Skip to content

(Ζμπορ ντι Πασχτι) Ομιλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου îν σφâντα σχι λουμινατα ζι α Ανάστασης του Χριστού

Απρίλιος 24, 2012

Cuvântul (Zborul) de învăţătură al Sfântului Ioan Gură de Aur (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος) în sfânta şi luminata zi a slăvitei şi mântuitoarei Învieri a lui Hristos

Κουβâντουλ (Ζμπορουλ) ντε îνβăτσăτουρă αλ Σφâντουλουι Ιοαν Γουρă ντε Αουρ (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος) îν σφâντα σχι λουμινατα ζι α σλăβιτει σχι μâντουιτοαρει Îνβιερι α λουι Χριστος

Mulți creștini ortodocși români citind fragmente din cuvintele (zboarele) sfântului.

Μουλτσι κρεσχτινι ορτοντοκσχι ρομâνι κιτινντ φραγμεντε ντιν κουβιντελε (ζμποαρελε) σφâντουλουι.

http://www.doxologia.ro/video/interviuri/diverse/intrati-intru-bucuria-domnului

«Ντε εστε κινεβα μπινεκρεντινκιος σχι ιουμπιτορ ντε Ντουμνεζεου, σă σε μπουκουρε ντε ακεστ πραζνικ φρουμος σχι λουμινατ. Ντε εστε κινεβα σλουγă îντσελεαπτă, σă ιντρε, μπουκουρâνντου-σε, îντρου μπουκουρια Ντομνουλουι σăου. Ντε ς-α οστενιτ κινεβα ποστινντ, σă-σχι ια ακουμ ρăσπλατα. Ντε α λουκρατ κινεβα ντιν κεασουλ κελ ντιντâι, σă-σχι πριμεασκă αστăζι πλατα κεα ντρεαπτă. Ντε α βενιτ κινεβα ντουπă κεασουλ αλ τρειλεα, μουλτσουμινντ σă πρăζνουιασκă. Ντε α αjουνς κινεβα ντουπă κεασουλ αλ σχασελεα, σă νου σε îνντόιασκă, νικιντεκουμ, κăκι κου νιμικ νου βα φι πăγουμπιτ. Ντε α îντâρζιατ κινεβα πâνă îν κεασουλ αλ νοουăλεα, σă σε απροπιε, νικιντεκουμ îνντόινντου-σε. Ντε α αjουνς κινεβα αμπια îν κεασουλ αλ ουνσπρεζεκελεα, σă νου σε τεαμă ντιν πρικινα îντâρζιεριι, κăκι νταρνικ φιινντ Στăπâνουλ, πριμεσχτε πε κελ ντε πε ουρμă κα σχι πε κελ ντιντâι, οντιχνεσχτε πε κελ ντιν αλ ουνσπρεζεκελεα κεας κα σχι πε κελ κε α λουκρατ ντιν κεασουλ ντιντâι; σχι πε κελ ντε πε ουρμă μιλουιεσχτε, σχι πε κελ ντιντâι μâνγâιε; σχι ακελουια πλăτεσχτε, σχι ακεστουια ντăρουιεσχτε; σχι φαπτελε λε πριμεσχτε; σχι γâνντουλ îλ τσινε îν σεαμă, σχι λουκρουλ îλ πρετσουιεσχτε, σχι βόιντσα ω λαουντă.
Πεντρου ακεαστα, ιντρατσι τοτσι îντρου μπουκουρια Ντομνουλουι νοστρου; σχι κει ντιντâι, σχι κει ντε αλ ντόιλεα, λουατσι πλατα. Μπογατσιι σχι σăρακιι îμπρεουνă μπουκουρατσι-βă. Κει κε β-ατσι îνφρâνατ σχι κει λενεσχι, κινστιτσι ζιουα. Κει κε ατσι ποστιτ σχι κει κε ν-ατσι ποστιτ, βεσελιτσι-βă αστăζι. Μασα εστε πλινă, οσπăτατσι-βă τοτσι. Βιτσελουλ εστε μουλτ, νιμενι σă νου ιασă φλăμâνντ. Γουστατσι τοτσι ντιν οσπăτσουλ κρεντιντσει; îμπăρτăσχιτσι-βă τοτσι ντιν μπογăτσια μπουνăτăτσιι. Σă νου σε πλâνγă νιμενι ντε λιψă, κă ς-α αρăτατ Îμπăρăτσια κεα ντε ομπσχτε. Νιμενι σă νου σε τâνγουιασκă πεντρου πăκατε, κă ντιν μορμâντ ιερταρε α ρăσăριτ. Νιμενι σă νου σε τεαμă ντε μοαρτε, κă νε-α ιζμπăβιτ πε νόι μοαρτεα Μâντουιτορουλουι; α στινς-ω πε εα Κελ κε α φοστ τσινουτ ντε εα. Πρăντατ-α ιαντουλ Κελ κε Σ-α πογορâτ îν ιαντ; ουμπλουτου-λ-α ντε αμăρăκιουνε, φιινντκă α γουστατ ντιν τρουπουλ Λουι. Σχι ακεαστα μαι îναιντε îντσελεγâνντ-ω Ισαια, α στριγατ: Ιαντουλ, ζικε, ς-α αμăρâτ, îντîμπινâνντου-Τε πε Τινε jος: αμăρâτου-ς-α κă ς-α στρικατ. Σ-α αμăρâτ, κă α φοστ μπατjοκοριτ; ς-α αμăρâτ, κă α φοστ ομορâτ; ς-α αμăρâτ, κă ς-α σουρπατ; ς-α αμăρâτ, κă α φοστ λεγατ. Α πριμιτ ουν τρουπ σχι ντε Ντουμνεζεου α φοστ λοβιτ. Α πριμιτ πăμâντ σχι ς-α îντâλνιτ κου κερουλ. Α πριμιτ κεεα κε βεντεα σχι α κăζουτ πριν κεεα κε νου βεντεα. Ουνντε-τσι εστε, μοαρτε, μπολντουλ; Ουνντε-τσι εστε, ιαντουλε, μπιρουιντσα; Îνβιατ-α Χριστος σχι του αι φοστ νιμικιτ. Σκουλατου-Σ-α Χριστος σχι αου κăζουτ ντιαβολιι. Îνβιατ-α Χριστος σχι σε μπουκουρă îνγεριι. Îνβιατ-α Χριστος σχι βιατσα στăπâνεσχτε. Îνβιατ-α Χριστος σχι νικι ουν μορτ νου εστε îν γροαπă; κă Χριστος, σκουλâνντου-Σε ντιν μορτσι, îνκεπăτουρă κελορ αντορμιτσι Σ-α φăκουτ. Λουι σε κουβινε σλαβα σχι στăπâνιρεα îν βεκιι βεκιλορ. Αμιν.»

Αυτό το άρθρο είναι γραμμένο στη ρουμανική γλώσσα με ελληνικό αλφάβητο
Ακεστ (Αεστου) αρτικολ εστε îν λιμμπα ρομâνă σκρισă κου λιτερε γρεκεσχτι
Acest (Aestu) articol este în limba română scrisă cu litere greceşti
This article is in romanian language written with greek alphabet
.

Cuvântul de învăţătură al Sfântului Ioan Gură de Aur în sfânta şi luminata zi a slăvitei şi mântuitoarei Învieri a lui Hristos

«De este cineva binecredincios şi iubitor de Dumnezeu, să se bucure de acest praznic frumos şi luminat. De este cineva slugă înţeleaptă, să intre, bucurându-se, întru bucuria Domnului său. De s-a ostenit cineva postind, să-şi ia acum răsplata. De a lucrat cineva din ceasul cel dintâi, să-şi primească astăzi plata cea dreaptă. De a venit cineva după ceasul al treilea, mulţumind să prăznuiască. De a ajuns cineva după ceasul al şaselea, să nu se îndoiască, nicidecum, căci cu nimic nu va fi păgubit. De a întârziat cineva până în ceasul al nouălea, să se apropie, nicidecum îndoindu-se. De a ajuns cineva abia în ceasul al unsprezecelea, să nu se teamă din pricina întârzierii, căci darnic fiind Stăpânul, primeşte pe cel de pe urmă ca şi pe cel dintâi, odihneşte pe cel din al unsprezecelea ceas ca şi pe cel ce a lucrat din ceasul dintâi; şi pe cel de pe urmă miluieşte, şi pe cel dintâi mângâie; şi aceluia plăteşte, şi acestuia dăruieşte; şi faptele le primeşte; şi gândul îl ţine în seamă, şi lucrul îl preţuieşte, şi voinţa o laudă.
Pentru aceasta, intraţi toţi întru bucuria Domnului nostru; şi cei dintâi, şi cei de al doilea, luaţi plata. Bogaţii şi săracii împreună bucuraţi-vă. Cei ce v-aţi înfrânat şi cei leneşi, cinstiţi ziua. Cei ce aţi postit şi cei ce n-aţi postit, veseliţi-vă astăzi. Masa este plină, ospătaţi-vă toţi. Viţelul este mult, nimeni să nu iasă flămând. Gustaţi toţi din ospăţul credinţei; împărtăşiţi-vă toţi din bogăţia bunătăţii. Să nu se plângă nimeni de lipsă, că s-a arătat Împărăţia cea de obşte. Nimeni să nu se tânguiască pentru păcate, că din mormânt iertare a răsărit. Nimeni să nu se teamă de moarte, că ne-a izbăvit pe noi moartea Mântuitorului; a stins-o pe ea Cel ce a fost ţinut de ea. Prădat-a iadul Cel ce S-a pogorât în iad; umplutu-l-a de amărăciune, fiindcă a gustat din trupul Lui. Şi aceasta mai înainte înţelegând-o Isaia, a strigat: Iadul, zice, s-a amărât, întîmpinându-Te pe Tine jos: amărâtu-s-a că s-a stricat. S-a amărât, că a fost batjocorit; s-a amărât, că a fost omorât; s-a amărât, că s-a surpat; s-a amărât, că a fost legat. A primit un trup şi de Dumnezeu a fost lovit. A primit pământ şi s-a întâlnit cu cerul. A primit ceea ce vedea şi a căzut prin ceea ce nu vedea. Unde-ţi este, moarte, boldul? Unde-ţi este, iadule, biruinţa? Înviat-a Hristos şi tu ai fost nimicit. Sculatu-S-a Hristos şi au căzut diavolii. Înviat-a Hristos şi se bucură îngerii. Înviat-a Hristos şi viaţa stăpâneşte. Înviat-a Hristos şi nici un mort nu este în groapă; că Hristos, sculându-Se din morţi, începătură celor adormiţi S-a făcut. Lui se cuvine slava şi stăpânirea în vecii vecilor. Amin.»

Δεν ξέρω ελληνικά, έτσι ώστε η μετάφραση να Έλληνες γίνεται με Google Translate:
Νου σχτιου γρεακă, ασχα κă τραντουκερεα îν γρεκεσχτε εστε φăκουτă (αντρατă) κου γοογλε τρανσλατε
Nu ştiu greacă, aşa că traducerea în greceşte este făcută (adrată) cu google translate
I don’t know greek, so the translation to greek is made with google translate:
.
Πολλοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί της Ρουμανίας διαβάζοντας αποσπάσματα από τα ιερά λόγια.
Ομιλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και άναψε την ιερή ημέρα της ένδοξης Ανάστασης του Χριστού»Πρόκειται για ένα πιστό και αγαπώντας τον Θεό, για να απολαύσουν τη γιορτή όμορφο και φωτεινό. Ο σοφός υπηρέτης είναι κάποιος να έρθει, να απολαμβάνουν, στη χαρά του Κυρίου σκοπό του. Η νηστεία άτομο έχει εργαστεί για να πάρει την αμοιβή του τώρα . κάποιος να λειτουργήσει την πρώτη φορά, για να λάβουν την πληρωμή τώρα. Ήρθε η μία μετά την τρίτη ώρα, χάρη στην Εύα κόμμα. Ήρθε όχι τη μία μετά την έκτη ώρα, δεν υπάρχει αμφιβολία, επειδή ητίποτα δεν θα τραυματιστεί. Για κάποιον καθυστερήσει μέχρι την ένατη ώρα για την προσέγγιση, δεν αμφιβάλλει. Για κάποιον που μόλις ήρθε την τελευταία στιγμή, να μη φοβάται, λόγω της καθυστέρησης, για να είναι ευχάριστος Λόρδος, παραλαμβάνει η τελευταία, ως ο πρώτος στηρίζεται σε μια από την ενδεκάτη ώρα, όπως κάποιος που έχει δουλέψει πρώτη φορά, και η τελευταία έχει το έλεος, και την πρώτη κονσόλα, και ο άνθρωπος πληρώνει, και δίνει? και τα γεγονότα έλαβαν, και σκέφτηκα ότι λαμβάνει υπόψη και το έργο τιμάται και θα επαινέσω.
Για το σκοπό αυτό, πάμε όλοι τη χαρά του Κυρίου μας πλήρως, και το πρώτο και το δεύτερο, να λάβει πληρωμή. Πλούσιοι και φτωχοί απολαμβάνουν μαζί. Εκείνοι που συγκρατούνται και η τεμπέλης, ειλικρινής ημέρα. Εκείνοι που έχουν νηστέψει και όσοι δεν έχουν νηστέψει, χαρούμενος σήμερα. Το τραπέζι είναι γεμάτο, όλα της γιορτής σας. Το μοσχάρι είναι περισσότερο, κανείς δεν θα αφήσει πεινασμένους. Γευτείτε όλη την γιορτή της πίστης, μοιράζονται την καλοσύνη σου όλο τον πλούτο. Μην παραπονεθείτε για την λείπει ένα, ότι το βασίλειο εμφανίστηκε κοινό. Ας μην tânguiască για τις αμαρτίες, η συγχώρεση έχει αυξηθεί από τον τάφο. Ας μην φοβόμαστε το θάνατο, ότι ο θάνατος του Σωτήρα μας μάς έχει ελευθερώσει, έβαλε ποιος της κρατήθηκε. Λήστεψαν την κόλαση Εκείνος που κατέβηκε στον Άδη? Umplutu σε πικρία, επειδή δοκίμασε τη σάρκα του. Και αυτό πριν από την πραγματοποίηση του Ησαΐα φώναξε: Κόλαση, είπε ότι ήταν αξιολύπητο, întîmpinându Σένα παρακάτω: amărâtu-ήταν ότι έσπασε. Ο θλίψη, ότι ήταν χλεύασαν, ήταν πικρή, σκοτώθηκε, είχε θρηνήσει ότι κατέρρευσε, ήταν πικρή, όφειλε. Έλαβε σώμα και ο Θεός έχει χτυπήσει. Πήρε κάτω και συναντήθηκε με τον ουρανό. Έλαβε το τι είδε και έπεσε σε ό, τι είδε. Πού είναι ο θάνατος σου, το τσίμπημα; Πού είναι, iadule, νίκη; Χριστός Ανέστη και να έχουν καταστραφεί. Sculatu-S, έπεσε στο Χριστό και διαβόλους. Ανέστη Χριστός και οι άγγελοι χαίρονται. Χριστός Ανέστη και ζωή πολιτεύεται. Χριστός Ανέστη και καμία τρύπα δεν είναι νεκρό, ότι ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, πρώτους καρπούς των νεκρών έγινε. Ορθή δόξα και εξουσία Του για πάντα και ποτέ.Αμήν. «
Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: