Skip to content

Τχεοντορ Καπινταν – «ΜακεντοΡομâνιι»

Ιανουαρίου 5, 2012

Τχεοντορ Καπινταν – «ΜακεντοΡομâνιι»

http://vistieria.ro/Istoria-romanilor-Documente/Documente-Epoca-modern%C4%83/Theodor-Capidan-MacedoRomanii.html                         carte

22 iulie 1905/ In amintirea prigoanelor împotriva aromânilor – 22 ιουλιε 1905/ Ιν αμιντιρεα πριγοανελορ ιμποτριβα αρομανιλορ

Αρμâνι βăτăματσι ντε γρεκι του Αβδέλλα – Aromâni vătămați de greci la Avdhela – Ρουμάνοι Βλάχοι σκοτώθηκαν από τους Έλληνες στιν Αβδέλλα

https://pacurarulvalah.wordpress.com/2011/11/21/22iulie1905-in-amintirea-prigoanelor-impotriva-aromanilor/

http://dhyeata.wordpress.com/2011/07/22/documente-diplomatice-luna-iulie/

Caută pe Google și citește.

Vineri seara,22 Iulie, la mijlocul nopţei, o numeroasă bandă de insurgenti GRECI (90-95 de indivizi), a intrat în comuna Abela ca să prindă şi să măcelărească pe ROMÂNII de frunte din acea localitate.Aceşti Români au fost asasinaţi şi decapitaţi într-o localitate între Abela(AVDHELA) şi SAMARINA. Βινερι σεαρα,22 Ιουλιε, λα μιjλοκουλ νοπτσει, ω νουμεροασă μπανντă ντε ινσουργεντι ΓΡΕΚΙ (90-95 ντε ινντιβιζι), α ιντρατ îν κομουνα Αμπελα κα σă πρινντă σχι σă μăκελăρεασκă πε ΡΟΜÂΝΙΙ ντε φρουντε ντιν ακεα λοκαλιτατε.Ακεσχτι Ρομâνι αου φοστ ασασινατσι σχι ντεκαπιτατσι îντρ-ω λοκαλιτατε îντρε Αμπελα(Αβδέλλα) σχι ΣΑΜΑΡΙΝΑ.
Αυτό το άρθρο είναι γραμμένο στη ρουμανική γλώσσα με ελληνικό αλφάβητο
This article is in romanian written with greek alphabet
Acest articol este în limba română scrisă cu litere greceşti
Ακεστ αρτικολ εστε îν λιμμπα ρομâνă σκρισă κου λιτερε γρεκεσχτι
.

Ντοκουμεντε – Εποκα μοντερνă

Βă πουνεμ λα ντισποζιτσιε καρτεα Δεοντορ Καπινταν –  «ΜακεντοΡομâνιι»  îν φορματ ελεκτρονικ. Φισχιερελε πντφ σε ποτ ντεσκχιντε κου απλικατσια Αντομπε Ακρομπατ Ρεαντερ (Wινντωwς, Ουνιξ, Μακιντοσχ).

Download:

Theodor Capidan – «MacedoRomânii»   Τχεοντορ Καπινταν – «ΜακεντοΡομâνιι»

http://vistieria.ro/carti/istoria_romanilor/macedo-romanii.pdf

Σκουρτ φραγμεντ ντιν καρτε:

«Μακεντορομâνιι ρεπρεζιντă ραμουρα μεριντιοναλă α ποπορουλουι ρομâν. Ιντεντιτατεα λορ κα νεαμ κου Ρομâνιι ντιν τσαρă σε îντεμειαζă πε μăρτουριι ιστορικε σχι ρεαλιτăτσι λινγβιστικε.
Ντιν ιστοριε σε σχτιε κă, απροαπε κου τρει σουτε ντε ανι îναιντε ντε κουκεριρεα Ντακιει ντε κăτρε Ρομανι, λιμμπα λατινă σε ρăσπâν­ντισε îν τσινουτουριλε ντιν σουντουλ Ντουνăριι. Κâνντ, ντουπă κουκεριρεα Ντακιει, λιμμπα λατινă ς’α îντινς σχι îν τσινουτουριλε ντιν στâνγα Ντου­νăριι, ατουνκι ρομανιζαρεα ποπουλατσιουνιλορ τρακω-ιλιρικε ντε πε αμμπελε τσăρμουρι αλε μαρελουι φλουβιου α ντους λα φορμαρεα ποπω­ρουλουι ρομâν ντε αστăζι. Ντακă ακεαστă σταρε ντε ατουνκι ς’αρ φι κον­τινουατ πâνă îν βρεμουριλε νοαστρε, στρăμοσχιι Μακεντορομâνιλορ ν’αρ φι φοστ îμπινσχι ντε εβενιμεντε σă απουκε ντρουμουλ σπρε σουντ, îν τσινουτουριλε μουντοασε αλε Γρεκιει, κι αρ φι τρăιτ îν ουνιτατε τερι­τοριαλă κου φρατσιι λορ ντιν Ντακια. Νουμαι νăβăλιρεα μπαρμπαριλορ, îν σπετσă α Σλαβιλορ, α φăκουτ πε Μακεντορομâνι σă ρăμâνă ιζολατσι πεντρου τοτντεαουνα îν σουντουλ Πενινσουλει Μπαλκανικε.»

Theodor Capidan

Φεοντορ Καπινταν (ν. 28 απριλιε 1879, Πριλεπ, Μακεντονια – ντ. 1 σεπτεμμπριε 1953, Μπουκουρεσχτι) α φοστ ουν λινγβιστ ρομâν ντε οριγινεαρομâνă (μακεντορομâνă) (βεζι Χριστου Κâνντροβεανου «Ουν βεακ ντε ποεζιε αρομâνă»).

Μπιογραφιε

Σ-α νăσκουτ îν Περλεπε (Μακεντονια), ντιν νεγουστορι αρομâνι. Α φăκουτ σχκοαλα πριμαρă îν Περλεπε, ιαρ λικεουλ îν Μπουκουρεσχτι. Ντεβινε ντοκτορ îν φιλολογια ρομανικă λα Wειγανντ îν Λειπζιγ. Α φοστ ασιστεντ λα „Ινστιτουτουλ Μπαλκανικ” ντιν Λειπζιγ, προφεσορ ντε λιμμπα ρομâνă σχι ντιρεκτορ λα Σχκοαλα Σουπεριοαρă ντε Κομερτσ îν λιμμπα ρομâνă ντιν Σαλονικ, 1902-1919, κονφερεντσιαρ ντε ντιαλεκτε τρανσντανουμπιενε λα Ουνιβερσιτατεα ντιν Κλουj, 1924-1937, νταρ σχι προφεσορ, απόι ντεκαν, 1927-1928, σχι προντεκαν, 1928-1929. Îν 1937 ντεβινε προφεσορ ντε λιμμπι ρομανικε λα Ουνιβερσιτατεα ντιν Μπουκουρεσχτι. Κολαμπορατορ λα Ντικτσιοναρουλ λιμμπιι ρομâνε (ΝτΑ), îνκεπâνντ κου 1910. Ντιν 1948 α κοντινουατ σă ακτιβεζε îν καντρουλ Ινστιτουτουλουι ντε Λινγβιστικă αλ Ακαντεμιει ντιν Μπουκουρεσχτι.
Εστε αουτορ αλ ουνορ μονογραφιι λινγβιστικε σχι ετνογραφικε ρεφεριτοαρε λα λιμμπα ρομâνă σχι λα ντιαλεκτελε σαλε σουντ-ντουνăρενε: αρομâν, μεγλενορομâν σχιιστρορομâν. Σ-α οκουπατ îν σπεκιαλ κου στουντιουλ λιμμπιι μεγλενορομâνε σουμπ νουμεροασε ασπεκτε: λεξικ, φονολογιε, ετιμολογιε, λιτερατουρă ποπουλαρă σχι ιστορια λιμμπιι σχι α βορμπιτοριλορ ει.

Οπερα

Μεγλενορομâνιι, Μπουκουρεσχτι, 1925-1935
βολ. Ι: Ιστορια σχι γραιουλ λορ;
βολ. ΙΙ: Λιτερατουρα ποπουλαρă λα μεγλενορομâνι;
βολ. ΙΙΙ: Ντικτσιοναρ μεγλενορομâν.

Download:

Theodor Capidan – «MacedoRomânii»   Τχεοντορ Καπινταν – «ΜακεντοΡομâνιι»

http://vistieria.ro/carti/istoria_romanilor/macedo-romanii.pdf
Φăρσχερωτσιι: στουντιου λινγβιστικ ασουπρα ρομâνιλορ ντιν Αλμπανια, Κλουj, 1930;

Αρομâνιι: ντιαλεκτουλ αρομâν, στουντιου λινγβιστικ, Μπουκουρεσχτι, 1932.

Îν 1943 α πουμπλικατ μονογραφια Λιμμπă σχι κουλτουρă, îν πρεφατσα κăρεια αφιρμă: „Πριβινντ λιμμπα κα σουπρεμουλ ινστρουμεντ αλ κονσχτιιντσει ρομâνεσχτι, εα νου σε îνφăτσισχαζă νουμαι κα ουν ρεφλεξ αλ σπιριτουλουι σχι αλ φελουλουι ντε α βεντεα λουμεα, κι ρεπρεζιντă σχι εξπρεσια σοαρτει νοαστρε: νουμαι πριν λιμμπă νόι νε ντăμ σεαμα ντε κεεα κε αμ αjουνς σχι σουντεμ îν μιjλοκουλ ποποαρελορ κε νε îνκονjοαρă. Εα νε απαρτσινε μαι μουλτ ντεκâτ ορικαρε αλτă μωσχτενιρε σπιριτουαλă, πεντρου κă νουμαι îν εα σε ρεσφρâνγε σουφλετουλ ποπορουλουι νοστρου σχι îντρεαγα ρεαλιτατε α βιετσιι νοαστρε σπιριτουαλε.”

http://vistieria.ro/Istoria-romanilor-Documente/Documente-Epoca-modern%C4%83/Theodor-Capidan-MacedoRomanii.html

Theodor Capidan – «MacedoRomânii» Imprimare
Documente – Epoca modernă
carte

Vă punem la dispoziţie cartea Theodor Capidan –  «MacedoRomânii»  în format electronic. Fişierelepdf se pot deschide cu aplicaţia Adobe Acrobat Reader (Windows, Unix, Macintosh).

Theodor Capidan – «MacedoRomânii»

Scurt fragment din carte:

      «Macedoromânii reprezintă ramura meridională a poporului român. Identitatea lor ca neam cu Românii din ţară se întemeiază pe mărturii istorice şi realităţi lingvistice.
Din istorie se ştie că, aproape cu trei sute de ani înainte de cucerirea Daciei de către Romani, limba latină se răspân­dise în ţinuturile din sudul Dunării. Când, după cucerirea Daciei, limba latină s’a întins şi în ţinuturile din stânga Du­nării, atunci romanizarea populaţiunilor traco-ilirice de pe ambele ţărmuri ale marelui fluviu a dus la formarea popo­rului român de astăzi. Dacă această stare de atunci s’ar fi con­tinuat până în vremurile noastre, strămoşii Macedoromânilor n’ar fi fost împinşi de evenimente să apuce drumul spre sud, în ţinuturile muntoase ale Greciei, ci ar fi trăit în unitate teri­torială cu fraţii lor din Dacia. Numai năvălirea barbarilor, în speţă a Slavilor, a făcut pe Macedoromâni să rămână izolaţi pentru totdeauna în sudul Peninsulei Balcanice.
«

Theodor Capidan

Theodor Capidan (n. 28 aprilie 1879PrilepMacedonia – d. 1 septembrie 1953București) a fost un lingvist român de originearomână (macedoromână) (vezi Hristu Cândroveanu «Un veac de poezie aromână»).

Biografie

S-a născut în Perlepe (Macedonia), din negustori aromâni. A făcut școala primară în Perlepe, iar liceul în București. Devine doctor în filologia romanică la Weigand în Leipzig. A fost asistent la „Institutul Balcanic” din Leipzig, profesor de limba română și director la Școala Superioară de Comerț în limba română din Salonic19021919, conferențiar de dialecte transdanubiene la Universitatea din Cluj19241937, dar și profesor, apoi decan, 19271928, și prodecan, 19281929. În 1937 devine profesor de limbi romanice la Universitatea din București. Colaborator la Dicționarul limbii române (DA), începând cu 1910. Din 1948 a continuat să activeze în cadrul Institutului de Lingvistică al Academiei din București.
Este autor al unor monografii lingvistice și etnografice referitoare la limba română și la dialectele sale sud-dunărene: aromânmeglenoromân șiistroromân. S-a ocupat în special cu studiul limbii meglenoromâne sub numeroase aspecte: lexic, fonologie, etimologie, literatură populară și istoria limbii și a vorbitorilor ei.

Opera

  • Meglenoromânii, București, 19251935
    • vol. I: Istoria și graiul lor;
    • vol. II: Literatura populară la meglenoromâni;
    • vol. III: Dicționar meglenoromân.
  • Fărșeroții: studiu lingvistic asupra românilor din Albania, Cluj, 1930;
  • Aromânii: dialectul aromân, studiu lingvistic, București, 1932.
  • În 1943 a publicat monografia Limbă și cultură, în prefața căreia afirmă: „Privind limba ca supremul instrument al conștiinței românești, ea nu se înfățișază numai ca un reflex al spiritului și al felului de a vedea lumea, ci reprezintă și expresia soartei noastre: numai prin limbă noi ne dăm seama de ceea ce am ajuns și suntem în mijlocul popoarelor ce ne înconjoară. Ea ne aparține mai mult decât oricare altă moștenire spirituală, pentru că numai în ea se resfrânge sufletul poporului nostru și întreaga realitate a vieții noastre spirituale.”
Δεν ξέρω ελληνικά, έτσι ώστε η μετάφραση να Έλληνες γίνεται με Google Translate:
I don’t know greek, so the translation to greek is made with google translate:
Nu ştiu greacă, aşa că traducerea în greceşte este făcută cu google translate
Νου σχτιου γρεακă, ασχα κă τραντουκερεα îν γρεκεσχτε εστε φăκουτă κου γοογλε τρανσλατε
.

Theodor Capidan – «Macedo Ρουμάνους»

http://vistieria.ro/Istoria-romanilor-Documente/Documente-Epoca-modern%C4%83/Theodor-Capidan-MacedoRomanii.html

carte

Έγγραφα – Η σύγχρονη εποχή

Προσφέρουμε Theodor Capidan βιβλίο – «MacedoRomânii» ηλεκτρονικά. Τα αρχεία PDF μπορούν να ανοίγουν με το Adobe Acrobat Reader (Windows, Unix,Macintosh).

Download:

Theodor Capidan – «MacedoRomânii»   Τχεοντορ Καπινταν – «ΜακεντοΡομâνιι»

http://vistieria.ro/carti/istoria_romanilor/macedo-romanii.pdf

Σύντομο απόσπασμα από το βιβλίο:

«Macedoromânii είναι νότιος κλάδος του ρουμανικού λαού. Ταυτότητά τους ως ένα έθνος με τη Ρουμανία στη χώρα βασίζεται σε ιστορικά στοιχεία και τη γλωσσικήπραγματικότητα.
Από την ιστορία γνωρίζουμε ότι σχεδόν τριακόσια χρόνια πριν από την κατάκτηση της Dacia από τους Ρωμαίους, τη Λατινική εξαπλωθεί στα εδάφη νότια του Δούναβη.Όταν, μετά την κατάκτηση της Dacia, τη Λατινική εξάπλωση και προσγειώνεται στο αριστερό του Δούναβη, το Θρακικό-Ιλλυριών Romanization populaţiunilor και στις δύο πλευρές του μεγάλου ποταμού οδήγησαν στη διαμόρφωση του ρουμανικού λαούσήμερα. Εάν αυτή η κατάσταση, συνεχίζονται από τότε στην εποχή μας, οι πρόγονοίωθήθηκαν Μήπως γεγονότα Macedoromânilor να προχωρήσει προς τα νότια για τις ορεινές περιοχές της Ελλάδα, αλλά είχε ζήσει στην εδαφική ενότητα με τους αδελφούςτους στη Dacia. Μόνο εισβολή βαρβάρων, δηλαδή οι Σλάβοι, που σχηματίζεταιMacedoromâni παραμείνει για πάντα απομονωμένη στα νότια Βαλκάνια. »

Theodor Capidan
Capidan Theodor (β. 28, Απριλίου του 1879, Prilep, ΠΓΔΜ – Δ. 1 Σεπτεμβρίου, 1953, Βουκουρέστι) ήταν γλωσσολόγος της Ρουμανίας originearomână (macedoromână) (βλ. Hristu Cândroveanu «Εκατό Χρόνια της Ποίησης τους Βλάχους»).ΒιογραφίαΓεννήθηκε στην Perlepe (Μακεδονία), η Αρωμουνική εμπόρους. Ένα δημοτικό σχολείο ήταν Perlepe και γυμνάσιο στο Βουκουρέστι. Φιλολογίας ειδύλλιο γίνεται ο γιατρός να Weigand στη Λειψία. Ήταν βοηθός του «Balkan Ινστιτούτο» από τη Λειψία, καθηγητής και διευθυντής της ρουμανικής College of Commerce στη ρουμανική γλώσσα της Θεσσαλονίκης, 1902-1919, λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Cluj διαλέκτων Δούναβη, 1924-1937, και καθηγητής, στη συνέχεια, Dean, 1927-1928, και κοσμήτορας, 1928-1929. Το 1937 έγινε καθηγητής της λατινογενείς γλώσσες στο Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου. Συνεργάτης της ρουμανικής γλώσσας λεξικό (YES), από το 1910. Από το 1948 συνέχισε να εργάζεται στο Ινστιτούτο Γλωσσολογίας της Ακαδημίας του Βουκουρεστίου.
Είναι συγγραφέας της γλωσσικής και εθνογραφικές μονογραφίες σε ρουμανική γλώσσα και τις διαλέκτους της, νότια του Δούναβη: Βλάχους, Megleno şiistroromân.Ασχολήθηκε κυρίως με τη μελέτη πολλών πτυχών Megleno κάτω: λεξικό, φωνολογία, ετυμολογία, τη λογοτεχνία και την ιστορία της λαϊκής γλώσσας και των ομιλητών της.ΛειτουργήστεMeglenoromânii, Βουκουρέστι, 1925-1935
vol I: ιστορία και τη γλώσσα τους?
Τόμος ΙΙ: Megleno λαϊκή λογοτεχνία?
vol III: Λεξικό Megleno.
Farsherots: μια μελέτη της ρουμανικής γλώσσας στην Αλβανία, Cluj, 1930?
Αρουμάνοι: Αρωμουνική διάλεκτο, για εκμάθηση ξένης γλώσσας, Βουκουρέστι, 1932.
Το 1943 δημοσίευσε το Γλώσσας μονογραφία και Πολιτισμού, στον πρόλογο που αναφέρει: «η γλώσσα ως όργανο υπέρτατη της συνείδησης της Ρουμανίας, δεν είναι μόνο μια αντανάκλαση του πνεύματος înfăţişază και τον τρόπο θεώρησης του κόσμου, αλλά το πεπρωμένο μας είναι η έκφραση: μόνο μέσω της γλώσσας έχουμε συνειδητοποιήσει τι έχουμε και εμείς τα έθνη που μας περιβάλλουν. Ανήκει σε μας περισσότερο από κάθε άλλη πνευματική κληρονομιά, επειδή resfrânge μόνο την ψυχή του λαού μας και ολόκληρη την πραγματικότητα της πνευματικής ζωής μας. «
Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: