Skip to content

Τσι îνσεαμνă α χι Ρομâν – εφημερίδα 1922

Απρίλιος 20, 2012

Κε îνσεαμνă α φι Ρομâν

http://foaienationala.ro/ce-nseamn-fi-romn.html

mandru Ce înseamnă a fi Român

 

Îνσεαμνă σă μăρτουρισεσχτι , πριν κχιαρ ακεαστă νουμιρε , οριγινεα τα νομπιλă σχι μâνντρια ντε α φι πăστρατ ουν αστφελ ντε νουμε. Îνσεαμνă σă βορμπεσχτι ακεαστă λιμμπă ρομâνεασκă, λιμμπă καρε νου εστε νουμαι ουρμασχα ντιρεκτă α ουνει λιμμπι βεστιτε ντε μαρε κουλτουρă , κι σχι ω λιμμπă μπιρουιτοαρε, κăκι îντρ’ω λουπτă ντε σεκολε κου ντιαλεκτελε σλαβε σχι κου αλτε λιμμπι λε-α îνβινς πε τεριτοριουλ σăου σχι λε-α φăκουτ ροαμπελε σαλε. Îνσεαμνă σă λοκουεσχτι Τσαρα Ρομâνεασκă , τσαρă πε καρε ω φορτσαρε νεîντρερουπτă ντε οπτ σουτε ντε ανι α ιζμπουτιτ σă ω ροτουνjεασκă πουτσιν κâτε πουτσιν πâνă α αντους-ω îν φορμα ντε αστăζι — κου μουντσιι καρι σουντ αι νοσχτρι, φιινντκă νόι λε-αμ ντατ τουρμελε ντε όι σχι ντόινελε — κου ντεαλουριλε καρι σουντ αλε νοαστρε , φιινντκă νόι λε-αμ îμποντομπιτ κου γρăντινι σχι βιι σχι μăνăστιρι φρουμοασε, — κου κâμπιιλε , καρι σουντ αλε νοαστρε, φιινντκă νόι λε-αμ λουκρατ σχι ντεστσελενιτ αν ντε αν , κουκερινντου-λε πριν μουνκα νοαστρă σχι πριν νουμăρουλ νοστρου , — κου Ντουνăρεα καρι ε α νοαστρă , φιινντκă νόι ι-αμ πους σαλμπε ντε σατε πε αμâνντοουă μαλουριλε σχι ι-αμ κερκετατ απελε σχι οστροαβελε , — κου τσăρμουλ Μăριι καρε ε αλ νοστρου, φιινντκă νόι λ-αμ ντεσχτεπτατ λα βιατσα πε καρε νου α μαι τρăιτ-ω ντιν αντικχιτατε.

Α φι Ρομâν îνσεαμνă α φι σουφεριτ σουτε ντε ανι σχι α τε φι μπουκουρατ κâτεβα κλιπε , — α φι πλâνς ατâτ îνκâτ σχι κâντεκελε σă παρă κă πλâνγ, — α φι βăζουτ νεîνκετατ ντιστρουσε îνκεπουτουριλε ντε κουλτουρă μαι îναλτă σχι τοτουσχι α λε φι îνκεπουτ ντιν νοου , — α φι φοστ jεφουιτ φăρă μιλă σχι ντε τοτσι σăλμπατεκιι σχι κου τοατε ακεστεα , îν βρεμουρι ντε λινισχτε α φι ντăρουιτ πρισος ντε χρανă ματεριαλă σχι σουφλετεασκă βεκινιλορ σχι κχιαρ ποποαρελορ μαι ντεπαρτε , — α φι φοστ îντοτντεαουνα ιζμπιτ îν κλιπελε σφιντε αλε îνκερκăριλορ ντε ουνιρε νατσιοναλă σχι κου τοατε ακεστεα α φι οκροτιτ τοτντεαουνα îνκεπουτουριλε ντε ακεστ φελ αλ ποποαρελορ ντιν jουρ , — α φι φοστ νταρνικ îν σăρăκιε σχι μăρινιμος îν ιζμπâνντă.

Α φι Ρομâν îνσεαμνă α φι πăστρατ τενακιτατεα νεαμουλουι νοστρου , ακεα βιταλιτατε μιστεριοασă σχι νεσεκατă , καρε ς’α πουτουτ îνντόι νταρ νικιοντατă νου ς’α φρâντ : κουρπεν μλăντιος σχι ταρε, ακοπερινντă îν βεσχμâντουλ σăου κου φλορι μοντεστε σχι παρφουματε πăντουρεα îντρεαγă . Σχι μαι αλες α φι Ρομâν îνσεαμνă α αβεα κρεντιντσα κă τοατε ακεστε îνσουσχιρι μπουνε αλε νεαμουλουι νοστρου , πε καρι λε πουτεμ αρăτα κου κινστε ορικουι , νου αου αβουτ îνκă ρăγαζουλ σă σε αρατε îν ντεπλινăτατεα λορ , νταρ κă îν νουμελε λορ αβεμ ντρεπτουλ σă κερεμ λιμπερτατεα ντε α λε ντουκε λα ντεσăβâρσχιρε, νου νουμαι πεντρου γλορια νοαστρă , κι σχι πεντρου μπινελε λουμιι îντρεγι.

Προφ. Ουνιβ. Γ. Βâλσαν, ζιαρουλ Πλουγαρουλ 1922.

 

Αυτό το άρθρο είναι γραμμένο στη ρουμανική γλώσσα με ελληνικό αλφάβητο
Ακεστ (Αεστου) αρτικολ εστε îν λιμμπα ρομâνă σκρισă κου λιτερε γρεκεσχτι
Acest (Aestu) articol este în limba română scrisă cu litere greceşti
This article is in romanian language written with greek alphabet
.

Ce înseamnă a fi Român

mandru Ce înseamnă a fi Român

Înseamnă să mărturiseşti , prin chiar această numire , originea ta nobilă şi mândria de a fi păstrat un astfel de nume. Înseamnă să vorbeşti această limbă românească, limbă care nu este numai urmaşa directă a unei limbi vestite de mare cultură , ci şi o limbă biruitoare, căci într’o luptă de secole cu dialectele slave şi cu alte limbi le-a învins pe teritoriul său şi le-a făcut roabele sale. Înseamnă să locueşti Ţara Românească , ţară pe care o forţare neîntreruptă de opt sute de ani a izbutit să o rotunjească puţin câte puţin până a adus-o în forma de astăzi — cu munţii cari sunt ai noştri, fiindcă noi le-am dat turmele de oi şi doinele — cu dealurile cari sunt ale noastre , fiindcă noi le-am împodobit cu grădini şi vii şi mănăstiri frumoase, — cu câmpiile , cari sunt ale noastre, fiindcă noi le-am lucrat şi desţelenit an de an , cucerindu-le prin munca noastră şi prin numărul nostru , — cu Dunărea cari e a noastră , fiindcă noi i-am pus salbe de sate pe amândouă malurile şi i-am cercetat apele şi ostroavele , — cu ţărmul Mării care e al nostru, fiindcă noi l-am deşteptat la viaţa pe care nu a mai trăit-o din antichitate.

A fi Român înseamnă a fi suferit sute de ani şi a te fi bucurat câteva clipe , — a fi plâns atât încât şi cântecele să pară că plâng, — a fi văzut neîncetat distruse începuturile de cultură mai înaltă şi totuşi a le fi început din nou , — a fi fost jefuit fără milă şi de toţi sălbatecii şi cu toate acestea , în vremuri de linişte a fi dăruit prisos de hrană materială şi sufletească vecinilor şi chiar popoarelor mai departe , — a fi fost întotdeauna izbit în clipele sfinte ale încercărilor de unire naţională şi cu toate acestea a fi ocrotit totdeauna începuturile de acest fel al popoarelor din jur , — a fi fost darnic în sărăcie şi mărinimos în izbândă.

A fi Român înseamnă a fi păstrat tenacitatea neamului nostru , acea vitalitate misterioasă şi nesecată , care s’a putut îndoi dar niciodată nu s’a frânt : curpen mlădios şi tare, acoperindă în veşmântul său cu flori modeste şi parfumate pădurea întreagă . Şi mai ales a fi Român înseamnă a avea credinţa că toate aceste însuşiri bune ale neamului nostru , pe cari le putem arăta cu cinste oricui , nu au avut încă răgazul să se arate în deplinătatea lor , dar că în numele lor avem dreptul să cerem libertatea de a le duce la desăvârşire, nu numai pentru gloria noastră , ci şi pentru binele lumii întregi.

Prof. Univ. G. Vâlsan, ziarul Plugarul 1922.

Δεν ξέρω ελληνικά, έτσι ώστε η μετάφραση να Έλληνες γίνεται με Google Translate:
Νου σχτιου γρεακă, ασχα κă τραντουκερεα îν γρεκεσχτε εστε φăκουτă (αντρατă) κου γοογλε τρανσλατε
Nu ştiu greacă, aşa că traducerea în greceşte este făcută (adrată) cu google translate
I don’t know greek, so the translation to greek is made with google translate:
.
Τι σημαίνει να είσαι Ρουμανικά – εφημερίδα 1922

mandru Ce înseamnă a fi Român

 

Σημαίνει να ομολογήσω, ακριβώς από αυτό το ραντεβού, ευγενή καταγωγή και την υπερηφάνειά σας να διατηρηθεί ένα τέτοιο όνομα. Μιλάει τη γλώσσα της Ρουμανίας, γλώσσα που δεν είναι μόνο άμεσος απόγονος του διάσημου γλώσσες του μεγάλου πολιτισμού, αλλά και μια γλώσσα νικηφόρα, γιατί τότε ένας αγωνίζονται εδώ και αιώνες με σλαβικές διαλέκτους και άλλες γλώσσες, έχει κερδίσει έδαφος και έκανε handmaidens του. Μέσα locueşti ρουμανικής χώρας, αναγκάζοντας τη χώρα να οκτακόσιες χρόνια αδιάλειπτης κατάφερε να στρογγυλοποιεί προς τα πάνω σιγά-σιγά την έφερε στην σημερινή μορφή της – τα βουνά που είναι δικά μας, γιατί τους έδωσε κοπάδια πρόβατα και μπαλάντες – οι λόφοι που είναι δικά μας, γιατί έχουμε διακοσμημένο με όμορφους κήπους και αμπελώνες και τα μοναστήρια, – οι πεδιάδες, οι οποίοι είναι δική μας, γιατί έχουμε δουλέψει και εκρίζωση κάθε χρόνο, κατακτώντας τους από το έργο μας και οι αριθμοί μας – το Δούναβη, που η δική μας, γιατί κάναμε τα περιδέραια και τα χωριά και στις δύο ακτές και εξετάσαμε νερά και τα νησιά – με Θάλασσας το οποίο είναι δικό μας, επειδή έχουμε ξυπνήσει η ζωή που δεν έζησε στην αρχαιότητα.

Όντας της Ρουμανίας είναι να έχουν υποστεί εκατοντάδες χρόνια και έχω απολαύσει μια στιγμή – για να παραπονεθεί ότι τα τραγούδια και φαίνεται να κλαίει, – να δει καταστραφεί συνεχώς τις απαρχές του πολιτισμού και της υψηλής ακόμη να ξεκινήσει και πάλι – σκληρή να ληστέψουν και όλα sălbatecii και ακόμη, σε καιρό ειρήνης να είναι περιττές, λόγω των χρονικών και πνευματική τους γείτονες, ακόμη και σε ανθρώπους, – πάντα να έχουν πληγεί στις ιερές στιγμές της προσπάθειες σύνδεσης εθνική και ακόμη να προστατεύονται πάντα απαρχές αυτού του τύπου γύρω έθνη, – να είναι γενναιόδωρη και μεγαλόψυχη νίκη μέσα στη φτώχεια.

Όντας της Ρουμανίας είναι να διατηρηθεί επιμονή του λαού μας, αυτή η μυστηριώδης και αστείρευτη ζωντάνια που θα μπορούσε να λυγίσει, αλλά δεν πήγε ποτέ πήγε έσπασε: κληματίδα εύπλαστο και ισχυρή, acoperindă τη μικρή ποικιλία των λουλουδιών και άρωμα ολόκληρο δάσος. Και ειδικά στα ρουμανικά σημαίνει έχοντας πίστη ότι όλες αυτές οι καλές ποιότητες του έθνους μας, που μπορεί να δείξει κανείς ειλικρινά δεν είχαν ακόμη αρκετό χρόνο για να αποκαλυφθεί στην ολότητά τους, αλλά τα ονόματά τους έχουν το δικαίωμα να ζητήσει για την ελευθερία λήψη τους στην τελειότητα, όχι μόνο για την δόξα μας, αλλά για το καλό του κόσμου.

Παν. Γ. Valsan, εφημερίδα Plugarul 1922.

Advertisements

From → Ιστοριε

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: