Skip to content

Πăριντι ορτοντοξ αρομâν – ρεμεν ντιν Αλβανία: „- Ντε τσε νου β-ατσι ντεκλαρατ γρεκ; – Εου νου ποτ σă φιου τρăντăτορ ντε Νεαμ!”

Νοέμβριος 28, 2011

Πăριντε ορτοντοξ αρομâν – ρεμεν ντιν Αλβανία: „- Ντε τσε νου β-ατσι ντεκλαρατ γρεκ; – Εου νου ποτ σă φιου τρăντăτορ ντε Νεαμ!”

Părintele Dumitraq Veriga, intervievat de Ştefan Popescu. Foto: RFI Romania

http://daimadeadun.wordpress.com/2011/11/26/grecia-a-fost-falimentata-de-aromani/

http://www.rfi.ro/articol/stiri/social/ce-nu-v-ati-declarat-grec-eu-nu-pot-sa-fiu-tradator-neam

Αυτό το άρθρο είναι γραμμένο στη ρουμανική γλώσσα με ελληνικό αλφάβητο
This article is in romanian written with greek alphabet
Acest articol este în limba română scrisă cu litere greceşti
Ακεστ αρτικολ εστε îν λιμμπα ρομâνă σκρισă κου λιτερε γρεκεσχτι

Îν Αλμπανια, κομουνιτατεα αρομâνιλορ νουμăρă îν jουρ ντε 300.000 ντε περσοανε, κεεα κε îνσεαμνă απροαπε 10% ντιν ποπουλατσια îντρεγιι τσăρι. Îν κιουντα ακεστουι φαπτ, κομουνιτăτσιι αρομâνιλορ νου îι εστε ρεκουνοσκουτ στατουτουλ ντε μινοριτατε ετνικă, κι ντοαρ κουλτουραλă. Πăριντελε Ντουμιτραq Βεριγα, σινγουρουλ πρεοτ ρομâν ντιν Αλμπανια, λα Κορκεα – îν σουντ-εστουλ τσăριι -, ι-α ποβεστιτ λουι Σχτεφαν Ποπεσκου, îντρ-ουν ιντερβιου λα φατσα λοκουλουι, ντεσπρε ιντενσα καμπανιε ντε ντεζνατσιοναλιζαρε ντουσă ντε Γρεκια λα αντρεσα κομουνιτăτσιι ρομâνεσχτι ντιν Αλμπανια. Κινε σε ντεκλαρă γρεκ πριμεσχτε 380 ντε εουρω πε λουνă.

Πăριντελε Βεριγα: Προμπλεμă στă αστφελ: γρεκιι βορ σă αιμπă ουν νουμăρ κâτ μαι μαρε ντε κονατσιοναλι îν Αλμπανια. Σχι πεντρου αστα îι πλăτεσκ πε αρομâνι σă σε ντεκλαρε γρεκι. Σă σχτιτσι κă σπρε εξεμπλου, ουν πενσιοναρ ντε 65 ντε ανι καρε σε ντεκλαρă γρεκ πριμεσχτε πεστε 380 ντε εουρω.

Σχτεφαν Ποπεσκου: Πε λουνă;

Πăριντελε Βεριγα: 380 ντε εουρω πε λουνă, κχιαρ ντακă ν-α μουνκιτ ντελοκ πεντρου ακεσχτι μπανι.

Σχτεφαν Ποπεσκου: Πουτεμ σπουνε, πăριντε, κă ς-α πιερντουτ καουζα ρομâνισμουλουι îν Αλμπανια σχι κă παρτιντα α φοστ κâσχτιγατă ντε γρεκι;

Πăριντελε Βεριγα: Σιγουρ κă πουτεμ σπουνε αστα σχι τοτουλ ντιν καουζα μπανιλορ πε καρε îι νταου. Σχι κινε νου ντορεσχτε εουρω;

Σχτεφαν Ποπεσκου: Σχι Ρομâνια νου αjουτă;

Πăριντελε Βεριγα: Νιμικ.

Σχτεφαν Ποπεσκου: Νουμαι μοραλ σχι κουλτουραλ…

Πăριντελε Βεριγα: Μοραλ σχι κουλτουραλ σχι κου μπουρσε ντε στουντιου. Νταρ ντακă ουν αρομâν σε ντεκλαρă γρεκ, αουτοριτăτσιλε γρεκεσχτι îτσι νταου ιμεντιατ σχι κετăτσενια.

Σχτεφαν Ποπεσκου: Πăριντε, ντουμνεαβοαστρă ντε κε νου β-ατσι ντεκλαρατ γρεκ;

Πăριντελε Βεριγα: Κουμ σă μă ντεκλαρ εου;! Αστα νου σε ποατε! Εου νου ποτ σă φιου τρăντăτορ αλ Νεαμουλουι μεου! Νου ποτ γâνντι ασχα κεβα, ντεσχι μι-αου οφεριτ! Εου νου αμ βόιε σă μεργ îν Γρεκια. Νου-μι νταου βιζă. Λα κονσουλατουλ γρεκ, κâνντ μ-αμ ντους ουλτιμα ντατă μι-αου σπους „Ντακă τε ντεκλαρι βλαχω-γρεκ πριμεσχτι βιζă”. Αμ ζις „Σαλουτ!” σχι αμ πλεκατ.

Σχτεφαν Ποπεσκου: Σχι ν-ατσι φοστ ντελοκ îν Γρεκια;

Πăριντελε Βεριγα: Αμ φοστ κου σχασε ανι îναιντε. Αβεαμ ουν φρατε μπολναβ, ερα ακολω ιντερνατ λα σπιταλ. Ατουνκι μι-αου ντατ ω βιζă νταρ κου μαρε γρεουτατε, κου îντρεμπăρι ντε γενουλ „Ουνντε μεργετσι; Ντε κε μεργετσι;” Αβεαου φρικă ντε μινε κă ασχ φακε προπαγανντă ρομâνεασκă îν Γρεκια.

Σχτεφαν Ποπεσκου: Îν Πινντ;

Πăριντελε Βεριγα: Πăι îν Πινντ, Πινντουλ εστε τοτ βλαχ νταρ σε ασκουνντ, λε εστε φρικă σă σε ντεκλαρε βλαχι, αρομâνι.

Σχτεφαν Ποπεσκου: Νταρ αικι, îν Αλμπανια, νου βă εστε φρικă σă βă ντεκλαρατσι αρομâνι;

Πăριντελε Βεριγα: Εου ν-αμ φρικă, νταρ μουλτορα λε εστε φρικă. Αου φρικă σă νου φιε ατινσχι λα μπανι. Αου φρικă σă νου ιασă îν πιερντερε. Εου ν-αμ φρικă πεντρου κă νου αμ μπανι. Εου νου ποτ σă πιερντ νατσιοναλιτατεα μεα! Σχι βορμπεσκ σχι κου αλτσιι, καρε αου κεντατ σχι λε σπουν „Ρουσχινε!”, „Κουμ ατσι πουτουτ;”.

Σχτεφαν Ποπεσκου: Σχι κε βă ρăσπουνντ; Εβοκă ντιφικουλτăτσιλε ματεριαλε;

Πăριντελε Βεριγα: Îμι σπουν „Του ω σă ρăμâι ασχα!” Ασχα ω σă σταου, σχτιου κουμ εστε!

Σχτεφαν Ποπεσκου: Κοπιιι βι ι-ατσι σχκολιτ îν Ρομâνια;

Πăριντελε Βεριγα: Νουμαι ω φατă. Σχι ακουμ μουνκεσχτε αικι λα Κορκεα.

Σχτεφαν Ποπεσκου: Κε β-ατσι ντορι ντε λα Ρομâνια;

Πăριντελε Βεριγα: Πεντρου μπισερικă, νουμαι πεντρου μπισερικă.

Σχτεφαν Ποπεσκου: Σεμιναρισχτι σă βă τριμιτă, σă βă κοντινουε κινεβα μουνκα;

Πăριντελε Βεριγα: Αρ τρεμπουι, νταρ νου βιν.

Σχτεφαν Ποπεσκου: Ντε κε νου βιν, πăριντε, πεντρου κă μουλτσι σεμιναρισχτι ντιν Μπισερικα Ορτοντοξă σε ντουκ îν Φραντσα, îν Καναντα, îν λοκ σă βινă αικι îν Αλμπανια, λα φρατσιι νωσχτρι;

Πăριντελε Βεριγα: Αρ φι φοαρτε μπινε σă βινă αικι. Σχτιτσι, σουντ σχι προμπλεμε κου επισκοπια ντε λα νόι, επισκοπουλ εστε αλμπανεζ σχι νου-ι παρε μπινε σă βινă αλτσιι.

„- De ce nu v-ați declarat grec? – Eu nu pot

să fiu trădător de Neam!”

Părintele Dumitraq Veriga, intervievat de Ştefan Popescu. Foto: RFI Romania

http://daimadeadun.wordpress.com/2011/11/26/grecia-a-fost-falimentata-de-aromani/

http://www.rfi.ro/articol/stiri/social/ce-nu-v-ati-declarat-grec-eu-nu-pot-sa-fiu-tradator-neam

În Albania, comunitatea aromânilor numără în jur de 300.000 de persoane, ceea ce înseamnă aproape 10% din populația întregii țări. În ciuda acestui fapt, comunității aromânilor nu îi este recunoscut statutul de minoritate etnică, ci doar culturală. Părintele Dumitraq Veriga, singurul preot român din Albania, la Korcea – în sud-estul țării -, i-a povestit lui Ștefan Popescu, într-un interviu la fața locului, despre intensa campanie de deznaționalizare dusă de Grecia la adresa comunității românești din Albania. Cine se declară grec primește 380 de euro pe lună.

Părintele Veriga: Problemă stă astfel: grecii vor să aibă un număr cât mai mare de conaționali înAlbania. Și pentru asta îi plătesc pe aromâni să se declare greci. Să știți că spre exemplu, un pensionar de 65 de ani care se declară grec primește peste 380 de euro.

Ștefan Popescu: Pe lună?

Părintele Veriga: 380 de euro pe lună, chiar dacă n-a muncit deloc pentru aceşti bani.

Ștefan Popescu: Putem spune, părinte, că s-a pierdut cauza românismului în Albania şi că partida a fost câştigată de greci?

Părintele Veriga: Sigur că putem spune asta și totul din cauza banilor pe care îi dau. Și cine nu dorește euro?

Ștefan Popescu: Şi România nu ajută?

Părintele Veriga: Nimic.

Ștefan Popescu: Numai moral şi cultural…

Părintele Veriga: Moral şi cultural şi cu burse de studiu. Dar dacă un aromân se declară grec, autoritățile grecești îți dau imediat și cetățenia.

Ștefan Popescu: Părinte, dumneavoastră de ce nu v-ați declarat grec?

Părintele Veriga: Cum să mă declar eu?! Asta nu se poate! Eu nu pot să fiu trădător al Neamului meu! Nu pot gândi așa ceva, deși mi-au oferit! Eu nu am voie să merg în Grecia. Nu-mi dau viză. La consulatul grec, când m-am dus ultima dată mi-au spus „Dacă te declari vlaho-grec primeşti viză”. Am zis „Salut!” şi am plecat.

Ștefan Popescu: Și n-ați fost deloc în Grecia?

Părintele Veriga: Am fost cu șase ani înainte. Aveam un frate bolnav, era acolo internat la spital. Atunci mi-au dat o viză dar cu mare greutate, cu întrebări de genul „Unde mergeţi? De ce mergeţi?” Aveau frică de mine că aş face propagandă românească în Grecia.

Ștefan Popescu: În Pind?

Părintele Veriga: Păi în Pind, Pindul este tot vlah dar se ascund, le este frică să se declare vlahi, aromâni.

Ștefan Popescu: Dar aici, în Albania, nu vă este frică să vă declarați aromâni?

Părintele Veriga: Eu n-am frică, dar multora le este frică. Au frică să nu fie atinși la bani. Au frică să nu iasă în pierdere. Eu n-am frică pentru că nu am bani. Eu nu pot să pierd naționalitatea mea! Și vorbesc și cu alții, care au cedat și le spun „Ruşine!”, „Cum aţi putut?”.

Ștefan Popescu: Și ce vă răspund? Evocă dificultățile materiale?

Părintele Veriga: Îmi spun „Tu o să rămâi așa!” Așa o să stau, știu cum este!

Ștefan Popescu: Copiii vi i-ați școlit în România?

Părintele Veriga: Numai o fată. Şi acum munceşte aici la Korcea.

Ștefan Popescu: Ce v-ați dori de la România?

Părintele Veriga: Pentru biserică, numai pentru biserică.

Ștefan Popescu: Seminariști să vă trimită, să vă continue cineva munca?

Părintele Veriga: Ar trebui, dar nu vin.

Ștefan Popescu: De ce nu vin, părinte, pentru că mulți seminariști din Biserica Ortodoxă se duc în Franța, în Canada, în loc să vină aici în Albania, la frații noștri?

Părintele Veriga: Ar fi foarte bine să vină aici. Știți, sunt și probleme cu episcopia de la noi, episcopul este albanez și nu-i pare bine să vină alții.

«- Γιατί δεν έχετε πει ελληνικά; – Δεν μπορώ να είμαι προδότης προς το έθνος «!

Părintele Dumitraq Veriga, intervievat de Ştefan Popescu. Foto: RFI Romania

http://daimadeadun.wordpress.com/2011/11/26/grecia-a-fost-falimentata-de-aromani/

http://www.rfi.ro/articol/stiri/social/ce-nu-v-ati-declarat-grec-eu-nu-pot-sa-fiu-tradator-neam

Δεν ξέρω ελληνικά, έτσι ώστε η μετάφραση να Έλληνες γίνεται με Google Translate:
I don’t know greek, so the translation to greek is made with google translate:
Nu ştiu greacă, aşa că traducerea în creceşte este făcută cu google translate
Νου σχτιου γρεακă, ασχα κă τραντουκερεα îν κρεκεσχτε εστε φăκουτă κου γοογλε τρανσλατε

Στην Αλβανία, τους Βλάχους της κοινότητας είναι περίπου 300.000 άνθρωποι, πράγμα που σημαίνει σχεδόν το 10% ολόκληρης της χώρας.Παρ ‘όλα αυτά, δεν είναι αναγνωρισμένη κοινότητα τους Βλάχους της καθεστώς εθνοτικής μειονότητας, αλλά και πολιτιστικά. Πατέρας Dumitraq σύνδεση, η μόνη ρουμανική υπουργός της Αλβανίας, Κορυτσά – στα νοτιοανατολικά – Stephen Smith, του είπε, σε μια συνέντευξη για δουλειά, για την έντονη εκστρατεία διεξάγεται από την Ελλάδα προς την αποκρατικοποίηση της ρουμανικής κοινότητας στην Αλβανία. Ποιος είπε ότι ελληνική λαμβάνει € 380 το μήνα.

Συνδέσεις Πατέρας: Το πρόβλημα είναι το εξής: οι Έλληνες θα έχουν ένα μεγάλο αριθμό συμπατριωτών στην Αλβανία. Και γι ‘αυτό που έχουν καταβάλει για Αρουμάνοι να δηλώσουν Έλληνες. Να ξέρετε ότι, για παράδειγμα, ένας συνταξιούχος από 65 που έλαβε περισσότερες από 380 ελληνικές ευρώ κράτη.

Stephen Smith: Από το φεγγάρι;

Πατέρας των συνδέσμων: 380 ευρώ το μήνα, ακόμα και αν δεν εργάστηκε καθόλου για τα χρήματα.

Stephen Smith: Μπορούμε να πούμε, ο πατέρας, που χάθηκε εξαιτίας της Ρωμηοσύνης στην Αλβανία και ότι το παιχνίδι κερδήθηκε από τους Έλληνες;

Συνδέσεις Πατέρας: Σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι και όλα αυτά επειδή τα χρήματα που δίνουν. Και ποιος δεν θέλει το ευρώ;

Stephen Smith: Και η Ρουμανία δεν βοηθά;

Συνδέσεις Πατέρας: Καμία.

Stephen Smith: Μόνο ηθική και πολιτιστική …

Συνδέσεις Πατέρας: Ηθική και την πολιτιστική και υποτροφίες. Αλλά αν κάποιος έχει δηλωθεί ελληνικές Αρωμουνική ελληνικές αρχές αμέσως και θα σας δώσει υπηκοότητα.

Stephen Smith: Πατέρα, γιατί δεν είπατε ότι ελληνικά;

Συνδέσεις Πατέρας: Πώς μπορώ να κάνω τον εαυτό μου δηλώνω; Αυτό δεν μπορεί να είναι! Δεν μπορώ να είμαι προδότης της χώρας μου! Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι, ακόμη και μου έδωσε! Δεν επιτρέπεται να πάει στην Ελλάδα. Δεν δίνουν βίζα. Το ελληνικό προξενείο, όταν πήγα τελευταία φορά μου είπε «Αν πάρετε μια θεώρηση δηλώσει vlaho-Ελληνικό». Είπα «Hello!» Και έφυγε.

Stephen Smith: Και το έκανες δεν ήταν στην Ελλάδα;

Συνδέσεις Πατέρας: Ήμουν έξι χρόνια πριν. Είχα ένα άρρωστο αδελφό, δεν υπήρχε στο νοσοκομείο. Στη συνέχεια μου έδωσαν βίζα, αλλά με μεγάλη δυσκολία, με ερωτήσεις όπως «Πού πας; Γιατί να πάει; «Δεν φοβηθήκατε ότι θα κάνει ρουμανικής προπαγάνδας στην Ελλάδα.

Stephen Smith: Ο Πίνδου;

Συνδέσεις Πατέρας: Λοιπόν, η Πίνδος, Πίνδος είναι όλα τα βλάχικα, αλλά κρύβονται, φοβούνται να δηλωθούν οι Βλάχοι, Αρουμάνοι.

Stephen Smith: Αλλά εδώ, στην Αλβανία, που δεν φοβούνται να δηλώσουν Αρουμάνοι;

Συνδέσεις Πατέρας: Εγώ δεν φοβούνται, αλλά πολλοί φοβούνται. Δεν φοβούνται άγγιξε τα χρήματα. Καθώς φοβούνται ότι θα χάσουν. Δεν έχω κανένα φόβο, γιατί δεν έχουν χρήματα. Δεν μπορώ να χάνει την υπηκοότητά μου! Και μιλούν με άλλους που έχουν δώσει μέχρι και να πει «Ντροπή», «Πώς μπόρεσες;».

Stephen Smith: Και σας απαντήσει; Προκαλεί δυσκολίες;

Συνδέσεις Πατέρας: Το λέω, «! Θα μείνετε με αυτόν τον τρόπο» Έτσι απλά να καθίσετε, όπως ξέρω!

Stephen Smith: Τα παιδιά και έχετε μορφωμένοι στη Ρουμανία;

Συνδέσεις Πατέρας: Μόνο ένα κορίτσι. Και τώρα που εργάζονται εδώ, στην Κορυτσά.

Stephen Smith: Τι θέλετε από τη Ρουμανία;

Συνδέσεις Πατέρας: Για την εκκλησία, μόνο εκκλησία.

Stephen Smith: ιεροσπουδαστές για να σας στείλει να συνεχίσει ένα έργο σας;

Συνδέσεις Πατέρας: Θα πρέπει, αλλά όχι κρασί.

Stephen Smith: Γιατί να μην έρχονται, πατέρα, για πολλούς ιεροσπουδαστές πάει Ορθόδοξης Εκκλησίας στη Γαλλία, τον Καναδά, αντί να έρχονται εδώ στην Αλβανία, στους αδελφούς μας;

Συνδέσεις Πατέρας: Θα ήταν πολύ καλό να έρθει εδώ. Ξέρετε, υπάρχουν προβλήματα στην επισκοπή μας, ο επίσκοπος είναι αλβανική και δεν ωραίο να κατηγορούμε τους άλλους.

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: