Skip to content

30 Αουγουστ 1919 – Απελ κăτρε μεσεριασχι, μουνκιτορι, σολντατσι σχι τσăρανι ρομâνι

Μαρτίου 30, 2012
Απελ κăτρε μεσεριασχι, μουνκιτορι, σολντατσι σχι τσăρανι ρομâνι – 30 Αουγουστ 1919

3205 0 1 Apel către meseriaşi, muncitori, soldaţi şi ţărani români

Φρατσι σολντατσι,

Κου κρεντιντσă îν Ντουμνεζεου ατσι îνφρâντ πουτερεα βρăjμασχουλουι. Κου αρμελε βοαστρε ατσι τρας πεντρου βεσχνικιε χοταρελε τσăριι. Κου σâνγελε βοστρου ατσι ντεσăβâρσχιτ σχι πεκετλουιτ jερτφελε βοαστρε.

Ντε ακεεα νου îνγăντουιτσι κα μâινι στρăινε σχι νελεγιουιτε σă στρικε κεεα κε βόι ατσι σăβâρσχιτ. Πăστρατσι μαι ντεπαρτε ιουμπιρεα ντε τσαρă σχι κρεντιντα κăτρε Ρεγε. Ατσι jουρατ κă βετσι απăρα κου ουλτιμα πικăτουρă ντε σâνγε χω­ταρελε Πατριει. Πăζιτσι-λε îν λουαρε αμιντε, κοντρα ρελελορ πορνιρι αλε βρăjμασχιλορ, κăκι ασχα αου φăκουτ πăριντσιι σχι στρăμπουνιι νοσχτρι.

Φρατι τσăρανι,

Ντουμνεζεουλ πăριντσιλορ νοσχτρι ς’α îνντουιοσχατ ντε σουφεριντσελε νοαστρε σχι νε-α ντατ ουν αν îμμπελσχουγατ κουμ ραρ ς’α βăζουτ. Φιτσι ρεκουνοσκăτορι φατσă ντε μπουνουλ Ντουμ­νεζεου πριν μουνκα σχι κρεντιντσα βοαστρă. Îννόιτσι-βă που­τεριλε ντε μουνκă, στρâνγετσι κου σâργουιντσă ροαντελε πăμâντουλουι. Φιτσι λινισχτιτσι κăκι πăμâντουλ ντιντρε Τισα, Ντουνăρε σχι Μαρεα Νεαγρă, λ-ατσι κâσχτιγατ îν îντρεγιμε. Πăστρατσι-λ κου σφιντσενιε, απăρατσι μπογăτσια λουι πριν μουνκα σχι ιουμπιρεα βοαστρă.

Φρατσι ρομâνι,

Frați români,

Îν βόι στă νăντεjντεα σχι πουτερεα ακεστει τσăρι. Βόι σουντετσι σχι φερικιρεα ζιλει ντε μâινε.

Αυτό το άρθρο είναι γραμμένο στη ρουμανική γλώσσα με ελληνικό αλφάβητο
Ακεστ (Αεστου) αρτικολ εστε îν λιμμπα ρομâνă σκρισă κου λιτερε γρεκεσχτι
Acest (Aestu) articol este în limba română scrisă cu litere greceşti
This article is in romanian language written with greek alphabet
.

Ιαρ βόι σă νου βă αγονισιτσι μπλεστεμε, κι μπινεκουβâντăρι.

Ντουσχμανιι νε ατακă λα Νιστρου σχι λα Τισα. Ει îν­κεαρκă σă τουλμπουρε σχι πακεα îνăουντρουλ τσăριι. Μâντουιρεα νοαστρă ε μουνκα, κινστεα, ιουμπιρεα ντε νεαμ σχι κρεντιντσα îν Ντουμνεζεου.

Φιτσι κου λουαρε αμιντε, κχεματσι λα καλεα αντεβăρατă σχι πε κει καρε ς’αου ρăτăκιτ σχι αου τρεκουτ îν ρâνντουριλε κελορ φăρă νεαμ σχι κρεντιντσă. Στρâνσχι îν jουρουλ τρονουλουι σχι ουνιτσι σουμπ ουμμπρα στεαγουλουι τρικολορ βεγχιατσι λα λινισχτεα τσăριι.

Σπουνετσι στρăινιλορ σχι îνστρăινατσιλορ καρε îνκεαρκă σă νε τουλμπουρε, κă îν jουρουλ νοστρου ς’α φορματ ω γαρντă νατσιοναλă καρε βεγχιαζă σχι βα λουπτα κοντρα κελορ κε βόιεσκ σă σεμενε νεîντσελεγερι îντρε νόι.

Ρομâνι ντε πρετουτινντενι, μουνκιτορι, μεσεριασχι, σολντατσι σχι τσăρανι, φιτσι βρεντνικι ντε στρăμοσχιι νοσχτρι σχι ντε îνăλτσιμεα βρεμουριλορ πε καρι λε τρăιμ”.

Κονσταντιν Πανκου, „Κονσχτιιντσα” Ανουλ Ι. Νρ. 1, 30 Αουγουστ 1919

Apel către meseriaşi, muncitori, soldaţi şi ţărani români

3205 0 1 Apel către meseriaşi, muncitori, soldaţi şi ţărani români

Fraţilor,

După ani de groaznice lupte lumea sărbătoreste pacea între oameni, conducătorii luminaţi din toate ţările civilizate se silesc să înlăture războiul prin întemeierea unei legi pentru garantarea unei vieţuiri paşnice în viitor.

Dar iată că din răsărit se aud glasuri de ură cari vădesc năzuinţa duşmanilor noştri de a ne sfâşia, prin învrăjbire şi neînţelegerile dintre noi. Din Rusia, stăpânită de întunericul învăţăturilor greşite (se referă la comuniști, bolșevici), pornesc îndemnuri de luptă la foc şi la uciderea fraţilor de acelaş sânge.

Din Ungaria, care-şi plânge mărirea de altădată, se aud aceleaşi îndemnuri. Duşmanii din răsărit s’au unit cu cei din apus ca să tulbure liniştea noastră pentru ca apoi să ne poată cotropi.

Străinii de peste hotare încearcă să împartă paharul cu otravă între noi, prin înstrăinaţii cari trăesc la sânul ţării noastre. Ei au cutezanţa să spună că îndemnurile lor le fac în numele păcii, în numele dreptăţii şi al libertăţii, în numele muncitorilor. Cuvân­tul lor e minciună, îndemnul lor e venin omorâtor, căci:

-Ei zic că voiesc pacea, dar ei singuri o nimicesc omorând pe cei mai vrednici.

-Cer libertatea, dar cu ameninţări de moarte, silesc lumea să li se supună.

-Doresc înfrăţirea, dar ei seamănă ura, nedreptatea, şi desfrâul în mijlocul popoarelor.

Mai mult încă: ei zic că voiesc desfiinţarea capitalului câstigat prin sudoarea frunţii:

-Ne spun că nu voiesc războiul dar ei se războesc.

-Cer desfiinţarea armatei, dar ei se înarmează. Ne îndeamnă să aruncăm steagul tricolor, dar voesc să ridice în locul lui steagul roşu al urii. Să nu daţi crezare manifestelor şi îndemnurilor lor precum n’aţi dat crezare manifestelor duşmane când luptaţi la Oi­tuz, Mărăşti şi Mărăşeşti.

Datoria oricărui bun Român este de a se îngriji ca şi pe viitor sămânţa neînţelegerii, pe care o încearcă să o arunce între noi, să nu prindă rădăcini.

Desăvârşiţi lucrul început prin munca şi cinstea voastră. Duşmanii voştri sunt: lenea, ura şi necinstea care domnesc peste hotare şi care ne ameninţă şi pe noi.

Fiţi cu luare aminte! Păstraţi-vă sufletul curat, nu uitaţi că mântuirea noastră este munca, unirea şi cinstea.

Fraţi soldaţi,

Cu credinţă în Dumnezeu aţi înfrânt puterea vrăjmaşului. Cu armele voastre aţi tras pentru veşnicie hotarele ţării. Cu sângele vostru aţi desăvârşit şi pecetluit jertfele voastre.

De aceea nu îngăduiţi ca mâini străine şi nelegiuite să strice ceea ce voi aţi săvârşit. Păstraţi mai departe iubirea de ţară şi credinta către Rege. Aţi jurat că veţi apăra cu ultima picătură de sânge ho­tarele Patriei. Păziţi-le în luare aminte, contra relelor porniri ale vrăjmaşilor, căci aşa au făcut părinţii şi străbunii noştri.

Frati ţărani,

Dumnezeul părinţilor noştri s’a înduioşat de suferinţele noastre şi ne-a dat un an îmbelşugat cum rar s’a văzut. Fiţi recunoscători faţă de bunul Dum­nezeu prin munca şi credinţa voastră. Înnoiţi-vă pu­terile de muncă, strângeţi cu sârguinţă roadele pământului. Fiţi liniştiţi căci pământul dintre Tisa, Dunăre şi Marea Neagră, l-aţi câştigat în întregime. Păstraţi-l cu sfinţenie, apăraţi bogăţia lui prin munca şi iubirea voastră.

Frati români,

În voi stă nădejdea şi puterea acestei ţări. Voi sunteţi şi fericirea zilei de mâine. Iar voi să nu vă agonisiţi blesteme, ci binecuvântări.

Duşmanii ne atacă la Nistru şi la Tisa. Ei în­cearcă să tulbure şi pacea înăuntrul ţării. Mântuirea noastră e munca, cinstea, iubirea de neam şi credinţa în Dumnezeu.

Fiţi cu luare aminte, chemaţi la calea adevărată şi pe cei care s’au rătăcit şi au trecut în rândurile celor fără neam şi credinţă. Strânşi în jurul tronului şi uniţi sub umbra steagului tricolor veghiaţi la liniştea ţării.

Spuneţi străinilor şi înstrăinaţilor care încearcă să ne tulbure, că în jurul nostru s’a format o gardă naţională care veghiază şi va lupta contra celor ce voiesc să semene neînţelegeri între noi.

Români de pretutindeni, muncitori, meseriaşi, soldaţi şi ţărani, fiţi vrednici de strămoşii noştri şi de înălţimea vremurilor pe cari le trăim”.

 Constantin Pancu, „Conştiinţa” Anul I. Nr. 1, 30 August 1919

Δεν ξέρω ελληνικά, έτσι ώστε η μετάφραση να Έλληνες γίνεται με Google Translate:
Νου σχτιου γρεακă, ασχα κă τραντουκερεα îν γρεκεσχτε εστε φăκουτă (αντρατă) κου γοογλε τρανσλατε
Nu ştiu greacă, aşa că traducerea în greceşte este făcută (adrată) cu google translate
I don’t know greek, so the translation to greek is made with google translate:
.

Κλήση για τεχνίτες, εργάτες, στρατιώτες και τους χωρικούς της Ρουμανίας

3205 0 1 Apel către meseriaşi, muncitori, soldaţi şi ţărani români

«Αδελφοί,

Μετά από χρόνια πάλης τρομερό κόσμο γιορτάζει την ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων, φωτισμένοι ηγέτες όλων των πολιτισμένων χωρών για να αναγκάσει τον εαυτό μου να εξαλείψουμε τον πόλεμο με τη θέσπιση του νόμου να εγγυηθεί ένα ειρηνικό μέλλον μιμητές.

Αλλά εδώ στα ανατολικά να ακούσει τις φωνές του μίσους των εχθρών μας, οι οποίοι αποδεικνύονται λαχτάρα μας να σπαράσσεται από διχόνοια και παρεξήγηση μεταξύ μας. Από τη Ρωσία, που κυβερνιέται από το σκοτάδι εσφαλμένες διδασκαλίες (ανατρέξτε στην κομμουνιστές, οι Μπολσεβίκοι), ξεκινήστε κατάσβεση της πυρκαγιάς, και προτρέποντας τη δολοφονία των δικών τους αδελφούς του αίματος τους.

Στην Ουγγαρία, όπου ο πρώην αύξηση του κραυγές, μπορείτε να ακούσετε τις ίδιες επιθυμίες. Εχθροί από την Ανατολή ενώθηκαν με αυτούς από τη δύση να διαταράξει την ειρήνη μας, τότε μπορούμε να κατακτήσουμε.

Οι αλλοδαποί από το εξωτερικό προσπαθούν να μοιραστούν την κούπα δηλητήριο ανάμεσά μας, οι οποίοι trăesc înstrăinaţii η αγκαλιά της χώρας μας. Έχουν το θάρρος να πούμε ότι οι προτροπές τους για να κάνουν για λογαριασμό της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της ελευθερίας εκ μέρους για λογαριασμό των εργαζομένων. Τους λέξη είναι λάθος, επικοινωνήστε με το δηλητήριό τους σκοτώνεται επειδή:

-Λένε ότι θέλουν την ειρήνη, αλλά τίποτα για τον εαυτό τους σκοτώνοντας το πιο άξιος.

-Sky ελευθερία, αλλά και απειλές κατά της ζωής, να υποχρεώσει τους ανθρώπους να υπακούν.

I-αδελφοποίησης, αλλά τους αρέσει το μίσος, η αδικία, και τη σφοδρή επιθυμία των λαών.

Ακόμη καλύτερα: λένε ότι θέλουν την κατάργηση της θανατικής ποινής κέρδισε με τον ιδρώτα του προσώπου του:

-Εμείς λέμε ότι ο πόλεμος, αλλά δεν θέλουν τον πόλεμο.

-Sky κατάργηση του στρατού, αλλά είναι οπλισμού. Μας να λάβουν την τρίχρωμη σημαία, αλλά αντί να voesc να αυξήσει την κόκκινη σημαία του μίσους. Μην πιστεύετε τα δηλωτικά και οι προτροπές τους και δεν έχουν πιστέψει τον εχθρό πολεμάς Oituz δηλωτικών, Marasti και Marasesti.

Καθήκον του είναι καλή Ρουμανίας να φροντίσει για το μέλλον παρεξήγηση σπόρων προς σπορά, η οποία προσπαθεί να ρίξει μεταξύ μας, δεν ριζώσει.

Άρχισε να εργάζεται τέλεια εργασίας και την τιμή σας. Εχθροί είναι: τεμπελιά, μίσος και ατιμία που επικρατούν στο εξωτερικό, και που μας απειλούν και μας.

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή! Κρατήστε την ψυχή σας καθαρή, να θυμάστε ότι η σωτηρία μας είναι η εργασία, την ενότητα και την τιμή.

Αδελφοί στρατιώτες

Με πίστη στο Θεό έχουν ηττημένη δύναμη του εχθρού. Με τα χέρια σου για πάντα να τραβήξει τη χώρα. Με το αίμα σου σφραγίζουν τέλεια και τις θυσίες σας.

Γιατί να μην επιτρέψουμε ξένα χέρια και τα πονηρά να καταστρέψει ό, τι έχετε διαπράξει. Κρατήστε την αγάπη για την πατρίδα και πίστη στο βασιλιά. Θα ορκιζόταν ότι θα υπερασπιστώ μέχρι την τελευταία σταγόνα του αίματος έξω από την Πατρίδα. Παρακολουθήστε τα παρακολουθήσουν εναντίον του κακού παρορμήσεις των εχθρών, για το ίδιο έκανε τους γονείς και τους προγόνους μας.

Αδελφοί αγρότες,

Ο Θεός των πατέρων μας πήγε μετακινηθεί από τα δεινά μας και μας έδωσε ένα χρόνο πήγε δει σπάνια τέτοια αφθονία. Να είστε ευγνώμονες στο Θεό μέσα από την καλή δουλειά και την πίστη σας. Ενημερώστε τις δυνάμεις σου εργαζόμαστε επιμελώς συλλέξει καρπούς της γης. Να είστε ήσυχοι για τη γη του Πόντου Τίσα, του Δούναβη και της Μαύρης, έχετε κερδίσει ένα σύνολο.Φροντίστε να είναι έντονα, υπερασπίστηκε την περιουσία του με σκληρή δουλειά και την αγάπη σας.

Ρουμανικά αδέλφια,

Ελπίζω και η δύναμη βρίσκεται στη χώρα αυτή. Είστε αύριο και την ευτυχία.Μου αποκτήσει και να μην κατάρα, αλλά ευλογία.

Οι εχθροί μας να επιτεθεί και τον ποταμό Τίσα. Προσπαθούν να διαταράξει την ειρήνη και στο εσωτερικό της χώρας. Η σωτηρία μας είναι η εργασία, η τιμιότητα, η αγάπη της οικογένειας και την πίστη στο Θεό.

Να προσεκτικά, κάλεσε τον πραγματικό τρόπο και εκείνων που χάθηκαν και δεν πέρασε στο λαό και την πίστη. Μαζεμένοι γύρω από το θρόνο και ενωμένη κάτω από τη σκιά του τρίχρωμη σημαία της χώρας σε αγρυπνία ειρήνης.

Πείτε αλλοδαπών înstrăinaţilor και προσπαθεί να εκνευρίζομαι, ότι γύρω μας έχει διαμορφώσει μια εθνική φρουρά και ότι veghiază αγώνα εναντίον εκείνων που θέλουν να σπείρουν παρεξηγήσεις μεταξύ μας.

Ρουμανικά παντού, οι εργαζόμενοι, τεχνίτες, αγρότες και στρατιώτες, είναι άξιοι των προγόνων μας και τις φορές το ύψος τους οποίους ζούμε ».

Κωνσταντίνος Pancu, «συνείδηση» Όχι Ι. Έτος. 1, 30, Αυγούστου, 1919

Advertisements

From → Ιστοριε

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: