Skip to content

“Νόι σουντεμ ΑΡΟΜÂΝΙ, νου ΑΡΜÃΝJ!” – ω καμπανιε α μπλογουλουι Ζμποαρâ Νιανγρâψιτι

Νοέμβριος 28, 2011

“Νόι σουντεμ ΑΡΟΜÂΝΙ, νου ΑΡΜÃΝJ!” – ω καμπανιε α μπλογουλουι Ζμποαρâ Νιανγρâψιτι

AROMÂNI, nu ARMÃNJ  AROMÂNI, nu ARMÃNJ

http://daimadeadun.wordpress.com/2011/01/08/noi-suntem-aromani-nu-armanj-o-campanie-a-blogului-zboara-niangrapsiti/

Αυτό το άρθρο είναι γραμμένο στη ρουμανική γλώσσα με ελληνικό αλφάβητο
This article is in romanian written with greek alphabet
Acest articol este în limba română scrisă cu litere greceşti
Ακεστ αρτικολ εστε îν λιμμπα ρομâνă σκρισă κου λιτερε γρεκεσχτι

Αβâνντ îν βεντερε ακτσιουνιλε αντι-αρομâνεσχτι τοτ μαι ντεσε, πριν καρε σε îνκεαρκă ρεσκριερεα ιστοριει μουλτιμιλεναρε α αρομâνιλορ, îν σκοπουλ ινβεντăριι ουνουι ασχα-ζις “ποπορ μακεντοναρμâν” σεπαρατ ντε κελ ρομâν, κου ω λιμμπă σκρισă îντρ-ω γραφιε ιμπροπριε πεντρου α νεγα απαρτενεντσα ακεστορα λα ρομανιτατε σι ρομâνισμ σι καρε îμπιεντικă ρεαλιζαρεα ιντερεσουλουι αρομâνιλορ ντε α-σχι πăστρα ιντεντιτατεα îν τσăριλε îν καρε τρăιεσκ αστăζι,

ΝΌι, ΑΡΟΜÂΝΙΙ,

κονσιντερăμ κα αντεβăρουρι ιμουαμπιλε ουρμăτοαρελε:
– αρομâνιι βορμπεσκ ουν ντιαλεκτ αλ λιμμπιι ρομâνε σι φορμεαζă, îμπρεουνă κου ντακω-ρομâνιι, μεγλενω-ρομâνιι σι ιστρω-ρομâνιι, ποπορουλ ρομâν
– σινγουρα γραφιε ακκεπτατă πεντρου αρομâνă εστε κεα νορματă ντε Ακαντεμια Ρομâνă, πριν οπερα ακαντ. Ματιλντα Καραγιου-Μαριοτσεανου. Îν ντιαλεκτουλ λορ, αρομâνιι “σε ισκăλεσκ” ΑΡΜÂŃΙΛ’Ι, νου ΑΡΜÃΝJΛJ
– αρομâνιι νου ποτ φι κονσιντερατσι ω μινοριτατε νατσιοναλă îν Ρομâνια
– αρομâνιι τρεμπουιε σă πριμεασκα στατουτουλ ντε μινοριτατε νατσιοναλă, ντουπă μοντελουλ ΦΙΡΟΜ, îν τοατε στατελε ντιν Πενινσουλα Μπαλκανικă îν καρε îνκă νου σουντ ρεκουνοσκουτσι κα νατσιοναλιτατε κονλοκουιτοαρε
– αρομâνιι τρεμπουιε σă αιμπă îν Ρομâνια ουν στατουτ σπεκιαλ, ρεκουνοσκουτ πριν λεγε, καρε σă λε περμιτă παστραρεα ντιαλεκτουλουι σχι τραντιτσιιλορ

Αβâνντ îν βεντερε κελε ντε μαι σους,

ΣΟΛΙΚΙΤĂΜ:

– φορουριλορ λεγιουιτοαρε αλε Αλμπανιει, Μπουλγαριει, Γρεκιει σχι Σερμπιει ρεκουνοασχτερεα ντε ουργεντσă πεντρου αρομâνιι ντε πε τεριτοριουλ λορ α στατουτουλουι ντε μινοριτατε νατσιοναλă σχι ακορνταρεα τουτουρορ ντρεπτουριλορ κε ντεριβă ντιν ακεστ στατουτ, îν κονφορμιτατε κου λεγισλατσια εουροπεανă îν ντομενιου
– Παρλαμεντουλουι Ρομâνιει αντοπταρεα ντε ουργεντσă α ουνει λεγι πριν καρε αρομâνιλορ, μεγλενω-ρομâνιλορ σι ιστρω-ρομâνιλορ σă λε φιε ρεκουνοσκουτ στατουτουλ σπεκιαλ ντε βορμπιτορι αι ουνορ ντιαλεκτε αλε ακελειασχι λιμμπι κου μαjοριτατεα ντακω-ρομâνă, στατουτ îν βιρτουτεα κăρουια σă αιμπă ακκες îν ντιαλεκτουλ προπριου λα σερβικιου ρελιγιος, μασς-μεντια σι îνβăτσăμâντ κελ πουτσιν πâνă λα νιβελ πριμαρ ινκλουσιβ, πλăτιτε ντιν μπουγετελε πουμπλικε λα καρε φιεκαρε ντιντρε ακεσχτι βορμπιτορι κοντριμπουιε πριν λεγε

Σουστσινε σχι του ακεαστă καμπανιε! Πρεια πε σιτε-ουλ τăου ουνουλ ντιν ακεστε μπαννερε:

<a href =http://daimadeadun.wordpress.com/2011/01/08/noi-suntem-aromani-nu-armanj-o-campanie-a-blogului-zboara-niangrapsiti/><img border=0 src=http://i171.photobucket.com/albums/u286/daimadeadun/campanie2.jpg alt=AROMÂNInuARMÃNJ width=160 height=80 border=0 /></a>

<a href =http://daimadeadun.wordpress.com/2011/01/08/noi-suntem-aromani-nu-armanj-o-campanie-a-blogului-zboara-niangrapsiti/><img border=0 src=http://i171.photobucket.com/albums/u286/daimadeadun/campanie.jpg alt=AROMÂNInuARMÃNJ width=125 height=175 border=0 /></a>

“Noi suntem AROMÂNI, nu ARMÃNJ!” – o

campanie a blogului Zboarâ Niangrâpsiti

AROMÂNI, nu ARMÃNJ  AROMÂNI, nu ARMÃNJ

http://daimadeadun.wordpress.com/2011/01/08/noi-suntem-aromani-nu-armanj-o-campanie-a-blogului-zboara-niangrapsiti/

Având în vedere acţiunile anti-aromâneşti tot mai dese, prin care se încearcă rescrierea istoriei multimilenare a aromânilor, în scopul inventării unui aşa-zis “popor makedonarmân” separat de cel român, cu o limbă scrisă într-o grafie improprie pentru a nega apartenenţa acestora la romanitate si românism si care împiedică realizarea interesului aromânilor de a-şi păstra identitatea în ţările în care trăiesc astăzi,

NOI, AROMÂNII,

considerăm ca adevăruri imuabile următoarele:
– aromânii vorbesc un dialect al limbii române si formează, împreună cu daco-românii, megleno-românii si istro-românii, poporul român
– singura grafie acceptată pentru aromână este cea normată de Academia Română, prin opera acad. Matilda Caragiu-Marioţeanu. În dialectul lor, aromânii “se iscălesc”ARMÂŃIL’I, nu ARMÃNJLJ
– aromânii nu pot fi consideraţi o minoritate naţională în România
– aromânii trebuie să primeasca statutul de minoritate naţională, după modelul FYROM, în toate statele din Peninsula Balcanică în care încă nu sunt recunoscuţi ca naţionalitate conlocuitoare
– aromânii trebuie să aibă în România un statut special, recunoscut prin lege, care să le permită pastrarea dialectului şi tradiţiilor

Având în vedere cele de mai sus,

SOLICITĂM:

– forurilor legiuitoare ale Albaniei, Bulgariei, Greciei şi Serbiei recunoaşterea de urgenţă pentru aromânii de pe teritoriul lor a statutului de minoritate naţională şi acordarea tuturor drepturilor ce derivă din acest statut, în conformitate cu legislaţia europeană în domeniu
– Parlamentului României adoptarea de urgenţă a unei legi prin care aromânilor, megleno-românilor si istro-românilor să le fie recunoscut statutul special de vorbitori ai unor dialecte ale aceleiaşi limbi cu majoritatea daco-română, statut în virtutea căruia să aibă acces în dialectul propriu la serviciu religios, mass-media si învăţământ cel puţin până la nivel primar inclusiv, plătite din bugetele publice la care fiecare dintre aceşti vorbitori contribuie prin lege

Susţine şi tu această campanie! Preia pe site-ul tău unul din aceste bannere:

<a href =http://daimadeadun.wordpress.com/2011/01/08/noi-suntem-aromani-nu-armanj-o-campanie-a-blogului-zboara-niangrapsiti/><img border=0 src=http://i171.photobucket.com/albums/u286/daimadeadun/campanie2.jpg alt=AROMÂNInuARMÃNJ width=160 height=80 border=0 /></a>

<a href =http://daimadeadun.wordpress.com/2011/01/08/noi-suntem-aromani-nu-armanj-o-campanie-a-blogului-zboara-niangrapsiti/><img border=0 src=http://i171.photobucket.com/albums/u286/daimadeadun/campanie.jpg alt=AROMÂNInuARMÃNJ width=125 height=175 border=0 /></a>

«Είμαστε Αρουμάνοι δεν ARMÃNJ» – μια Fly blog εκστρατεία Niangrâpsiti

AROMÂNI, nu ARMÃNJ  AROMÂNI, nu ARMÃNJ

http://daimadeadun.wordpress.com/2011/01/08/noi-suntem-aromani-nu-armanj-o-campanie-a-blogului-zboara-niangrapsiti/

Δεν ξέρω ελληνικά, έτσι ώστε η μετάφραση να Έλληνες γίνεται με Google Translate:
I don’t know greek, so the translation to greek is made with google translate:
Nu ştiu greacă, aşa că traducerea în creceşte este făcută cu google translate
Νου σχτιου γρεακă, ασχα κă τραντουκερεα îν κρεκεσχτε εστε φăκουτă κου γοογλε τρανσλατε

Δεδομένης της αντι-Βλάχους πιο συχνά, η οποία προσπαθεί να ξαναγράψει την ιστορία multimillenary Αρουμάνοι, για την εφεύρεση του το λεγόμενο «makedonarmân ανθρώπους» ξεχωριστό από το ρουμανικό, μια γλώσσα γραμμένο σε μια γραφή ανάρμοστο να αρνηθεί την ένταξη οι Ρωμαίοι και Romanianism τους και η οποία εμποδίζει Αρουμάνοι ενδιαφέρον για τη διατήρηση της ταυτότητας των χωρών στις οποίες ζουν σήμερα

ΗΠΑ, Αρουμάνοι,

θεωρούν ως αμετάβλητο αλήθειες τα ακόλουθα:
– Αρουμάνοι μιλούν μια διάλεκτο της Ρουμανίας και, σε συνδυασμό με Δακο-Ρουμάνους, οι Ρουμάνοι και Ίστρο-Megleno-Ρουμάνοι, οι άνθρωποι της Ρουμανίας
– Το μόνο σενάριο είναι αποδεκτό για τους Βλάχους Ρουμανικής Ακαδημίας, το έργο Ακαδημία. Matilda Caragiu-Marioţeanu. Στη διάλεκτο τους, Αρουμάνοι «το σύμβολο» ARMÂŃIL’I δεν ARMÃNJLJ
– Αρουμάνοι δεν μπορεί να θεωρηθεί μια εθνική μειονότητα στη Ρουμανία
– Αρουμάνοι πρέπει να λάβουν το καθεστώς της εθνικής μειονότητας, το μοντέλο της ΠΓΔΜ σε όλες τις χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου που δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί ως κατοικούσαν εθνικότητα
– Αρουμάνοι στη Ρουμανία θα πρέπει να έχουν ένα ειδικό καθεστώς αναγνωρίζεται από το νόμο, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να κρατήσει διάλεκτο και τις παραδόσεις

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω,

ΖΗΤΕΙΤΑΙ:

– Νομοθετική φόρουμ της Αλβανίας, της Βουλγαρίας, την Ελλάδα και τη Σερβία η αναγνώριση έκτακτης ανάγκης Αρουμάνοι του εδάφους εθνικό καθεστώς των μειονοτήτων τους και τη χορήγηση όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτό το καθεστώς, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ
– Το Κοινοβούλιο της Ρουμανίας ενέκρινε ένα νόμο έκτακτης ανάγκης που Αρουμάνοι, Ρουμάνοι και Ίστρο-Megleno-Ρουμάνους να αναγνωριστεί το ειδικό καθεστώς των ομιλητών κάποιων διαλέκτους της ίδιας γλώσσας με τα περισσότερα από Δακο-Ρουμανίας, σύμφωνα με το καταστατικό να έχουν πρόσβαση στη δική τους διάλεκτο η θρησκευτική υπηρεσία, μέσα μαζικής ενημέρωσης και της εκπαίδευσης, τουλάχιστον μέχρι το επίπεδο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων καταβάλλεται από τους δημόσιους προϋπολογισμούς για τα οποία κάθε ένα από αυτά τα ηχεία συμβάλλουν από το νόμο

Και θα υποστηρίξει αυτήν την εκστρατεία! Πάρτε στο site σας ένα από αυτά τα banners:

<a href =http://daimadeadun.wordpress.com/2011/01/08/noi-suntem-aromani-nu-armanj-o-campanie-a-blogului-zboara-niangrapsiti/><img border=0 src=http://i171.photobucket.com/albums/u286/daimadeadun/campanie2.jpg alt=AROMÂNInuARMÃNJ width=160 height=80 border=0 /></a>

<a href =http://daimadeadun.wordpress.com/2011/01/08/noi-suntem-aromani-nu-armanj-o-campanie-a-blogului-zboara-niangrapsiti/><img border=0 src=http://i171.photobucket.com/albums/u286/daimadeadun/campanie.jpg alt=AROMÂNInuARMÃNJ width=125 height=175 border=0 /></a>

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: