Skip to content

Χαιντι ιασι ινβεαστα – Κâντικ ντι νουμτα

Νοέμβριος 28, 2011

Χαιντι ιασι ινβεαστα – Κâντικ ντι νουμτα

http://daimadeadun.wordpress.com/2011/01/17/lunea-tahina/

Αυτό το άρθρο είναι γραμμένο στη ρουμανική γλώσσα με ελληνικό αλφάβητο
This article is in romanian written with greek alphabet
Acest articol este în limba română scrisă cu litere greceşti
Ακεστ αρτικολ εστε îν λιμμπα ρομâνă σκρισă κου λιτερε γρεκεσχτι
.

Αρομâνă – Ρομâνă

Ορε, ιασι îνβεαστα ς-κχιρνισεασκă – Ιεσε μιρεασα σă σερβεασκă
Χαιντι λεα, λουνεα λεα, ταχινα – Χαιντε μăι, λουνεα μăι, ντιμινεατσα
Σόια τουτă τα ς-ου τιńισεασκă – Νεαμουλ τοτ κα σă-λ κινστεασκă
Κă νου ς-ντιπισι νουμτα – Κă νου ς-α τερμινατ νουντα

Φρâνḑα ντι βιμτου ς-λεαγâνâ – Φρουνζα ντε βâντ σε λεαγăνă

Σχ-χλαμμπουρα ντι γιοκου – Σχι φλαμουρα ντε jοκ σε κουτρεμουρă
ς-κουτρεαμμπουρâ
Χαιντι λεα, τουτου μα ς-τινντι κορλου Χαιντε μăι, τοτ σε μαι ιντινντε χορα
Κâνντου γιοακâ îνβεαστα, μόι, Κâνντ jοακă μιρεασα κου μιρελε
κου ιραμμπολου

Χαιντι ιασι îνβεαστα ς-ντουκâ – Χαιντε ιεσε μιρεασα σă σε ντουκă
îν τρεαπă – ντουπă απă
Χαιντι λεα, λουνεα λεα, ταχινα – Χαιντε μăι, λουνεα μăι, ντιμινεατσα
Βεαρσâ-ńι λăι φρατε, τοαρνâ-ńι – Βαρσă-μι, μπăι φρατε, τοαρνă-μι
λεα σορă – φα σορă
Κă νου ς-ντιπισι νουμτα – Κă νου ς-α τερμινατ νουντα

Φρâνḑα ντι βιμτου ς-λεαγâνâ – Φρουνζα ντε βâντ σε λεαγăνă
Σχ-χλαμμπουρα ντι γιοκου – Σχι φλαμουρα ντε jοκ σε κουτρεμουρă
ς-κουτρεαμμπουρâ
Χαιντι λεα, τουτου μα ς-τινντι κορλου – Χαιντε μăι, τοτ σε μαι ιντινντε χορα
Κâνντου γιοακâ îνβεαστα, μόι, – Κâνντ jοακă μιρεασα κου μιρελε
κου ιραμμπολου

Ορε, ιασι îνβεαστα τα ς-ασχτεαπτâ – Ιεσε μιρεασα κα σă ασχτεπτε
Χαιντι λεα, λουνεα λεα, ταχινα – Χαιντε μăι, λουνεα μăι, ντιμινεατσα
Μπουιγεαḑλ’ι τσι κâντâ λα ποαρτâ – Νουντασχιι κε κâντă λα ποαρτă
Κă νου ς-ντιπισι νουμτα – Κă νου ς-α τερμινατ νουντα

Φρâνḑα ντι βιμτου ς-λεαγâνâ – Φρουνζα ντε βâντ σε λεαγăνă
Σχ-χλαμμπουρα ντι γιοκου – Σχι φλαμουρα ντε jοκ σε κουτρεμουρă
ς-κουτρεαμμπουρâ
Χαιντι λεα, τουτου μα ς-τινντι κορλου – Χαιντε μăι, τοτ σε μαι ιντινντε χορα
Κâνντου γιοακâ îνβεαστα, μόι, – Κâνντ jοακă μιρεασα κου μιρελε
κου ιραμμπολου

Ορε, ιασι îνβεαστα ς-κχιρνισεασκă – Ιεσε μιρεασα σă σερβεασκă
Χαιντι λεα, λουνεα λεα, ταχινα – Χαιντε μăι, λουνεα μăι, ντιμινεατσα
Σόια τουτă τα ς-ου τιńισεασκă – Νεαμουλ τοτ κα σă-λ κινστεασκă
Κă νου ς-ντιπισι νουμτα – Κă νου ς-α τερμινατ νουντα

Φρâνḑα ντι βιμτου ς-λεαγâνâ – Φρουνζα ντε βâντ σε λεαγăνă
Σχ-χλαμμπουρα ντι γιοκου – Σχι φλαμουρα ντε jοκ σε κουτρεμουρă
ς-κουτρεαμμπουρâ
Χαιντι λεα, τουτου μα ς-τινντι κορλου – Χαιντε μăι, τοτ σε μαι ιντινντε χορα
Κâνντου γιοακâ îνβεαστα, μόι, – Κâνντ jοακă μιρεασα κου μιρελε
κου ιραμμπολου

Αμ αουζιτ πριμα ντατα ακεαστα πιεσα ακουμ μαι πουτιν ντε ουν αν, νταρ σουντ ιν κοντινουαρε φοαρτε φασκινατα ντε φιεκαρε ντατα κανντ ω ασκουλτ. Κανντ φολκλορουλ νοστρου σε μανελιζεαζα πε ζι κε τρεκε, φρουμουσετεα βερσουριλορ ει μα κοπλεσεστε πουρ σι σιμπλου. Ντινκολω ντε αστα ινσα, ε ρεμαρκαμπιλ γενιουλ αουτορουλουι καρε α ρεουσιτ σα σουρπρινντα ιντρ-ω σινγουρα μελοντιε απροαπε τοατε ομπικειουριλε καρε σε φακ λουνεα, κανντ ω νουντα αρομâνεασκă τραντιτιοναλα εστε ντεπαρτε ντε α σε φι τερμινατ.
Μπουιγεαḑλ’ι (ρουντελε ντιν παρτεα φετει) βιν σα ω βαντα πε μιρεασα λα κασα ει. Ακεαστα ισι ιντρα πεντρου πριμα ντατα ιν ρολουλ ντε σταπανα α κασει σι ιι σερβεστε πε τοτι κου ουν παχαρ. Σε ινκινγε μπινειντελες ντιν νοου ω χορα μαρε, καρε λα αρομâνι σε νουμεστε κορ σι ντιφερα εσεντιαλ ντε χορα ντακω-ρομâνιλορ πριν ακεεα κă νου εστε κιρκουλαρα, κι αρε ω “κοαντă” σι ουν “καπ”, ουνντε λα αρομâνιι γραμοστενι σε βαντουρα κου μουλτα φαλα χλαμμπουρα, ουν στεαγ κου κρουκε ιν βαρφ καρε αρε τρει μερε ινφιπτε ιν καπετε. Μιρεασα σε ντουκε “îν τρεαπă” (ιν βαλε, λα παραου) σι αντουκε ω γαλεατα κου απα, μιρελε ια ντε τρει ορι κατε ουν παχαρ πε καρε ι-λ ντα μιρεσει σα ιλ βερσε, ιαρ κει ντιν jουρ καντα “βεαρσâ-ńι λăι φρατε, τοαρνâ-ńι, λεα σορă” (Γιγι σι Κορνελια καντα “βεαρσâ-ńι λăι γιονε, τοαρνâ-ńι λεα φεατă“). Απόι μιρεασα ιι ντα τρει ορι κατε ουν παχαρ μιρελουι σα ιλ βερσε, ιαρ κου απα καρε ραμανε ιν γαλεατα πριετενιι μιρελουι ιλ βορ αλεργα σα ιλ στροπεασκα.
Αρ φι φοστ ιντερεσαντ ντακα αουτορουλ ανονιμ αρ φι ρεουσιτ σα σουρπρινντα σι φελουλ ιν καρε σε τερμινα νουντα: “χλαμμπουρα ς-φρâνḑι”, αντικα νασχουλ ρουπε μπατουλ στεαγουλουι ιν 3 μπουκατι: ουνα μαρε σι ντοουα μαι μικι. Μπουκατιλε μικι σουντ αρουνκατε πεστε κασα πεντρου προσπεριτατε, ιαρ κου μπουκατα μαρε μιρελε σε πρεφακε κα ω μπατε πε μιρεασα, πεντρου κα εα σα ιι φιε σουπουσα τοατα βιατα

Haidi iasi inveasta – Haide iese nevasta

http://daimadeadun.wordpress.com/2011/01/17/lunea-tahina/

Aromână – Română

Ore, iasi înveasta s-chirnisească  –   Iese mireasa să servească
Haidi lea, lunea lea, tahina       –      Haide măi, lunea măi, dimineaţa
Soia tută ta s-u tińisească     –       Neamul tot ca să-l cinstească
Că nu s-dipisi numta            –         Că nu s-a terminat nunta

Frânḑa di vimtu s-leagânâ     –      Frunza de vânt se leagănă

Ş-hlambura di giocu         –          Şi flamura de joc se cutremură
s-cutreamburâ
Haidi lea, tutu ma s-tindi corlu     Haide măi, tot se mai intinde hora
Cându gioacâ înveasta, moi,        Când joacă mireasa cu mirele
cu yrambolu

Haidi iasi înveasta s-ducâ       –       Haide iese mireasa să se ducă
în treapă              –                          după apă
Haidi lea, lunea lea, tahina      –       Haide măi, lunea măi, dimineaţa
Vearsâ-ńi lăi frate, toarnâ-ńi       –   Varsă-mi, băi frate, toarnă-mi
lea soră            –                            fa soră
Că nu s-dipisi numta           –          Că nu s-a terminat nunta

Frânḑa di vimtu s-leagânâ      –     Frunza de vânt se leagănă
Ş-hlambura di giocu         –          Şi flamura de joc se cutremură
s-cutreamburâ
Haidi lea, tutu ma s-tindi corlu  –   Haide măi, tot se mai intinde hora
Cându gioacâ înveasta, moi,   –     Când joacă mireasa cu mirele
cu yrambolu

Ore, iasi înveasta ta s-aşteaptâ    –  Iese mireasa ca să aştepte
Haidi lea, lunea lea, tahina        –     Haide măi, lunea măi, dimineaţa
Buygeaḑl’i ţi cântâ la poartâ     –      Nuntaşii ce cântă la poartă
Că nu s-dipisi numta                –     Că nu s-a terminat nunta

Frânḑa di vimtu s-leagânâ        –   Frunza de vânt se leagănă
Ş-hlambura di giocu           –       Şi flamura de joc se cutremură
s-cutreamburâ
Haidi lea, tutu ma s-tindi corlu  –   Haide măi, tot se mai intinde hora
Cându gioacâ înveasta, moi,   –     Când joacă mireasa cu mirele
cu yrambolu

Ore, iasi înveasta s-chirnisească   –  Iese mireasa să servească
Haidi lea, lunea lea, tahina       –      Haide măi, lunea măi, dimineaţa
Soia tută ta s-u tińisească        –    Neamul tot ca să-l cinstească
Că nu s-dipisi numta              –       Că nu s-a terminat nunta

Frânḑa di vimtu s-leagânâ      –    Frunza de vânt se leagănă
Ş-hlambura di giocu             –      Şi flamura de joc se cutremură
s-cutreamburâ
Haidi lea, tutu ma s-tindi corlu  –   Haide măi, tot se mai intinde hora
Cându gioacâ înveasta, moi,   –     Când joacă mireasa cu mirele
cu yrambolu

Am auzit prima data aceasta piesa acum mai putin de un an, dar sunt in continuare foarte fascinata de fiecare data cand o ascult. Cand folclorul nostru se manelizeaza pe zi ce trece, frumusetea versurilor ei ma copleseste pur si simplu. Dincolo de asta insa, e remarcabil geniul autorului care a reusit sa surprinda intr-o singura melodie aproape toate obiceiurile care se fac lunea, cand o nunta aromânească traditionala este departe de a se fi terminat.
Buygeal’i (rudele din partea fetei) vin sa o vada pe mireasa la casa ei. Aceasta isi intra pentru prima data in rolul de stapana a casei si ii serveste pe toti cu un pahar. Se incinge bineinteles din nou o hora mare, care la aromâni se numeste cor si difera esential de hora daco-românilor prin aceea că nu este circulara, ci are o “coadă” si un “cap”, unde la aromânii gramosteni se vantura cu multa fala hlambura, un steag cu cruce in varf care are trei mere infipte in capete. Mireasa se duce “în treapă” (in vale, la parau) si aduce o galeata cu apa, mirele ia de trei ori cate un pahar pe care i-l da miresei sa il verse, iar cei din jur canta “vearsâ-ńi lăi frate, toarnâ-ńi, lea soră” (Gigi si Cornelia canta “vearsâ-ńi lăi gione, toarnâ-ńi lea feată“). Apoi mireasa ii da trei ori cate un pahar mirelui sa il verse, iar cu apa care ramane in galeata prietenii mirelui il vor alerga sa il stropeasca.
Ar fi fost interesant daca autorul anonim ar fi reusit sa surprinda si felul in care se termina nunta: “hlambura s-frânḑi”, adica naşul rupe batul steagului in 3 bucati: una mare si doua mai mici. Bucatile mici sunt aruncate peste casa pentru prosperitate, iar cu bucata mare mirele se preface ca o bate pe mireasa, pentru ca ea sa ii fie supusa toata viata

Βγείτε γυναίκα – τραγούδι του γάμου

http://daimadeadun.wordpress.com/2011/01/17/lunea-tahina/

Δεν ξέρω ελληνικά, έτσι ώστε η μετάφραση να Έλληνες γίνεται με Google Translate:
I don’t know greek, so the translation to greek is made with google translate:
Nu ştiu greacă, aşa că traducerea în creceşte este făcută cu google translate
Νου σχτιου γρεακă, ασχα κă τραντουκερεα îν κρεκεσχτε εστε φăκουτă κου γοογλε τρανσλατε

Αρωμουνική – Ρουμανίας
Ώρες, Iasi înveasta έχουν chirnisească – Jesse νύφη για να εξυπηρετήσει
Ελάτε αιώνα αιώνα Δευτέρα, tahina – Έλα, έλα, έλα τη Δευτέρα, το πρωί
Tuta σας tińisească σόγια su – όλα τα έθνη να τιμήσουν
Αυτό δεν dipisi numta – ότι ο γάμος έληξε

FRAND di vimtu ταλαντώνονται – άνεμος φύλλο ταλαντεύεται

Hlambura di giocu Υπάρχουν – Το banner ανατρίχιασε παιχνίδι
έχουν cutreamburâ
Ελάτε αιώνα, τείνουν Corlu Tutu Επιτρέψτε μου έλα, θα εξαπλωθεί ακόμα χορό
CANDU gioacâ înveasta μαλακό, όταν η νύφη με το γαμπρό παίζει
με yrambolu

Αφήστε το να πάει înveasta Iasi – Βγείτε νύφη για να πάει
σε treapă – μετά από το νερό
Ελάτε αιώνα αιώνα Δευτέρα, tahina – Έλα, έλα, έλα τη Δευτέρα, το πρωί
Vearsâ αδελφός Lai-Ni, Ni χύστε – αδειάστε μου λουτρά αδελφός, ρίξτε μου
δευτερόλεπτα αδελφή – η αδελφή κάνει
Αυτό δεν dipisi numta – ότι ο γάμος έληξε

FRAND di vimtu ταλαντώνονται – άνεμος φύλλο ταλαντεύεται
Hlambura di giocu Υπάρχουν – Το banner ανατρίχιασε παιχνίδι
έχουν cutreamburâ
Ελάτε αιώνα, τείνουν Corlu μου Tutu – Έλα, έλα, θα εξαπλωθεί ακόμα χορό
CANDU gioacâ înveasta, μαλακό – Όταν παίζει η νύφη με το γαμπρό
με yrambolu

Ώρες που περίμεναν înveasta Iasi – Jesse νύφη να περιμένει
Ελάτε αιώνα αιώνα Δευτέρα, tahina – Έλα, έλα, έλα τη Δευτέρα, το πρωί
Buygeaḑl’i και τραγουδούν στην πύλη – οι καλεσμένοι του γάμου πύλη τραγούδι
Αυτό δεν dipisi numta – ότι ο γάμος έληξε

FRAND di vimtu ταλαντώνονται – άνεμος φύλλο ταλαντεύεται
Hlambura di giocu Υπάρχουν – Το banner ανατρίχιασε παιχνίδι
έχουν cutreamburâ
Ελάτε αιώνα, τείνουν Corlu μου Tutu – Έλα, έλα, θα εξαπλωθεί ακόμα χορό
CANDU gioacâ înveasta, μαλακό – Όταν παίζει η νύφη με το γαμπρό
με yrambolu

Ώρες, Iasi înveasta έχουν chirnisească – Jesse νύφη για να εξυπηρετήσει
Ελάτε αιώνα αιώνα Δευτέρα, tahina – Έλα, έλα, έλα τη Δευτέρα, το πρωί
Tuta σας tińisească σόγια su – όλα τα έθνη να τιμήσουν
Αυτό δεν dipisi numta – ότι ο γάμος έληξε

FRAND di vimtu ταλαντώνονται – άνεμος φύλλο ταλαντεύεται
Hlambura di giocu Υπάρχουν – Το banner ανατρίχιασε παιχνίδι
έχουν cutreamburâ
Ελάτε αιώνα, τείνουν Corlu μου Tutu – Έλα, έλα, θα εξαπλωθεί ακόμα χορό
CANDU gioacâ înveasta, μαλακό – Όταν παίζει η νύφη με το γαμπρό
με yrambolu

Άκουσα για πρώτη φορά αυτό το τραγούδι τώρα λιγότερο από ένα χρόνο, αλλά εξακολουθούν να είναι γοητευμένοι πολύ κάθε φορά που ακούω.Όταν λαογραφία manelizeaza μας κάθε μέρα, την ομορφιά των στίχων την κυριεύει μόλις μου. Από εκεί και πέρα, όμως, είναι αξιοσημείωτησυγγραφέας μεγαλοφυΐα που κατάφερε να συλλάβει σε ένα και μόνοτραγούδι σχεδόν όλες τις συνήθειες που είναι τη Δευτέρα, όταν μια παραδοσιακή τους Βλάχους γάμος είναι άλλο παρά έχει τελειώσει.
Buygeaḑl’i (συγγενείς του κοριτσιού) έρχονται να δουν τη νύφη στο σπίτι της. Μπαίνει για πρώτη φορά στο ρόλο της ερωμένης του σπιτιού και ναεξυπηρετεί όλα αυτά με ένα ποτήρι. Θερμότητας φυσικά και πάλι ένα μεγάλο χορό, η οποία ονομάζεται Αρουμάνοι χορωδία και χορός διαφέρει σημαντικά από Δακο-Ρουμάνοι στο ότι δεν είναι κυκλική, αλλά έχει μια«ουρά» και «κεφαλή», όπου οι άνεμοι είναι πολύ gramosteni Αρουμάνοιhlambura υπερηφάνεια, ένα πανό σταυρό στην κορυφή με τρία μήλακολλήσει στα άκρα. Νύφη πηγαίνει «στο treapă» (στην κοιλάδα του ποταμού) και να φέρει έναν κάδο του νερού, τον γαμπρό να λάβει τρεις φορές ένα ποτήρι σας ρίξτε δίνει τη νύφη και άλλοι τραγουδώντας «Ni Laivearsâ αδελφός, Ρίχνουμε-Ni αδελφή αιώνα »(Gigi και Corneliaτραγουδά» Gion vearsâ Lai-Ni, Ni χύστε άθλο αιώνα »). Στη συνέχεια, η νύφη ο γαμπρός δίνει ένα ποτήρι τρεις φορές για να το πληρώσει και το νερό να παραμένει στον κάδο θα τρέξει φίλοι του γαμπρού για να τοπασπαλίζουμε.
Θα ήταν ενδιαφέρον εάν ο συγγραφέας θα ήταν να συλληφθεί ανώνυμα και πως ο γάμος έχει τελειώσει, «hlambura έχουν FRAND», δηλαδήFlagstaffs νονός σπάσει σε 3 κομμάτια: ένα μεγάλο και δύο μικρότερα. Τα μικρά κομμάτια ρίχνονται πάνω από το σπίτι για την ευημερία και μεγάλο κομμάτι προσποιείται γαμπρός κτυπά τη νύφη να την να υποστούν τη ζωή της

Advertisements

From → Κâντεκε

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: