Skip to content

Πι βεακλ’εα λιμμπă αρμâνεασκă

Νοέμβριος 28, 2011

Πι βεακλ’εα λιμμπă αρμâνεασκă

ΓΡΑΙ-ΑΡΜΑΝΕΣΚ-ΜΟUΖΙΚΑ ΑΡΟΜΑΝΑ

http://daimadeadun.wordpress.com/2011/11/02/pi-veaclea-limba-armaneasca/

Αυτό το άρθρο είναι γραμμένο στη ρουμανική γλώσσα με ελληνικό αλφάβητο
This article is in romanian written with greek alphabet
Acest articol este în limba română scrisă cu litere greceşti
Ακεστ αρτικολ εστε îν λιμμπα ρομâνă σκρισă κου λιτερε γρεκεσχτι
.
Αρομâνă – Ρομâνă

Χαι μουτă καπλου Αρμâνε – Χαι ριντικă καπουλ ρομâνε
Χαι λ’εα τουφεκχεα ντρου μâνă – Χαι ια πουσχκα îν μâνă
Χαι λ’εα τουφεκχεα ντρου μâνă – Χαι ια πουσχκα îν μâνă
Αβḑâ κâμμπανα κουμ μπατε – Αουζι κλοποτουλ κουμ μπατε
Του κχεπτου ινιμă αρμâνă – Ιν πιεπτ ινιμă ρομâνă
Του κχεπτου ινιμă αρμâνă – Ιν πιεπτ ινιμă ρομâνă
—-
Χαι μουτă καπλου Αρμâνε – Χαι ριντικă καπουλ ρομâνε
Χαι ς-νου τσâ χιμπă αρσχινε – Χαι σă νου-τσι φιε ρουσχινε
Χαι ς-νου τσâ χιμπă αρσχινε – Χαι σă νου-τσι φιε ρουσχινε
Ανβεατσă φκιοριλ’ι ς-τσâ γρεασκă – Îνβατσă φεκιοριι σă-τσι γρăιασκă
Πι βεακλ’εα λιμμπă αρμâνεασκă – Πε βεκχεα λιμμπă ρομâνεασκă
Πι βεακλ’εα λιμμπă αρμâνεασκă – Πε βεκχεα λιμμπă ρομâνεασκă
—-
Χαιντι μâρατă Αρμâνă – Χαιντε σăρμανă ρομâνκă
Χαιντι λ’εα-τσ φουρκα ντρου μâνă – Χαιντε ια-τσι φουρκα îν μâνă
Χαιντι λ’εα-τσ φουρκα ντρου μâνă – Χαιντε ια-τσι φουρκα îν μâνă
Κου φουσλου îν πρισινι, αρμâνă – Κου φουσουλ îν πρισνελ, ρομâνκă
Τοαρτσι καιρλου ντι λâνă – Τοαρκε καιερουλ ντε λâνă
Τοαρτσι καιρλου ντι λâνă – Τοαρκε καιερουλ ντε λâνă
—–


Χαι μουτă-τι, λăι γιουναμε – Χαι ριντικă-τε, μăι jουνιμε
Χαιντιτσ σχ-βόι, τινιραμε – Χαιντετσι σχι βόι, τινεριμε
Χαιντιτσ σχ-βόι, τινιραμε – Χαιντετσι σχι βόι, τινεριμε
Ουν μαρι κορου σâ ν-ακâτσăμου – Îντρ-ω μαρε χορă σă νε πρινντεμ
Κορου αρμâνεσκου ντι αναμε – Χορă ρομâνεασκă ντε ρενουμε
Κορου αρμâνεσκου ντι αναμε – Χορă ρομâνεασκă ντε ρενουμε
——
Χαιντι σχ-ουν κâντικου, γιουναμε – Χαιντε σχι-ουν κâντεκ, jουνιμε
Χαιντι ντεαντουν ς-λου αχουρχιμου – Χαιντε îμπρεουνă σă-λ ινκεπεμ
Χαιντι ντεαντουν ς-λου αχουρχιμου – Χαιντε îμπρεουνă σă-λ ινκεπεμ
Πι ντουλτσι γραιου αρμâνεσκου – Πε ντουλκε γραι ρομâνεσκ
Σουφλιτλου τα ς-νâ χâρσιμου – Σουφλετουλ κα σă νε μπουκουρăμ
Σουφλιτλου τα ς-νâ χâρσιμου – Σουφλετουλ κα σă νε μπουκουρăμ

——————

Αβανντ ιν βεντερε κă μουλτελε αρτικολελε ντε πε ακεστ μπλογ ιν καρε σουντ κιτατι σαβαντι ρενουμιτι νου αου φοστ ντε αjουνς πεντρου ω ανουμιτα παρτε α κιτιτοριλορ, καρε μα ακουζα ιν κοντινουαρε κă νου αμ νικιουν φελ ντε αργουμεντε ιν σουστινεριλε μελε, αμ αλες ασταζι ω αμπορνταρε ντιφεριτα. Ντακă “κεεα κε σιμτιμ ιν σουφλετουλ νοστρου νου ποατε σă κοντραζικă Ακαντεμια”, χαι σα ουμμπλαμ πουτιν λα σεντιμεντ σι σα κομπαραμ τεξτουλ ουνουι καντεκ ντεσπρε μâνντρια ντε α φι ρομâν σουντ-ντουναρεαν, ιν βαριαντα σα οριγιναλα σι τρανσπους ντε μινε ιν βαριαντα ντακορομâνă.

Πρεκιζăρι: ασα κουμ ομπσερβατι, αμ αλες ιν τρανσπουνερε βαριαντελε κελε μαι απροπιατε ντε αρομâνă (εβιντεντ κă σουντ μαι μουλτε σανσε κα ουν ντακορομâν σα σπουνα “Îνβατσă-τσι κοπιιι σă βορμπεασκă” ιν λοκ ντε “Îνβατσă φεκιοριι σă-τσι γρăιασκă“), νταρ, ατεντιε! τοατε κουβιντελε φολοσιτε ντε μινε σε ρεγασεσκ ιν βοκαμπουλαρουλ ακτιβ αλ λιμμπιι ρομâνε κοντεμπορανε (ντιαλεκτουλ ντακορομâν), αντικα σουντ σι ασταζι îν ουζουλ κουρεντ αλ κομουνικαριι. Ντε ακεεα μι-αμ ασουματ κακοφονια “ριντικă καπουλ” (ιν λοκ ντε “σους καπουλ“), ντεσι πουτεαμ σα φολοσεσκ ιν τρανσπουνερε κχιαρ σι “μουτă καπουλ“, ντεοαρεκε ΝτΕΞ-ουλ ακκεπτα φορμα “α μουτα” σι κου σενσουλ “α ριντικα“, κου ρεμαρκα ντε α φι ω φορμα îνβεκχιτă, κεεα κε νε ντουκε ντιν νοου ακολω ντε ουνντε αμ ινκεπουτ, σι ανουμε λα “βεκχεα λιμμπă”.

Κονστατăρι: κουβιντελε, ιν μαjοριτατεα λορ κοβαρσιτοαρε, σουντ ασεμανατοαρε πâνă λα ιντεντιτατε ιν αμμπελε βαριαντε. Σε ινταλνεσκ φοαρτε πουτιν εξκεπτιι, ντιντρε καρε ουνελε κονφιρμα ρεγουλα (“τουφεκχε“, τουρκισμ παστρατ ασταζι ιν ντακορομâνα νουμαι ιν βαριαντα “τουφεκκιου” σαου “κâμμπανă“, λατινă πουρă, ντιν καρε ντακορομâνα α μοστενιτ “καμπανă” σι “καμπανελă“)

Ρεμαρκă: μαι μουλτ κα οριουνντε, σε βεντε σιμιλιτουντινεα ντιντρε κελε ντοουα ντιαλεκτε ιν ντεσκριερεα ουνεια ντιντρε οκουπατιιλε αρομâνεσχτι ντε μπαζă: τορσουλ λâνιι. Ομπσερβατι κουβιντελε καρε ντεσκριου ακτσιουνεα σι ομπιεκτελε φολοσιτε: “τοαρκε“, “φουρκα“, “φους“, “πρισνελ“, “καιερ“, “λâνă“.

Îντρεμπαρε πεντρου πριετενιι νοστρι νεοαρμâνισχτι σι ελενισχτι: πανα λα ουρμα κινε σουντ μακεντοναρμãνjλj σαου γρεκιι ăσχτια ρομανιζατσι ντεσπρε καρε βορμπιτι βόι;

Pi veacl’ea limbă armânească

http://daimadeadun.wordpress.com/2011/11/02/pi-veaclea-limba-armaneasca/

GRAI-ARMANESC-MUZICA AROMANA

Aromână                                      –              Română

Hai mută caplu Armâne              –     Hai ridică capul române
Hai l’ea tufechea ntru mână         –     Hai ia puşca în mână
Hai l’ea tufechea ntru mână     –         Hai ia puşca în mână
Avḑâ câmbana cum bate         –        Auzi clopotul cum bate
Tu cheptu inimă armână          –       In piept inimă română
Tu cheptu inimă armână           –      In piept inimă română

Hai mută caplu Armâne       –        Hai ridică capul române
Hai s-nu ţâ hibă arşine      –          Hai să nu-ţi fie ruşine
Hai s-nu ţâ hibă arşine       –         Hai să nu-ţi fie ruşine
Anveaţă fcioril’i s-ţâ grească    –   Învaţă feciorii să-ţi grăiască
Pi veacl’ea limbă armânească  –   Pe vechea limbă românească
Pi veacl’ea limbă armânească  –   Pe vechea limbă românească

Haidi mârată Armână           –       Haide sărmană româncă
Haidi l’ea-ţ furca ntru mână     –    Haide ia-ţi furca în mână
Haidi l’ea-ţ furca ntru mână     –    Haide ia-ţi furca în mână
Cu fuslu în prisini, armână       –     Cu fusul în prisnel, româncă
Toarţi cairlu di lână             –        Toarce caierul de lână
Toarţi cairlu di lână             –        Toarce caierul de lână

Hai mută-ti, lăi giuname        –     Hai ridică-te, măi junime
Haidiţ ş-voi, tinirame           –      Haideţi şi voi, tinerime
Haidiţ ş-voi, tinirame            –     Haideţi şi voi, tinerime
Un mari coru sâ n-acâţămu     –  Într-o mare horă să ne prindem
Coru armânescu di aname    –    Horă românească de renume
Coru armânescu di aname     –   Horă românească de renume

Haidi ş-un cânticu, giuname  –    Haide şi-un cântec, junime
Haidi deadun s-lu ahurhimu   –    Haide împreună să-l incepem
Haidi deadun s-lu ahurhimu    –   Haide împreună să-l incepem
Pi dulţi graiu armânescu     –      Pe dulce grai românesc
Suflitlu ta s-nâ hârsimu      –     Sufletul ca să ne bucurăm
Suflitlu ta s-nâ hârsimu      –      Sufletul ca să ne bucurăm

Avand in vedere că multele articolele de pe acest blog in care sunt citati savanti renumiti nu au fost de ajuns pentru o anumita parte a cititorilor, care ma acuza in continuare că nu am niciun fel de argumente in sustinerile mele, am ales astazi o abordare diferita. Dacă “ceea ce simtim in sufletul nostru nu poate să contrazică Academia”, hai sa umblam putin la sentiment si sa comparam textul unui cantec despre mândria de a fi român sud-dunarean, in varianta sa originala si transpus de mine in varianta dacoromână.

Precizări: asa cum observati, am ales in transpunere variantele cele mai apropiate de aromână (evident că sunt mai multe sanse ca un dacoromân sa spuna “Învaţă-ţi copiii să vorbească” in loc de “Învaţă feciorii să-ţi grăiască“), dar, atentie! toate cuvintele folosite de mine se regasesc in vocabularul activ al limbii române contemporane (dialectul dacoromân), adica sunt si astazi în uzul curent al comunicarii. De aceea mi-am asumat cacofonia “ridică capul” (in loc de “sus capul“), desi puteam sa folosesc in transpunere chiar si “mută capul“, deoarece DEX-ul accepta forma “a muta” si cu sensul “a ridica“, cu remarca de a fi o forma învechită, ceea ce ne duce din nou acolo de unde am inceput, si anume la “vechea limbă”.

Constatări: cuvintele, in majoritatea lor covarsitoare, sunt asemanatoare până la identitate in ambele variante. Se intalnesc foarte putin exceptii, dintre care unele confirma regula (“tufeche“, turcism pastrat astazi in dacoromâna numai in varianta “tufecciu” sau “câmbană“, latină pură, din care dacoromâna a mostenit “campană” si “campanelă“)

Remarcă: mai mult ca oriunde, se vede similitudinea dintre cele doua dialecte in descrierea uneia dintre ocupatiile aromâneşti de bază: torsul lânii. Observati cuvintele care descriu acţiunea si obiectele folosite: “toarce“, “furca“, “fus“, “prisnel“, “caier“, “lână“.

Întrebare pentru prietenii nostri neoarmânişti si elenişti: pana la urma cine sunt makedonarmãnjlj sau grecii ăştia romanizaţi despre care vorbiti voi?

Το παλιό Αρωμουνική

Αρωμουνική διάλεκτο – ΜΟΥΣΙΚΗ Αρωμουνική

http://daimadeadun.wordpress.com/2011/11/02/pi-veaclea-limba-armaneasca/

Δεν ξέρω ελληνικά, έτσι ώστε η μετάφραση να Έλληνες γίνεται με Google Translate:
I don’t know greek, so the translation to greek is made with google translate:
Nu ştiu greacă, aşa că traducerea în creceşte este făcută cu google translate
Νου σχτιου γρεακă, ασχα κă τραντουκερεα îν κρεκεσχτε εστε φăκουτă κου γοογλε τρανσλατε

Αρωμουνική – Ρουμανίας

Ας πάμε caplu Armani – Ελάτε επάνω το κεφάλι της Ρουμανίας
Αφήστε το να tufechea l’χέρι ntru – Αφήστε το τουφέκι στο χέρι
Αφήστε το να tufechea l’χέρι ntru – Αφήστε το τουφέκι στο χέρι
Avda câmbana ως ήττα – ήττα ακούσει το κουδούνι, όπως
Μπορείτε cheptu καρδιά Armani – Ρουμανικά στήθος
Μπορείτε cheptu καρδιά Armani – Ρουμανικά στήθος

Ας πάμε caplu Armani – Ελάτε επάνω το κεφάλι της Ρουμανίας
Ας μην υπάρχει ανωμαλία αρσίνη Square – Ας μην πρέπει να ντρέπεται
Ας μην υπάρχει ανωμαλία αρσίνη Square – Ας μην πρέπει να ντρέπεται
Anveaţă fcioril’i σας και grească – Διδάξτε τους γιους σας να προφέρουν
Pi veacl’ea armânească γλώσσα – την παλιά γλώσσα της Ρουμανίας
Pi veacl’ea armânească γλώσσα – την παλιά γλώσσα της Ρουμανίας

Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν Armani Έλα – Έλα άθλια Ρουμανίας
Έλα EA-T πιρούνι L’ntru χέρι – Ελάτε να σας πιρούνι στο χέρι σας
Έλα EA-T πιρούνι L’ntru χέρι – Ελάτε να σας πιρούνι στο χέρι σας
Με fuslu σε prisini, Armani – Ο χρόνος στην prisnel, της Ρουμανίας
Cairlu λαβή di μαλλί – περιστροφές μαλλί νικήσει
Cairlu λαβή di μαλλί – περιστροφές μαλλί νικήσει

Αφήστε τις κινήσεις σας, Lai giuname – Ας σηκωθεί, Junimea μου
Ελάτε να σας tinirame – Ας σας, τη νεολαία του
Ελάτε να σας tinirame – Ας σας, τη νεολαία του
Ας μην μεγάλη coru acâţămu – Σε μια μεγάλη φασαρία για να μας πιάσει
Coru armânescu di Anam – Ρουμανικά Χώρα οδηγώντας
Coru armânescu di Anam – Ρουμανικά Χώρα οδηγώντας

Ελάτε να έχουν μια Ασμάτων, giuname – Έλα και ένα τραγούδι Junimea
Ελάτε deadun έχουν ahurhimu lu – Αφήστε το να ξεκινήσει με
Ελάτε deadun έχουν ahurhimu lu – Αφήστε το να ξεκινήσει με
Pi dulţi graiu armânescu – Η γλυκιά ρουμανικής γλώσσας
Δεν έχετε Suflitlu hârsimu – ψυχή για να χαίρεται
Δεν έχετε Suflitlu hârsimu – ψυχή για να χαίρεται

Δεδομένου ότι οι εισηγμένες πολλά άρθρα σχετικά με αυτό το blog φήμης επιστήμονες δεν ήταν αρκετό για ένα συγκεκριμένο μέρος των αναγνωστών, οι οποίοι εξακολουθούν να με κατηγορήσει ότι δεν έχω κανένα επιχείρημα για την υποστήριξη της ημέρας μου, επέλεξα μια διαφορετική προσέγγιση . Αν το «ό, τι νιώθουμε στην ψυχή μας δεν μπορεί να αντιφάσκει προς την Ακαδημία», ας δούμε λίγο την αίσθηση και να συγκρίνετε το κείμενο ένα τραγούδι για την υπερηφάνεια που πρέπει να ρουμανική Δούναβη Νότια στην αρχική της μορφή και μεταφράστηκε από εμένα στην έκδοση Δακο.

Προδιαγραφές: Όπως βλέπετε, επέλεξα τις επιλογές ενσωμάτωσης που βρίσκεται πλησιέστερα προς τους Βλάχους (προφανώς είναι πιο πιθανό να πούμε ότι ένα Δακο «Διδάξτε τα παιδιά σας να μιλούν» αντί για «Διδάξτε τους γιους σας για να προφέρουν»), αλλά να είστε προσεκτικοί! όλες τις λέξεις που χρησιμοποιούνται από μένα βρίσκεται στο ενεργό λεξιλόγιο της σύγχρονης ρουμανικής γλώσσας (Δακο διάλεκτο), που χρησιμοποιούνται σήμερα σε σημερινή ανακοίνωση. Γι ‘αυτό υπέθεσα κακοφωνία «το κεφάλι ψηλά» (αντί «το κεφάλι ψηλά»), αν και θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω στην εφαρμογή ακόμα και «να κουνάει το κεφάλι», επειδή DEX αποδέχονται τη μορφή «κίνηση» και σημαίνει «να αυξήσει «με την παρατήρηση ότι είναι παλιά μορφή, η οποία μας οδηγεί και πάλι εκεί που ξεκινήσαμε, δηλαδή η» παλιά γλώσσα «.

Ευρήματα: λέξεις, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, είναι παρόμοια με τα ίδια και στις δύο εκδόσεις. Ανταποκρίνονται σε πολύ λίγες εξαιρέσεις, μερικές από τις οποίες επιβεβαιώνουν τον κανόνα («tufeche» Δακο turcism σώζεται σήμερα μόνο στην έκδοση «tufecciu» ή «câmbană» καθαρή λατινικά, τα οποία κληρονόμησε Δακο «εκστρατεία» και «campanelă»)

Σημείωση: περισσότερο από οπουδήποτε, μπορείτε να δείτε την ομοιότητα μεταξύ των δύο διαλέκτους περιγράφοντας μία από τις κύριες ασχολίες τους Βλάχους: γνέσιμο του μαλλιού. Ανακοίνωση για τις λέξεις που περιγράφουν τη δράση και τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται «γύρισμα», «τραπέζι», «χρόνος», «prisnel», «κτύπησε», «μαλλί».

Ερώτηση για τους φίλους μας και ελληνιστικών neoarmânişti: μετά από όλα ποιοι είναι αυτοί οι Έλληνες εκρωμαϊσμένο makedonarmãnjlj ή για την οποία μιλάτε;

Advertisements

From → Κâντεκε

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: