Skip to content

Πιντου – Βρεαρι ασκουμτã – Ιουμπιρε ασκουνσă

Ιανουαρίου 17, 2012

Πιντου – Βρεαρι ασκουμτã – Ιουμπιρε ασκουνσă 

http://www.trilulilu.ro/printzu09/72ec3169c7e444

ρομâνă – αρομâνă

Αυτό το άρθρο είναι γραμμένο στη ρουμανική γλώσσα με ελληνικό αλφάβητο
This article is in romanian written with greek alphabet
Acest articol este în limba română scrisă cu litere greceşti
Ακεστ αρτικολ εστε îν λιμμπα ρομâνă σκρισă κου λιτερε γρεκεσχτι
.

1.

Βρεαου σă’τσι σκριου ω σκρισοαρε
Σχι απόι σă μορ ουνντεβα ντεπαρτε
Σă σχτιου κă ιουμπιρεα νου βα πιερι
Σχι ινιμα νου μă βα ντουρεα

Ιω νjικă βόι ς’τς ασκριου νă καρτι
Σχι νταποαια ιω ς’μορου ιουβα ντιπαρτι
Σă στιου κă βρεαρεα νου βα’ς κχεαρă
Σχι κă ινιμα νου βα μι ντοαρă

2.
Ιουμπιρε τăινουιτă, ιουμπιρε αμăρâτă (νεîμπλινιτă)
Ντοαρ λουνα σχτιε κâτ ντε μουλτ τε ιουμπεσκ
Σă αjουνγ πε κερ, πριντρε στελε
Σă τε ιαου κου μινε ντραγοστεα μεα

Βρεαρι ασκουμτă, βρεαρι μăρατă
Μασχ λουνα σχτιι κăτ τι βόι λεα φεατă
Ακλω ς’αγιουνγου πι τσερ λăνγă στεαλι
Σ’τι ιαου κου μινι α μεα βρεαρι
3.
Νικι îν απα ντε πλοαιε ιουμπιρεα νοαστρă
Νου σε βα τοπι
Σχι îν ορικε πικăτουρă ντε απă
Νόι ντόι σουντεμ îμπρεουνă

Του απα ντι πλοαιι βρεαρεα νοαστă
Ακλω εα νου β’α στουκχεασκă
Του ατσεα κχικουτă ντι απα
Νόι νă βιντεμ ντόιι λεα φεατă

 

4.
Ιουμπιρε τăινουιτă, ιουμπιρε αμăρâτă (νεîμπλινιτă)
Ντοαρ λουνα σχτιε κâτ ντε μουλτ τε ιουμπεσκ
Σă αjουνγ πε κερ, πριντρε στελε
Σă τε ιαου κου μινε ντραγοστεα μεα

Βρεαρι ασκουμτă, βρεαρι μăρατă
Μασχ λουνα σχτιι κăτ τι βόι λεα φεατă
Ακλω ς’αγιουνγου πι τσερ λăνγă στεαλι
Σ’τι ιαου κου μινι α μεα βρεαρι

5.

Ιν λουμεα αστα μαρε
Νου σχτιε νιμενι ντε ιουμπιρεα νοαστρă
Ουν πορουμμπελ ω σă τριμιτεμ (πετρεκεμ)
Σă ντεα ντε βεστε κα νόι νε ιουμπïμ
Του αεστă λουμι αχăτ ντι μαρι
Νου σχτιι βăρă ντι’α νοαστă βρεαρι
Ουν πουι μουσχατ β’ας πιτριτσεμ
Κα’ς ντα χăμπαρι κă νωï νă βρεμ

Pindu – Vreari ascumtã – Iubire ascunsă 

http://www.trilulilu.ro/printzu09/72ec3169c7e444

română – aromână

1.

Vreau să’ţi scriu o scrisoare
Şi apoi să mor undeva departe
Să ştiu că iubirea nu va pieri
Şi inima nu mă va durea

Io njică voi s’ts ascriu nă carti
Shi dapoaia io s’moru iuva diparti
Să stiu că vrearea nu va’s cheară
Shi că inima nu va mi doară

2.
Iubire tăinuită, iubire amărâtă (neîmplinită)
Doar luna ştie cât de mult te iubesc
Să ajung pe cer, printre stele
Să te iau cu mine dragostea mea

Vreari ascumtă, vreari mărată
Mash luna shtii căt ti voi lea feată
Aclo s’agiungu pi tser lăngă steali
S’ti iau cu mini a mea vreari
3.
Nici în apa de ploaie iubirea noastră
Nu se va topi
Şi în orice picătură de apă
Noi doi suntem împreună

Tu apa di ploaii vrearea noastă
Aclo ea nu v’a stuchească
Tu atsea chicută di apa
Noi nă videm doii lea feată

 

4.
Iubire tăinuită, iubire amărâtă (neîmplinită)
Doar luna ştie cât de mult te iubesc
Să ajung pe cer, printre stele
Să te iau cu mine dragostea mea

Vreari ascumtă, vreari mărată
Mash luna shtii căt ti voi lea feată
Aclo s’agiungu pi tser lăngă steali
S’ti iau cu mini a mea vreari

5.

In lumea asta mare
Nu ştie nimeni de iubirea noastră
Un porumbel o să trimitem (petrecem)
Să dea de veste ca noi ne iubïm

Tu aestă lumi ahăt di mari
Nu shtii vără di’a noastă vreari
Un pui mushat v’as pitritsem
Ca’s da hăbari că noï nă vrem

Πίνδος – Κρυφή αγάπη

Δεν ξέρω ελληνικά, έτσι ώστε η μετάφραση να Έλληνες γίνεται με Google Translate:
I don’t know greek, so the translation to greek is made with google translate:
Nu ştiu greacă, aşa că traducerea în greceşte este făcută cu google translate
Νου σχτιου γρεακă, ασχα κă τραντουκερεα îν γρεκεσχτε εστε φăκουτă κου γοογλε τρανσλατε
.

http://www.trilulilu.ro/printzu09/72ec3169c7e444

 

Γράφω ένα γράμμα să’ţi
Και μετά να πεθάνει μακριά
Ξέρω ότι η αγάπη δεν θα πεθάνει
Και η καρδιά μου δεν θα βλάψει

Κρυφές αγάπη, αγάπη ανεκπλήρωτη
Μερικούς μήνες μόνο ξέρει πόσο σ ‘αγαπώ
Για να φτάσει τον ουρανό, τα αστέρια
Επιτρέψτε μου να σας μεταφέρει με την αγάπη μου

Δεν όμβριων υδάτων στην αγάπη μας
Να μην λιώσει
Και σε κάθε σταγόνα νερού
Εσείς και εγώ είμαστε μαζί

Κρυφές αγάπη, αγάπη ανεκπλήρωτη
Μερικούς μήνες μόνο ξέρει πόσο σ ‘αγαπώ
Για να φτάσει τον ουρανό, τα αστέρια
Επιτρέψτε μου να σας μεταφέρει με την αγάπη μου

Σε αυτό το μεγάλο κόσμο
Κανείς δεν ξέρει την αγάπη μας
Ένα περιστέρι θα στείλει
Ας πάει και να πει ότι αγαπάμε

Advertisements

From → Κâντεκε

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: