Skip to content

Ντεσχτεαπτă-τε, ρομâνε – Ιμνουλ νατσιοναλ αλ Ρομâνιει

Δεκέμβριος 7, 2011

Ντεσχτεαπτă-τε, ρομâνε – Ιμνουλ νατσιοναλ αλ Ρομâνιει

Αυτό το άρθρο είναι γραμμένο στη ρουμανική γλώσσα με ελληνικό αλφάβητο
This article is in romanian written with greek alphabet
Acest articol este în limba română scrisă cu litere greceşti
Ακεστ αρτικολ εστε îν λιμμπα ρομâνă σκρισă κου λιτερε γρεκεσχτι
.

«ΝτΕΣχΤΕΑΠΤĂ-ΤΕ ΡΟΜÂΝΕ!»

Ντεσχτεαπτă-τε, ρομâνε, ντιν σομνουλ κελ ντε μοαρτε,
Îν καρε τε-αντâνκιρă μπαρμπαριι ντε τιρανι!
Ακουμ ορι νικιοντατă, κρόιεσχτε-τσι αλτă σοαρτε,
Λα καρε σă σε-νκχινε σχι κρουζιι τăι ντουσχμανι.

Ακουμ ορι νικιοντατă σă ντăμ ντοβεζι λα λουμε
Κă-ν αστε μâνι μαι κουργε ουν σâνγε ντε ρομαν,
Σχι κă-ν α νοαστρε πιεπτουρι πăστρăμ κου φαλă-ουν νουμε
Τριουμφăτορ îν λουπτε, ουν νουμε ντε Τραιαν!

Îναλτσă-τσι λατα φρουντε σχι καουτă-ν γιουρ ντε τινε,
Κουμ σταου κα μπραζι îν μουντε βόινικι σουτε ντε μιι;
Ουν γλας ει μαι ασχτεαπτă σχι σαρ κα λουπι îν στâνε,
Μπăτρâνι, μπăρμπατσι, jουνι, τινερι, ντιν μουντσι σχι ντιν κâμπιι!

Πριβιτσι, μăρετσε ουμμπρε, Μιχαι, Σχτεφαν, Κορβινε,
Ρομâνα νατσιουνε, αι βοσχτρι στρăνεποτσι,
Κου μπρατσελε αρματε, κου φοκουλ βοστρου-ν βινε,
«Βιατσα-ν λιμπερτατε ορι μοαρτε!» στριγă τοτσι.

Πρε βόι βă νιμικιρă α πιζμει ρăουτατε
Σχι οαρμπα νεουνιρε λα Μιλκοβ σχι Καρπατσι!
Νταρ νόι, πăτρουνσχι λα σουφλετ ντε σφâντα λιμπερτατε,
Jουρăμ κă βομ ντα μâνα, σă φιμ πουρουρεα φρατσι!

Ω μαμă βăντουβιτă ντε λα Μιχαι κελ Μαρε
Πρετινντε ντε λα φιι-σχι αζι μâνă ντ-αjουτορι,
Σχι μπλαστăμă κου λακρăμι îν οκχι πε ορισχικαρε,
Îν αστφελ ντε περικουλ ς-αρ φακε βâνζăτορι!

Ντε φουλγερε σă πιαρă, ντε τρăσνετ σχι πουκιοασă,
Ορικαρε ς-αρ ρετραγε ντιν γλοριοσουλ λοκ,
Κâνντ πατρια σαου μαμα, κου ινιμα ντουιοασă,
Βα κερε κα σă τρεκεμ πριν σαμπιε σχι φοκ!

Ν-αjουνσε ιαταγανουλ μπαρμπαρει σεμιλουνε,
Α κăρουι πλăγι φαταλε σχι αζι λε μαι σιμτσιμ;
Ακουμ σε βâρă κνουτα îν βετρελε στρăμπουνε,
Νταρ μαρτορ νε ε Ντομνουλ κă βιι νου ω πριμιμ!

Ν-αjουνσε ντεσποτισμουλ κου-ντρεαγα λουι ορμπιε,
Αλ κăρουι jουγ ντιν σεκουλι κα βιτελε-λ πουρτăμ;
Ακουμ σε-νκεαρκă κρουζιι, îν οαρμπα λορ τρουφιε,
Σă νε ρăπεασκă λιμμπα, νταρ μορτσι νουμαι ω ντăμ!

Ρομâνι ντιν πατρου ουνγχιουρι, ακουμ ορι νικιοντατă
Ουνιτσι-βă îν κουγετ, ουνιτσι-βă-ν σιμτσιρι!
Στριγατσι îν λουμεα λαργă κă Ντουνăρεα-ι φουρατă
Πριν ιντριγă σχι σιλă, βικλενε ουνελτιρι!

Πρεοτσι, κου κρουκεα-ν φρουντε κăκι οαστεα ε κρεσχτινă,
Ντεβιζα-ι λιμπερτατε σχι σκοπουλ ει πρεασφâντ.
Μουριμ μαι μπινε-ν λουπτă, κου γλοριε ντεπλινă,
Ντεκâτ σă φιμ σκλαβι ιαρăσχι îν βεκχιουλ νοστ’πăμâντ!
Βερσουριλε ιμνουλουι νατσιοναλ απαρτσιν λουι Ανντρει Μουρεσχανου (1816-1863), ποετ ντε φακτουρă ρομαντικă, ζιαριστ, τραντουκăτορ, ουν αντεβăρατ τριμπουν αλ εποκιι μαρκατε ντε Ρεβολουτσια ντε λα 1848.

Μουζικα α φοστ κομπουσă ντε Αντον Πανν (1796-1854), ποετ σχι ετνογραφ, ομ ντε μαρε κουλτουρă, κâντăρετσ σχι αουτορ ντε μανουαλε ντε μουζικă.

Ποεμουλ «Ουν ρăσουνετ» αλ λουι Ανντρει Μουρεσχανου, ρεντακτατ σχι πουμπλικατ îν τιμπουλ Ρεβολουτσιει ντε λα 1848, α φοστ πους πε νοτε îν κâτεβα ζιλε, ντεοαρεκε îλ αφλăμ κâντατ πεντρου πριμα οαρă πε ντατα ντε 29 ιουνιε 1848 λα Ρâμνικου Βâλκεα (îν Τσαρα Ρομâνεασκă Ρεβολουτσια α ιζμπουκνιτ πε 11 ιουνιε). Ποεμουλ βα ντεβενι ιμν σουμπ τιτλουλ «Ντεσχτεαπτă-τε, ρομâνε!», κâσχτιγâνντου-σχι ινσταντανεου γλορια ρεκουνοσκουτă ντατοριτă μεσαjουλουι ενεργικ σχι μομπιλιζατορ πε καρε-λ κοντσινε. Îνκεπâνντ ντιν 1848, «Ντεσχτεαπτă-τε, ρομâνε!» α φοστ ουν κâντεκ φοαρτε ντραγ ρομâνιλορ, ινσουφλâνντου-λε κουραjουλ îν τιμπουλ μομεντελορ κρουκιαλε, îν τιμπουλ Ρăζμπόιουλουι ντε Ινντεπενντεντσă (1877-1878), κâτ σχι îν κελ αλ πριμουλουι σχι κελουι ντε-αλ ντόιλεα Ρăζμπόι Μονντιαλ.

Ιμεντιατ ντουπă ινσταουραρεα ντεπλινει ντικτατουρι κομουνιστε λα 30 ντεκεμμπριε 1947, κâνντ ρεγελε Μιχαι Ι α φοστ φορτσατ σă αμπντικε, «Ντεσχτεαπτă-τε, ρομâνε!», κα σχι αλτε μαρσχουρι σχι κâντεκε πατριοτικε, αου φοστ ιντερζισε, ιντοναρεα σαου φρεντοναρεα λορ φιινντ πεντεψιτε κου ανι γρει ντε îνκχισοαρε.

Πε 22 Ντεκεμμπριε 1989, îν τιμπουλ ρεβολουτσιει αντικομουνιστε, ιμνουλ ς-α îνăλτσατ πε στρăζι, îνσοτσινντ ουριασχελε μασε ντε οαμενι, ρισιπινντ φρικα ντε μοαρτε σχι ουνινντ îντρεγουλ ποπορ îν σεντιμεντελε νομπιλε αλε μομεντουλουι. Αστφελ, ινστιτουιρεα σα κα ιμν νατσιοναλ α βενιτ ντε λα σινε, σουμπ φορμινταμπιλα πρεσιουνε α μανιφεσταντσιλορ.

Μεσαjουλ ιμνουλουι «Ντεσχτεαπτă-τε, ρομâνε!» εστε îν ακελασχι τιμπ σοκιαλ σχι νατσιοναλ; σοκιαλ, ντεοαρεκε ιμπουνε ω περμανεντă σταρε ντε βιγιλεντσă πεντρου α ασιγουρα τρανζιτσια κăτρε ω λουμε νοουă; νατσιοναλ, ντεοαρεκε αλăτουρă ακεαστă ντεσχτεπταρε τραντιτσιει ιστορικε. Ιμνουλ κοντσινε ακεστ σουμπλιμ «ακουμ ορι νικιοντατă», πρεζεντ îν τοατε ιμνουριλε νατσιοναλε, ντε λα «παιον»-ουλ κου καρε γρεκιι αου λουπτατ λα Μαραδον σχι Σαλαμινα πâνă λα «Μαρσειλλεζα» Ρεβολουτσιει φρανκεζε.

Ινβοκαρεα ντεστινουλουι νατσιοναλ εστε κουλμεα κεα μαι îναλτă πε καρε ουν ποπορ ω ποατε ατινγε îν ζμπορουλ σăου κăτρε ντιβινιτατε. Ακεστ «ακουμ ορι νικιοντατă» κονκεντρεαζă τοατε ενεργιιλε βιταλε, μομπιλιζâνντ λα μαξιμουμ. Ιμνουλ ντε στατ αλ Ρομâνιει εστε αλκăτουιτ ντιν ουνσπρεζεκε στροφε, πριμελε τρει σχι ουλτιμα ντιντρε ελε φιινντ κâντατε λα οκαζιι φεστιβε.

Πε λâνγă ακεστ ιμν, ρομâνιι μαι αου «Χορα Ουνιριι», σκρις îν 1855 ντε μαρελε ποετ Βασιλε Αλεκσανντρι (1821-1890), καρε α φοστ κâντατ îν τιμπουλ ουνιριι Πρινκιπατελορ (1859) σχι, îν γενεραλ, îν τοατε οκαζιιλε κâνντ ρομâνιι ασπιρă λα ουνιουνε σχι αρμονιε. «Χορα Ουνιριι» εστε κâντατ πε ριτμουλ ουνουι ντανς λεντ, νταρ ενεργικ, κε ρεουνεσχτε îντρεαγα αντουναρε. Ντανσουλ îν κερκ (χορα) εστε ελ îνσουσχι ουν βεκχι ριτουαλ, σιμμπολιζâνντ κομουνιτατεα σπιριτουαλă, εγαλιτατεα σχι ντοριντσα ρομâνιλορ ντε α τρăι λαολαλτă.

29 ιουλιε, Ζιουα Ιμνουλουι Νατσιοναλ – “Ντεσχτεαπτă-τε, ρομâνε!”, σăρμπăτοριτă, ανουαλ, îνκεπâνντ ντιν 1998, κα ουρμαρε α ουνει χοτăρâρι α Σενατουλουι Ρομâνιει, ντιν 18 μαι 1998.

Ziua Imnului Naţional – “Deşteaptă te, române!” cultura

Ζιουα Ιμνουλουι Νατσιοναλ – “Ντεσχτεαπτă-τε, ρομâνε!”

Πε 29 ιουλιε 1848,“Ντεστεαπτα-τε, ρομανε!” α φοστ καντατ πεντρου πριμα ντατα ιν Παρκουλ Ζαβόι ντιν Ραμνικου Βαλκεα. Ιντερζις ντε ρεγιμουριλε τοταλιταρε τιμπ ντε απροαπε ω jουματατε ντε σεκολ, “Ντεστεαπτα-τε, ρομανε!” α φοστ αλες, ιμεντιατ ντουπαΡεβολουτια ντιν Ντεκεμμπριε 1989, ιμνουλ νατιοναλ αλ Ρομανιει, φιινντ κονσακρατ πριν Κονστιτουτια ντιν 1991.

Ζιουα ντε 29 ιουλιε α φοστ ντεσεμνατα, ιν 1998, Ζιουα Ιμνουλουι Νατιοναλ αλ Ρομανιει – “Ντεστεαπτα-τε, ρομανε!”, σιμμπολ αλ ουνιτατιι Ρεβολουτιει Ρομανε ντε λα 1848.

Îν βαριαντα πρεσκουρτατă ιμνουλ εστε ιντιτουλατ Ντεσχτεαπτă-τε ρομâνε σχι κοντσινε 4 στροφε, σελεκτατε ντιν κελε 11 στροφε αλε ποεζιει Ουν ρăσουνετ.
Βερσουριλε ιμνουλουι νατιοναλ ακτουαλ αλ Ρομâνιει απαρτιν λουι Ανντρει Μουρεσανου(1816-1863), ποετ ρομαντικ, jουρναλιστ, τραντουκατορ, ουν αντεβαρατ τριμπουν αλ αλ εποκιιΡεβολουτιει ντε λα 1848. Μουζικα α φοστ κομπουσα ντε Αντον Πανν (1796-1854), κουνοσκουτ ποετ σι κουλεγατορ ντε φολκλορ.
Ποεμουλ “Ουν ρασουνετ” αλ λουι Ανντρει Μουρεσανου, σκρις îν βρεμεα Ρεβολουτιει ντε λα 1848, α φοστ πους πε νοτε îν κâτεβα ζιλε ντε Αντον Πανν σι κâντατ πεντρου πριμα ντατα πε 29 ιουνιε 1848 λα Ρâμνικουλ Βâλκεα.

Ιμνουλ ντε στατ αλ Ρομâνιει εστε αλκăτουιτ ντιν ουνσπρεζεκε στροφε. Λα οκαζιι φεστιβε σε ιντερπρετεαζă στροφελε 1, 2, 4 σχι 11.

Deşteaptă-te, române – Imnul național al României

«DEŞTEAPTĂ-TE ROMÂNE!»

Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,
În care te-adânciră barbarii de tirani!
Acum ori niciodată, croieşte-ţi altă soarte,
La care să se-nchine şi cruzii tăi duşmani.

Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume
Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman,
Şi că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume
Triumfător în lupte, un nume de Traian!

Înalţă-ţi lata frunte şi caută-n giur de tine,
Cum stau ca brazi în munte voinici sute de mii;
Un glas ei mai aşteaptă şi sar ca lupi în stâne,
Bătrâni, bărbaţi, juni, tineri, din munţi şi din câmpii!

Priviţi, măreţe umbre, Mihai, Ştefan, Corvine,
Româna naţiune, ai voştri strănepoţi,
Cu braţele armate, cu focul vostru-n vine,
«Viaţa-n libertate ori moarte!» strigă toţi.

Pre voi vă nimiciră a pizmei răutate
Şi oarba neunire la Milcov şi Carpaţi!
Dar noi, pătrunşi la suflet de sfânta libertate,
Jurăm că vom da mâna, să fim pururea fraţi!

O mamă văduvită de la Mihai cel Mare
Pretinde de la fii-şi azi mână d-ajutori,
Şi blastămă cu lacrămi în ochi pe orişicare,
În astfel de pericul s-ar face vânzători!

De fulgere să piară, de trăsnet şi pucioasă,
Oricare s-ar retrage din gloriosul loc,
Când patria sau mama, cu inima duioasă,
Va cere ca să trecem prin sabie şi foc!

N-ajunse iataganul barbarei semilune,
A cărui plăgi fatale şi azi le mai simţim;
Acum se vâră cnuta în vetrele străbune,
Dar martor ne e Domnul că vii nu o primim!

N-ajunse despotismul cu-ntreaga lui orbie,
Al cărui jug din seculi ca vitele-l purtăm;
Acum se-ncearcă cruzii, în oarba lor trufie,
Să ne răpească limba, dar morţi numai o dăm!

Români din patru unghiuri, acum ori niciodată
Uniţi-vă în cuget, uniţi-vă-n simţiri!
Strigaţi în lumea largă că Dunărea-i furată
Prin intrigă şi silă, viclene uneltiri!

Preoţi, cu crucea-n frunte căci oastea e creştină,
Deviza-i libertate şi scopul ei preasfânt.
Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină,
Decât să fim sclavi iarăşi în vechiul nost’pământ!

Versurile imnului naţional aparţin lui Andrei Mureşanu (1816-1863), poet de factură romantică, ziarist, traducător, un adevărat tribun al epocii marcate de Revoluţia de la 1848.

Muzica a fost compusă de Anton Pann (1796-1854), poet şi etnograf, om de mare cultură, cântăreţ şi autor de manuale de muzică.

Poemul «Un răsunet» al lui Andrei Mureşanu, redactat şi publicat în timpul Revoluţiei de la 1848, a fost pus pe note în câteva zile, deoarece îl aflăm cântat pentru prima oară pe data de 29 iunie 1848 la Râmnicu Vâlcea (în Ţara Românească Revoluţia a izbucnit pe 11 iunie). Poemul va deveni imn sub titlul «Deşteaptă-te, române!», câştigându-şi instantaneu gloria recunoscută datorită mesajului energic şi mobilizator pe care-l conţine. Începând din 1848, «Deşteaptă-te, române!» a fost un cântec foarte drag românilor, insuflându-le curajul în timpul momentelor cruciale, în timpul Războiului de Independenţă (1877-1878), cât şi în cel al primului şi celui de-al doilea Război Mondial.

Imediat după instaurarea deplinei dictaturi comuniste la 30 decembrie 1947, când regele Mihai I a fost forţat să abdice, «Deşteaptă-te, române!», ca şi alte marşuri şi cântece patriotice, au fost interzise, intonarea sau fredonarea lor fiind pedepsite cu ani grei de închisoare.

Pe 22 Decembrie 1989, în timpul revoluţiei anticomuniste, imnul s-a înălţat pe străzi, însoţind uriaşele mase de oameni, risipind frica de moarte şi unind întregul popor în sentimentele nobile ale momentului. Astfel, instituirea sa ca imn naţional a venit de la sine, sub formidabila presiune a manifestanţilor.

Mesajul imnului «Deşteaptă-te, române!» este în acelaşi timp social şi naţional; social, deoarece impune o permanentă stare de vigilenţă pentru a asigura tranziţia către o lume nouă; naţional, deoarece alătură această deşteptare tradiţiei istorice. Imnul conţine acest sublim «acum ori niciodată», prezent în toate imnurile naţionale, de la «paion»-ul cu care grecii au luptat la Marathon şi Salamina până la «Marseilleza» Revoluţiei franceze.

Invocarea destinului naţional este culmea cea mai înaltă pe care un popor o poate atinge în zborul său către divinitate. Acest «acum ori niciodată» concentrează toate energiile vitale, mobilizând la maximum. Imnul de stat al României este alcătuit din unsprezece strofe, primele trei şi ultima dintre ele fiind cântate la ocazii festive.

Pe lângă acest imn, românii mai au «Hora Unirii», scris în 1855 de marele poet Vasile Alecsandri (1821-1890), care a fost cântat în timpul unirii Principatelor (1859) şi, în general, în toate ocaziile când românii aspiră la uniune şi armonie. «Hora Unirii» este cântat pe ritmul unui dans lent, dar energic, ce reuneşte întreaga adunare. Dansul în cerc (hora) este el însuşi un vechi ritual, simbolizând comunitatea spirituală, egalitatea şi dorinţa românilor de a trăi laolaltă.

29 iulie, Ziua Imnului Naţional – “Deşteaptă-te, române!”, sărbătorită, anual, începând din 1998, ca urmare a unei hotărâri a Senatului României, din 18 mai 1998.

Ziua Imnului Naţional – “Deşteaptă te, române!” cultura

Pe 29 iulie 1848,“Desteapta-te, romane!” a fost cantat pentru prima data in Parcul Zavoi din Ramnicu Valcea. Interzis de regimurile totalitare timp de aproape o jumatate de secol, “Desteapta-te, romane!” a fost ales, imediat dupaRevolutia din Decembrie 1989, imnul national al Romaniei, fiind consacrat prin Constitutia din 1991.

Ziua de 29 iulie a fost desemnata, in 1998, Ziua Imnului National al Romaniei – “Desteapta-te, romane!”, simbol al unitatii Revolutiei Romane de la 1848.

În varianta prescurtată imnul este intitulat  Deşteaptă-te române şi conţine 4 strofe, selectate din cele 11 strofe ale poeziei Un răsunet.
Versurile imnului national actual al României apartin lui Andrei Muresanu(1816-1863), poet romantic, jurnalist, traducator, un adevarat tribun al al epociiRevolutiei de la 1848. Muzica a fost compusa de Anton Pann (1796-1854), cunoscut poet si culegator de folclor.
Poemul “Un rasunet” al lui Andrei Muresanu, scris în vremea Revolutiei de la 1848, a fost pus pe note în câteva zile de Anton Pann si cântat pentru prima data pe 29 iunie 1848 la Râmnicul Vâlcea.

Imnul de stat al României este alcătuit din unsprezece strofe. La ocazii festive se interpretează strofele 1, 2, 4 şi 11.

Ξυπνήστε, Ρουμανικά – εθνικός ύμνος της Ρουμανίας

Δεν ξέρω ελληνικά, έτσι ώστε η μετάφραση να Έλληνες γίνεται με Google Translate:
I don’t know greek, so the translation to greek is made with google translate:
Nu ştiu greacă, aşa că traducerea în creceşte este făcută cu google translate
Νου σχτιου γρεακă, ασχα κă τραντουκερεα îν κρεκεσχτε εστε φăκουτă κου γοογλε τρανσλατε
.

«ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ Ξύπνα!»

Ξυπνήστε, της Ρουμανίας, από τον ύπνο του θανάτου,
Η διεύρυνση βάρβαροι τύραννοι σας!
Τώρα ή ποτέ, κάνει άλλη μοίρα σας
Στην πλώρη και cruzii στους εχθρούς σας.

Τώρα ή ποτέ να καταθέσει στον κόσμο
Όπως και στην Aste εβδομάδα ροές πλέον ένα ρωμαϊκό αίμα,
Και ότι η κα στήθη μας διασημότητα διατηρηθεί ένα όνομα
Θριαμβευτής στη μάχη, το όνομα του Τραϊανού!

Σηκώστε το κεφάλι σας και να αναζητούν ευρεία-n Giurea σας,
Πώς είναι το ισχυρό δέντρα βουνό σε εκατοντάδες χιλιάδες?
Μια περιμένετε και άλμα φωνή της, όπως οι λύκοι σε στάνες,
Παλιά οι άνδρες, Τζούνι, τους νέους, τα βουνά και τις πεδιάδες!

Κοιτάξτε, μεγάλες σκιές, Μιχαήλ, Stephen, Corvinus,
Ρουμανικά έθνος, το δικό εγγόνια σας,
Με τα χέρια σας οπλισμένοι με φωτιά-n έρχεται
«Η ζωή στην ελευθερία ή θάνατος!» φώναξε όλους.

Προ pizmei Είστε βέβαιοι ότι η καταστροφή του κακού
Διχασμός και η τυφλή να Milcov και τα Καρπάθια!
Αλλά θα διεισδύσει στην ιερή ψυχή της ελευθερίας,
Ορκιζόμαστε ότι θα σφίξει το χέρι, να τους αδελφούς για πάντα!

Μια χήρα μητέρα του Μιχαήλ Μεγάλου
Ισχυρίζονται ότι είναι χέρι-και δ-βοήθειας και σήμερα,
Και με δάκρυα στα μάτια κατάρα orişicare,
Σε αυτές τις επικίνδυνες ουσίες θα είναι οι πωλητές!

Η αστραπή πρέπει να χαθεί, αστραπές και θειάφι,
Είτε θα αποχωρήσει από την ένδοξη θέση
Όταν η πατρίδα ή η μητέρα, τρυφερή καρδιά,
Κληθείς να περάσουν από το σπαθί και φωτιά!

Έφτασα γιαταγάνι μισοφέγγαρα Barbara,
? Των οποίων θανατηφόρα τραύματα ακόμα και σήμερα να νιώθουν
Τώρα άξονες μαστίγιο στην αρχαία εστίες,
Ο Κύριος όμως είναι μαρτυρία μας που θα λάβουμε δεν έρχονται!

Έφτασα ολόκληρο δεσποτισμό του-τυφλή,
Secula οποίων ζυγό των βοοειδών που φέρει?
Τώρα cruzii-προσπαθεί, στην τυφλή αλαζονεία τους,
Ας απαγάγουν γλώσσα, αλλά δίνουν μόνο νεκρός!

Ρουμανικά σε τέσσερις γωνίες, τώρα ή ποτέ
Στη συνείδηση ενωθούν, να ενωθούν, να μην τα συναισθήματα!
Κραυγή στον κόσμο γενικότερα που έχουν κλαπεί του Δούναβη
Με την ίντριγκα και τη βία, το κακό μηχανορραφίες!

Ιερείς, με το σταυρό στο μέτωπο για την χριστιανική του στρατού
Το σύνθημα της ελευθερίας της και ιερό σκοπό της.
Καλύτερη πεθαίνει κανείς στον αγώνα, όχι με πλήρη δόξα,
Αντί να είναι δούλοι και πάλι στην παλιά nost’pământ!

Στίχοι εθνικός ύμνος ανήκουν σε Andrei Muresanu (1816-1863), ποιητή-ρομαντικό ύφος, δημοσιογράφος, μεταφραστής, ένα πραγματικό βήμα της εποχής που χαρακτηρίζεται από την επανάσταση του 1848.

Η μουσική συνέθεσε ο Άντον Pann (1796-1854), ποιητής και εθνογράφος, ένας άνθρωπος με μεγάλη κουλτούρα, τραγουδιστής και συγγραφέας βιβλίων για τη μουσική.

Το ποίημα «Ένα ηχηρό» Αντρέι Muresanu, που γράφτηκε και δημοσιεύθηκε κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1848, τέθηκε σημειώσεις σε λίγες ημέρες γιατί δεν τραγουδιούνται για πρώτη φορά στις 29 Ιούνη του 1848 στη Ramnicu Valcea (στη ρουμανική χώρα Επανάσταση ξέσπασε στις 11 Ιουνίου). Θα γίνει ο ύμνος ποίημα με τίτλο «Ξυπνήστε, της Ρουμανίας», κερδίζοντας δόξα και άμεσα αναγνωρίσιμο από την ενεργητική και την κινητοποίηση των μηνυμάτων που περιέχει. Από το 1848, «Ξύπνα, της Ρουμανίας!»Ήταν ένα τραγούδι πολύ αγαπητός τους Ρουμάνους, τους insuflându θάρρος κατά τη διάρκεια κρίσιμες στιγμές κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Ανεξαρτησίας (1877-1878), καθώς και ότι από το πρώτο και το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αμέσως μετά την ίδρυση των κομμουνιστικών δικτατοριών πλήρες στις 30 Δεκεμβρίου 1947, όταν ο βασιλιάς Michael αναγκάστηκε να παραιτηθεί, «Ξύπνα, της Ρουμανίας», και άλλα εμβατήρια και πατριωτικά τραγούδια είχαν απαγορευτεί, τονισμός και βουητό τους να τιμωρηθούν με τα χρόνια Βαριά φυλακή.

Στις 22 Δεκεμβρίου 1989, κατά τη διάρκεια αντι-κομμουνιστική επανάσταση, τον ύμνο μεγάλωσε στους δρόμους, που συνοδεύει τεράστιες μάζες των ανθρώπων, καταρρίπτοντας το φόβο του θανάτου και της διασύνδεσης όλων των ανθρώπων στον ευγενή συναισθήματα της στιγμής. Έτσι, την καθιέρωσή της ως εθνικός ύμνος ήρθε από μόνη της, κάτω από τεράστια πίεση των διαδηλωτών.

Το μήνυμα του ύμνου «Ξύπνα, της Ρουμανίας!» Είναι τόσο των κοινωνικών όσο και των εθνικών γραφείων, καθώς επιβάλλει μια διαρκή κατάσταση επαγρύπνηση για να εξασφαλιστεί η μετάβαση σε ένα νέο κόσμο, η εθνική αφύπνιση από την ένταξή αυτή την ιστορική παράδοση. Περιέχει αυτό το θαυμάσιο ύμνο «τώρα ή ποτέ» παρούσα σε όλους τους εθνικούς ύμνους, από το «ΠΑΪΩΝ» ότι οι Έλληνες στο Μαραθώνα και της Σαλαμίνας έχουν καταπολεμηθεί με τη «Μασσαλιώτιδα» γαλλική επανάσταση.

Επίκληση των εθνικών πεπρωμένο είναι η υψηλότερη κορυφή του οποίου οι άνθρωποι μπορούν να επιτευχθούν κατά την πτήση του προς τη θεότητα. Αυτό το «τώρα ή ποτέ» επίκεντρο όλων των ενεργειών ζωτικής σημασίας κινητοποίηση το μέγιστο. Ύμνος κράτος της Ρουμανίας αποτελείται από έντεκα στροφές, τα πρώτα τρία και η τελευταία εκ των οποίων είναι τραγουδήσει σε εορταστικές περιπτώσεις.

Εκτός από αυτό τον ύμνο, οι Ρουμάνοι έχουν «Ένωση Dance», γραμμένο το 1855 από τον μεγάλο ποιητή Alecsandri (1821-1890), που ψαλλόταν κατά την ένωση των ηγεμονιών (1859) και, γενικά, σε όλες τις περιπτώσεις όπου οι Ρουμάνοι φιλοδοξούν ναΈνωση και την αρμονία. «Ένωση Dance» τραγουδιέται στο ρυθμό του ένας αργός χορός, αλλά η ενέργεια που συγκεντρώνει όλο το εκκλησίασμα. Ο χορός σε κύκλο (Χώρα) είναι η ίδια ένα αρχαίο τελετουργικό, συμβολίζοντας την πνευματική κοινότητα, την ισότητα και την επιθυμία των Ρουμάνων να ζήσουν μαζί.

29 Ιουλίου Εθνική Ημέρα Ύμνος – «Ξυπνήστε, της Ρουμανίας», γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 1998, μετά από απόφαση της Συγκλήτου στις 18 Μαΐου 1998.

Ziua Imnului Naţional – “Deşteaptă te, române!” cultura

Εθνική Ημέρα Ύμνος – «Ξύπνα, της Ρουμανίας!»

Στις 29 Ιουλίου, 1848, «Ξύπνα, της Ρουμανίας!» Παίχτηκε για πρώτη φορά σε Ramnicu Valcea Zavoi Park. Απαγορεύεται απόολοκληρωτικά καθεστώτα για σχεδόν μισό αιώνα, «Ξύπνα, της Ρουμανίας!» Επιλέχθηκε αμέσως dupaRevolutia Δεκεμβρίου 1989,εθνικός ύμνος της Ρουμανίας, όπως κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα του 1991.

Στις 29 Ιουλίου ορίστηκε το 1998, Εθνική Ημέρα Ύμνος της Ρουμανίας – «Ξύπνα, της Ρουμανίας!» Σύμβολο της ενότητας της Επανάστασης της Ρουμανίας του 1848.

Η συντετμημένη εκδοχή του ύμνου έχει τίτλο Ξύπνα και περιλαμβάνει τέσσερις στροφές της Ρουμανίας, επιλογή από τις 11 στροφέςτης ποίησης μια απάντηση.
Ισχύουσα εθνική Ρουμανίας στίχους ύμνος ανήκουν στην Andrei Muresanu (1816-1863), ρομαντική ποιητής, δημοσιογράφος, μεταφραστής, ένα πραγματικό βήμα του epociiRevolutiei του 1848. Μουσική συνέθεσε ο Άντον Pann (1796-1854), γνωστός ποιητήςκαι συλλέκτης της λαϊκής παράδοσης.
Το ποίημα «Ένα γνωστό του» Αντρέι Muresanu, που γράφτηκε την εποχή της Επανάστασης του 1848, τέθηκε σημειώσεις σε λίγες μέρες του Anton Pann και τραγούδησε για πρώτη φορά στις 29 Ιουν 1848 στη Ramnicu Valcea.

Ύμνος κράτος της Ρουμανίας αποτελείται από έντεκα στροφές. Στις εορταστικές εκδηλώσεις να ερμηνευθεί στροφές 1, 2, 4 και 11.

Advertisements

From → Κâντεκε

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: