Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίσκοπος ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΝΤΕΣΠΡΕ ΒΡΕΜΟUΡΙΛΕ ΝΟΑΣΤΡΕ ΣΧΙ ΠΡΕΓΑΤΙΡΕΑ ΠΕΝΤΡΟU ΣΦΑΡΣΧΙΤ – «Αποκάλυψη είναι μια ιστορία που δεν μπορεί να έρθει οποιαδήποτε στιγμή … τραπεζίτες κόσμο είναι αρπακτικά ζώα, που έχουν δημιουργήσει την οικονομική κρίση»

Απρίλιος 30, 2012

PS SEBASTIAN DESPRE VREMURILE NOASTRE SI PREGATIREA PENTRU SFARSIT:“Apocalipsa nu e o poveste, poate veni oricand… Bancherii lumii sunt pradatorii care au generat criza economica” (si AUDIO)

Episcopul Slatinei si Romanatilor in conferinta de la Craiova, pe 2 aprilie 2012:

http://www.razbointrucuvant.ro/recomandari/2012/04/25/ps-sebastian-slatina-sfarsitul-lumii-razboi-criza-mondiala-provocata-bancheri/

ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΝΤΕΣΠΡΕ ΒΡΕΜΟυΡΙΛΕ ΝΟΑΣΤΡΕ ΣΙ ΠΡΕΓΑΤΙΡΕΑ ΠΕΝΤΡΟυ ΣΦΑΡΣΙΤ:“Αποκαλιψα νου ε ω ποβεστε, ποατε βενι ορικανντ… Μπανκχεριι λουμιι σουντ πραντατοριι καρε αου γενερατ κριζα εκονομικα” (σχι AUDIO)

Επισκοπουλ Σλατινει σι Ρομανατιλορ ιν κονφεριντα ντε λα Κραιοβα, πε 2 απριλιε 2012:

– Κουμ τρεμπουιε σă νε ραπορτăμ λα βρεμουριλε ακεστεα; Αουζιμ τοτ μαι ντες σχτιρι ντε ρăζμποαιε σχι ντεζαστρε.
– Τοατε ακεστεα βορ βενι, νου σχτιμ ντακă ανουλ ăστα σαου îν γενερατσια νοαστρă. Σχι σφâρσχιτουλ λουμιι σαου Αποκαλιψα νου εστε ω ποβεστε. Τοατε ακεστεα βορ βενι.

Κχιαρ ακουμ βεντετσι κă σε βορμπεσχτε φοαρτε μουλτ ντε ρăζμπόι. Ντε ομπικει κριζα εκονομικă, μαι αλες κουμ ε ακουμ – γλομπαλă, αντουκε ω ντοριντσă ντε ρεîμπăρτσιρε α λουμιι, ντε ρεîμπăρτσιρε α πρăζιι. Πεντρου κă πρăντăτοριι αου γενερατ σχι κριζα ακεαστα, μπανκχεριι λουμιι – ει αου κονφεκτσιονατ-ω, πεντρου κă ντορεσκ ω ρεîμπăρτσιρε α πρăζιι. Σε τοτ βορμπεσχτε ντε ρăζμποαιε, σă ντεα Ντουμνεζεου σă νου μαι βινă, σă σε îντσελεαγă ντιπλοματικ σχι λα μασα τρατατιβελορ, σă-σχι îμπαρτă πραντα στâνντ λα μασă σχι σă νου μαι προβοακε ατâτα στρικăκιουνε, ορασχε îντρεγι ντăρâματε ντουπă κε σε κονστρουιεσκ ατâτ ντε γρεου, σχι βιετσι ομενεσχτι ντιστρουσε ντουπă κε ουν κοπιλ σε κρεσχτε ατâτ ντε γρεου σχι πâνă αjουνγε λα ματουριτατε σχι κâτ σε πρεγăτεσχτε πεντρου βιατσă σχι βινε ουν μπλεστεματ ντιν ăστα ντε ρăζμπόι σχι σεκερă βιετσι κουμ σε σεκερă γρâουλ. Εστε ω μαρε μπαρμπαριε σχι αρ φι ω μαρε μπαρμπαριε σă σε μαι ποατă îντâμπλα ακουμ, κâνντ λουμεα σε πρετινντε κιβιλιζατă σχι σουπερτεχνολογιζατă, σă σε αjουνγă λα ρăζμποαιε ντιν ακεστεα φιζικε.

Ρăζμποαιελε σε ντουκ ακουμ ψιχολογικ, τρăντăριλε ντε νεαμ σχι ντε τσαρă σχι ντε ιντερεσε σε ποτ φακε μουλτ μαι ουσχορ. Σă σπερăμ κă νου βομ μαι αjουνγε σă φιε νεβόιε πε κâμπουλ ντε λουπτă κου τανκουρι, κου αβιοανε, κε σχτιου εου κουμ ς-α ινβεντατ ακουμ, κου μπομμπε, σă σε μαι σεκερε βιετσι ομενεσχτι σχι ορασχε σχι σατε.

Κουμ σă νε ραπορτăμ λα βρεμουριλε ακεστεα; Κου ρουγăκιουνε, σχι πρεγăτιτσι îντρ-ουν φελ πεντρου ελε. Σφâντα Σκριπτουρă σκριε ντεσπρε ελε, Αποκαλιψα νι λε βεστεσχτε, ελε ποτ βενι ορικâνντ; κρεσχτινεσχτε σă νε ραπορτăμ, αντικă τοτ πριβινντ λα βιατσα ντε ντινκολω. Πριβινντ πριν ελε, ντινκολω ντε ελε.

Αυτό το άρθρο είναι γραμμένο στη ρουμανική γλώσσα με ελληνικό αλφάβητο
Ακεστ (Αεστου) αρτικολ εστε îν λιμμπα ρομâνă σκρισă κου λιτερε γρεκεσχτι
Acest (Aestu) articol este în limba română scrisă cu litere greceşti
This article is in romanian language written with greek alphabet
.

Δεν ξέρω ελληνικά, έτσι ώστε η μετάφραση να Έλληνες γίνεται με Google Translate:
Νου σχτιου γρεακă, ασχα κă τραντουκερεα îν γρεκεσχτε εστε φăκουτă (αντρατă) κου γοογλε τρανσλατε
Nu ştiu greacă, aşa că traducerea în greceşte este făcută (adrată) cu google translate
I don’t know greek, so the translation to greek is made with google translate:
.

Επίσκοπος ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ:»Αποκάλυψη δεν είναι μια ιστορία που μπορεί να έρθει οποιαδήποτε στιγμή … τραπεζίτεςκόσμο είναι αρπακτικά ζώα, που έχουν δημιουργήσει την οικονομική κρίση» (και ήχου)

http://www.razbointrucuvant.ro/recomandari/2012/04/25/ps-sebastian-slatina-sfarsitul-lumii-razboi-criza-mondiala-provocata-bancheri/

Επίσκοπος Slatina και Romanatilor σε συνέδριο στην Κραϊόβα, στις 2 Απριλίου 2012:

– Πώς πρέπει να σχετίζονται με αυτές τις στιγμές; Ακούμε όλο και περισσότερες ειδήσειςαπό πολέμους και καταστροφές.

– Όλα αυτά τα πράγματα θα έρθουν, δεν ξέρω αν αυτό το έτος ή στη γενιά μας. Και τέλοςφορές και Αποκάλυψη είναι μια ιστορία. Όλα αυτά τα πράγματα θα έρθουν.

Τώρα βλέπουμε ότι πολλοί μιλούν πόλεμο. Συνήθως η οικονομική κρίση, ειδικά όπως είναι τώρα – η παγκόσμια επιθυμία να κάνει ένα ξαναμοίρασμα του κόσμου, τοξαναμοίρασμα των λαφύρων. Επειδή τα αρπακτικά έχουν δημιουργήσει αυτή την κρίση, οι τραπεζίτες του κόσμου – που έκανε, γιατί θέλω μια ανακατανομή των λαφύρων. Μιλάει γιαόλους του πολέμου, να δώσει ο Θεός να έρθει, να κατανοήσουν τη διπλωματική καιτραπέζι των διαπραγματεύσεων, να μοιραστούν θήραμα που κάθεται στο τραπέζι και δενπροκαλούν μεγάλη ζημιά, κατέστρεψε ολόκληρες πόλεις, μετά τη δημιουργία τόσο σκληρά, και η ζωή καταστράφηκε μετά από ένα παιδί μεγαλώνει τόσο σκληρά και καθώς ωριμάζει και προετοιμάζει για τη ζωή και έρχεται μια κατάρα του πολέμου αυτού και η ζωή όπως δρεπανοκυτταρική καρπωθούν σιτάρι. Είναι μια μεγάλη βαρβαρότητα καιβαρβαρότητα θα ήταν ένα μεγάλο ον μπορεί να συμβεί τώρα, όταν οι άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι είναι πολιτισμένη και supertehnologizată, για την επίτευξη των πολέμωναυτών των ατόμων.

Ψυχολογική πόλεμοι τώρα, προδοσίες του λαού και της χώρας και τα συμφέροντα μπορεί να γίνει πολύ πιο εύκολη. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα πάρετε να χρειαστούν στο πεδίο της μάχης με τις δεξαμενές, τα αεροπλάνα, τι μπορώ να ξέρω πώς να εφεύρουν τώρα, με τις βόμβες, που θα καρπωθούν τη ζωή και τις πόλεις και τα χωριά.

Πώς να σχετίζονται με αυτές τις στιγμές; Με την προσευχή, και ετοίμασε ένα τρόπο για αυτούς. Γραφές περιγράφουν τους Αποκάλυψη διακηρύσσει μας, μπορούν να έρθουν ανά πάσα στιγμή, να αφορούν Χριστιανός, ότι όλες οι μετά θάνατον ζωή. Privindprin τους, πέρα από αυτά.

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: