτατε.Ακεσχτι Ρομâνι αου φοστ ασασινατσι σχι ντεκαπιτατσι îντρ-ω λοκαλιτατε îντρε Αμπελα(Αβδέλλα) σχι ΣΑΜΑΡΙΝΑ.

Αυτό το άρθρο είναι γραμμένο στη ρουμανική γλώσσα με ελληνικό αλφάβητο
Ακεστ (Αεστου) αρτικολ εστε îν λιμμπα ρομâνă σκρισă κου λιτερε γρεκεσχτι
Acest (Aestu) articol este în limba română scrisă cu litere greceşti
This article is in romanian language written with greek alphabet
.

Δεν ξέρω ελληνικά, έτσι ώστε η μετάφραση να Έλληνες γίνεται με Google Translate:
Νου σχτιου γρεακă, ασχα κă τραντουκερεα îν γρεκεσχτε εστε φăκουτă (αντρατă) κου γοογλε τρανσλατε
Nu ştiu greacă, aşa că traducerea în greceşte este făcută (adrată) cu google translate
I don’t know greek, so the translation to greek is made with google translate:
.

Hăăăi, hăăăi,
Πολλοί λένε ότι είναι μυθική, κοίτα, κοίτα, το βλέμμα,
όταν-με ncălţ ochincuţâ ματιά, Yak-έτσι.
Και εγώ-θα έχουν «εκκίνησης, κοίτα, κοίτα, το βλέμμα,
Shi βλέπω μεγάλη και την εξάλειψη, Yak-έτσι.

Πώς να ncalţ çiubotili Κοίτα, κοίτα, ξεχάστε τον,
Όταν drazhi ochinçili μi-και, ναι, έτσι ακριβώς βούβαλου.
Εύκολη έτρεξε να τον ξεχάσουμε, ξεχνάμε, ξεχάστε τον,
Sprîntiμioari να giucat, Yak-όπως εμφάνιση.

Μeli ochinçili αποτύχει,
pintru μiç «dzăçi măăăi di εκκίνησης!

Hăăăi, hăăăi,
DIY είναι di πατέρας, κοίτα, κοίτα, κοίτα αυτόν,
Με nojîţâ κορδόνομαι, κοιτάξτε, Yak-έτσι.
ΚΑΙ μi τους έκανε λόγο, κοίτα, κοίτα, το βλέμμα,
Es την Eli-ν κόσμο, Yak-όπως εμφάνιση.

Όταν πάω να χορεύει στο χωριό, κοίτα, κοίτα, το βλέμμα,
Κυρ shiu πρώτη zhiucat, Yak-έτσι ώστε να το δώσει.
Εύκολο να χτυπήσει την γη », ξεχνάμε, ξεχνάμε, ξεχάστε τον,
Δεδομένου ότι δεν πηδά Yak-όπως ματιά colbu ».

Κοιτάξτε ochinçili μeli
Ναι gioacâ μοναχικό πάρκο, măăăi.

Hăăăi, hăăăi,
Περήφανος για τον πατέρα της όπως άροτρο, κοίτα, κοίτα, κοίτα αυτόν,
Όταν η DZI di γιορτή, Yak-όπως εμφάνιση.
Πορτ-ο ν ochinçili chiçioari, κοίτα, κοίτα, κοίτα αυτόν,
Και εγώ-nvârt το μεγάλο χορό, Yak-όπως εμφάνιση.

Να μicuţâ ναι φωτιά, ξεχνάμε, ξεχνάμε, ξεχάστε τον,
Υπάρχουν oleacâ π αντ ‘αυτού, να δώσει «Yak-τον τρόπο που έχει.
μiç «δεν κάθονται και μiç» δεν σιωπηλή, ξεχνάμε, ξεχνάμε, ξεχάστε τον,
I Deamu «πήρε di HAC, măăăi!

Μοιάζω τριγυρνά,
Και από ό, τι π ‘εγώ στραγγισμένα, ξεχάστε το, ξεχάστε το!

Hăăăi, hăăăi,
Cini είπε ότι ήταν μια μυθική, κοίτα, κοίτα, ξεχάστε τον,
Μπότες-n ochincuţâ, εμφάνιση, Yak-έτσι.
Να ξέρετε ότι δεν τον είδε Ginath, κοίτα, κοίτα, κοίτα αυτόν,
Όπως τους πρόσφερε ως μίνι, εμφάνιση, Yak-έτσι.

Κοινοποιήθηκε μεγάλο haldanu », κοίτα, κοίτα, κοίτα αυτόν,
Και zhioc ότι bolovanu «Yak-ναι, έτσι.
Mănânţâcâ φαίνονται τόσο, κοίτα, κοίτα, κοίτα αυτόν,
Κοντά πρόσταξε sprintinicâ, Yak-όπως εμφάνιση.

Νίκησα »çiubotili,
Ναι έχετε βαριά tălchili.
I ochinca κλαγγή,
ΚΑΙ diloc δεν συμπιέζει, ξεχάστε το, ξεχάστε το!

Advertisements

From → Κâντεκε

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: