Skip to content

Πρόιεκτουλ Αβντχελα, Μπιμπλιοτεκα Κουλτουριι Αρομâνε λανσεαζă Καμπανια “Ω παγινă πε ζι πεντρου κουλτουρα αρομâνă”

Νοέμβριος 22, 2011

logo Comunicat: Proiectul Avdhela, Biblioteca Culturii Aromâne lansează Campania O pagină pe zi pentru cultura aromână

http://www.proiectavdhela.ro/

http://foaienationala.ro/comunicat-proiectul-avdhela-biblioteca-culturii-aromne-lanseaz-campania-pagin-pe-zi-pentru-cultura-aromn.html

Αυτό το άρθρο είναι γραμμένο στη ρουμανική γλώσσα με ελληνικό αλφάβητο
This article is in romanian written with greek alphabet
Acest articol este în limba română scrisă cu litere greceşti
Ακεστ αρτικολ εστε îν λιμμπα ρομâνă σκρισă κου λιτερε γρεκεσχτι
Κομουνικατ: Πρόιεκτουλ Αβντχελα, Μπιμπλιοτεκα Κουλτουριι Αρομâνε λανσεαζă Καμπανια “Ω παγινă πε ζι πεντρου κουλτουρα αρομâνă”

“Ω παγινă πε ζι πεντρου κουλτουρα αρομâνă” εστε νοουα ινιτσιατιβă α Πρόιεκτουλουι Αβντχελα κε ουρμăρεσχτε ιμπλικαρεα κομουνιτăτσιι ντε αρομâνι ντιν Ρομâνια, νταρ σχι α τουτουρορ κελορ ιντερεσατσι ντε πăστραρεα σχι βαλοριφικαρεα κουλτουριι αρομâνε, îντρ-ουν ντεμερς ντε σκοατερε λα λουμινă σχι πουμπλικαρε α οπερελορ κελορ μαι σεμνιφικατιβε αλε ακεστει κουλτουρι. Μπιμπλιοτεκα κουλτουριι αρομâνε http://www.πρόιεκταβντχελα.ρω εστε πριμα μπιμπλιοτεκă βιρτουαλă ντε ουνντε σε ποτ ακκεσα σχι ντεσκăρκα γρατουιτ πεστε 80 ντε κăρτσι σχι στουντιι ντιν ντομενιι πρεκουμ: ετνολογιε, ιστοριε, λινγβιστικă, σπιριτουαλιτατε, λιτερατουρă αρομâνă. Εφορτουλ ντε ντιγιταλιζαρε α ακεστορ λουκρăρι, καρε σταου λα μπαζα ορικăρορ κερκετăρι ντεσπρε αρομâνι πρεσουπουνε τρανσκριερεα – παγινă κου παγινă – α οπερελορ αλεσε σπρε α φι ουρκατε πε σιτε.

Οντατă κου ρεκεντα αντουκερε λα ζι α μπιμπλιοτεκιι – ουρκαρεα πε σιτε α ουνορ νόι ματεριαλε (αουτορι πρεκουμ: Ματιλντα Καραγιου Μαριοτσεανου, Τακχε Παπαχαγι, Γχεοργχε Βρανα, Ιονελ Ζεανă ετκ.) – ινβιτăμ πε τοτσι κει ιντερεσατσι σă σε ιμπλικε ακτιβ îν ακεστ ντεμερς. Σκοπουλ εστε κα φιεκαρε βολουνταρ σă ιντροντουκă κâτε ω παγινă πε ζι ντιν ουρμăτοαρεα οπερă ντε ρεφεριντσă πεντρου κουλτουρα αρομâνă: “Ποεζιι” α αουτορουλουι Νουσχι Τουλλιου. Φιεκαρε ζι, φιεκαρε παγινă, φιεκαρε ομ, αjουτă λα κρεσχτερεα μπιμπλιοτεκιι νοαστρε σχι αjουτă λα φακιλιταρεα λιμπερουλουι ακκες λα ινφορμαρε σχι ντοκουμενταρε ασουπρα κουλτουριι αρομâνιλορ. Ασοκιατσια Πρεντανια, πριν Πρόιεκτουλ Αβντχελα, îσχι προπουνε σă ιντεντιφικε, σă εντιτεζε σχι σă οφερε οπερελε σχτιιντσιφικε σχι αρτιστικε αλε πατριμονιουλουι κουλτουριι αρομâνε σχι αλε κελορ îνρουντιτε ει. Ακεστε μπουνουρι κουλτουραλε, îν σπεκιαλ κελε αφλατε îν κουστοντια πουμπλικă, βορ ντεβενι ακκεσιμπιλε îν μοντ γρατουιτ κερκετăτοριλορ σχι τουτουρορ κελορ ιντερεσατσι, ακκεσâνντ σιτε-ουλ: http://www.πρόιεκταβντχελα.ρω. Πρόιεκτουλ Αβντχελα εστε

νον-προφιτ, νον-γουβερναμενταλ, ρεαλιζατ πριν ακτιβιτατεα βολουνταρă α περσοανελορ σχι ινστιτουτσιιλορ καρε, îν σενς λαργ, σε οκουπă κου κερκεταρεα, εβολουτσια σχι πăστραρεα κουλτουριι αρομâνε.

logo Comunicat: Proiectul Avdhela, Biblioteca Culturii Aromâne lansează Campania O pagină pe zi pentru cultura aromână

http://www.proiectavdhela.ro/

http://foaienationala.ro/comunicat-proiectul-avdhela-biblioteca-culturii-aromne-lanseaz-campania-pagin-pe-zi-pentru-cultura-aromn.html

Comunicat: Proiectul Avdhela, Biblioteca Culturii Aromâne lansează Campania “O pagină pe zi pentru cultura aromână”

“O pagină pe zi pentru cultura aromână” este noua iniţiativă a Proiectului Avdhela ce urmăreşte implicarea comunităţii de aromâni din România, dar şi a tuturor celor interesaţi de păstrarea şi valorificarea culturii aromâne, într-un demers de scoatere la lumină şi publicare a operelor celor mai semnificative ale acestei culturi.   Biblioteca culturii aromâne http://www.proiectavdhela.ro este prima bibliotecă virtuală de unde se pot accesa şi descărca gratuit peste 80 de cărţi şi studii din domenii precum: etnologie, istorie, lingvistică, spiritualitate, literatură aromână. Efortul de digitalizare a acestor lucrări, care stau la baza oricăror cercetări despre aromâni presupune transcrierea – pagină cu pagină – a operelor alese spre a fi urcate pe site.

Odată cu recenta aducere la zi a bibliotecii – urcarea pe site a unor noi materiale (autori precum: Matilda Caragiu Marioţeanu, Tache Papahagi, Gheorghe Vrana, Ionel Zeană etc.) – invităm pe toţi cei interesaţi să se implice activ în acest demers. Scopul este ca fiecare voluntar să introducă câte o pagină pe zi din următoarea operă de referinţă pentru cultura aromână: “Poezii” a autorului Nuşi Tulliu. Fiecare zi, fiecare pagină, fiecare om, ajută la creşterea bibliotecii noastre şi ajută la facilitarea liberului acces la informare şi documentare asupra culturii aromânilor. Asociația Predania, prin Proiectul Avdhela, își propune să identifice, să editeze și să ofere operele științifice și artistice ale patrimoniului culturii aromâne și ale celor înrudite ei. Aceste bunuri culturale, în special cele aflate în custodia publică, vor deveni accesibile în mod gratuit cercetătorilor și tuturor celor interesați, accesând site-ul: www.proiectavdhela.ro. Proiectul Avdhela este non-profit, non-guvernamental, realizat prin activitatea voluntară a persoanelor și instituțiilor care, în sens larg, se ocupă cu cercetarea, evoluția și păstrarea culturii aromâne.

logo Comunicat: Proiectul Avdhela, Biblioteca Culturii Aromâne lansează Campania O pagină pe zi pentru cultura aromână

http://www.proiectavdhela.ro/

http://foaienationala.ro/comunicat-proiectul-avdhela-biblioteca-culturii-aromne-lanseaz-campania-pagin-pe-zi-pentru-cultura-aromn.html

Δεν ξέρω ελληνικά, έτσι ώστε η μετάφραση να Έλληνες γίνεται με Google Translate:
I don’t know greek, so the translation to greek is made with google translate:
Nu ştiu greacă, aşa că traducerea în creceşte este făcută cu google translate
Νου σχτιου γρεακă, ασχα κă τραντουκερεα îν κρεκεσχτε εστε φăκουτă κου γοογλε τρανσλατε
Τύπος: Αβδέλα έργου, τους Βλάχους Βιβλιοθήκη Πολιτισμού εγκαινιάζει εκστρατεία»Μία σελίδα ενός πολιτισμού Αρωμουνική ημέρα»

«Μια σελίδα μια κουλτούρα τους Βλάχους ημέρα» είναι μια νέα πρωτοβουλία που στοχεύει στην κοινότητα συμμετοχή έργο Avdhela Αρουμάνοι στη Ρουμανία, αλλά και σε όλους όσους ενδιαφέρονται για τη διατήρηση και την ανάπτυξη του πολιτισμού τους Βλάχους σε μια προσπάθεια να φέρει στο φως και να δημοσιεύει τις εργασίες του πιο σημαντική από αυτήν την κουλτούρα. Αρωμουνική πολιτισμός http://www.proiectavdhela.ro Βιβλιοθήκη αποτελεί την πρώτη εικονική βιβλιοθήκη όπου μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν πάνω από 80 βιβλία και μελέτες σε τομείς όπως η εθνολογία, την ιστορία, τη γλώσσα, την πνευματικότητα, τη λογοτεχνία τους Βλάχους. Προσπάθεια για ψηφιοποίηση του έργου αυτού, που διαπνέουν κάθε έρευνα σχετικά με Αρουμάνοι απαιτεί μεταγραφή – μια σελίδα – τα έργα επιλέγονται για να φορτωθούν στο site.Με την πρόσφατη ενημέρωση της βιβλιοθήκης – αναρρίχηση στο χώρο των νέων υλικών (συγγραφείς, όπως Matilda Caragiu Marioţeanu, Tache Papahagi, Γιώργος Βρανά, John Zeană κλπ.) – καλούν όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν ενεργά στο έργο αυτό. Ο στόχος είναι για κάθε εθελοντή να φέρει μία σελίδα ανά ημέρα από το επόμενο κομμάτι της αναφοράς του πολιτισμού τους Βλάχους: «Ποιήματα» του συγγραφέα γάντι Tulliu. Κάθε μέρα, κάθε σελίδα, κάθε άνδρα, βοηθά στην αύξηση της βιβλιοθήκης μας και συμβάλλουν στη διευκόλυνση της ελεύθερης πρόσβασης στις πληροφορίες και έγγραφα σχετικά με τον πολιτισμό τους Βλάχους.Σύνδεσμος Παράδοση από Avdhela έργο αποσκοπεί να εντοπίσει, να επεξεργαστείτε και να παρέχει επιστημονική και καλλιτεχνικών έργων του πολιτισμού τους Βλάχους και την κληρονομιά των συγγενών της. Αυτά τα πολιτιστικά αγαθά, ιδίως εκείνων που βρίσκονται υπό κράτηση, θα είναι ελεύθερα προσβάσιμο στους ερευνητές και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη από την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο: http://www.proiectavdhela.ro.Avdhela έργο είναι μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική, εθελοντική εργασία γίνεται από άτομα και φορείς με την ευρεία έννοια, ασχολείται με την έρευνα, την ανάπτυξη και διατήρηση του πολιτισμού τους Βλάχους.

Suţata Predania pritu proiectulu Avdhela ari tu scupo si-află, si editeadzâ şi s-dhuruseascâ operili ştiinţifiţi şi artistiţi ţi ţânu di avearea culturală armâneascâ şi tuti operili ligati di aestâ aveari. Aesti luyurii culturali şi maxusu aţeali agiumti publiţi potu s-hibâ xitâxiti fârâ paradz di tuţ xităxitorľi şi di tuţ aţeľi ţi au simferu.

Proiectulu Avdhela easti non-profitu, niguvernamentalu adratu pritu lucrulu voluntaru a persoaniloru (autori şi pareie editorialâ) şi a persoaniloru giuridiţi ţi au tru scupo şi lucreadzâ trâ xitâxirea, acriştearea şi spâstrirea a culturiľei armâneşti.

Tu proiectu va intrâ şi activităţi editoriali pri suportu di carti ( cărţâ, rivisti, broşuri), producţie multimedia (CD audio, CD -Rom, filmu, etc.); va bagâ pri cali şi va-ndreagâ, andamusi, simposioani, sculii di vearâ, programi culturali.

Proiectulu easti adratu prota chi prota ti armâńi, cu nâetea s-bagâ pri cali hâlăţi ti ascâparea a limbâľei, ti cunuştearea a origińiloru, a evoluţiiľei istoriţi, sociali, spirituali, etc. Proiectulu easti adratu şi trâ populili di-tru Balcanu, tu mesea a curi bâneadzâ armâńi, trâ unâ cama bunâ cunuşteari a aiştoru, ta s-lâ hibâ scoasi tru padi cultura, limba, tradiţiili strâvecľi, ta s-hibâ tińisiti di tuţ aţeľi ţi bâneadzâ deadunu.

Principiili ţi ľi-avinâ proiectulu Avdhela suntu:

Principiulu a coerenţâľei exprimatu tu:

  • câştiga trâ spâstrirea, editarea şi arâspândirea a operiloru ţi suntu thimeľiu trâ cultura armâneascâ şi trâ aţeali culturi ţi au ligâturâ cu ea;
  • ufilisirea a nomuriloru orthoyrafiţi bâgati pri cali di doamna academicianu doctoru Matilda Caragiu Marioţeanu, yrafie ţi ţâni di tradiţia şi evoluţia nyrâpseariľei tru limba armâneascâ şi ufilisitâ di autoriľi avdzâţ;
   • developarea a punţiloru ţi u leagâ cultura armâneascâ di aţea a politizmolui a populiloru balcaniţi, ama şi di clirunumia culturalâ universalâ;
   • ahârdzirea a posibilitatiľei di cunuşteari trâ aţea ţi easti ahoryea armânescu, anamisa di frâţia a populiloru balcaniţi;
   • libertatea a publicariľei trâ tuţ colaboratoriľi a lucrăriloru ţi ţânu di avearea culturalâ armâneascâ ahârdziti trâ editari;
   • alâsarea eleftherâ trâ tuţ aţeli ţi ufilisescu Proiectulu Avdhela – Biblioteca a Culturiľei armâneşti;
   • andruparea tiniriloru di-anami ţi lucreadzâ tu ştiinţâ şi culturâ

Principiulu a dişcľideariľei, manifestatu tru:

Principiulu a libertatiľei trâ ufilisiri, bâgatu tru practichie aşi:

Σουτσατα Πρεντανια πριτου πρόιεκτουλου Αβντχελα αρι του σκουπω σι-αφλă, σι εντιτεαντζâ σχι ς-ντχουρουσεασκâ οπεριλι σχτιιντσιφιτσι σχι αρτιστιτσι τσι τσâνου ντι αβεαρεα κουλτουραλă αρμâνεασκâ σχι τουτι οπεριλι λιγατι ντι αεστâ αβεαρι. Αεστι λουιουριι κουλτουραλι σχι μαξουσου ατσεαλι αγιουμτι πουμπλιτσι ποτου ς-χιμπâ ξιτâξιτι φâρâ παραντζ ντι τουτσ ξιτăξιτορľι σχι ντι τουτσ ατσεľι τσι αου σιμφερου.

Πρόιεκτουλου Αβντχελα εαστι νον-προφιτου, νιγουβερναμενταλου αντρατου πριτου λουκρουλου βολουνταρου α περσοανιλορου (αουτορι σχι παρειε εντιτοριαλâ) σχι α περσοανιλορου γιουριντιτσι τσι αου τρου σκουπω σχι λουκρεαντζâ τρâ ξιτâξιρεα, ακρισχτεαρεα σχι σπâστριρεα α κουλτουριľει αρμâνεσχτι.

Του πρόιεκτου βα ιντρâ σχι ακτιβιτăτσι εντιτοριαλι πρι σουπορτου ντι καρτι ( κăρτσâ, ριβιστι, μπροσχουρι), προντουκτσιε μουλτιμεντια (ΚΝτ αουντιω, ΚΝτ -Ρομ, φιλμου, ετκ.); βα μπαγâ πρι καλι σχι βα-νντρεαγâ, αννταμουσι, σιμποσιοανι, σκουλιι ντι βεαρâ, προγραμι κουλτουραλι.

Πρόιεκτουλου εαστι αντρατου προτα κχι προτα τι αρμâńι, κου νâετεα ς-μπαγâ πρι καλι χâλăτσι τι ασκâπαρεα α λιμμπâľει, τι κουνουσχτεαρεα α οριγιńιλορου, α εβολουτσιιľει ιστοριτσι, σοκιαλι, σπιριτουαλι, ετκ. Πρόιεκτουλου εαστι αντρατου σχι τρâ ποπουλιλι ντι-τρου Μπαλκανου, του μεσεα α κουρι μπâνεαντζâ αρμâńι, τρâ ουνâ καμα μπουνâ κουνουσχτεαρι α αισχτορου, τα ς-λâ χιμπâ σκοασι τρου παντι κουλτουρα, λιμμπα, τραντιτσιιλι στρâβεκľι, τα ς-χιμπâ τιńισιτι ντι τουτσ ατσεľι τσι μπâνεαντζâ ντεαντουνου.

Πρινκιπιιλι τσι ľι-αβινâ πρόιεκτουλου Αβντχελα σουντου:

Πρινκιπιουλου α κοερεντσâľει εξπριματου του:

κâσχτιγα τρâ σπâστριρεα, εντιταρεα σχι αρâσπâνντιρεα α οπεριλορου τσι σουντου τχιμεľιου τρâ κουλτουρα αρμâνεασκâ σχι τρâ ατσεαλι κουλτουρι τσι αου λιγâτουρâ κου εα;
ουφιλισιρεα α νομουριλορου ορτχοιραφιτσι μπâγατι πρι καλι ντι ντοαμνα ακαντεμικιανου ντοκτορου Ματιλντα Καραγιου Μαριοτσεανου, ιραφιε τσι τσâνι ντι τραντιτσια σχι εβολουτσια νιρâψεαριľει τρου λιμμπα αρμâνεασκâ σχι ουφιλισιτâ ντι αουτοριľι αβντζâτσ;
ντεβελοπαρεα α πουντσιλορου τσι ου λεαγâ κουλτουρα αρμâνεασκâ ντι ατσεα α πολιτιζμολουι α ποπουλιλορου μπαλκανιτσι, αμα σχι ντι κλιρουνουμια κουλτουραλâ ουνιβερσαλâ;
αχâρντζιρεα α ποσιμπιλιτατιľει ντι κουνουσχτεαρι τρâ ατσεα τσι εαστι αχοριεα αρμâνεσκου, αναμισα ντι φρâτσια α ποπουλιλορου μπαλκανιτσι;
λιμπερτατεα α πουμπλικαριľει τρâ τουτσ κολαμπορατοριľι α λουκρăριλορου τσι τσâνου ντι αβεαρεα κουλτουραλâ αρμâνεασκâ αχâρντζιτι τρâ εντιταρι;
αλâσαρεα ελεφτχερâ τρâ τουτσ ατσελι τσι ουφιλισεσκου Πρόιεκτουλου Αβντχελα – Μπιμπλιοτεκα α Κουλτουριľει αρμâνεσχτι;
ανντρουπαρεα τινιριλορου ντι-αναμι τσι λουκρεαντζâ του σχτιιντσâ σχι κουλτουρâ
Πρινκιπιουλου α ντισχκľιντεαριľει, μανιφεστατου τρου:

Πρινκιπιουλου α λιμπερτατιľει τρâ ουφιλισιρι, μπâγατου τρου πρακτικχιε ασχι:

Asociaţia Predania, prin Proiectul Avdhela, îşi propune să identifice, să editeze şi să ofere operele ştiinţifice şi artistice ale patrimoniului culturii aromâne şi ale celor înrudite ei. Aceste bunuri culturale, în special cele aflate în custodia publică, vor deveni accesibile cercetătorilor şi tuturor celor interesaţi în mod gratuit.

Proiectul Avdhela este non-profit, neguvernamental, realizat prin activitatea voluntară a persoanelor (autori şi colectiv editorial) şi instituţiilor care, în sens larg, se ocupă cu cercetarea, evoluţia şi păstrarea culturii aromâne.

Proiectul va include şi activităţi editoriale pe suport de hârtie (cărţi, reviste, broşuri), producţie multimedia (CD audio, CD-ROM, film etc.); va iniţia şi organiza întâlniri, simpozioane, şcoli de vară, programe culturale.

Proiectul se adresează, în principal, aromânilor în intenţia de a oferi mijloace de păstrare a limbii, de cunoaştere a originilor, evoluţiei istorice, sociale, spirituale etc. În egală măsură se adresează şi popoarelor spaţiului balcanic, în mijlocul cărora trăiesc comunităţile aromâne, pentru cunoaşterea mai temeinică a acestora, pentru a li se aprecia cultura, limba, tradiţiile străvechi, pentru a fi respectate şi tratate cu demnitate de către cei cu care convieţuiesc.

Principiile urmate în cadrul Proiectului Avdhela sunt:

Principiul coerenţei, exprimat în:

 • grija pentru păstrarea, editarea şi de răspândirea operelor care stau la baza culturii aromâne şi a celor înrudite cu ea;
 • folosirea regulilor ortografice propuse de către dna acad. dr. Matilda Caragiu Marioţeanu, grafie ce se înscrie

Principiul deschiderii, manifestat în:

 • dezvoltarea punţilor ce leagă cultura aromână de cea a civilizaţiilor neamurilor balcanice, dar şi de moştenirea culturală universală;
 • oferirea posibilităţii de cunoaştere a specificului aromânesc în cadrul frăţiei neamurilor balcanice

Principiul libertăţii de utilizare, concretizat în:

 • libertatea publicării pentru toţi colaboratorii a lucrărilor din patrimoniul culturii aromâne oferite spre editare
 • accesul gratuit pentru toţi utilizatorii Proiectului Avdhela – Biblioteca Culturii Aromâne.
 • susţinerea elitelor tinere ştiinţifice şi culturale

Ασοκιατσια Πρεντανια, πριν Πρόιεκτουλ Αβντχελα, îσχι προπουνε σă ιντεντιφικε, σă εντιτεζε σχι σă οφερε οπερελε σχτιιντσιφικε σχι αρτιστικε αλε πατριμονιουλουι κουλτουριι αρομâνε σχι αλε κελορ îνρουντιτε ει. Ακεστε μπουνουρι κουλτουραλε, îν σπεκιαλ κελε αφλατε îν κουστοντια πουμπλικă, βορ ντεβενι ακκεσιμπιλε κερκετăτοριλορ σχι τουτουρορ κελορ ιντερεσατσι îν μοντ γρατουιτ.

Πρόιεκτουλ Αβντχελα εστε νον-προφιτ, νεγουβερναμενταλ, ρεαλιζατ πριν ακτιβιτατεα βολουνταρă α περσοανελορ (αουτορι σχι κολεκτιβ εντιτοριαλ) σχι ινστιτουτσιιλορ καρε, îν σενς λαργ, σε οκουπă κου κερκεταρεα, εβολουτσια σχι πăστραρεα κουλτουριι αρομâνε.

Πρόιεκτουλ βα ινκλουντε σχι ακτιβιτăτσι εντιτοριαλε πε σουπορτ ντε χâρτιε (κăρτσι, ρεβιστε, μπροσχουρι), προντουκτσιε μουλτιμεντια (ΚΝτ αουντιω, ΚΝτ-ΡΟΜ, φιλμ ετκ.); βα ινιτσια σχι οργανιζα îντâλνιρι, σιμποζιοανε, σχκολι ντε βαρă, προγραμε κουλτουραλε.

Πρόιεκτουλ σε αντρεσεαζă, îν πρινκιπαλ, αρομâνιλορ îν ιντεντσια ντε α οφερι μιjλοακε ντε πăστραρε α λιμμπιι, ντε κουνοασχτερε α οριγινιλορ, εβολουτσιει ιστορικε, σοκιαλε, σπιριτουαλε ετκ. Îν εγαλă μăσουρă σε αντρεσεαζă σχι ποποαρελορ σπατσιουλουι μπαλκανικ, îν μιjλοκουλ κăρορα τρăιεσκ κομουνιτăτσιλε αρομâνε, πεντρου κουνοασχτερεα μαι τεμεινικă α ακεστορα, πεντρου α λι σε απρεκια κουλτουρα, λιμμπα, τραντιτσιιλε στρăβεκχι, πεντρου α φι ρεσπεκτατε σχι τρατατε κου ντεμνιτατε ντε κăτρε κει κου καρε κονβιετσουιεσκ.

Πρινκιπιιλε ουρματε îν καντρουλ Πρόιεκτουλουι Αβντχελα σουντ:

Πρινκιπιουλ κοερεντσει, εξπριματ îν:

γριjα πεντρου πăστραρεα, εντιταρεα σχι ντε ρăσπâνντιρεα οπερελορ καρε σταου λα μπαζα κουλτουριι αρομâνε σχι α κελορ îνρουντιτε κου εα;
φολοσιρεα ρεγουλιλορ ορτογραφικε προπουσε ντε κăτρε ντνα ακαντ. ντρ. Ματιλντα Καραγιου Μαριοτσεανου, γραφιε κε σε îνσκριε
Πρινκιπιουλ ντεσκχιντεριι, μανιφεστατ îν:

ντεζβολταρεα πουντσιλορ κε λεαγă κουλτουρα αρομâνă ντε κεα α κιβιλιζατσιιλορ νεαμουριλορ μπαλκανικε, νταρ σχι ντε μοσχτενιρεα κουλτουραλă ουνιβερσαλă;
οφεριρεα ποσιμπιλιτăτσιι ντε κουνοασχτερε α σπεκιφικουλουι αρομâνεσκ îν καντρουλ φρăτσιει νεαμουριλορ μπαλκανικε
Πρινκιπιουλ λιμπερτăτσιι ντε ουτιλιζαρε, κονκρετιζατ îν:

λιμπερτατεα πουμπλικăριι πεντρου τοτσι κολαμπορατοριι α λουκρăριλορ ντιν πατριμονιουλ κουλτουριι αρομâνε οφεριτε σπρε εντιταρε
ακκεσουλ γρατουιτ πεντρου τοτσι ουτιλιζατοριι Πρόιεκτουλουι Αβντχελα – Μπιμπλιοτεκα Κουλτουριι Αρομâνε.
σουστσινερεα ελιτελορ τινερε σχτιιντσιφικε σχι κουλτουραλε

http://www.proiectavdhela.ro/

Ο Σύλλογος Predania (Παράδοσις), διά του Προγράμματος Avdhela Αβδέλα, έχει ως σκοπό να ανακαλύπτει, να δημοσιεύει και να προσφέρει στο κοινό τα επιστημονικά και καλλιτεχνικά έργα της παρακαταθήκης του βλάχικου πολιτισμού και άλλων συγγενικών του στοιχείων. Αυτά τα πολιτιστικά αγαθά, ιδιαίτερα εκείνα τα οποία θησαυρίζονται σε δημόσια ιδρύματα, θα καταστούν προσιτά αφιλοκερδώς στους ερευνητές και σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Το Πρόγραμμα Avdhela είναι μη κερδοσκοπικό, μη-κυβερνητικό, και πραγματοποιείται με την εθελοντική προσφορά προσώπων (συγγραφείς και εκδοτική ομάδα) και ιδρυμάτων, τα οποία ασχολούνται γενικά με την έρευνα της πορείας και τη διάσωση του βλάχικου πολιτισμού.

Το Πρόγραμμα θα περιλαμβάνει και εκδοτικές δραστηριότητες (βιβλία, περιοδικά, φυλλάδια), παραγωγή ηχογραφημένων CD, ταινιών κ.λπ., θα προτείνει και θα διοργανώνει συναντήσεις, συμπόσια, θερινά σχολεία, πολιτιστικά προγράμματα.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως στους βλάχους, με τη πρόθεση να προσφέρει μέσα διαφύλαξης της γλώσσας, γνώσης των ριζών, της ιστορικής, κοινωνικής, πνευματικής πορείας των κ.λπ. Απευθύνεται εξίσου και στους λαούς του βαλκανικού χώρου, στους κόλπους των οποίων ζουν οι βλάχικες κοινότητες, με σκοπό να γίνουν αυτές καλύτερα γνωστές και γιά μια βαθύτερη προσέγγιση του πολιτισμού, της γλώσσας, των αρχαίων παραδόσεών τους, ώστε να αντιμετωπιστούν με σεβασμό και με αξιοπρέπεια από αυτούς με τους οποίους συμβιώνουν

Το Πρόγραμμα Avdhela θα ακολουθήσει τις εξής αρχές:

Την αρχή της συνοχής που εκφράζεται με:

 • τη μέριμνα για τη διαφύλαξη, τη δημοσίευση και τη διάδοση των βασικών έργων του βλάχικου πολιτισμού και των συγγενικών αυτού πολιτισμών.
 • τη χρήση των από την κυρία διδάκτορος Matilda Caragiu Marioţeanu προτεινόμενων και από γνωστούς συγγραφείς χρησιμοποιουμένων ορθογραφικών κανόνων σχετιζομένων με την παράδοση και την πορεία της βλάχικης γραφής.

Την αρχή του ανοίγματος που εκδηλώνεται μέσα από:

 • την ανάπτυξη των γεφυρών που συνδέουν το βλάχικο πολιτισμό με τον πολιτισμό των βαλκανικών λαών, καθώς και με την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.
 • τη δυνατότητα γνωρημίας με το βλάχικο ειδοποιό στα πλαίσια της αδελφότητας των βαλκανικών λαών.

Η αρχή της ελευθέρας χρήσης, η οποία συγκεκριμενοποιείται:

 • στην ελευθερία που προσφέρεται σ΄όλους τους συνεργάτες να ανδημοσιεύσουν τα έργα της κληρονομιάς του βλάχικου πολιτισμού που τίθενται σε κυκλοφορία.
 • στην ελεύθερη πρόσβαση για όλους τους χρήστες του Προγράμματος Avdhela στη Βιβλιοθήκη του Βλάχικου Πολιτισμού.
 • στην υποστήριξη των νέων πολιτιστικών επιστημόνων συνεργατών.
Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: