Μετάβαση στο περιεχόμενο

Βινερεα Μαρι – Προχοντουλ (Επιτάφιος) Ντομνουλουι νοστρου Ιισους Χριστος

Απρίλιος 12, 2012

Βινερεα Μαρε – Προχοντουλ Ντομνουλουι νοστρου Ιισους Χριστος – φραγμεντε ντιν σταριλε 1, 2 σι 3

ΠΡΟΧΟΝTΟUΛ

ΝTΟΜΝΟUΛΟUΙ ΝTΟUΜΝΕΖΕΟUΛΟUΙ

ΣχΙ ΜÂΝΤΟUΙΤΟΡΟUΛΟUΙ ΝΟΣΤΡΟU

ΙΙΣΟUΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

– îντρεγ σχι νεσκχιμμπατ –
Σταρεα îντâι

1. Îν μορμâντ, Βιατσă,

Πους αι φοστ, Χριστοασε,

Σχι ς-αου σπăιμâντατ οσχτιριλε îνγερεσχτι,

Πλεκăκιουνεα Τα κεα μουλτă πρεαμăρινντ.

2. Νταρ κουμ μορι, Βιατσă,

Σχι κουμ σχεζι îν μορμâντ;

Σχι îμπăρăτσια μορτσιι Του ω ζντρομπεσχτι

Σχι πε μορτσιι κει ντιν ιαντ îι îνβιεζι;

3. Τε μăριμ πε Τινε,

Ιισουσε Ντοαμνε,

Σχι-νγροπαρεα îτσι κινστιμ σχι πατιμιλε,

Κă ντιν στρικăκιουνε Του νε-αι ιζμπăβιτ.

4. Κελ κε-αι πους πăμâντουλ

Κου μăσουρι, Χριστοασε,

Αστăζι σχεζι îν μικ μορμâντ, Ζιντιτορουλε,

Σχι ντιν γροπι, πε κει κε-αου μουριτ îνβιεζι.

5. Ιισουσε αλ μεου,

Îμπăρατ α τοατε,

Ντε κε βιι λα κει ντιν ιαντ, ω, Χριστοασε-αλ μεου;

Βρει σă ντεζρομπεσχτι νεαμουλ ομενεσκ.

Αυτό το άρθρο είναι γραμμένο στη ρουμανική γλώσσα με ελληνικό αλφάβητο
Ακεστ (Αεστου) αρτικολ εστε îν λιμμπα ρομâνă σκρισă κου λιτερε γρεκεσχτι
Acest (Aestu) articol este în limba română scrisă cu litere greceşti
This article is in romanian language written with greek alphabet
.

6. Στăπâνουλ α τοατε

Μορτ σε βεντε ακουμ

Σχι ντεσχερτăτορουλ γροπιλορ κελορ μορτσι

Σε îνκουιε-ν γροαπă νοουă κα ουν ομ.

7. Îν μορμâντ, Βιατσă,

Πους αι φοστ, Χριστοασε,

Σχι κου μοαρτεα Τα πε μοαρτε ω αι πιερντουτ

Σχι βιατσă λουμιι Του αι ιζβορâτ. ΠΡΟΧΟΝτΟυΛ ΝτΟΜΝΟυΛΟυΙ 5

8. Κου κει ρăι, Χριστοασε,

Κα ουν ρăουφăκăτορ

Σοκοτιτ αι φοστ, νταρ νε-αι îνντρεπτατ πε τοτσι

Σχι νε-αι σκος ντιν αμăγιρεα κελουι ρăου.

9. Μαι φρουμος κου κχιπουλ

Ντεκâτ οαμενιι τοτσι,

Κα ουν ομ σε βεντε μορτ σχι φăρă ντε κχιπ,

Κελ κε τοατă φιρεα α-νφρουμουσετσατ.

10. Ιαντουλ κουμ βα ρăμπντα

Ιντραρεα Τα, Ντοαμνε,

Σχι κουμ νου σε βα ζντρομπι îντουνεκâνντου-σε,

Ντε-α λουμινιι Ταλε φουλγερε ορμπινντ;

11. Ντουλκεα μεα λουμινă

Σχι μâντουιτοαρε,

Κουμ îν γροαπă-ντουνεκοασă Του Τε-αι ασκουνς;

Ω, ρăμπνταρε ντε νεσπους σχι νεγρăιτ ! ΠΡΟΧΟΝτΟυΛ ΝτΟΜΝΟυΛΟυΙ 6

12. Νικι λουμεα ντε ντουχουρι

Νου πρικεπε, Ντοαμνε,

Νικι μουλτσιμεα φăρ’ ντε τρουπ ποατε ποβεστι

Ταινα îνγροπăριι Ταλε, νεσχτιινντ.

13. Ω, μινουνι στρăινε !

Ω, κε λουκρουρι νοουă !

Κελ κε-μι ντă σουφλαρε μιε Σε ποαρτă μορτ,

Îνγροπατ ντε μâινιλε λουι Ιοσιφ.

14. Îν μορμâντ αι απους,

Νταρ ντε-αλ Τατăλουι σâν

Νικικουμ νου Τε-αι ντεσπăρτσιτ, Χριστοασε αλ μεου.

Ακεστ λουκρου ε στρăιν σχι νεφιρεσκ !

15. Îντρεαγα φăπτουρă

Ρεκουνοασχτε-ν Τινε:

Îμπăρατ αντεβăρατ, πε πăμâντ σχι-ν κερ,

Ντεσχι îν μορμâντ Τε-νκουι, Χριστοασε-αλ μεου! ΠΡΟΧΟΝτΟυΛ ΝτΟΜΝΟυΛΟυΙ 7

16. Του-ν μορμâντ φιινντ πους

Ζιντιτορ Χριστοασε,

Τεμελια ιαντουλουι ς-α κουτρεμουρατ

Σχι-αλε μορτσιλορ μορμιντε ς-αου ντεσκχις.

17. Κελα κε îν παλμă

Τοτ πăμâντουλ τσινε.

Σουμπ πăμâντ ακουμ κου τρουπουλ Σε αφλă μορτ,

Σλομποζινντ πε μορτσιι κει λεγατσι îν ιαντ.

18. Ντιν στρικαρε, Ντοαμνε,

Βιατσα μεα ω ριντικι;

Κăκι μουρινντ ακουμ, λα κει μορτσι Τε-αι πογορâτ

Σχι-αλε ιαντουλουι ζăβοαρε λε-αι ζντρομπιτ.

19. Κα λουμινα-ν σφεσχνικ,

Σε ασκουνντε ακουμ

Σουμπ πăμâντ, κα σουμπ ομπροκ, Τρουπουλ Ντομνουλουι

Σχι ντιν ιαντ γονεσχτε îντουνερικουλ. ΠΡΟΧΟΝτΟυΛ ΝτΟΜΝΟυΛΟυΙ 8

20. Μουλτσιμεα ντε οσχτιρι,

Κεα ντουχοβνικεασκă,

Îμπρεουνă κου Ιοσιφ σχι Νικοντιμ

Μεργ σă-νγροαπε πε Κελ κε ε νε-νκăπουτ.

21. Μουρινντ Του ντε βόιε,

Îν μορμâντ αι φοστ πους;

Σχι πε μινε κε-αμ φοστ μορτ, Ιισουσε-αλ μεου,

Ντε αμαρα μεα γρεσχεαλă μ-αι σκăπατ.

22. Σ-α σκχιμμπατ φăπτουρα

Πριν α Ταλε πατιμι,

Κăκι κου Τινε-αου πăτιμιτ τοατε κâτε σουντ,

Τσιιτορ α τοατε κουνοσκâνντου-Τε.

23. Λουâνντ îν πâντεκε

Α βιετσιι Πιατρă,

Κελ α τοατε μâνκăτορ, ιαντουλ, α βăρσατ

Πε τοτσι μορτσιι κε ντιν βεακ ι-α îνγχιτσιτ. ΠΡΟΧΟΝτΟυΛ ΝτΟΜΝΟυΛΟυΙ 9

24. Îν μορμâντ νοου Τε-αου πους,

Îννόινντ, Χριστοασε,

Φιρεα οαμενιλορ, πριν îνβιερεα Τα,

Ντουπă κουμ σε καντε ουνουι Ντουμνεζεου.

25. Πε πăμâντ αι βενιτ,

Πε Ανταμ σă-λ μâντουι.

Σχι πε-ακεστα νεγăσινντ, jος Τε-αι πογορâτ;

Πâν’ λα ιαντ, Στăπâνουλ μεου, λ-αι κăουτατ.

26. Πăμâντουλ ντε φρικă

Σ-α μισχκατ, Κουβιντε,

Σχι λουκεαφăρουλ λουμινα σα σχι-α ασκουνς,

Απουνâνντ α Τα λουμινă σουμπ πăμâντ.

27. Κα ουν ομ, αι μουριτ

Ντε-α Τα βόιε, Ντοαμνε;

Νταρ κα Ντουμνεζεου πε μορτσι ντιν γροαπ-αι σκουλατ

Σχι ντιν îντουνερικουλ πăκατελορ. ΠΡΟΧΟΝτΟυΛ ΝτΟΜΝΟυΛΟυΙ 10

28. Βăρσâνντ ρâου ντε λακριμι

Πεστε Τινε, Ντοαμνε,

Κεα Κουρατă, κα ω μαικă, α γλăσουιτ:

„Οαρε, κουμ Τε βόι îνγροπα, Φιουλ μεου;”

29. Κα γρăουντουλ ντε γρâου,

Κε-νκολτσεσχτε-ν πăμâντ,

Σπικ αντουκăτορ ντε ροντ νοουă Τε-αι φăκουτ,

Îνβιινντ πε τοτσι ουρμασχιι λουι Ανταμ.

30. Σουμπ πăμâντ Τε-αι ασκουνς

Κα ουν σοαρε, ακουμ,

Σχι-ντρ-α μορτσιι νοαπτε νεαγρă Τε-αι îνβελιτ;

Κι ρăσαι, Χριστοασε-αλ μεου, μαι στρăλουκιτ !

31. Κουμ ασκουνντε λουνα

Φατσα σα ντε σοαρε,

Ασχα γροαπα Τε-α ασκουνς σχι πε Τινε-ακουμ,

Κελ κε πριν τρουπεασκă μοαρτε αι απους. ΠΡΟΧΟΝτΟυΛ ΝτΟΜΝΟυΛΟυΙ 11

32. Ιισους, Βιατσα,

Γουστâνντ μοαρτεα ακουμ,

Πε τοτσι οαμενιι ντε μοαρτε ι-α ιζμπăβιτ

Σχι βιατσα τουτουρορ λε-α ντăρουιτ.

33. Πε îντâιουλ Ανταμ,

Πριν πăκατ ομορâτ,

Λα βιατσă ριντικâνντου-λ κου μοαρτεα Τα,

Ανταμ νοου îν τρουπ Τε-αι αρăτατ ακουμ.

34. Κερεσχτιλε κετε,

Μορτ îντινς, πεντρου νόι,

Τε-αου βăζουτ, Στăπâνουλ μεου, σχι ς-αου σπăιμâντατ

Σχι κου αριπιλε ς-αου ακοπεριτ.

35. Πογορâνντου-Τε μορτ,

Ντε πε λεμν, Κουβιντε,

Ιοσιφ κελ κου μπουν κχιπ Τε πουνε-ν μορμâντ;

Κι-νβιαζă, Ντοαμνε, μâντουινντ πε τοτσι ! ΠΡΟΧΟΝτΟυΛ ΝτΟΜΝΟυΛΟυΙ 12

36. Μπουκουριε, Ντοαμνε,

Φιινντ îνγεριλορ,

Îντρισταρε λορ ακουμ λε-αι πρικινουιτ,

Κου τρουπ μορτ, κα πε ουν ομ, βăζâνντου-Τε.

37. Σουινντ Του πε κρουκε,

Îμπρεουνă-αι σουιτ

Σχι πε μουριτοριι βιι; ιαρ στâνντ σουμπ πăμâντ,

Αι σκουλατ ντε-ακολω πε κει αντορμιτσι.

38. Κα ουν λεου, Του Ντοαμνε,

Αντορμινντ κου τρουπουλ,

Κα ουν πουι ντε λεου Τε σκολι, Κελα κε-αι φοστ μορτ,

Λεπăντâνντ σχι μπăτρâνετσεα τρουπουλουι.

39. Κελα κε ντιν κοαστα

Λουι Ανταμ κελ ντιντâι

Πε στρăμοσχ αι πλăσμουιτ, εσχτι îν κοαστă-μπουνς

Σχι ιζβορ κουρăτσιτορ νε ιζβορăσχτι. ΠΡΟΧΟΝτΟυΛ ΝτΟΜΝΟυΛΟυΙ 13

40. Σε-νjουνγχια-ν ταινă

Μαι-ναιντε μιελουλ,

Ιαρ ακουμ Του, πăτιμινντ φăρă σă κâρτεσχτι,

Εσχτι φăτσισχ jουνγχιατ σχι φιρεα κουρăτσεσχτι.

41. Κινε νταρ βα σπουνε

Κχιπουλ γροαζνικ σχι νοου;

Κελ κε στăπâνεσχτε τοατε φăπτουριλε

Πăτιμεσχτε αζι σχι μοαρε πεντρου νόι.

42. Κουπρινζâνντου-ι σπαιμα,

Αου στριγατ îνγεριι:

„Κουμ Σε βεντε μορτ Στăπâνουλ βιετσιι

Σχι ντε κε-ν μορμâντ σε-νκουιε Ντουμνεζεου;”

43. Ντιν κοαστα Τα, Ντοαμνε,

Κεα îνσουλιτσατă,

Ιζβορăσχτι μιε βιατσă, πριν βιατσα Τα,

Σχι μă îννόιεσχτι σχι μă βιεζι κου εα. ΠΡΟΧΟΝτΟυΛ ΝτΟΜΝΟυΛΟυΙ 14

44. Ρăστιγνιτ πε κρουκε,

Αι κχεματ πε οαμενι,

Ιαρ κουρατă κοαστα Τα îμπουνγâνντου-σε,

Τουτουρορ ιερταρε νται, λισουσε-αλ μεου.

45. Κελ κου κχιπ κουβιος

Τε γăτεσχτε-νγροζιτ

Σχι Τε-νγροαπă, κα πε-ουν μορτ, κου σμερενιε,

Ντε-νγροπαρεα Τα îνφρικοσχâνντου-σε.

46. Σουμπ πăμâντ, ντε βόιε,

Πογορâνντ κα ουν μορτ,

Του ριντικι ντε πε πăμâντ, Χριστοασε, λα κερ

Πε κει κε ντε-ακολω αου κăζουτ ντε ντεμουλτ.

47. Ντεσχι Τε-αι βăζουτ μορτ,

Νταρ εσχτι βιου Ντουμνεζεου

Σχι ριντικι ντε πε πăμâντ, Χριστοασε λα κερ,

Πε κει κε ντε-ακολω αου κăζουτ ντε ντεμουλτ. ΠΡΟΧΟΝτΟυΛ ΝτΟΜΝΟυΛΟυΙ 15

48. Ντεσχι Τε-αι βăζουτ μορτ,

Νταρ εσχτι βιου Ντουμνεζεου

Σχι πε οαμενιι κει μορτσι, πε τοτσι, îνβιεζι,

Ομορâνντ ντε τοτ πε-αλ μεου ομορâτορ.

49. Ω, κε μπουκουριε,

Κε ντουλκεατσă μουλτă,

Α φοστ κεεα κε-α ουμπλουτ πε τοτσι κει ντιν ιαντ,

Στρăλουκινντ λουμινα Τα-ν αντâνκουλ λουι.

50. Îνγροπαρεα-Τσι λαουντ,

Πατιμιλορ μă-νκχιν;

Σχι πουτερεα Îτσι μăρεσκ, Μιλοστιβουλε,

Πριν καρε ντε πατιμι αμ φοστ ντεζλεγατ.

51. Ασουπρα Τα, Ντοαμνε,

Σαμπιε-αου ασκουτσιτ

Σχι-α πουτερνικουλουι σαμπιε ς-α τοκιτ,

Ιαρ κεα ντιν Εντεν σε μπιρουιεσχτε-ακουμ. ΠΡΟΧΟΝτΟυΛ ΝτΟΜΝΟυΛΟυΙ 16

52. Βăζâνντ μιελουσχεαουα

Πε-αλ σăου Μιελ îνjουνγχιατ,

Ντομπορâτă ντε ντουρερι στριγα σχι-νντεμνα

Κα σχι τουρμα σă σε τâνγουιε κου εα.

53. Îν μορμâντ ντε Τε-νγροπι,

Σχι îν ιαντ ντε πογορι,

Νταρ μορμιντελε, λισουσε, λε-αι ντεσχερτατ

Σχι îντρεγουλ ιαντ, Χριστοασε, λ-αι γολιτ.

54. Ντε-α Τα βόιε, Ντοαμνε,

Πογορâνντ σουμπ πăμâντ,

Πε τοτσι οαμενιι ντιν μοαρτε ι-αι îνβιατ

Σχι λα σλαβα Τατăλουι ι-αι îνăλτσατ.

55. Ουνουλ ντιν Τρειμε,

Κου τρουπουλ, πεντρου νόι,

Ντεφăιματă μοαρτε ραμπντă, μπινεβόινντ;

Σε κουτρεμουρă σχι σοαρε σχι πăμâντ. ΠΡΟΧΟΝτΟυΛ ΝτΟΜΝΟυΛΟυΙ 17

56. Ουρμασχιι λουι Ιουντα,

Ντιν ιζβορ αντăπατσι

Σχι κου μανă σăτουρατσι ντεμουλτ, îν πουστιου,

Îν μορμâντ îλ πουν πε Χρăνιτορουλ λορ.

57. Κα ουν βινοβατ, στă

Κελ Πρεαντρεπτ λα Πιλατ

Σχι λα μοαρτεα κεα νεντρεαπτă ε οσâνντιτ

Σχι Jουντεκăτορου-ι ρăστιγνιτ πε λεμν.

58. Îνγâμφατ Ισραιλ,

Ουκιγασχε ποπορ !

Πεντρου κε πε Βαραβα, πăτιμασχ, σλομποζι,

Ιαρ πε Ντομνουλ πεντρου κε Îλ ρăστιγνεσχτι;

59. Πλăσμουινντ πε Ανταμ

Ντιν πăμâντ, κου μâνα,

Πεντρου ντâνσουλ Τε-αι φăκουτ ομ φιρεσκ îν τρουπ

Σχι ντε μπουνăβόια Τα Τε-αι ρăστιγνιτ. ΠΡΟΧΟΝτΟυΛ ΝτΟΜΝΟυΛΟυΙ 18

60. Ασκουλτâνντ, Κουβιντε,

Ντε αλ Τăου Πăριντε,

Πâν’ λα ιαντου-νγροζιτορ Του Τε-αι πογορâτ,

Îνβιινντ τοτ νεαμουλ μουριτοριλορ.

61. „Βαι, Λουμινα λουμιι !

Βαι, α μεα Λουμινă !

Ω, λισουσε-αλ μεου ! Ω, Φιουλε πρεαντοριτ !”

Κου αμαρ, στριγα Φεκιοαρα σχι jελεα.

62. Πιζμăρετσ ποπορ,

Ουκιγασχ μπλεστεματ !

Ρουσχινεαζă-τε μăκαρ, îνβιινντ Χριστος,

Ντε μαχραμα σχι ντε γιουλγιουριλε Λουι.

63. Βινω, νεκουρατε,

Ουκιγασχ ουκενικ,

Σχι πρικινα ρăουτăτσιι αρατă-μι-ω:

Πεντρου κε-αι αjουνς του πε Χριστος σă-Λ βινζι; ΠΡΟΧΟΝτΟυΛ ΝτΟΜΝΟυΛΟυΙ 19

64. Ιουμπιτορ ντε οαμενι

Τε πρεφακι, νεμπουνε,

Ορμπ, νεμερνικ, νε-μπăκατ, βâνζăτορουλε,

Του, κε Μιρουλ αι βόιτ σă-Λ βινζι πε μπανι.

65. Κου κε πρετσ αι βâνντουτ

Σφâντουλ Μιρ κελ κερεσκ;

Σαου κε λουκρου ντε Ελ βρεντνικ îν σκχιμμπ αι λουατ;

Νεμπουνιε-αφλασχι, πρεαμπλεστεματ σαταν !

66. Ντε ιουμπεσχτι πε σăρακι,

Σχι μâχνιτ εσχτι ντε μιρ

Κε σε βαρσă, κουρăτσινντ σουφλετ πăκăτος,

Κουμ πε-αργιντσι πε-α τουτουρορ Λουμινă βινζι;

67. „Ω, Κουβιντε, Ντοαμνε,

Α μεα μπουκουριε,

Îνγροπαρεα-Τσι ντε τρει ζιλε κουμ βόι ρăμπντα;

Μι σε ρουπε ινιμα κα ουνει μαικι”. ΠΡΟΧΟΝτΟυΛ ΝτΟΜΝΟυΛΟυΙ 20

68. „Κινε-μι βα ντα λακριμι

Σχι ιζβορ νεσεκατ,

Κα σă πλâνγ πε λισους, ντουλκελε μεου Φιου;”

Α στριγατ Φεκιοαρα, Μαικα Ντομνουλουι.

69. Ω, μουντσι σχι βâλκελε

Σχι μουλτσιμι ντε οαμενι,

Τâνγουιτσι-βă σχι πλâνγετσι κου μινε τοτσι

Σχι jελιτσι κου Μαικα Ντομνουλουι κερεσκ !

70. „Κâνντ αμ σă Τε μαι βαντ,

Βεσχνικă Λουμινă,

Μπουκουρια σχι ντουλκεατσα σουφλετουλουι;”,

Α στριγατ Φεκιοαρα, τâνγουινντου-σε.

71. Ντεσχι κα ω πιατρă,

Ταρε σχι τăιοασă,

Αι πριμιτ α Τε τăια; νταρ νε-αι ιζβορâτ

Ρâου ντε βιατσă βιε, βεσχνικε Ιζβορ. ΠΡΟΧΟΝτΟυΛ ΝτΟΜΝΟυΛΟυΙ 21

72. Κα ντιντρ-ω φâντâνă,

Ντιν îνντόιτουλ ρâου,

Κε ντιν κοαστα Τα α κουρς, νόι νε αντăπăμ

Σχι βιατσα βεσχνικă ω μοσχτενιμ.

73. Βόινντ Του, Κουβιντε,

Îν μορμâντ Τε-αι βăζουτ;

Νταρ εσχτι βιου σχι Τε ριντικι ντιν μορτσι, κουμ αι σπους,

Κου-νβιερεα Τα, Μâντουιτορουλε.

74. Τε κâντăμ, Κουβιντε,

Ντοαμνε αλ τουτουρορ,

Îμπρεουνă σχι κου Τατăλ σχι Ντουχουλ Σφâντ

Σχι-νγροπαρεα Τα κεα σφâντă πρεαμăριμ.

75. Φερικιμου-Τε τοτσι,

Μαικα λουι Ντουμνεζεου,

Σχι-νγροπαρεα ντε τρει ζιλε νόι ω κινστιμ

Α Φιουλουι τăου σχι-αλ νοστρου Ντουμνεζεου. ΠΡΟΧΟΝτΟυΛ ΝτΟΜΝΟυΛΟυΙ 22

76. Îν μορμâντ, Βιατσă,

Πους αι φοστ, Χριστοασε,

Σχι ς-αου σπăιμâντατ οσχτιριλε îνγερεσχτι

Πλεκăκιουνεα Τα κεα μουλτă πρεαμăρινντ. ΠΡΟΧΟΝτΟυΛ ΝτΟΜΝΟυΛΟυΙ 23

Σταρεα α ντοουα

1. Κουβινε-σε, νταρ,

Σă κăντεμ Ια Τινε, Ζιντιτορουλ,

Κελα κε πε κρουκε μâινιλε Τσι-αι îντινς,

Σχι-αι ζντρομπιτ ντε τοτ πουτερεα κελουι ρăου.

2. Κουβινε-σε, νταρ,

Σă-Τσι ντăμ σλαβα-α τοατε Ζιντιτορουλ,

Κăκι ντιν πατιμι Του νε-αι σκος, πριν πατιμα Τα,

Σχι ντιν στρικăκιουνε τοτσι νε-αμ ιζμπăβιτ.

3. Σοαρελε-α απους

Ιαρ πăμâντουλ ς-α κλăτιτ, Κουβιντε,

Απουνâνντ Του, νε-νσερατουλ Σοαρε, Χριστος,

Σχι κου τρουπουλ îν μορμâντ πουνâνντου-Τε. ΠΡΟΧΟΝτΟυΛ ΝτΟΜΝΟυΛΟυΙ 24

4. Σομν îνβιετορ

Îν μορμâντ ντορμινντ, Χριστοασε Ντοαμνε,

Ντιν κελ γρεου σομν αλ πăκατουλουι αι σκουλατ

Îντρεγ νεαμουλ ομενεσκ κελ πăκăτος.

5. „Ουνα-ντρε φεμει

Τε-αμ νăσκουτ Φιου, φăρă ντε ντουρερε;

Νταρ ακουμ σουφăρ ντουρερι, πριν πατιμα Τα”,

Κεα κουρατă, μουλτ jελινντου-σε, ζικεα.

6. Σους βăζâνντου-Τε,

Ντε Πăριντε νεντεσπăρτσιτ, Ντοαμνε,

Ιαρă jος κου τρουπουλ μορτ, σουμπ πăμâντ φιινντ,

Σεραφιμιι ς-αου îνφρικοσχατ ακουμ.

7. Ρăστιγνινντου-Τε,

Σ-α ρουπτ τâμπλα τεμπλουλουι πριν μιjλοκ

Σχι σχι-ασκουνντ λουμινăτοριι λουμινα λορ,

Σουμπ πăμâντ Του, Σοαρε, ασκουνζâνντου-Τε. ΠΡΟΧΟΝτΟυΛ ΝτΟΜΝΟυΛΟυΙ 25

8. Κελα κε κου-ν σεμν

Α φăκουτ λα îνκεπουτ πăμâντουλ,

Αζι απουνε σουμπ πăμâντ, κα ουν μουριτορ;

Îνγροζεσχτε-τε ντε-ακεαστα, κερουλε !

9. Σουμπ πăμâντ απουι

Κελα κε-αι φăκουτ πε ομ κου μâνα,

Κα πε οαμενι σă-ι îναλτσι ντιν κăντερεα λορ,

Κου πουτερεα Τα ατοτπουτερνικă.

10. Βενιτσι σă κâντăμ

Λουι Χριστος κελ μορτ, Κε-ι πλâνς κου jαλε,

Κα φεμειλε, κε μιρ αου αντους ατουνκι,

Σ-αουζιμ κου ελε: „Μπουκουρατσι-βă !”

11. Κου αντεβăρατ,

Νεσεκατ Μιρ εσχτι, Κουβιντε Ντοαμνε;

Πεντρου-ακεεα σχι φεμειλε μιρ Τσι-αντουκ,

Κελουι βιου, κα ουνουι μορτ σχι îνγροπατ. ΠΡΟΧΟΝτΟυΛ ΝτΟΜΝΟυΛΟυΙ 26

12. Κου-νγροπαρεα Τα

Αι ζντρομπιτ ντε τοτ ιαντουλ, Χριστοασε,

Σχι κου μοαρτεα Τα πε μοαρτε αι ομορâτ,

Σχι ντιν στρικăκιουνε λουμεα μâντουιεσχτι.

13. Ρâου ντε βιατσă εσχτι

Κε ντιν Τατăλ κουργι, Îντσελεπκιουνε,

Ιαρ îν γροαπă απουνâνντ, βιατσă ντăρουιεσχτι,

Κελορ ντιν αντâνκουριλε ιαντουλουι.

14. „Κα σă îννόιεσκ

Φιρεα οαμενιλορ κεα ζντρομπιτă,

Εου κου μοαρτεα Μι-αμ ρăνιτ τρουπουλ Μεου, βόινντ;

Ντεκι, jελινντ, νου-τσι μπατε πιεπτουλ, Μαικα Μεα”.

15. Σουμπ πăμâντ απουι,

Κελ κε εσχτι Λουκεαφăρ αλ ντρεπτăτσιι,

Σχι πε μορτσι ι-αι ριντικατ, κα ντιντρ-ουν σομν γρεου,

Αλουνγâνντ ντιν ιαντ τοτ îντουνερικουλ. ΠΡΟΧΟΝτΟυΛ ΝτΟΜΝΟυΛΟυΙ 27

16. Μπομπ κου ντοουă φιρι:

Ντăτăτορουλ ντε βιατσă, αστăζι,

Îν αντâνκ πăμâντ, κου λακριμι σε σεαμăνă;

Îνσă ρăσăρινντ, λουμεα βα μπουκουρα.

17. Σ-α τεμουτ Ανταμ,

Ντουμνεζεου ουμμπλâνντ îν ραι, ατουνκεα,

Ιαρ ακουμ ς-α μπουκουρατ κ-αι βενιτ λα ιαντ;

Κăκι κăζâνντ ατουνκι, ακουμ ς-α ριντικατ.

18. Μαικα Τα ακουμ

Βαρσă ρâουρι ντε λακριμι, Χριστοασε,

Σχι-α στριγατ, κâνντ Τε-α βăζουτ κου τρουπου-ν μορμâντ:

„Îνβιαζă, Φιουλε, πρεκουμ αι σπους !”

19. Ιοσιφ Τε-α ασκουνς,

Κου εβλαβιε, îν γροαπă νοουă;

Σχι κâντăρι ντουμνεζειεσχτι, ντε-νγροπαρεα Τα,

Τσι-α κâντατ, κου λακριμι îμπλετινντου-λε. ΠΡΟΧΟΝτΟυΛ ΝτΟΜΝΟυΛΟυΙ 28

20. Ντοαμνε, Μαικα Τα,

Πιρονιτ βăζâνντου-Τε πε κρουκε,

Ντε αμαρă îντρισταρε, σουφλετουλ ει

Σ-α πăτρουνς ντε κουιε σχι ντε σαμπιε.

21. Μαικα Τα, βăζâνντ

Αντăπαρεα Τα κου φιερε, Ντοαμνε,

Κελ κε εσχτι ντουλκεατσα λουμιι νοαστρε îντρεγι,

Φατσα ει κου-αμαρε λακρăμι α ουντατ.

22. „Ρăου μ-αμ îντριστατ

Σχι ρăρουνκχιι μι σε ρουπ, Κουβιντε,

Jουνγχιερεα Τα νεντρεαπτă βăζâνντ-ω”,

Ζις-α Πρεακουρατα, τâνγουινντου-σε.

23. „Κουμ αμ σă-Τσι îνκχιντ

Οκχιι ντουλκι σχι-αλε Ταλε μπουζε, Ντοαμνε,

Σχι κουμ νταρ κα πε ουν μορτ Τε βόι îνγροπα;”,

Ιοσιφ α στριγατ, îνφιορâνντου-σε. ΠΡΟΧΟΝτΟυΛ ΝτΟΜΝΟυΛΟυΙ 29

24. Jαλνικε κâντăρι

Ιοσιφ σχι κου Νικοντιμ κâντă

Λουι Χριστος κε Σ-α-νγροπατ, ακουμ, îν μορμâντ

Σχι κου ντâνσχιι κâντă κετελε κερεσχτι.

25. Σουμπ πăμâντ απουι

Του, Χριστοασε, Σοαρε αλ ντρεπτăτσιι;

Ντεκι σχι μπουνα, Μαικα Τα, καρε Τε-α νăσκουτ,

Ντε ντουρερι σε στινγε, νεβăζâνντου-Τε.

26. Ιαντουλ ς-α-νγροζιτ

Ντăτăτορουλε ντε βιατσă, Ντοαμνε,

Κâνντ πρăντατă σχι-α βăζουτ μπογăτσια λουι

Σχι-νβιατσι πε μορτσιι κει λεγατσι ντιν βεακ.

27. Σοαρε λουμινος

Ντουπă νοαπτε στρăλουκεσχτε, Ντοαμνε;

Ιαρ Του, ντουπă μοαρτεα Τα, στρăλουκεσχτι μαι μουλτ,

Îνβιινντ ντιν γροαπă κα ουν Ντουμνεζεου. ΠΡΟΧΟΝτΟυΛ ΝτΟΜΝΟυΛΟυΙ 30

28. Ζιντιτορουλε,

Πριμινντου-Τε îν σâν πăμâντουλ

Σ-α κλăτιτ ντε φρικα Τα, Πρεαπουτερνικε,

Σχι πε μορτσι κουτρεμουρουλ ι-α ντεσχτεπτατ.

29. Ω, Χριστοασε-αλ μεου !

Ιοσιφ σχι Νικοντιμ κου μιρουρι,

Îντρ-ουν κχιπ ντεοσεμπιτ, ακουμ Τε γăτεσκ

Στριγâνντ: „Ω, πăμâντε-νφρικοσχεαζă-τε !”

30. Ντοαμνε, αι απους

Σχι κου Τινε-α σοαρελουι λουμινă;

Ιαρ φăπτουρα ντε κουτρεμουρ κουπρινς-α φοστ,

Φăκăτορ αλ τουτουρορ βεστινντου-Τε.

31. Πιατρα κεα ντιν ουνγχι

Ω ακοπερă πιατρα τăιατă

Σχι πε Ντομνου-Λ πουνε-ν γροαπă ουν μουριτορ.

Îνφιοαρă-τε, ντε-ακουμ, πâμâντουλε ! ΠΡΟΧΟΝτΟυΛ ΝτΟΜΝΟυΛΟυΙ 31

32. „Βεζι-νε αικι:

Ουκενικουλ κελ ιουμπιτ σχι Μαικα,

Σχι κου ντουλκε γλας ρăσπουνντε-νε, Φιουλε !”,

Α στριγατ Κουρατα, κου αμαρ πλâνγâνντ.

33. Του, κα Κελ κε εσχτι

Ντε βιατσă ντăτăτορ, Κουβιντε,

Πε ιουντει νου ι-αι ουκις, φιινντ ρăστιγνιτ;

Μπα κχιαρ σχι πε μορτσιι λορ îι îνβιεζι.

34. Νικι κχιπ αι αβουτ,

Νικι φρουμ’σετσε, κâνντ πăτιμεαι, Ντοαμνε;

Νταρ μαι μουλτ αι στρăλουκιτ, κâνντ αι îνβιατ,

Σχι κου σφιντε ραζε νε-αι îμποντομπιτ.

35. Αι απους îν τρουπ,

Σουμπ πăμâντ, νεστινσουλε Λουκεαφăρ;

Σχι ακεαστα νεπουτâνντ βεντεα σοαρελε,

Îν αμιαζă-ζι ελ ς-α îντουνεκατ. ΠΡΟΧΟΝτΟυΛ ΝτΟΜΝΟυΛΟυΙ 32

36. Λουνα, σοαρελε

Σε îντουνεκă-μπρεουνă, Ντοαμνε,

Σχι ρομπι μπινεβόιτορι Τσι ς-αου αρăτατ

Σχι îν μαντιι νεγρε ς-αου îνβεσχμâντατ.

37. „Κχιαρ ντε-αι σχι μουριτ,

Νταρ σουτασχουλ Ντουμνεζεου Τε σχτιε;

Ιαρ εου κουμ Τε-όι πιπăι, Ντουμνεζεουλ μεου,

Μă κουτρεμουρ”, α στριγατ κελ κου μπουν κχιπ.

38. Α ντορμιτ Ανταμ

Σχι ντιν κοαστα λουι-’σχι σκοασε μοαρτε;

Του ντορμινντ ακουμ, Κουβιντε-αλ λουι Ντουμνεζεου,

Λουμιι βιατσă ιζβορăσχτι ντιν κοαστα Τα.

39. Αι ντορμιτ πουτσιν

Σχι-αι ντατ βιατσă κελορ μορτσι, Χριστοασε,

Σχι-νβιινντ αι îνβιατ πε κει αντορμιτσι,

Κε-αντορμισερă ντιν βεακουρι, Μπουνουλε. ΠΡΟΧΟΝτΟυΛ ΝτΟΜΝΟυΛΟυΙ 33

40. Ντε αι σχι μουριτ,

Νταρ αι ντατ βινουλ ντε μâντουιρε,

Βιτσă, καρε ιζβορăσχτι βιατσă τουτουρορ;

Πατιμα σχι κρουκεα Τσα Τσι λε σλăβεσκ.

41. Κουμ αου σουφεριτ

Κερεσχτιλε κετε îνντρăζνεαλα

Κελορ κε Τε-αου ρăστιγνιτ, Ντουμνεζεουλε,

Κâνντ Τε βăντ γολ, σâνγερατ σχι οσâνντιτ;

42. Ω, νεαμ jιντοβεσκ

Îνντăρăτνικ, κε-αι πριμιτ αρβουνα !

Κουνοσκουτ-αι ριντικαρεα Μπισερικιι;

Πεντρου κε νταρ πε Χριστος Λ-αι οσâνντιτ;

43. Îν μπατjοκουρă

Του îμμπρακι πε Îμποντομπιτορουλ,

Καρε κερουλ α-ντăριτ σχι-α îμποντομπιτ

Τοτ πăμâντουλ, îντρ-ουν κχιπ πρεαμινουνατ. ΠΡΟΧΟΝτΟυΛ ΝτΟΜΝΟυΛΟυΙ 34

44. Κα ουν πελικαν,

Τε-αι ρăνιτ îν κοαστα Τα, Κουβιντε;

Σχι-αι ντατ βιατσă λ-αι Τăι φιι, καρε αου μουριτ,

Ρăσπâνντινντ ασουπρα λορ ιζβοαρε βιι.

45. Οαρεκâνντ Ναβι,

Οπρι σοαρελε, ζντρομπινντ ντουσχμανιι;

Ιαρ Του, Σοαρε, ασκουνζâνντου-Τσι λουμινα Τα,

Αι ζντρομπιτ πε-αλ ιαντουλουι στăπâνιτορ.

46. Νου Τε-αι ντεσπăρτσιτ

Ντε-αλ Πăριντελουι σâν, Μιλοστιβε,

Κχιαρ μπινεβόινντ α λουα κχιπ ντε μουριτορ;

Σχι îν ιαντ Χριστοασε-αλ μεου, Τε-αι πογορâτ.

47. Τινς φιινντ πε λεμν,

Κελ κε σπâνζουρι πăμâντουλ πε απε,

Îν πăμâντ, φăρă σουφλαρε, ακουμ κομπορι;

Καρε λουκρου νερăμπντâνντου-λ, τρεμουρă. ΠΡΟΧΟΝτΟυΛ ΝτΟΜΝΟυΛΟυΙ 35

48. „Βαι, ω, Φιουλ μεου !”,

Πρεακουρατα jελεσχτε σχι ζικε

Κă „πε καρε-Λ ασχτεπταμ κα πε-ουν Îμπăρατ,

Οσâνντιτ ακουμ πε κρουκε îλ πριβεσκ !”

49. „Αστφελ μι-α βεστιτ

Γαβριιλ, βενινντ ντιν κερ λα μινε:

Ελ μι-α σπους κă-μπăρăτσια Φιουλουι μεου

Εστε ω îμπăρăτσιε βεσχνικă.”

50. „Βαι, ς-α îμπλινιτ

Α λουι Σιμεον προοροκιε

Κă πριν ινιμα μεα σαμπιε α τρεκουτ;

Ω, Εμανουιλε, Κελ κε εσχτι κου νόι !”

51.Ω, ιουντειλορ !

Ρουσχινατσι-βă μăκαρ ντε μορτσιι

Îνβιατσι ντε Ντăτăτορουλ βιετσιι λορ,

Κελ πε Καρε, πλινι ντε πιζμă, Λ-ατσι ουκις. ΠΡΟΧΟΝτΟυΛ ΝτΟΜΝΟυΛΟυΙ 36

52. Σ-α κουτρεμουρατ

Σχι λουμινα σοαρελε σχι-α στινς-ω,

Κâνντ îν γροαπă Τε-α βăζουτ νεîνσουφλετσιτ;

Νεβăζουτα μεα λουμινă, Μπουνουλε !

53. Κου αμαρ πλâνγεα

Πρεακουρατα Μαικα Τα, Κουβιντε,

Κâνντ πε Τινε Τε-α βăζουτ ακουμ îν μορμâντ;

Νε-νκεπουτ σχι νεγρăιτε Ντουμνεζεου !

54. Μαικα Πρεκιστα

Ομορâρεα Τα βăζâνντ, Χριστοασε,

Κου αντâνκ-αμăρăκιουνε, Τσιε-Τσι γρăια:

„Σă νου ζăμποβεσχτι, Βιατσă, îντρε μορτσι !”

55. Ιαντουλ κελ κουμπλιτ

Τρεμουρα, κâνντ Τε-α βăζουτ πε Τινε,

Βεσχνικ Σοαρε αλ μăριριι, Χριστοασε αλ μεου,

Σχι îν γραμπ’ α ντατ ντιν ελ πε κει λεγατσι. ΠΡΟΧΟΝτΟυΛ ΝτΟΜΝΟυΛΟυΙ 37

56. Κε πριβελισχτε

Μαρε σχι γροζαβ-ακουμ σε βεντε;

Κăκι αλ βιετσιι Ντăτăτορ μοαρτε-α σουφεριτ,

Βόινντ Ελ σă ντεα βιατσă τουτουρορ !

57. Κοαστα Τσι-αου îμπουνς,

Μâινιλε Τσι-αου πιρονιτ, Στăπâνε;

Σχι κου ρανα Τα ντιν κοαστă αι βινντεκατ

Νε-νφρâναρεα μâινιλορ στρăμοσχιλορ.

58. Οαρεκâνντ jελεα

Τοατă κασα πε φιουλ Ραχιλει;

Ιαρ ακουμ πε αλ Φεκιοαρει Φιου îλ jελεσκ

Μαικα Λουι σχι κεατα Ουκενικιλορ.

59. Παλμε σχι λοβιρι

Ι ς-αου ντατ λουι Χριστος πεστε φατσă,

Κελουι κε κου μâνα Σα πε ομ πλăσμουι,

Σχι-α ζντρομπιτ κου τοτουλ αλε φιαρει φăλκι. ΠΡΟΧΟΝτΟυΛ ΝτΟΜΝΟυΛΟυΙ 38

60. Τοτσι κει κρεντινκιοσχι,

Κου-νγροπαρεα Τα σκăπατσι ντε μοαρτε,

Îτσι κινστιμ, Χριστοασε-αλ νοστρου, κου λαουντε,

Ρăστιγνιρεα σχι-νγροπαρεα Τα ακουμ.

61. Κελ φăρ’ ντε-νκεπουτ,

Βεσχνικε Πăριντε, Φιου σχι Ντουχ Σφâντ,

Îντăρεσχτε στăπâνιρεα ’μπăρατσιλορ

Îμποτριβα ντουσχμανιλορ, κα ουν μπουν.

62. Κεεα κε-αι νăσκουτ,

Πρεακουρατă Φεκιοαρă, Βιατσα,

Ποτολεσχτε ντεζμπιναρεα-ν Μπισερικă

Σχι ντă πακε, κα ω μπουνă, τουτουρορ.

63. Κουβινε-σε, νταρ,

Σă κăντεμ λα Τινε, Ζιντιτορουλ,

Κελα κε πε κρουκε μâινιλε Τσι-αι îντινς

Σχι-αι ζντρομπιτ ντε τοτ πουτερεα κελουι ρăου. ΠΡΟΧΟΝτΟυΛ ΝτΟΜΝΟυΛΟυΙ 39

Σταρεα α τρεια

1. Νεαμουριλε τοατε

Λαουντă-νγροπăριι

Τσι-αντουκ, Χριστοασε-αλ μεου.

2. Αριματεανουλ

Jαλνικ Τε πογοαρă

Σχι îν μορμâντ Τε-νγροαπă.

3. Ντε μιρ πουρτăτοαρε,

Μιρ Τσιε, Χριστοασε,

Τσι-αντουκ κου σâργουιντσă.

4. Βινω-îντρεαγă φιρε,

Ψαλμι ντε îνγροπαρε

Λουι Χριστος σă-Ι αντουκεμ, ΠΡΟΧΟΝτΟυΛ ΝτΟΜΝΟυΛΟυΙ 40

5. Πε Κελ βιου κου μιρουρι,

Κα πε-ουν μορτ σă-Λ ουνγεμ,

Κου μιρονοσιτσελε.

6. Φερικιτε Ιοσιφ !

Τρουπουλ κε ντă βιατσă,

Αλ λουι Χριστος, îνγροαπă.

7. Κει χρăνιτσι κου μανă

Λοβεσκ κου πικιορουλ

Îν Μπινεφăκăτορουλ.

8. Κει χρăνιτσι κου μανă,

Οτσετ σχι κου φιερε

Τσι-αντουκ, Χριστοασε αλ μεου.

9. Ω, κε νεμπουνιε !

Πε Χριστος ομοαρă

Κει κε-αου ουκις πε προφετσι. ΠΡΟΧΟΝτΟυΛ ΝτΟΜΝΟυΛΟυΙ 41

10. Κα ρομπ φăρ’ ντε μιντε,

Α τρăντατ Ιουντα

Πε-Αντâνκου-ντσελεπκιουνιι.

11. Ρομπ αjουνγε-ακουμα

Βικλεανουλ ντε Ιουντα,

Κελ κε-α βâνντουτ πε Ντομνουλ.

12. Ζις-α îντσελεπτουλ:

„Γροαπ’-αντâνκă εστε

Γâτλεjουλ jιντοβιλορ.”

13. Λα βικλενιι jιντοβι,

Κăιλε λορ στρâμμπε

Κουρσε σχι κιουλινι σουντ.

14. Ιοσιφ σχι Νικοντιμ

Πε Ντομνουλ îνγροαπă,

Κου τοατă κουβιιντσα. ΠΡΟΧΟΝτΟυΛ ΝτΟΜΝΟυΛΟυΙ 42

15. Σλαβă Τσιε, Ντοαμνε,

Κελ κε νται βιατσă

Σχι-ν ιαντ, πουτερνικ, κομπορι.

16. Μαικα Πρεακουρατα

Σε jελεα, Κουβιντε,

Πε τινε μορτ βăζâνντου-Τε.

17. „Πριμăβαρα ντουλκε,

Φιουλ μεου πρεαντουλκε.

Φρουμ’σετσεα ουνντε Τσι-α απους;”

18. Πλâνγερε πορνιτ-α

Μαικα Πρεακουρατα,

Κâνντ αι μουριτ, Κουβιντε.

19. Βιν κου μιρ, σă-Λ ουνγă,

Ντε μιρ πουρτăτοαρε,

Πε Χριστος, Μιρουλ κερεσκ. ΠΡΟΧΟΝτΟυΛ ΝτΟΜΝΟυΛΟυΙ 43

20. Κου μοαρτεα πε μοαρτε

Ω ομορι Του, Ντοαμνε,

Κου σφâντα Τα πουτερε.

21. Πιερε-αμăγιτορουλ,

Σκαπă αμăγιτουλ

Κου-ντσελεπκιουνεα-Τσι, Ντοαμνε.

22. Καντε βâνζăτορουλ

Îν φουνντουλ γχεενει,

Îν γροαπα στρικăκιουνιι.

23. Κουρσε ντε κιουλινι σουντ

Κăιλε λουι Ιουντα,

Κελουι νεμπουν σχι βικλεαν.

24. Πιερ ρăστιγνιτοριι,

Îμπăρατε-α τοατε,

Ντουμνεζειεσκουλε Φιου. ΠΡΟΧΟΝτΟυΛ ΝτΟΜΝΟυΛΟυΙ 44

25. Τοτσι πιερ, îμπρεουνă,

Îν γροαπα πιερζăριι,

Μπăρμπατσιι σâνγιουριλορ.

26. „Φιουλε ντιν Τατăλ,

Îμπăρατ α τοατε,

Κουμ αι πριμιτ πατιμα;”

27. Μαικα, μιελουσχεαουα,

Μιελουλ ει πε κρουκε

Βăζâνντου-Λ, ς-α τâνγουιτ.

28. Τρουπουλ κε ντă βιατσă

Ιοσιφ îμπρεουνă

Κου Νικοντιμ îνγροαπă.

29. Μουλτ îνλăκριματă

Α στριγατ Φεκιοαρα,

Ρăρουνκχιι πăτρουνζâνντου-σχι: ΠΡΟΧΟΝτΟυΛ ΝτΟΜΝΟυΛΟυΙ 45

30. „Ω, α μεα λουμινă,

Φιουλ μεου πρεαντουλκε,

Κουμ Τε-αι ασκουνς îν γροαπă;”

31. „Νου μαι πλâνγε Μαικă;

Πε Ανταμ σχι Εβα

Κα σă-ι σλομποντ, Εου σουφăρ”.

32. „Φιουλ μεου, σλăβεσκου-Τσι

Îναλτα-νντουραρε

Πριν καρε ραμπζι ακεστεα”.

33. Κου οτσετ σχι φιερε

Τε-αου αντăπατ, Ντοαμνε,

Γουσταρεα βεκχε ς-ω στρικι.

34. Τε-αι σουιτ πε κρουκε,

Κελ κε αλτăντατă

Ουμμπρισχι ποπορουλ σουμπ νορ. ΠΡΟΧΟΝτΟυΛ ΝτΟΜΝΟυΛΟυΙ 46

35. Ντε μιρ πουρτăτοαρε,

Βενινντ λα α Τα γροαπă,

Τσι-αντουκεαου, Ντοαμνε, μιρουρι.

36. Σκοαλă-Τε, ’νντουρατε,

Σχι πε νόι νε σκοατε

Ντιν α γχεενει γροαπă !

37. „Ντοαμνε, îνβιαζă”,

Ζικεα, βăρσâνντ λακριμι,

Μαικα Τα κε Τε-α νăσκουτ.

38. Îνβιαζă-ν γραμπă,

Αλουνγâνντ ντουρερεα

Κουρατει Ταλε Μαικε !

39. Πρινσε-αου φοστ ντε φρικă

Κερεσχτιλε κετε,

Κâνντ Τε-αου βăζουτ μορτ, Ντοαμνε. ΠΡΟΧΟΝτΟυΛ ΝτΟΜΝΟυΛΟυΙ 47

40. Ιαρτă ντε γρεσχαλε

Πε κει κε, κου φρικă,

Κινστεσκ αλε Ταλε πατιμι.

41. Ω, îνφρικοσχατă,

Στρăινă βεντερε;

Πâμâντουλ κουμ Τε-ασκουνντε !

42. Αλτăντατ’ ουν Ιοσιφ

Τσι-α σλουjιτ îν φουγă

Σχι-ακουμ Τε-νγροαπă αλτουλ.

43. Πλâνγε, Τε jελεσχτε,

Πρεακουρατα-Τσι Μαικă,

Φιινντ Του μορτ, Κουβιντε.

44. Σπαιμă ια πε îνγερι

Ντε γροζαβα-Τσι μοαρτε,

Ω, Φăκăτορ α τοατε ! ΠΡΟΧΟΝτΟυΛ ΝτΟΜΝΟυΛΟυΙ 48

45. Πâνă-ν ζορι, κου μιρουρι

Τσι-αου στροπιτ μορμâντουλ

Κελε îντσελεπτσιτε.

46. Πακε îν Μπισερικι,

Λουμιι μâντουιρε,

Πριν îνβιερεα-Τσι ντă-νε !

47. Ω, Τρειμε Σφâντă,

Τατă, Φιου σχι Ντουχ Σφâντ,

Λουμεα ω μâντουιεσχτε.

48. Ρομπιλορ τăι, Μαικă,

Ντă-λε κα σă βαντă

’Νβιερεα Φιουλουι τăου !

49. Νεαμουριλε τοατε

Λαουντă-νγροπăριι

Τσι-αντουκ, Χριστοασε αλ μεου.

Vinerea Mare

Prohodul Domnului nostru Iisus Hristos

– fragmente din starile 1, 2 si 3

PROHODUL

DOMNULUI DUMNEZEULUI

ŞI MÂNTUITORULUI NOSTRU

IISUS HRISTOS

– întreg şi neschimbat –
Starea întâi

1. În mormânt, Viaţă,

Pus ai fost, Hristoase,

Şi s-au spăimântat oştirile îngereşti,

Plecăciunea Ta cea multă preamărind.

2. Dar cum mori, Viaţă,

Şi cum şezi în mormânt?

Şi împărăţia morţii Tu o zdrobeşti

Şi pe morţii cei din iad îi înviezi?

3. Te mărim pe Tine,

Iisuse Doamne,

Şi-ngroparea îţi cinstim şi patimile,

Că din stricăciune Tu ne-ai izbăvit. PROHODUL DOMNULUI 4

4. Cel ce-ai pus pământul

Cu măsuri, Hristoase,

Astăzi şezi în mic mormânt, Ziditorule,

Şi din gropi, pe cei ce-au murit înviezi.

5. Iisuse al meu,

Împărat a toate,

De ce vii la cei din iad, o, Hristoase-al meu?

Vrei să dezrobeşti neamul omenesc.

6. Stăpânul a toate

Mort se vede acum

Şi deşertătorul gropilor celor morţi

Se încuie-n groapă nouă ca un om.

7. În mormânt, Viaţă,

Pus ai fost, Hristoase,

Şi cu moartea Ta pe moarte o ai pierdut

Şi viaţă lumii Tu ai izvorât. PROHODUL DOMNULUI 5

8. Cu cei răi, Hristoase,

Ca un răufăcător

Socotit ai fost, dar ne-ai îndreptat pe toţi

Şi ne-ai scos din amăgirea celui rău.

9. Mai frumos cu chipul

Decât oamenii toţi,

Ca un om se vede mort şi fără de chip,

Cel ce toată firea a-nfrumuseţat.

10. Iadul cum va răbda

Intrarea Ta, Doamne,

Şi cum nu se va zdrobi întunecându-se,

De-a luminii Tale fulgere orbind?

11. Dulcea mea lumină

Şi mântuitoare,

Cum în groapă-ntunecoasă Tu Te-ai ascuns?

O, răbdare de nespus şi negrăit ! PROHODUL DOMNULUI 6

12. Nici lumea de duhuri

Nu pricepe, Doamne,

Nici mulţimea făr’ de trup poate povesti

Taina îngropării Tale, neştiind.

13. O, minuni străine !

O, ce lucruri nouă !

Cel ce-mi dă suflare mie Se poartă mort,

Îngropat de mâinile lui Iosif.

14. În mormânt ai apus,

Dar de-al Tatălui sân

Nicicum nu Te-ai despărţit, Hristoase al meu.

Acest lucru e străin şi nefiresc !

15. Întreaga făptură

Recunoaşte-n Tine:

Împărat adevărat, pe pământ şi-n cer,

Deşi în mormânt Te-ncui, Hristoase-al meu! PROHODUL DOMNULUI 7

16. Tu-n mormânt fiind pus

Ziditor Hristoase,

Temelia iadului s-a cutremurat

Şi-ale morţilor morminte s-au deschis.

17. Cela ce în palmă

Tot pământul ţine.

Sub pământ acum cu trupul Se află mort,

Slobozind pe morţii cei legaţi în iad.

18. Din stricare, Doamne,

Viaţa mea o ridici;

Căci murind acum, la cei morţi Te-ai pogorât

Şi-ale iadului zăvoare le-ai zdrobit.

19. Ca lumina-n sfeşnic,

Se ascunde acum

Sub pământ, ca sub obroc, Trupul Domnului

Şi din iad goneşte întunericul. PROHODUL DOMNULUI 8

20. Mulţimea de oştiri,

Cea duhovnicească,

Împreună cu Iosif şi Nicodim

Merg să-ngroape pe Cel ce e ne-ncăput.

21. Murind Tu de voie,

În mormânt ai fost pus;

Şi pe mine ce-am fost mort, Iisuse-al meu,

De amara mea greşeală m-ai scăpat.

22. S-a schimbat făptura

Prin a Tale patimi,

Căci cu Tine-au pătimit toate câte sunt,

Ţiitor a toate cunoscându-Te.

23. Luând în pântece

A vieţii Piatră,

Cel a toate mâncător, iadul, a vărsat

Pe toţi morţii ce din veac i-a înghiţit. PROHODUL DOMNULUI 9

24. În mormânt nou Te-au pus,

Înnoind, Hristoase,

Firea oamenilor, prin învierea Ta,

După cum se cade unui Dumnezeu.

25. Pe pământ ai venit,

Pe Adam să-l mântui.

Şi pe-acesta negăsind, jos Te-ai pogorât;

Pân’ la iad, Stăpânul meu, l-ai căutat.

26. Pământul de frică

S-a mişcat, Cuvinte,

Şi luceafărul lumina sa şi-a ascuns,

Apunând a Ta lumină sub pământ.

27. Ca un om, ai murit

De-a Ta voie, Doamne;

Dar ca Dumnezeu pe morţi din groap-ai sculat

Şi din întunericul păcatelor. PROHODUL DOMNULUI 10

28. Vărsând râu de lacrimi

Peste Tine, Doamne,

Cea Curată, ca o maică, a glăsuit:

„Oare, cum Te voi îngropa, Fiul meu?”

29. Ca grăuntul de grâu,

Ce-ncolţeşte-n pământ,

Spic aducător de rod nouă Te-ai făcut,

Înviind pe toţi urmaşii lui Adam.

30. Sub pământ Te-ai ascuns

Ca un soare, acum,

Şi-ntr-a morţii noapte neagră Te-ai învelit;

Ci răsai, Hristoase-al meu, mai strălucit !

31. Cum ascunde luna

Faţa sa de soare,

Aşa groapa Te-a ascuns şi pe Tine-acum,

Cel ce prin trupească moarte ai apus. PROHODUL DOMNULUI 11

32. Iisus, Viaţa,

Gustând moartea acum,

Pe toţi oamenii de moarte i-a izbăvit

Şi viaţa tuturor le-a dăruit.

33. Pe întâiul Adam,

Prin păcat omorât,

La viaţă ridicându-l cu moartea Ta,

Adam nou în trup Te-ai arătat acum.

34. Cereştile cete,

Mort întins, pentru noi,

Te-au văzut, Stăpânul meu, şi s-au spăimântat

Şi cu aripile s-au acoperit.

35. Pogorându-Te mort,

De pe lemn, Cuvinte,

Iosif cel cu bun chip Te pune-n mormânt;

Ci-nviază, Doamne, mântuind pe toţi ! PROHODUL DOMNULUI 12

36. Bucurie, Doamne,

Fiind îngerilor,

Întristare lor acum le-ai pricinuit,

Cu trup mort, ca pe un om, văzându-Te.

37. Suind Tu pe cruce,

Împreună-ai suit

Şi pe muritorii vii; iar stând sub pământ,

Ai sculat de-acolo pe cei adormiţi.

38. Ca un leu, Tu Doamne,

Adormind cu trupul,

Ca un pui de leu Te scoli, Cela ce-ai fost mort,

Lepădând şi bătrâneţea trupului.

39. Cela ce din coasta

Lui Adam cel dintâi

Pe strămoş ai plăsmuit, eşti în coastă-mpuns

Şi izvor curăţitor ne izvorăşti. PROHODUL DOMNULUI 13

40. Se-njunghia-n taină

Mai-nainte mielul,

Iar acum Tu, pătimind fără să cârteşti,

Eşti făţiş junghiat şi firea curăţeşti.

41. Cine dar va spune

Chipul groaznic şi nou?

Cel ce stăpâneşte toate făpturile

Pătimeşte azi şi moare pentru noi.

42. Cuprinzându-i spaima,

Au strigat îngerii:

„Cum Se vede mort Stăpânul vieţii

Şi de ce-n mormânt se-ncuie Dumnezeu?”

43. Din coasta Ta, Doamne,

Cea însuliţată,

Izvorăşti mie viaţă, prin viaţa Ta,

Şi mă înnoieşti şi mă viezi cu ea. PROHODUL DOMNULUI 14

44. Răstignit pe cruce,

Ai chemat pe oameni,

Iar curată coasta Ta împungându-se,

Tuturor iertare dai, lisuse-al meu.

45. Cel cu chip cuvios

Te găteşte-ngrozit

Şi Te-ngroapă, ca pe-un mort, cu smerenie,

De-ngroparea Ta înfricoşându-se.

46. Sub pământ, de voie,

Pogorând ca un mort,

Tu ridici de pe pământ, Hristoase, la cer

Pe cei ce de-acolo au căzut de demult.

47. Deşi Te-ai văzut mort,

Dar eşti viu Dumnezeu

Şi ridici de pe pământ, Hristoase la cer,

Pe cei ce de-acolo au căzut de demult. PROHODUL DOMNULUI 15

48. Deşi Te-ai văzut mort,

Dar eşti viu Dumnezeu

Şi pe oamenii cei morţi, pe toţi, înviezi,

Omorând de tot pe-al meu omorâtor.

49. O, ce bucurie,

Ce dulceaţă multă,

A fost ceea ce-a umplut pe toţi cei din iad,

Strălucind lumina Ta-n adâncul lui.

50. Îngroparea-Ţi laud,

Patimilor mă-nchin;

Şi puterea Îţi măresc, Milostivule,

Prin care de patimi am fost dezlegat.

51. Asupra Ta, Doamne,

Sabie-au ascuţit

Şi-a puternicului sabie s-a tocit,

Iar cea din Eden se biruieşte-acum. PROHODUL DOMNULUI 16

52. Văzând mieluşeaua

Pe-al său Miel înjunghiat,

Doborâtă de dureri striga şi-ndemna

Ca şi turma să se tânguie cu ea.

53. În mormânt de Te-ngropi,

Şi în iad de pogori,

Dar mormintele, lisuse, le-ai deşertat

Şi întregul iad, Hristoase, l-ai golit.

54. De-a Ta voie, Doamne,

Pogorând sub pământ,

Pe toţi oamenii din moarte i-ai înviat

Şi la slava Tatălui i-ai înălţat.

55. Unul din Treime,

Cu trupul, pentru noi,

Defăimată moarte rabdă, binevoind;

Se cutremură şi soare şi pământ. PROHODUL DOMNULUI 17

56. Urmaşii lui Iuda,

Din izvor adăpaţi

Şi cu mană săturaţi demult, în pustiu,

În mormânt îl pun pe Hrănitorul lor.

57. Ca un vinovat, stă

Cel Preadrept la Pilat

Şi la moartea cea nedreaptă e osândit

Şi Judecătoru-i răstignit pe lemn.

58. Îngâmfat Israil,

Ucigaşe popor !

Pentru ce pe Varava, pătimaş, slobozi,

Iar pe Domnul pentru ce Îl răstigneşti?

59. Plăsmuind pe Adam

Din pământ, cu mâna,

Pentru dânsul Te-ai făcut om firesc în trup

Şi de bunăvoia Ta Te-ai răstignit. PROHODUL DOMNULUI 18

60. Ascultând, Cuvinte,

De al Tău Părinte,

Pân’ la iadu-ngrozitor Tu Te-ai pogorât,

Înviind tot neamul muritorilor.

61. „Vai, Lumina lumii !

Vai, a mea Lumină !

O, lisuse-al meu ! O, Fiule preadorit !”

Cu amar, striga Fecioara şi jelea.

62. Pizmăreţ popor,

Ucigaş blestemat !

Ruşinează-te măcar, înviind Hristos,

De mahrama şi de giulgiurile Lui.

63. Vino, necurate,

Ucigaş ucenic,

Şi pricina răutăţii arată-mi-o:

Pentru ce-ai ajuns tu pe Hristos să-L vinzi? PROHODUL DOMNULUI 19

64. Iubitor de oameni

Te prefaci, nebune,

Orb, nemernic, ne-mpăcat, vânzătorule,

Tu, ce Mirul ai voit să-L vinzi pe bani.

65. Cu ce preţ ai vândut

Sfântul Mir cel ceresc?

Sau ce lucru de El vrednic în schimb ai luat?

Nebunie-aflaşi, preablestemat satan !

66. De iubeşti pe săraci,

Şi mâhnit eşti de mir

Ce se varsă, curăţind suflet păcătos,

Cum pe-arginţi pe-a tuturor Lumină vinzi?

67. „O, Cuvinte, Doamne,

A mea bucurie,

Îngroparea-Ţi de trei zile cum voi răbda?

Mi se rupe inima ca unei maici”. PROHODUL DOMNULUI 20

68. „Cine-mi va da lacrimi

Şi izvor nesecat,

Ca să plâng pe lisus, dulcele meu Fiu?”

A strigat Fecioara, Maica Domnului.

69. O, munţi şi vâlcele

Şi mulţimi de oameni,

Tânguiţi-vă şi plângeţi cu mine toţi

Şi jeliţi cu Maica Domnului ceresc !

70. „Când am să Te mai vad,

Veşnică Lumină,

Bucuria şi dulceaţa sufletului?”,

A strigat Fecioara, tânguindu-se.

71. Deşi ca o piatră,

Tare şi tăioasă,

Ai primit a Te tăia; dar ne-ai izvorât

Râu de viaţă vie, veşnice Izvor. PROHODUL DOMNULUI 21

72. Ca dintr-o fântână,

Din îndoitul râu,

Ce din coasta Ta a curs, noi ne adăpăm

Şi viaţa veşnică o moştenim.

73. Voind Tu, Cuvinte,

În mormânt Te-ai văzut;

Dar eşti viu şi Te ridici din morţi, cum ai spus,

Cu-nvierea Ta, Mântuitorule.

74. Te cântăm, Cuvinte,

Doamne al tuturor,

Împreună şi cu Tatăl şi Duhul Sfânt

Şi-ngroparea Ta cea sfântă preamărim.

75. Fericimu-Te toţi,

Maica lui Dumnezeu,

Şi-ngroparea de trei zile noi o cinstim

A Fiului tău şi-al nostru Dumnezeu. PROHODUL DOMNULUI 22

76. În mormânt, Viaţă,

Pus ai fost, Hristoase,

Şi s-au spăimântat oştirile îngereşti

Plecăciunea Ta cea multă preamărind. PROHODUL DOMNULUI 23

Starea a doua

1. Cuvine-se, dar,

Să cădem Ia Tine, Ziditorul,

Cela ce pe cruce mâinile Ţi-ai întins,

Şi-ai zdrobit de tot puterea celui rău.

2. Cuvine-se, dar,

Să-Ţi dăm slava-a toate Ziditorul,

Căci din patimi Tu ne-ai scos, prin patima Ta,

Şi din stricăciune toţi ne-am izbăvit.

3. Soarele-a apus

Iar pământul s-a clătit, Cuvinte,

Apunând Tu, ne-nseratul Soare, Hristos,

Şi cu trupul în mormânt punându-Te. PROHODUL DOMNULUI 24

4. Somn învietor

În mormânt dormind, Hristoase Doamne,

Din cel greu somn al păcatului ai sculat

Întreg neamul omenesc cel păcătos.

5. „Una-ntre femei

Te-am născut Fiu, fără de durere;

Dar acum sufăr dureri, prin patima Ta”,

Cea curată, mult jelindu-se, zicea.

6. Sus văzându-Te,

De Părinte nedespărţit, Doamne,

Iară jos cu trupul mort, sub pământ fiind,

Serafimii s-au înfricoşat acum.

7. Răstignindu-Te,

S-a rupt tâmpla templului prin mijloc

Şi şi-ascund luminătorii lumina lor,

Sub pământ Tu, Soare, ascunzându-Te. PROHODUL DOMNULUI 25

8. Cela ce cu-n semn

A făcut la început pământul,

Azi apune sub pământ, ca un muritor;

Îngrozeşte-te de-aceasta, cerule !

9. Sub pământ apui

Cela ce-ai făcut pe om cu mâna,

Ca pe oameni să-i înalţi din căderea lor,

Cu puterea Ta atotputernică.

10. Veniţi să cântăm

Lui Hristos cel mort, Ce-i plâns cu jale,

Ca femeile, ce mir au adus atunci,

S-auzim cu ele: „Bucuraţi-vă !”

11. Cu adevărat,

Nesecat Mir eşti, Cuvinte Doamne;

Pentru-aceea şi femeile mir Ţi-aduc,

Celui viu, ca unui mort şi îngropat. PROHODUL DOMNULUI 26

12. Cu-ngroparea Ta

Ai zdrobit de tot iadul, Hristoase,

Şi cu moartea Ta pe moarte ai omorât,

Şi din stricăciune lumea mântuieşti.

13. Râu de viaţă eşti

Ce din Tatăl curgi, Înţelepciune,

Iar în groapă apunând, viaţă dăruieşti,

Celor din adâncurile iadului.

14. „Ca să înnoiesc

Firea oamenilor cea zdrobită,

Eu cu moartea Mi-am rănit trupul Meu, voind;

Deci, jelind, nu-ţi bate pieptul, Maica Mea”.

15. Sub pământ apui,

Cel ce eşti Luceafăr al dreptăţii,

Şi pe morţi i-ai ridicat, ca dintr-un somn greu,

Alungând din iad tot întunericul. PROHODUL DOMNULUI 27

16. Bob cu două firi:

Dătătorul de viaţă, astăzi,

În adânc pământ, cu lacrimi se seamănă;

Însă răsărind, lumea va bucura.

17. S-a temut Adam,

Dumnezeu umblând în rai, atuncea,

Iar acum s-a bucurat c-ai venit la iad;

Căci căzând atunci, acum s-a ridicat.

18. Maica Ta acum

Varsă râuri de lacrimi, Hristoase,

Şi-a strigat, când Te-a văzut cu trupu-n mormânt:

„Înviază, Fiule, precum ai spus !”

19. Iosif Te-a ascuns,

Cu evlavie, în groapă nouă;

Şi cântări dumnezeieşti, de-ngroparea Ta,

Ţi-a cântat, cu lacrimi împletindu-le. PROHODUL DOMNULUI 28

20. Doamne, Maica Ta,

Pironit văzându-Te pe cruce,

De amară întristare, sufletul ei

S-a pătruns de cuie şi de sabie.

21. Maica Ta, văzând

Adăparea Ta cu fiere, Doamne,

Cel ce eşti dulceaţa lumii noastre întregi,

Faţa ei cu-amare lacrămi a udat.

22. „Rău m-am întristat

Şi rărunchii mi se rup, Cuvinte,

Junghierea Ta nedreaptă văzând-o”,

Zis-a Preacurata, tânguindu-se.

23. „Cum am să-Ţi închid

Ochii dulci şi-ale Tale buze, Doamne,

Şi cum dar ca pe un mort Te voi îngropa?”,

Iosif a strigat, înfiorându-se. PROHODUL DOMNULUI 29

24. Jalnice cântări

Iosif şi cu Nicodim cântă

Lui Hristos ce S-a-ngropat, acum, în mormânt

Şi cu dânşii cântă cetele cereşti.

25. Sub pământ apui

Tu, Hristoase, Soare al dreptăţii;

Deci şi buna, Maica Ta, care Te-a născut,

De dureri se stinge, nevăzându-Te.

26. Iadul s-a-ngrozit

Dătătorule de viaţă, Doamne,

Când prădată şi-a văzut bogăţia lui

Şi-nviaţi pe morţii cei legaţi din veac.

27. Soare luminos

După noapte străluceşte, Doamne;

Iar Tu, după moartea Ta, străluceşti mai mult,

Înviind din groapă ca un Dumnezeu. PROHODUL DOMNULUI 30

28. Ziditorule,

Primindu-Te în sân pământul

S-a clătit de frica Ta, Preaputernice,

Şi pe morţi cutremurul i-a deşteptat.

29. O, Hristoase-al meu !

Iosif şi Nicodim cu miruri,

Într-un chip deosebit, acum Te gătesc

Strigând: „O, pământe-nfricoşează-te !”

30. Doamne, ai apus

Şi cu Tine-a soarelui lumină;

Iar făptura de cutremur cuprins-a fost,

Făcător al tuturor vestindu-Te.

31. Piatra cea din unghi

O acoperă piatra tăiată

Şi pe Domnu-L pune-n groapă un muritor.

Înfioară-te, de-acum, pâmântule ! PROHODUL DOMNULUI 31

32. „Vezi-ne aici:

Ucenicul cel iubit şi Maica,

Şi cu dulce glas răspunde-ne, Fiule !”,

A strigat Curata, cu amar plângând.

33. Tu, ca Cel ce eşti

De viaţă dătător, Cuvinte,

Pe iudei nu i-ai ucis, fiind răstignit;

Ba chiar şi pe morţii lor îi înviezi.

34. Nici chip ai avut,

Nici frum’seţe, când pătimeai, Doamne;

Dar mai mult ai strălucit, când ai înviat,

Şi cu sfinte raze ne-ai împodobit.

35. Ai apus în trup,

Sub pământ, nestinsule Luceafăr;

Şi aceasta neputând vedea soarele,

În amiază-zi el s-a întunecat. PROHODUL DOMNULUI 32

36. Luna, soarele

Se întunecă-mpreună, Doamne,

Şi robi binevoitori Ţi s-au arătat

Şi în mantii negre s-au înveşmântat.

37. „Chiar de-ai şi murit,

Dar sutaşul Dumnezeu Te ştie;

Iar eu cum Te-oi pipăi, Dumnezeul meu,

Mă cutremur”, a strigat cel cu bun chip.

38. A dormit Adam

Şi din coasta lui-’şi scoase moarte;

Tu dormind acum, Cuvinte-al lui Dumnezeu,

Lumii viaţă izvorăşti din coasta Ta.

39. Ai dormit puţin

Şi-ai dat viaţă celor morţi, Hristoase,

Şi-nviind ai înviat pe cei adormiţi,

Ce-adormiseră din veacuri, Bunule. PROHODUL DOMNULUI 33

40. De ai şi murit,

Dar ai dat vinul de mântuire,

Viţă, care izvorăşti viaţă tuturor;

Patima şi crucea Ţa Ţi le slăvesc.

41. Cum au suferit

Cereştile cete îndrăzneala

Celor ce Te-au răstignit, Dumnezeule,

Când Te văd gol, sângerat şi osândit?

42. O, neam jidovesc

Îndărătnic, ce-ai primit arvuna !

Cunoscut-ai ridicarea Bisericii;

Pentru ce dar pe Hristos L-ai osândit?

43. În batjocură

Tu îmbraci pe Împodobitorul,

Care cerul a-ntărit şi-a împodobit

Tot pământul, într-un chip preaminunat. PROHODUL DOMNULUI 34

44. Ca un pelican,

Te-ai rănit în coasta Ta, Cuvinte;

Şi-ai dat viaţă l-ai Tăi fii, care au murit,

Răspândind asupra lor izvoare vii.

45. Oarecând Navi,

Opri soarele, zdrobind duşmanii;

Iar Tu, Soare, ascunzându-Ţi lumina Ta,

Ai zdrobit pe-al iadului stăpânitor.

46. Nu Te-ai despărţit

De-al Părintelui sân, Milostive,

Chiar binevoind a lua chip de muritor;

Şi în iad Hristoase-al meu, Te-ai pogorât.

47. Tins fiind pe lemn,

Cel ce spânzuri pământul pe ape,

În pământ, fără suflare, acum cobori;

Care lucru nerăbdându-l, tremură. PROHODUL DOMNULUI 35

48. „Vai, o, Fiul meu !”,

Preacurata jeleşte şi zice

Că „pe care-L aşteptam ca pe-un Împărat,

Osândit acum pe cruce îl privesc !”

49. „Astfel mi-a vestit

Gavriil, venind din cer la mine:

El mi-a spus că-mpărăţia Fiului meu

Este o împărăţie veşnică.”

50. „Vai, s-a împlinit

A lui Simeon proorocie

Că prin inima mea sabie a trecut;

O, Emanuile, Cel ce eşti cu noi !”

51.O, iudeilor !

Ruşinaţi-vă măcar de morţii

Înviaţi de Dătătorul vieţii lor,

Cel pe Care, plini de pizmă, L-aţi ucis. PROHODUL DOMNULUI 36

52. S-a cutremurat

Şi lumina soarele şi-a stins-o,

Când în groapă Te-a văzut neînsufleţit;

Nevăzuta mea lumină, Bunule !

53. Cu amar plângea

Preacurata Maica Ta, Cuvinte,

Când pe Tine Te-a văzut acum în mormânt;

Ne-nceput şi negrăite Dumnezeu !

54. Maica Precista

Omorârea Ta văzând, Hristoase,

Cu adânc-amărăciune, Ţie-Ţi grăia:

„Să nu zăboveşti, Viaţă, între morţi !”

55. Iadul cel cumplit

Tremura, când Te-a văzut pe Tine,

Veşnic Soare al măririi, Hristoase al meu,

Şi în grab’ a dat din el pe cei legaţi. PROHODUL DOMNULUI 37

56. Ce privelişte

Mare şi grozav-acum se vede;

Căci al vieţii Dătător moarte-a suferit,

Voind El să dea viaţă tuturor !

57. Coasta Ţi-au împuns,

Mâinile Ţi-au pironit, Stăpâne;

Şi cu rana Ta din coastă ai vindecat

Ne-nfrânarea mâinilor strămoşilor.

58. Oarecând jelea

Toată casa pe fiul Rahilei;

Iar acum pe al Fecioarei Fiu îl jelesc

Maica Lui şi ceata Ucenicilor.

59. Palme şi loviri

I s-au dat lui Hristos peste faţă,

Celui ce cu mâna Sa pe om plăsmui,

Şi-a zdrobit cu totul ale fiarei fălci. PROHODUL DOMNULUI 38

60. Toţi cei credincioşi,

Cu-ngroparea Ta scăpaţi de moarte,

Îţi cinstim, Hristoase-al nostru, cu laude,

Răstignirea şi-ngroparea Ta acum.

61. Cel făr’ de-nceput,

Veşnice Părinte, Fiu şi Duh Sfânt,

Întăreşte stăpânirea ’mpăraţilor

Împotriva duşmanilor, ca un bun.

62. Ceea ce-ai născut,

Preacurată Fecioară, Viaţa,

Potoleşte dezbinarea-n Biserică

Şi dă pace, ca o bună, tuturor.

63. Cuvine-se, dar,

Să cădem la Tine, Ziditorul,

Cela ce pe cruce mâinile Ţi-ai întins

Şi-ai zdrobit de tot puterea celui rău. PROHODUL DOMNULUI 39

Starea a treia

1. Neamurile toate

Laudă-ngropării

Ţi-aduc, Hristoase-al meu.

2. Arimateanul

Jalnic Te pogoară

Şi în mormânt Te-ngroapă.

3. De mir purtătoare,

Mir Ţie, Hristoase,

Ţi-aduc cu sârguinţă.

4. Vino-întreagă fire,

Psalmi de îngropare

Lui Hristos să-I aducem, PROHODUL DOMNULUI 40

5. Pe Cel viu cu miruri,

Ca pe-un mort să-L ungem,

Cu mironosiţele.

6. Fericite Iosif !

Trupul ce dă viaţă,

Al lui Hristos, îngroapă.

7. Cei hrăniţi cu mană

Lovesc cu piciorul

În Binefăcătorul.

8. Cei hrăniţi cu mană,

Oţet şi cu fiere

Ţi-aduc, Hristoase al meu.

9. O, ce nebunie !

Pe Hristos omoară

Cei ce-au ucis pe profeţi. PROHODUL DOMNULUI 41

10. Ca rob făr’ de minte,

A trădat Iuda

Pe-Adâncu-nţelepciunii.

11. Rob ajunge-acuma

Vicleanul de Iuda,

Cel ce-a vândut pe Domnul.

12. Zis-a înţeleptul:

„Groap’-adâncă este

Gâtlejul jidovilor.”

13. La viclenii jidovi,

Căile lor strâmbe

Curse şi ciulini sunt.

14. Iosif şi Nicodim

Pe Domnul îngroapă,

Cu toată cuviinţa. PROHODUL DOMNULUI 42

15. Slavă Ţie, Doamne,

Cel ce dai viaţă

Şi-n iad, puternic, cobori.

16. Maica Preacurata

Se jelea, Cuvinte,

Pe tine mort văzându-Te.

17. „Primăvara dulce,

Fiul meu preadulce.

Frum’seţea unde Ţi-a apus?”

18. Plângere pornit-a

Maica Preacurata,

Când ai murit, Cuvinte.

19. Vin cu mir, să-L ungă,

De mir purtătoare,

Pe Hristos, Mirul ceresc. PROHODUL DOMNULUI 43

20. Cu moartea pe moarte

O omori Tu, Doamne,

Cu sfânta Ta putere.

21. Piere-amăgitorul,

Scapă amăgitul

Cu-nţelepciunea-Ţi, Doamne.

22. Cade vânzătorul

În fundul gheenei,

În groapa stricăciunii.

23. Curse de ciulini sunt

Căile lui Iuda,

Celui nebun şi viclean.

24. Pier răstignitorii,

Împărate-a toate,

Dumnezeiescule Fiu. PROHODUL DOMNULUI 44

25. Toţi pier, împreună,

În groapa pierzării,

Bărbaţii sângiurilor.

26. „Fiule din Tatăl,

Împărat a toate,

Cum ai primit patima?”

27. Maica, mieluşeaua,

Mielul ei pe cruce

Văzându-L, s-a tânguit.

28. Trupul ce dă viaţă

Iosif împreună

Cu Nicodim îngroapă.

29. Mult înlăcrimată

A strigat Fecioara,

Rărunchii pătrunzându-şi: PROHODUL DOMNULUI 45

30. „O, a mea lumină,

Fiul meu preadulce,

Cum Te-ai ascuns în groapă?”

31. „Nu mai plânge Maică;

Pe Adam şi Eva

Ca să-i slobod, Eu sufăr”.

32. „Fiul meu, slăvescu-Ţi

Înalta-ndurare

Prin care rabzi acestea”.

33. Cu oţet şi fiere

Te-au adăpat, Doamne,

Gustarea veche s-o strici.

34. Te-ai suit pe cruce,

Cel ce altădată

Umbrişi poporul sub nor. PROHODUL DOMNULUI 46

35. De mir purtătoare,

Venind la a Ta groapă,

Ţi-aduceau, Doamne, miruri.

36. Scoală-Te, ’ndurate,

Şi pe noi ne scoate

Din a gheenei groapă !

37. „Doamne, înviază”,

Zicea, vărsând lacrimi,

Maica Ta ce Te-a născut.

38. Înviază-n grabă,

Alungând durerea

Curatei Tale Maice !

39. Prinse-au fost de frică

Cereştile cete,

Când Te-au văzut mort, Doamne. PROHODUL DOMNULUI 47

40. Iartă de greşale

Pe cei ce, cu frică,

Cinstesc ale Tale patimi.

41. O, înfricoşată,

Străină vedere;

Pâmântul cum Te-ascunde !

42. Altădat’ un Iosif

Ţi-a slujit în fugă

Şi-acum Te-ngroapă altul.

43. Plânge, Te jeleşte,

Preacurata-Ţi Maică,

Fiind Tu mort, Cuvinte.

44. Spaimă ia pe îngeri

De grozava-Ţi moarte,

O, Făcător a toate ! PROHODUL DOMNULUI 48

45. Până-n zori, cu miruri

Ţi-au stropit mormântul

Cele înţelepţite.

46. Pace în Biserici,

Lumii mântuire,

Prin învierea-Ţi dă-ne !

47. O, Treime Sfântă,

Tată, Fiu şi Duh Sfânt,

Lumea o mântuieşte.

48. Robilor tăi, Maică,

Dă-le ca să vadă

’Nvierea Fiului tău !

49. Neamurile toate

Laudă-ngropării

Ţi-aduc, Hristoase al meu.

Δεν ξέρω ελληνικά, έτσι ώστε η μετάφραση να Έλληνες γίνεται με Google Translate:
Νου σχτιου γρεακă, ασχα κă τραντουκερεα îν γρεκεσχτε εστε φăκουτă (αντρατă) κου γοογλε τρανσλατε
Nu ştiu greacă, aşa că traducerea în greceşte este făcută (adrată) cu google translate
I don’t know greek, so the translation to greek is made with google translate:
.

Μεγάλη Παρασκευή – Επιτάφιος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού – Τμήματα των κρατών 1, 2 και 3

Δεν ξέρω ελληνικά, έτσι ώστε η μετάφραση να Έλληνες γίνεται με Google Translate:
Νου σχτιου γρεακă, ασχα κă τραντουκερεα îν γρεκεσχτε εστε φăκουτă (αντρατă) κου γοογλε τρανσλατε
Nu ştiu greacă, aşa că traducerea în greceşte este făcută (adrată) cu google translate
I don’t know greek, so the translation to greek is made with google translate:
.

Επιτάφιος

Κύριος ο Θεός

Και ο Σωτήρας

ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

– Ολόκληροι και αμετάβλητη –

Πρώτη κατάσταση

Α. Στον τάφο, Ζωή

Έγινε της, ο Χριστός,

Οι αγγελικών ταγμάτων ήταν φοβισμένος,

Υποκύπτοντας σου επαινώντας περισσότερο.

Δύο. Αλλά, όπως θα πεθάνουν, Ζωή

Και όπως κάθονται στον τάφο;

Και εσύ ένα βασίλειο του θανάτου συντριβή

Και οι νεκροί που είχαν ζήσει στην κόλαση;

Τρεις. Δοξάζουν σας,

Κύριε Ιησού,

Και ngroparea τιμή και το πάθος σας,

Αυτή η ζημία που έχετε μας έσωσε. MR Θρήνοι 4

Τέσσερις. Ποιος κάνει γης

Τα μέτρα, ο Χριστός,

Σήμερα κάθονται στο μικρό τάφο, Ziditorule,

Και τρύπες, εκείνων που έχουν πεθάνει ζουν και πάλι.

Πέντε. Ιησού μου,

Βασιλιάς όλων,

Γιατί να έρθει στο λαό της κόλασης, Χριστέ μου;

Θέλετε να dezrobeşti αγώνα.

6. Δάσκαλος όλων

Νεκρά φαίνεται τώρα

Και deşertătorul λάκκους των νεκρών

Η κλειδαριά-στο λάκκο μας ως άνθρωπος.

Ιουλίου. Στον τάφο, Ζωή

Έγινε της, ο Χριστός,

Θάνατος και πεθαίνουν έχετε χάσει σας

Μπορείτε ξεπήδησε κόσμο και τη ζωή. MR Θρήνοι 5

Αυγούστου. Το κακό, Χριστέ,

Σαν κακοποιό

Σκέφτηκα πως ήταν, αλλά έχουμε όλοι κατευθύνονται

Και έχουμε αφαιρέσει την παραπλάνηση του κακού.

Σεπτεμβρίου. Πιο όμορφα με την εικόνα

Άνθρωποι από όλες τις

Όπως ένας άνθρωπος, χωρίς να δει νεκρό τσιπ

Ποιος να αυξηθεί nfrumuseţat.

10. Αντέχει ως κόλαση

Πομπή σου, Κύριε,

Και αν σπάσει θα σκοτεινιάσει

Το φως της αστραπής orbind σου;

11. Γλυκό φως μου

Και την αποθήκευση,

Πώς στην μαύρη τρύπα που έχετε κρυμμένα;

Ω απερίγραπτη και ανέκφραστο υπομονή! Επιτάφιος MR 6

12. Δεν τον κόσμο των πνευμάτων

Δεν καταλαβαίνω, Κύριε,

Δεν πλήθος Άπω »το σώμα μπορεί να πει

Μυστική ταφή σου, μη γνωρίζοντας.

13. Α, ξένων θαύματα!

Ω, τι πράγματα νέα!

Αυτός που μου δίνει ανάσα Φορέστε χιλίων νεκρών,

Ιωσήφ θάβονται τα χέρια του.

14. Ο τάφος του ηλιοβασιλέματος,

Αλλά στήθος του Πατέρα

Δεν υπάρχει τρόπος που διαλύθηκαν, Χριστέ μου.

Αυτό είναι παράξενο και αφύσικο!

15. Η όλη δημιουργία

Ν σας αναγνωρίζει:

Αληθινή βασιλιάς, η γη και ουρανό,

Αν και ο τάφος έχετε κλειδώσει, Χριστέ ορυχείο! Επιτάφιος κ. 7

16. Βάζετε τον τάφο-n

Δημιουργός του Χριστού

Συγκλόνισε τα θεμέλια της κόλασης ήταν

Και οι νεκροί τάφοι άνοιξαν.

17. Όποιος παλάμη

Όλες οι εκτάσεις που λαμβάνονται.

Υπόγεια σώμα είναι τώρα νεκροί,

Δωρεάν οι νεκροί που ήταν προορισμένοι για τον άδη.

18. Αλλοίωσης, Κύριε,

Η ζωή μου ένα ανελκυστήρα?

Για πεθάνει τώρα, έχετε έρθει κάτω νεκρός

Και κόλαση έχετε σπάσει τα μπουλόνια.

19. Καθώς το φως-δεν σταθούν,

Τώρα στο κρύψιμο

Σύμφωνα με τη γη, κάτω από ένα μπούσελ, το σώμα του Χριστού

Και το σκοτάδι κόλαση αγωνιστικά. Επιτάφιος MR 8

20. Πλήθος των δυνάμεων,

Η πνευματική,

Μαζί με τον Ιωσήφ και ο Νικόδημος

Πηγαίνοντας να τον θάψει που είναι NCAP μας.

21. Μπορείτε πεθαίνουν πρόθυμα,

Έχουν τοποθετηθεί στον τάφο?

Και για μένα ότι ήμουν νεκρός, ο Ιησούς μου,

Στην πικρή μου λάθος μου διέφυγε.

22. Θα αλλάξει το πλάσμα

Με τα πάθη σου,

Έχετε υποστεί λόγω όλου αυτού του είναι,

Mistress of γνωρίζοντας όλα.

23. Λαμβάνοντας στη μήτρα

Μια πέτρα διαβίωσης,

Ο τρώγων απ ‘όλα, κόλαση, υπόστεγο

Ο θάνατος του όλα όσα ποτέ έφαγε. Επιτάφιος κ. 9

24. Στον τάφο που έχετε κάνει,

Ανανέωση, Χριστέ,

Η ανθρώπινη φύση, μέσω της ανάστασης σας,

Ως Θεός πτώσεις.

25. Καλώς ήλθατε στη γη,

Αδάμ για να το αποθηκεύσετε.

Και, δεν το βρίσκουν, έχετε έρθει κάτω?

Μέχρι να κόλαση, Κύριέ μου, έχετε αναζητήσει.

26. Ομόσπονδο κράτος του φόβου

Δεν κινήθηκε, λέξεις,

Και αστέρων έκρυψε το φως και,

Apunând φως των υπόγειων σας.

27. Ως άνθρωπος, που πέθανε

Το θέλημά Σου, Κύριε?

Αλλά ο Θεός των νεκρών έχει αυξηθεί λάκκο

Και το σκοτάδι της αμαρτίας. Επιτάφιος MR 10

28. Ρεύμα από δάκρυα χύνει

Πάνω από Σένα, Κύριε,

Η Καθαριότητα, όπως μια μητέρα, ένα glăsuit:

«Κάνε αυτό που θα θάψει το γιο μου;»

29. Ως κόκκου του σιταριού,

Τι ncolţeşte-n γη

Bringer Spic εννέα φρούτα που έχετε κάνει,

Η αύξηση όλων των απόγονοι του Αδάμ.

30. Έχετε κρυμμένο υπόγεια

Καθώς ο ήλιος τώρα

NTR-και-μαύρη νύχτα του θανάτου που έχω?

Αλλά αγώνα, ο Χριστός μου, πιο λαμπρό!

31. Πώς απόκρυψη μήνα

Πρόσωπο στον ήλιο,

Έτσι έκρυψα den και εσείς τώρα,

Ποιος από τον σωματικό θάνατο του ηλιοβασιλέματος. Επιτάφιος MR 11

32. Ο Ιησούς, Ζωή,

Δοκιμάζοντας τώρα το θάνατο

Όλοι οι άνθρωποι σε θάνατο και παρέδωσε

Και η ζωή τους έχει δώσει όλα.

33. Στον πρώτο Αδάμ,

Με την αμαρτία σκότωσε

Άρση αυτό στη ζωή σας με το θάνατο,

Ο Αδάμ και πάλι στη σάρκα μου έχουν δείξει τώρα.

34. Ουράνιος χορωδίες,

Να βρεθεί νεκρή για μας

Έχω δει τον Κύριό μου, και φοβήθηκαν

Και τα φτερά καλύφθηκαν.

35. Μπορείτε να κατέβει νεκρούς,

Με το ξύλο, τα λόγια,

Η ευγενής τσιπ Ιωσήφ βάζετε στον τάφο?

Αλλά-nviază, Κύριε, έσωσε όλους! Επιτάφιος MR 12

36. Χαρά, Κύριε,

Όπως οι άγγελοι,

Θλίψη τους που έχουν προκαλέσει τώρα,

Το νεκρό σώμα, ως άνθρωπος, θα δούμε.

37. Μπορείτε αναρρίχηση στο σταυρό,

Μαζί σας μέχρι

Και ζουν θνητοί, και κάθεται κάτω από το έδαφος,

Έχεις εκεί για τους νεκρούς.

38. Όπως ένα λιοντάρι, Ω Κύριε,

Ύπνος με το σώμα

Ως ένα νεαρό λιοντάρι Μπορείτε να σηκωθεί, όποιος κι αν ήταν νεκρός,

Lepădând και τη γήρανση του σώματος.

39. Όποιος την ακτή

Πρώτα τον Αδάμ

Ο πρόγονος των πλαστών, είναι οι ακτές-mpuns

Και έρχεται η άνοιξη καθαρισμού μας. Επιτάφιος MR 13

40. Η njunghia-n-μυστήριο

Μαΐου και πριν από το αρνί,

Και τώρα, χωρίς να υποστεί μεμψιμοιρώ,

Είναι ανοιχτά σφάζονται και καθαρίστε τη φύση.

41. Αλλά ποιος θα πει

Αντιμετωπίστε τους τρομερούς και πάλι;

Ένας χάρακας κάθε ζωντανός

Σήμερα πάσχει και πεθαίνει για μας.

42. Cuprinzându έχω φόβο,

Άγγελοι φώναξε:

«Κύριος της ζωής, όπως φαίνεται νεκρός

Και γιατί όχι-Κλειδωμένο τάφος είναι ο Θεός; »

43. Από Σένα ακτή, Ω Κύριε,

Η însuliţată,

Χίλιοι ζωή κυλάει μέσα από τη ζωή σας,

Και εγώ renewest ζωή της και εγώ. Επιτάφιος MR 14

44. Εσταυρωμένο πάνω στον σταυρό,

Μπορείτε κάλεσε τους ανθρώπους,

Και καθαρίστε împungându σας την ακτή,

Όλα τα συγχωρώ, Lisu ορυχείο.

45. Η σεβάσμια τσιπ

Μαγειρεύω κατάπληκτος

Και θάβω, ως νεκρός, ταπεινότητα,

Ο Ta-ngroparea κατασχέθηκαν με το φόβο.

46. Σύμφωνα με τη γη, πρόθυμα,

Pogorând ως ένα νεκρό

Μπορείτε να σηκωθεί από τη γη, ο Χριστός στον ουρανό

Όσοι έχουν πέσει από εκεί πριν.

47. Αν και έχω δει νεκρό

Αλλά ο Θεός είσαι ζωντανός

Και πάνω από τη γη, ο Χριστός στον ουρανό,

Όσοι έχουν πέσει από εκεί πριν. Επιτάφιος MR 15

48. Αν και έχω δει νεκρό

Αλλά ο Θεός είσαι ζωντανός

Και οι νεκροί, όλοι, έθεσε,

Σκοτώνοντας όλους τους σκοτωμούς ορυχείο.

49. Αχ, τι χαρά,

Πόσο γλυκύτητα,

Αυτό ήταν ό, τι γεμίζουν όλοι στην κόλαση

Ta-φως λάμπει βαθιά σε αυτό.

50. Ταφή σου έπαινος,

Ιερά Υποκλίνομαι?

Και αυξήσει τη δύναμή σας, Milostivule,

Τα πάθη τα οποία έχουν τεθεί.

51. Στις Σοι Κύριε,

Όξυναν σπαθί

Έχει φορέσει πανίσχυρο σπαθί,

Και οι θρίαμβοι της Εδέμ τώρα. Επιτάφιος MR 16

52. Βλέποντας mieluşeaua

Ο Αμνός του σκοτωμένου του

Χτυπημένος από τον πόνο και φώναξε-ndemna

Δεδομένου ότι θρήνησαν με το κοπάδι του.

53. Te-θαμμένος στον τάφο,

Και κατεβαίνει στην κόλαση,

Αλλά τάφους, Lisu, έχετε αδειάσει

Και όλη η κόλαση, ο Χριστός, έχετε αδειάσει.

54. Το θέλημά Σου, Κύριε,

Pogorând υπόγεια

Όλοι οι άνθρωποι από το θάνατο και έχουν αυξήσει

Και η δόξα του Πατρός και έχουν δημιουργήσει.

55. Ένα από τα Τριάδος,

Το σώμα, για μας,

Δυσφημίστηκε θάνατο υπομένουν, ευχαριστημένος?

Και ήλιο και τη γη τρέμει. Επιτάφιος MR 17

56. Η φυλή του Ιούδα,

Από την άνοιξη ποτίζονται

Μεγάλη γεμάτο με το μάννα εν τη ερήμω

Στον τάφο έβαλαν τροφός τους.

57. Ως ένοχος, είναι

Η Preadrept στον Πιλάτο

Και ο άδικος είναι καταδικασμένη σε θάνατο

Και Judecătoru τον σταύρωσαν σε ένα δέντρο.

58. Απόσπασμα του Ισραήλ,

Σκοτώνει ανθρώπους!

Γιατί η Varava, παθιασμένη, δωρεάν,

Και ο Κύριος γιατί τον σταυρώσουν;

59. Διαμόρφωσε τον Αδάμ

Από το έδαφος, με το χέρι,

Γι ‘αυτόν έχω κάνει ο άνθρωπος στο σώμα φυσικά

Και πρόθυμα σταυρώθηκε Μπορείτε σου. Επιτάφιος MR 18

60. Ακούγοντας, τα λόγια,

Του πατέρα σου,

Μέχρι να iadu-ngrozitor didst Εσύ κατέβει,

Η αύξηση των θνητών κάθε έθνος.

61. «Ω, φως του κόσμου!

Ω, φως μου!

Α, Lisu μου! Μια preadorit Υιός! »

Η πικρή κραυγή Παναγία και θρηνούσαν.

62. Pizmăreţ άνθρωποι

Killer καταραμένοι!

Απογοητεύουν ακόμη, η αύξηση του Χριστού

Το πέπλο και σεντόνια του.

63. Έλα, ακάθαρτο,

Μαθητευόμενος δολοφόνος

Και επειδή την κακία μου δείξει ένα:

Για ποιο Χριστός έχεις να το πουλήσετε; Επιτάφιος MR 19

64. Αγαπώντας τους ανθρώπους

Fake, τρελός,

Orb, μαλάκα, εμείς mpăcat, vânzătorule,

Εσείς, η επιβεβαίωση που ήθελαν να πουλήσουν τα χρήματα του.

65. Τι τιμή δεν πουλάτε

Αγίου Μύρου ουράνια;

Ή ότι αξίζει κάτι σε αντάλλαγμα παίρνετε;

Τρέλα, έμαθα, preablestemat Σατανά!

66. Η κακή αγάπη,

Και συγνώμη που σας εξέπληξε

Ρέει, ανοίγοντας την αμαρτωλή ψυχή,

Πώς on-ασημί-λαμβανομένων υπόψη όλων πουλήσει;

67. «Ω, λόγια, Κύριε,

Για την χαρά μου,

Ταφή σου τρεις ημέρες ως υποφέρω;

Ραγίζει η καρδιά μου σαν καλόγρια. » Επιτάφιος MR 20

68. «Ποιος θα μου δώσει τα δάκρυα

Και θεμελιώδους σημασίας,

Για να διαμαρτύρονται για τον Ιησού, τον γιο μου γλυκό; »

Κάλεσε Παναγία, Μητέρα του Θεού.

69. Α, βουνά και κοιλάδες

Και τα πλήθη

Ουρλιάζω και να κλαίνε μαζί μου όλα τα

Και θρηνούν την ουράνια Μητέρα του Θεού!

70. «Όταν σας βλέπω,

Αιώνιο Φως

Χαρά και τη γλυκύτητα της ψυχής; »

Κάλεσε Virgin, θρήνος.

71. Αν και ως ένα βράχο

Σκληρά και αιχμηρά,

Θα πρέπει να σας κόψει, αλλά έχουν ξεπηδήσει

Ποταμός της ζωής διαβίωσης, αιώνια άνοιξη. Επιτάφιος MR 21

72. Από μια βρύση,

Από îndoitul ποταμού

Τι έρεε από την πλευρά σας, πίνουμε

Μια κληρονομήσει αιώνια ζωή.

73. Σας ευχόμαστε, λέξεις,

Έχετε δει τον τάφο?

Αλλά είσαι ζωντανός και τον ξύπνησε, όπως είπατε,

Με την ανάσταση-σας, Ο Σωτήρας.

74. Τραγουδάω, λέξεις,

Κύριος των πάντων,

Μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα

Και ngroparea μεγέθυνση σου άγια.

75. Fericimu-όλοι σας,

Μητέρα του Θεού,

Και τρεις μέρες ngroparea 1 του Νοέμβρη τιμή

Του Υιού Σου και Θεού μας. Επιτάφιος MR 22

76. Στον τάφο, Ζωή

Έγινε της, ο Χριστός,

Οι αγγελικών ταγμάτων φοβήθηκαν

Υποκύπτοντας σου επαινώντας περισσότερο. Επιτάφιος MR 23

Δεύτερη προϋπόθεση

Α. Σωστά-είναι, όμως,

Πάρτε σου να πέσει, ο Δημιουργός,

Όποιος το σταυρό Έχετε τα χέρια τεντωμένα,

Και έσπασε όλη τη δύναμη του κακού.

Δύο. Σωστά-είναι, όμως,

Επιτρέψτε μου να δώσουν όλη τη δόξα του Δημιουργού

Για το πάθος που μας έφερε μέσα από το πάθος σας,

Και η ζημία που όλα τα αποθηκευμένα.

Τρεις. Κυρ τη δύση του ηλίου

Και γη έχει ξεπλυθεί, λέξεις,

Μπορείτε Apunând μας nseratul Sun, ο Χριστός,

Και βάζοντας το σώμα στον τάφο σας. Επιτάφιος MR 24

Τέσσερις. Κοιμηθείτε învietor

Ύπνος στον τάφο, Χριστέ,

Από το βαρύ ύπνο της αμαρτίας έχουν αυξηθεί

Ολόκληρο το αμαρτωλό αγώνα.

Πέντε. «Ένα-μεταξύ των γυναικών

Έχω Υιό, χωρίς πόνο?

Αλλά τώρα υποφέρουν από πόνο, από το πάθος σας »

Το καθαρό, πολύ πένθος, είπε.

6. Είδατε παραπάνω,

Η άρρηκτη Πατέρα, Κύριε,

Iara κάτω νεκρό σώμα κάτω από τη γη,

Σεραφείμ ήταν φοβισμένος τώρα.

Ιουλίου. Μπορείτε σταυρώθηκε,

Έσπασαν μέσω του Middle Temple ναό

Και κρύβουν το φως φωτιστικά τους,

Μπορείτε υπόγεια, η Sun, κρύβοντας σας. Ταφή του Χριστού 25

Αυγούστου. Όποιος το σημείο-σε

Ήταν η πρώτη γη

Σήμερα που το έδαφος, ως έναν άνθρωπο?

Από αυτό-που τρομοκρατεί, Ο ουρανός!

Σεπτεμβρίου. Υπόγεια apui

Όποιος κι αν έκανε ο άνθρωπος με το χέρι

Ως ανώτερος από τον λαό του να πέφτουν,

Με πανίσχυρη σου.

10. Ελάτε και τραγουδούν

Χριστός ο νεκρός, τι πένθος έκλαψε,

Καθώς οι γυναίκες, που έφερε τότε μύρο,

Μπορείτε να τους ακούσετε: «Χαίρε!»

11. Πραγματικά,

Mir είναι ανεξάντλητη, δηλαδή ο Κύριος?

Για-Αναρωτιέσαι γιατί φέρνουν οι γυναίκες

Ζώντας με ένα νεκρό και θαμμένο. Επιτάφιος MR 26

12. Cu-Ta ngroparea

Μπορείτε έσπασε όλα τα κόλαση, ο Χριστός,

Και θα σκοτώσει το θάνατό σας πεθαίνει,

Και να σώσει τον κόσμο από τη διαφθορά.

13. Ποτάμι της ζωής

Ποιες οι ροές Πατέρα, Σοφία,

Και η apunând λάκκο, δίνοντας ζωή,

Από τα βάθη της κόλασης.

14. «Για να ανανεώσετε

Το σπασμένο φύση των ανδρών,

Έχω βλάψει το θάνατό μου το σώμα μου, που θέλουν?

Έτσι, κλάμα, δεν χτυπάει το στήθος σας, τη μητέρα μου «.

15. Apui υπόγεια,

Άδωνις που είναι η δικαιοσύνη,

Και οι νεκροί που θέσατε ως ένα βαρύ ύπνο,

Η απαγόρευση της το σκοτάδι της κόλασης. Επιτάφιος MR 27

16. Ο Bob με δύο φύσεις:

Χορηγός της ζωής σήμερα

Στα βαθιά γη σπέρνεται με δάκρυα?

Αλλά αυξάνεται, οι άνθρωποι θα απολαμβάνουν.

17. Υπήρχαν φόβοι Αδάμ

Θεού, να περπατάει στον παράδεισο, τότε

Και τώρα που απολαμβάνει για τον ερχομό στην κόλαση?

Για πτώση στη συνέχεια, τώρα αρθεί.

18. Μητέρα σας τώρα

Σπιτάκι ποταμούς δακρύων, Χριστέ,

Φώναξε όταν είδα τον τάφο trupu-n:

«Υπερυψωμένα, Υιός, όπως είπατε!»

19. Ιωσήφ έκρυψα,

Με ευλάβεια, η ένατη τρύπα?

Και ύμνοι θεία, ο Ta-ngroparea,

Μπορείτε τραγούδησε, με δάκρυα πλέξιμο τους. Επιτάφιος MR 28

20. Κύριε, η μητέρα σου,

Είδα καρφωμένα στο σταυρό,

Η πικρή θλίψη, την ψυχή της

Μπήκαν τα καρφιά και το σπαθί.

21. Η μητέρα σου, βλέποντας

Πότισμα με χολή σου Κύριε,

Η γλυκύτητα του κόσμου μας, που είναι συνολικά,

Το πρόσωπό της με πικρά δάκρυα-ποτίζονται.

22. «Ήμουν λυπημένος Κακό

Και ηνία διάλειμμα, τα λόγια μου,

Άδικο σας βλέποντας τα θηρία της σκοτώθηκε »

Καθαρό έχει πει, θρήνος.

23. «Πώς θα κλείσετε

Τα μάτια σου, τα γλυκά χείλια, Ω Κύριε,

Και τότε πώς θα το θάψουν τους νεκρούς; »

Ιωσήφ φώναξε, înfiorându είναι. Επιτάφιος MR 29

24. Αξιολύπητος τραγούδια

Ιωσήφ και Νικόδημος παίζει

Τι ήταν ο Χριστός-θαμμένο τώρα στον τάφο

Και θεϊκοί τραγουδούν ιχθυδίων.

25. Υπόγεια apui

Εσείς, ο Χριστός, ήλιος της δικαιοσύνης?

Έτσι, η καλή, η μητέρα σου, η οποία γεννήθηκα,

Ο πόνος συνεχίζεται, ποτέ δεν έχετε δει.

26. Κόλαση πρέπει να μείνει εμβρόντητοι

Χορηγός της ζωής, Λόρδος,

Όταν είδε τον πλούτο λεηλατήθηκε από

Και αυξήθηκαν οι νεκροί, που δεσμεύονται για πάντα.

27. Sun Light

Μετά την νύχτα λάμπει, ο Κύριος?

Και, μετά το θάνατό σας, να λάμψει περισσότερο,

Ξεκινώντας από τον τάφο ως Θεό. Επιτάφιος MR 30

28. Ziditorule,

Λήψη γη σας στο μαστό

Ήταν ξεπλένονται από φόβο για σένα, κραταιοί,

Και οι νεκροί και ο σεισμός ξύπνησε.

29. Χριστέ μου!

Ιωσήφ και Νικόδημος, με αρώματα,

Με έναν ιδιαίτερο τρόπο, τώρα μαγειρεύω

Να φωνάξει: «Ω γη-nfricoşează σας!»

30. Κύριος του ηλιοβασιλέματος

Κρατήστε τον ήλιο και το φως?

Και η δημιουργία του σεισμού περιλήφθηκαν,

Τσάι απ ‘όλα να σας μιλήσει.

31. Πέτρα ότι η γωνία

Η μείωση κάλυμμα πέτρα

Ο κύριος και τον έβαλε στον τάφο θνητό.

Θα τρέμουν, τώρα, Ω γη! Επιτάφιος MR 31

32. «Δείτε μας εδώ:

Η μητέρα αγαπούσε μαθητής,

Και η γλυκιά φωνή μας απαντήσουν, Son! »

Ένα Καθαριότητα φώναξε, πικρά.

33. Σας αρέσει που είστε

Η ζωή-δίνοντας, λέξεις,

Οι Εβραίοι δεν δολοφονία, σταυρώθηκε?

Και ακόμα τους νεκρούς τους ανεβαίνουν και πάλι.

34. Δεν υπάρχει τρόπος να ήταν,

Όχι frum’seţe, το πάθος, ο Κύριος?

Αλλά το πιο λαμπρό του, όταν θέσατε,

Και έχουμε κοσμούσαν τα ιερά ακτίνες.

35. Ηλιοβασίλεμα του σώματος,

Υπόγεια Άδωνις nestinsule?

Και αυτό δεν μπορεί να δει τον ήλιο,

Το μεσημέρι, ημέρα που έχει σκοτεινιάσει. Επιτάφιος MR 32

36. Σελήνη, τον ήλιο

Η σκοτεινή-διακοπή, Κύριε,

Και πρόθυμοι αιχμαλώτους σας έχουν δείξει

Και στα μαύρα ράσα ήταν ντυμένη.

37. «Ακόμα κι αν πεθάνει,

Αλλά ξέρω ότι ο Θεός εκατόνταρχος?

Μπορείτε πρόβατα και νιώθω σαν Θεός μου,

Τρέμω », φώναξε ένας με καλή φόρμα.

38. Μια ύπνου Αδάμ

Και στο πλευρό του-ενώ αφαίρεσαν νεκρό?

Μπορείτε ύπνο τώρα, τα λόγια του Θεού,

Κόσμος ζωή έρχεται από την πλευρά σας.

39. Μπορείτε κοιμόταν λιγότερο

Και σας έδωσε ζωή στους νεκρούς, ο Χριστός,

Και nviind έθεσαν το νεκρό,

Τι adormiseră των αιώνων, Καλή. Επιτάφιος MR 33

40. Για σας πέθανε,

Αλλά δώσατε το κρασί της σωτηρίας,

Κρασί, η οποία προέρχεται όλη τη ζωή?

Μήπως διασχίζουν το πάθος και τον έπαινο σας.

41. Πώς έχουν υποστεί

Ουράνιος τόλμη χορωδίες

Αυτοί που σταύρωσαν σοι, Θεέ,

Όταν σε βλέπω γυμνή, αιμορραγία και καταδίκασε;

42. Αχ, το εβραϊκό έθνος

Πεισματάρης, τι έχετε λάβει υπόσχεση!

Εκκλησία γνώριζε ανύψωσης?

Γιατί, λοιπόν, να τον καταδικάσει τον Χριστό;

43. Σε παρωδία

Μπορείτε ντύσει το Împodobitorul,

Ο ουρανός να έχει Ntare στολισμένο

Όλη η γη, σε ένα preaminunat τρόπο. Επιτάφιος MR 34

44. Ως πελεκάνος,

Έχετε τραυματιστεί ακτή, τα λόγια σας?

Και δώσατε τη ζωή σας για να σας γιους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους,

Διάδοση να έρθουν την άνοιξη.

45. Navi τέχνη μετατρέπεται,

Σταματήστε τον ήλιο, τη σύνθλιψη εχθρούς?

Και εσύ, η Sun, κρύβοντας σας το φως σας,

Μπορείτε έσπασαν το χάρακα της κόλασης.

46. Δεν χωρίζονται

Πατέρας του μαστού, ο Ελεήμων,

Ακόμα και καταδέχτηκε να λάβει θνητή μορφή?

Και στην κόλαση Ο Χριστός μου, έχετε κατέβει.

47. Φρόντιζε το ξύλο,

Ποιος κρεμά τη γη πάνω στα νερά,

Στο έδαφος άψυχο, τώρα κάτω?

Τι nerăbdându, τρέμοντας. Επιτάφιος MR 35

48. «Αλίμονο, γιε μου!»

Αγνό πένθος και δήλωσε

Ότι «τους οποίους περιμένω ως βασιλιά,

Ανησυχία τώρα καταδίκασε στο σταυρό! »

49. «Όπως είχα ανακοινώσει

Γαβριήλ από τον ουρανό για μένα:

Μου είπε ότι ο γιος μου-mpărăţia

Πρόκειται για μια αιώνια βασιλεία. »

50. «Ω, στράφηκαν

Η προφητεία του Συμεών

Αυτό σπαθί περάσει μέσα από την καρδιά μου?

Α, Emanuile, ο οποίος είναι μαζί μας! »

51.O, οι Εβραίοι!

Μπορείτε ντρέπονται ακόμη και του θανάτου

Αναβιώστε το δωρητή της ζωής τους,

Ποιο από τα δύο, γεμάτη από φθόνο, υμείς έχουν σκοτωθεί. Επιτάφιος MR 36

52. Δεν κλονίστηκε

Το φως του ήλιου έχει σβήσει,

Όταν ο λάκκος είδα νεκρό?

Αόρατο φως μου, Καλή!

53. Παραπονέθηκε πικρά

Μητέρα πιο αγνά, τα λόγια σου,

Όταν σου τώρα είδε στον τάφο?

Ξεκινήσαμε και πρόφερε ο Θεός!

54. Παναγία Μητέρα

Δολοφονία δει, ο Χριστός σας,

Με βαθιά θλίψη-, Εσένα σου μίλησε:

«Μην περιμένετε άλλο, ζωή στο θάνατο!»

55. Κόλαση το φοβερό

Τινάζοντας όταν είδε σοι,

Αιώνια δόξα του Κυρ, Χριστέ μου,

Και αρπάξει »έδωσε αυτών των ομολόγων. Επιτάφιος MR 37

56. Ποιες είναι οι απόψεις

Μεγάλη και δροσερό τώρα να δούμε?

Για ο δωρητής της ζωής έχει υποστεί το θάνατο,

Ήθελε να δώσει ζωή σε όλους!

57. Έχετε τρυπημένα ακτή,

Έχετε κάρφωσαν τα χέρια, ο Κύριος?

Και σου πληγή στα πλευρά του cured

Εμείς nfrânarea χέρια τους προγόνους.

58. Τέχνη μετατρέπονται θρήνησαν

Ο γιος της Rachel γύρω από το σπίτι?

Και τώρα θρηνούμε τον Υιό Θεοτόκου

Η μητέρα του και οι μαθητές ομίχλη.

59. Τα χέρια και τα χτυπήματα

Μου έχει δοθεί πάνω στο Χριστό,

Ο άνθρωπος που με το πλάσμα του

Είναι εντελώς συνθλίβονται σαγόνια του θηρίου. Επιτάφιος MR 38

60. Όλοι οι πιστοί,

Η πτώση-ngroparea θανάτου σας,

Τιμώ, ο Χριστός μας, με έπαινο,

Ngroparea σταύρωση σας και-τώρα.

61. Η Άπω «από-ξεκίνησε,

Αιώνιο Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

Ενίσχυση mpăraţilor κανόνας »

Οι εχθροί, σαν καλός.

62. Τα οποία γεννήθηκαν,

Αγνό Παρθένο, Ζωή,

Σβήσε διαίρεση στην εκκλησία

Και δίνει στην ειρήνη μια καλή, όλα.

63. Σωστά-είναι, όμως,

Πτώση κάτω πριν από εσένα, τσάι,

Όποιος το σταυρό Μήπως βάζουν τα χέρια

Και έσπασε όλη τη δύναμη του κακού. Επιτάφιος MR 39

Κοινά

Α. Όλα τα έθνη

Έπαινος ngropării

Θα φέρει τον Χριστό μου.

Δύο. Arimateanul

Αξιολύπητος κατηφορίζετε

Και θάβω στον τάφο.

Τρεις. Η μυροφόρες,

Σένα Mir, Χριστέ,

Φέρτε σας επιμελώς.

Τέσσερις. Ελάτε ολόκληρο νήμα,

Ψαλμοί της ταφής

Φέρτε τους στον Χριστό, Θρήνοι MR 40

Πέντε. Το καθιστικό με αρώματα,

Όπως ένα νεκρό Αυτόν βούρτσα,

Οι άγιες γυναίκες.

6. Ευλογημένος ο Ιωσήφ!

Σώμα που δίνει ζωή,

Του Χριστού, θαμμένα.

Ιουλίου. Εκείνοι που τρέφονται με το μάννα

Κλώτσησε

Ο Ευεργέτης.

Αυγούστου. Εκείνοι που τρέφονται με το μάννα,

Ξίδι και χολή

Μπορείτε να Χριστέ μου.

Σεπτεμβρίου. Ω, πόσο ηλίθια!

Χριστός σκοτώνει

Αυτοί που σκότωσαν τους προφήτες. Επιτάφιος MR 41

10. Όπως μυαλό σκλάβος Άπω »,

Ιούδας πρόδωσε

On-Adâncu-nţelepciunii.

11. Ρομπ τώρα έφτασε

Η πονηριά του Ιούδα,

Ποιος πωλούνται Κυρίου του.

12. Είπε στο σοφό:

«Groap’-είναι βαθιά

Λαιμό τους Εβραίους. »

13. Οι Εβραίοι τεχνάσματα,

Στραβά τους τρόπους

Κατάρα και τριβόλια είναι.

14. Ιωσήφ και ο Νικόδημος

Ο Κύριος Bury,

Με όλα της βαρύτητας. Επιτάφιος MR 42

15. Σας ευχαριστώ, Κύριε,

Ποιος να γεννήσει

Και κόλαση, ισχυρή, κάτω.

16. Μητέρα πιο καθαρή

Θα θρήνησαν, λέξεις,

Σε είδα νεκρό.

17. «Άνοιξη γλυκιά

Preadulce γιος μου.

Μπορείτε Frum’seţea όπου το ηλιοβασίλεμα; »

18. Καταγγελία σχετικά με το

Μητέρα πιο αγνά,

Όταν πέθανε, λέξεις.

19. Παρ αλοιφή, και να τον χρίσει,

Η μυροφόρες,

Ο Χριστός, Επιβεβαίωση ουράνια. Επιτάφιος MR 43

20. Θάνατος από το θάνατο

Ένα σας σκοτώσει, Κύριε,

Με ιερή δύναμη σας.

21. Pierre-απατεώνας,

Παράδοση απατηλά

Με τη σοφία σου, Κύριε.

22. Falls πωλητή

Στο κάτω μέρος της κόλασης,

Στο κοίλωμα της διαφθοράς.

23. Τριβόλια Racing είναι

Τρόποι Ιούδα,

Η τρέλα και το κακό.

24. Pier răstignitorii,

Ο βασιλιάς σε όλους,

Dumnezeiescule Υιός. Επιτάφιος MR 44

25. Όλοι μαζί χαθεί,

Στο κοίλωμα της απωλείας,

Sângiurilor άνδρες.

26. «Υιός του Πατρός,

Βασιλιάς όλων,

Πώς έχεις πάθος; »

27. Μητέρα, mieluşeaua,

Αρνί της πάνω στο σταυρό

Βλέποντάς τον, και για να πενθήσουν.

28. Σώμα που δίνει ζωή

Ιωσήφ μαζί

Νικόδημος θαφτεί.

29. Περισσότερα δάκρυα

Κάλεσε Παναγίας,

Pătrunzându ηνία του: Θρήνοι MR 45

30. «Ω, φως μου,

Preadulce Ο γιος μου,

Πώς να κρύψεις την τρύπα; »

31. «Μην κλαις μητέρα?

Αδάμ και την Εύα

Για να τους απελευθερώσει, θα υποφέρουν. »

32. «Ο γιος μου, σου Slavescu

Υψηλή έλεος

Αυτό που υπομένουν. »

33. Το ξύδι και χολή

Έχω πότισε τον Κύριο,

Σνακ παλιά και ένα χάος.

34. Έχετε ανέβηκε στο σταυρό,

Ποιος φορά

Umbrişi ανθρώπους κάτω από το σύννεφο. Επιτάφιος MR 46

35. Η μυροφόρες,

Ερχόμενοι από το λάκκο σας,

Έφερε, Κύριε, αλοιφές.

36. Σηκωθείτε, «οι σκέψεις,

Και παίρνουμε

Από το λάκκο της κόλασης!

37. «Κύριε, έθεσε»

Είπε, χύνοντας δάκρυα,

Η μητέρα σας τι γεννήθηκα.

38. Αυξημένος-σε μια βιασύνη

Η απαγόρευση της πόνου

Καθαρίστε τη μητέρα σας!

39. Παγιδεύτηκαν στο φόβο

Ουράνιος χορωδίες,

Όταν είδα το νεκρό, ο Κύριος. Επιτάφιος MR 47

40. Συγχωρήστε τις πλάνες

Εκείνοι που, με το φόβο,

Τιμήστε των παθών σου.

41. Ω, τρομερό,

Εξωτερικών λογαριασμό?

Γη είναι το πώς θα κρύψει!

42. «Παλιά ένας Ιωσήφ

Θα σερβίρεται σε μια βιασύνη

Και τώρα θάβω άλλο.

43. Κλάμα, πένθος σας,

Πιο καθαρή Μητέρα σου,

Είστε νεκρά λόγια.

44. Ο φόβος των αγγέλων

Για μεγάλη του θανάτου σου,

Ο κατασκευαστής του όλα! Επιτάφιος MR 48

45. Μέχρι την αυγή, οι αλοιφές

Έχετε πασπαλισμένες τον τάφο

Ο σοφός.

46. Ειρήνη Εκκλησία

Παγκόσμια σωτηρία

Η ανάσταση μας δίνει εσένα!

47. Ο Αγία Τριάδα,

Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

Οι άνθρωποι θα σώσει.

48. Υπαλλήλους σας, Μητέρα,

Δώστε τους να δουν

«Ανάσταση του Υιού σου!

49. Όλα τα έθνη

Έπαινος ngropării

Μπορείτε να Χριστέ μου.

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: