Skip to content

Αρομâνιι σι ατιτουντινεα πριγονιτοαρε α γρεκιλορ λα 1905

Νοέμβριος 20, 2011

Aroman 154x300 Aromânii si atitudinea prigonitoare a grecilor la 1905

Αρομâνιι σι ατιτουντινεα πριγονιτοαρε α γρεκιλορ λα 1905

http://foaienationala.ro/aromnii-si-atitudinea-prigonitoare-grecilor-la-1905.html

Αυτό το άρθρο είναι γραμμένο στη ρουμανική γλώσσα με ελληνικό αλφάβητο
This article is in romanian written with greek alphabet
Acest articol este în limba română scrisă cu litere greceşti
Ακεστ αρτικολ εστε îν λιμμπα ρομâνă σκρισă κου λιτερε γρεκεσχτι

Ιν ανουλ 1905, ουν ακτ εμις ντε σουλτανουλ Αμπντουλ Χαμιντ αλ ΙΙ-λεα ιν φαβοαρεα αρομανιλορ ντιν Γρεκια, α αντους στατουλ ρομαν ιντρ-ουν γραβ κονφλικτ ντιπλοματικ κου στατουλ ελεν. Γρεκια νου ντορεα σα ρεκουνοασκα ρεσπεκτιβουλ ακτ, ιαρ ρεακτιιλε φιρεστι αλε Μπουκουρεστιουλουι ντε α-ι σπριjινι πε αρομανι αου φοστ – κελ πουτιν ιντρ-ω πριμα φαζα – κατ σε ποατε ντε ενεργικε σι χοταρατε. Λα ακεα βρεμε φουνκτιοναου ιν Μπαλκανι, ιν Ιμπεριουλ οτομαν, πεστε 100 ντε σκολι σι ζεκι ντε μπισερικι φιναντατε ντε στατουλ ρομαν. Ιν φαπτ, πριν ακεαστα ιραντεα σε λεγιφερα ω σταρε ντε φαπτ, εξιστεντα ινβαταμαντουλουι ρομανεσκ λα αρομανιι ντιν Μπαλκανι, εξιστανντ πρεκεντεντουλ ντε λα 5 σεπτεμμπριε 1878, ορντινουλ βιζιραλ αλ λουι Σαβφελ Πασα πριν καρε σε πρεβεντεα λιμπερα εξερκιταρε α ινβαταμαντουλουι σι α κουλτουλουι ιν λιμμπα ρομανα.

Ινκα ντιν 1897, μινιστρουλ ρομαν λα Ιστανμπουλ, Τραννταφιρ Γιουβαρα, ιμπρεουνα κου μινιστρουλ Jουστιτιει, Γ. Γιουβαρα, φιινντ πριμιτι ιν αουντιεντα ντε σουλταν, καουτινντ σα σταμπιλεασκα ρελατιι ντε κολαμποραρε κου Τουρκια, ντουπα οφερτελε φακουτε ακεστεια ντε κατρε Ρομανια, αου σολικιτατ Πορτιι ντισκουταρεα α πατρου κχεστιουνι, ντιν καρε πριμα ερα ,,Προμπλεμα Μιτροπολιει Ρομανε πεντρου βλαχιι μπαλκανικι”; νταρ ακεαστα κερερε νου ς-α πουτουτ ρεαλιζα, ντιν καουζα ιντριγιλορ γρεκεστι σι αλε Πατριαρχιει ντε λα Κονσταντινοπολ.

Τεξτ Ιραντεα (Ντεκρετ)

„Μαjεστατεα σα Ιμπεριαλă, σουλτανουλ, καρε îν σεντιμεντελε σαλε ντε îναλτă jουστιτσιε σχι îνγριjιρε πăριντεασκă πεντρου ποποαρελε σαλε, îσχι îντινντε μπινεφακεριλε σχι φαβορουριλε σαλε ασουπρα τουτουρορ σουπουσχιλορ σăι κρεντινκιοσχι, φăρă ντεοσεμπιρε ντε ρασă, νικι ρελιγιουνε, λουâνντ îν κονσιντερατσιε σουπλικελε σουπουσε, îν τιμπουλ ντιν ουρμă, λα πικιοαρελε τρονουλουι ιμπεριαλ ντε κăτρε σουπουσχιι σăι βαλαχι, α μπινεβόιτ σă ορντονε κă, îν βιρτουτεα ντρεπτουριλορ κιβιλε, ντε καρε ντâνσχιι σε μπουκουρă κου ακελασχι τιτλου κα σχι κειλαλτσι σουπουσχι νεμουσουλμανι, κομουνιτăτσιλε λορ σă ντεσεμνεζε πε μουχταρι (πριμαρι) κονφορμ κου ρεγουλαμεντελε îν βιγοαρε; κα, ντουπă κουμ σε πρακτικă πεντρου κελελαλτε κομουνιτăτσι, μεμμπριι βαλαχι σă φιε ντεοποτριβă αντμισχι, ντουπă ρεγουλă, îν κονσιλιιλε αντμινιστρατιβε σχι κα îνλεσνιρι σă φιε ακορντατε ντε κăτρε αουτοριτăτσιλε ιμπεριαλε πεντρου προφεσορι νουμιτσι ντε κăτρε ζισελε κομουνιτăτσι πεντρου ινσπεκταρεα σχκολιλορ σχι îνντεπλινιρεα φορμαλιτăτσιλορ ντικτατε ντε λεγιλε Ιμπεριουλουι πεντρου ντεσκχιντερεα νόιλορ σταμπιλιμεντε σχκολαρε. Ακεαστă ορντοναντσă ιμπεριαλă α φοστ κομουνικατă ντεπαρταμεντελορ ρεσπεκτιβε πεντρου εξεκουταρεα ει.”

J. Λαχοβαρι, μινιστρου ρομαν αλ Αφακεριλορ Στραινε, σι Μιχαι Βλαντεσκου, μινιστρουλ Ινστρουκτιουνιι Πουμπλικε, αου κονβενιτ λα Κονσταντινοπολ νουμιρεα α ντόι ινσπεκτορι σκολαρι, Νικολαε Τακιτ σι Α. Μπαλαμακι, πεντρου σκολιλε σι μπισερικιλε ρομανεστι ντιν Μακεντονια, καρε πανα λα 1905 εραου κονσιντερατε κα φουνκτιονανντ παρτικουλαρ, φιινντ πρακτικ τολερατε. Αουτοριτατεα οτομανα ντιν Ιανινα, ιν περσοανα λουι Οσμαν Πασα, α ιντερζις ακκεσουλ κελορ ντόι ινσπεκτορι σι α ορντονατ ινκχιντερεα σκολιι ντιν Μετοβα σι α μπισερικιι ντιν Μπαιασα. Ιν ουρμα ουλτιματουλουι αντρεσατ ντε στατουλ ρομαν, αμενιντανντ κου ρουπερεα ρελατιιλορ ντιπλοματικε, σουλτανουλ α προμουλγατ κελεμπρα ιραντεα (ντεκρετ).
Ρεζουλτατουλ πρακτικ αλ ακεστει ιραντελε α φοστ ντεζαστρουος πεντρου κομουνιτατιλε αρομανε ντιν Μπαλκανι πε καρε στατουλ ρομαν λε σπριjινεα κουλτουραλ. Ακεαστα ιραντεα α προβοκατ πριγοανα νατιοναλα, κομανντοουρι ντε τεροριστι (ανταρτι) γρεκι τρεκανντ λα εξεκουταρεα ντε ασασινατε ιν ρανντουλ φρουντασιλορ αρομανι (πεστε 400 ντε βικτιμε), κεεακε α κονντους λα ρουπερεα ρελατιιλορ ντιπλοματικε ιντρε Γρεκια σι Ρομανια (1906-1911).

Ιραντεαουα, ουν ακτ αλ σουλτανουλουι Αμπντουλ Χαμιντ ντατ ιν φαβοαρεα αρομανιλορ ντιν Γρεκια, λε ασιγουρα ακεστορα ρεκουνοαστερεα κα ω κομουνιτατε ντιστινκτα, κου ντρεπτουρι κουλτουραλε προπριι σι κου ποσιμπλιτατεα ντε α-σι κονστιτουι φορουρι σπεκιφικε ντε ρεπρεζενταρε. Ατιτουντινεα ινφλεξιμπιλα α γρεκιλορ ντε α νου ρεκουνοαστε ακεστ ακτ, ς-α ρεπερκουτατ σι ιν ρελατιιλε ελενω-ρομανε, αjουνγανντου-σε απροαπε ντε ρουπερεα ρελατιιλορ ντιπλοματικε ντιντρε κελε ντοουα στατε. Ντετενσιοναρεα ρελατιιλορ ντιντρε κελε ντοουα στατε α αβουτ λοκ αμπια λα ιντερβεντια Ιταλιει σι Φραντει, νταρ ρεβενιρεα πε φαγασουλ νορμαλ ιν ρελατιιλε ντιπλοματικε ντιντρε Ρομανια σι Γρεκια ς-α φακουτ πριν εξκλουντερεα “προμπλεμει αρομανε” ντε πε αγενντα ντισκουτιιλορ ντιντρε κελε ντοουα στατε. Ιντρ-ω κχεστιουνε ντε ιντερες νατιοναλ, νταρ σι ντε μανντριε νατιοναλα, στατουλ ρομαν κεντασε…ατουνκι, κα σι ακουμ. Ιντερεσε σουπεριοαρε αου φακουτ κα λα ακελ μομεντ, αρομανιι ντιν Γρεκια σα φιε “σακριφικατι”. Σοαρτα λορ νου εστε κου νιμικ μαι μπουνα νικι ασταζι, ντεσι Γρεκια εστε στατ μεμμπρου αλ ΟυΕ ντιν 1981.

Ω ατιτουντινε φοαρτε κριτικα φατα ντε γρεκι – στιουτ φιινντ φαπτουλ κα σι ιν Ρομανια λοκουια ουν νουμαρ ιμπορταντ ντε γρεκι καρε σε μπουκουρα ντε τοατε ντρεπτουριλε ασιγουρατε ντε Κονστιτουτια ντιν 1866 – α φοστ κεα α σκριιτορουλουι Εουγενιου Μποτεζ (1874-1933), μουλτ μαι κουνοσκουτ σουμπ ψεουντονιμουλ λιτεραρ ντε Jεαν Μπαρτ, αουτορ αλ κελεμπρουλουι ρομαν Εουροπολις. Κονσιντερατιιλε σαλε βις-à-βις ντε ακεστ μομεντ, σκρισε μανου προπρια, σε αφλα λα Ντιρεκτια Jουντετεανα Μουρες α Αρχιβελορ Νατιοναλε.

Jεαν Μπαρτ τραισε πριντρε γρεκι, λεγασε πριετενιι κου ακεστια, κομανντασε εκχιπαjε ντιν καρε φακεαου παρτε σι γρεκι. Πε μαρε, νταρ μαι αλες ιν λουμεα πορτουριλορ, αβουσεσε οκαζια σα-ι κουνοασκα φοαρτε μπινε σι νου ε ντε μιραρε κα, ιν μουλτε ντιντρε σκριεριλε σαλε, γρεκιι ιντρουκχιπεαζα ουνελε ντιντρε περσοναjελε σαλε. Ιν ατμοσφερα κρεατα ντε τενσιουνιλε ντιν 1905, ντιντρε Γρεκια σι Ρομανια, σι απρεκιεριλε σκριιτορουλουι φατα ντε γρεκι αου ντεβενιτ φοαρτε κριτικε. “Βιατα πορτουριλορ σι ιντρεγουλ κομερτ – σκρια ακεστα ιν ντοκουμεντουλ ινεντιτ αφλατ λα Ντιρεκτια Jουντετεανα Μουρες α Αρχιβελορ Στατουλουι – ερα ιν μαινιλε γρεκιλορ. Ασα σε εξπλικα αβεριλε μαρι φακουτε ντε γρεκι ιν Ρομανια σι εξοντουλ καρε ν-α ινκετατ ινκα πε Ντουναρε… Μαι ιν τοατε πορτουριλε μαρι ντιν λουμε σε γασεσκ καπιταλιστι γρεκι, νταρ ρελατιβ πουτινι, πε κανντ ιν Ρομανια, Εγιπτ σι ΣΟυΑ, κεεα κε φραπεαζα εστε μαρελε νουμαρ ντε εμιγραντι γρεκι…Σουντ ουνιι νασκουτι σι κρεσκουτι αικι, μουνκεσκ, καστιγα, σε ιμμπογατεσκ ιν Ρομανια, νταρ φακ αρματα σι βαρσα αβερεα ιν Γρεκια. Ντουναρεα α φοστ Καλιφορνια πεντρου γρεκι…” Ιντρ-ουν αλτ κοντεξτ, νταρ ιν ακελασι ντοκουμεντ, Jεαν Μπαρτ ισι κοντινουα απρεκιεριλε ιν ακεεασι νοτα κριτικα: “…αμ κουνοσκουτ γρεκι καρε ιν κουρς ντε 15 ανι, ντιν μπαιετι ντε μπιροου, μπαρκαγιι, φουρνιζορι ντε αλιμεντε λα βαγοανε, αου αjουνς μουλτιμιλιοναρι. Αου πλεκατ ιν Γρεκια, αου φακουτ σκολι σι μπισερικι ακολω, σι αζι σουντ ντεπουτατι σι οαμενι πολιτικι αι Ρεπουμπλικιι Ελενε…Οαμενι κου ντοουα πατριι. Ντιν ουνα σε χρανεσκ σι πε αλτα ω σερβεσκ…”

Aromânii si atitudinea prigonitoare a grecilor la 1905

Aroman 154x300 Aromânii si atitudinea prigonitoare a grecilor la 1905In anul 1905, un act emis de sultanul Abdul Hamid al II-lea in favoarea aromanilor din Grecia, a adus statul roman intr-un grav conflict diplomatic cu statul elen. Grecia nu dorea sa recunoasca respectivul act, iar reactiile firesti ale Bucurestiului de a-i sprijini pe aromani au fost – cel putin intr-o prima faza – cat se poate de energice si hotarate. La acea vreme functionau in Balcani, in Imperiul otoman, peste 100 de scoli si zeci de biserici finantate de statul roman. In fapt, prin aceasta iradea se legifera o stare de fapt, existenta invatamantului romanesc la aromanii din Balcani, existand precedentul de la 5 septembrie 1878, ordinul viziral al lui Savfel Pasa prin care se prevedea libera exercitare a invatamantului si a cultului in limba romana.

Inca din 1897, ministrul roman la Istanbul, Trandafir Giuvara, impreuna cu ministrul Justitiei, G. Giuvara, fiind primiti in audienta de sultan, cautind sa stabileasca relatii de colaborare cu Turcia, dupa ofertele facute acesteia de catre Romania, au solicitat Portii discutarea a patru chestiuni, din care prima era ,,Problema Mitropoliei Romane pentru vlahii balcanici”; dar aceasta cerere nu s-a putut realiza, din cauza intrigilor grecesti si ale Patriarhiei de la Constantinopol.

Text Iradea (Decret)

Majestatea sa Imperială, sultanul, care în sentimentele sale de înaltă justiţie şi îngrijire părintească pentru popoarele sale, îşi întinde binefacerile şi favorurile sale asupra tuturor supuşilor săi credincioşi, fără deosebire de rasă, nici religiune, luând în consideraţie suplicele supuse, în timpul din urmă, la picioarele tronului imperial de către supuşii săi valahi, a binevoit să ordone că, în virtutea drepturilor civile, de care dânşii se bucură cu acelaşi titlu ca şi ceilalţi supuşi nemusulmani, comunităţile lor să desemneze pe muhtari (primari) conform cu regulamentele în vigoare; ca, după cum se practică pentru celelalte comunităţi, membrii valahi să fie deopotrivă admişi, după regulă, în consiliile administrative şi ca înlesniri să fie acordate de către autorităţile imperiale pentru profesori numiţi de către zisele comunităţi pentru inspectarea şcolilor şi îndeplinirea formalităţilor dictate de legile Imperiului pentru deschiderea noilor stabilimente şcolare. Această ordonanţă imperială a fost comunicată departamentelor respective pentru executarea ei.”

J. Lahovari, ministru roman al Afacerilor Straine, si Mihai Vladescu, ministrul Instructiunii Publice, au convenit la Constantinopol numirea a doi inspectori scolari, Nicolae Tacit si A. Balamaci, pentru scolile si bisericile romanesti din Macedonia, care pana la 1905 erau considerate ca functionand particular, fiind practic tolerate. Autoritatea otomana din Ianina, in persoana lui Osman Pasa, a interzis accesul celor doi inspectori si a ordonat inchiderea scolii din Metova si a bisericii din Baiasa. In urma ultimatului adresat de statul roman, amenintand cu ruperea relatiilor diplomatice, sultanul a promulgat celebra iradea (decret).
Rezultatul practic al acestei iradele a fost dezastruos pentru comunitatile aromane din Balcani pe care statul roman le sprijinea cultural. Aceasta iradea a provocat prigoana nationala, comandouri de teroristi (antarti) greci trecand la executarea de asasinate in randul fruntasilor aromani (peste 400 de victime), ceeace a condus la ruperea relatiilor diplomatice intre Grecia si Romania (1906-1911).

Iradeaua, un act al sultanului Abdul Hamid dat in favoarea aromanilor din Grecia, le asigura acestora recunoasterea ca o comunitate distincta, cu drepturi culturale proprii si cu posiblitatea de a-si constitui foruri specifice de reprezentare. Atitudinea inflexibila a grecilor de a nu recunoaste acest act, s-a repercutat si in relatiile eleno-romane, ajungandu-se aproape de ruperea relatiilor diplomatice dintre cele doua state. Detensionarea relatiilor dintre cele doua state a avut loc abia la interventia Italiei si Frantei, dar revenirea pe fagasul normal in relatiile diplomatice dintre Romania si Grecia s-a facut prin excluderea “problemei aromane” de pe agenda discutiilor dintre cele doua state. Intr-o chestiune de interes national, dar si de mandrie nationala, statul roman cedase…atunci, ca si acum. Interese superioare au facut ca la acel moment, aromanii din Grecia sa fie “sacrificati”. Soarta lor nu este cu nimic mai buna nici astazi, desi Grecia este stat membru al UE din 1981.

O atitudine foarte critica fata de greci – stiut fiind faptul ca si in Romania locuia un numar important de greci care se bucura de toate drepturile asigurate de Constitutia din 1866 – a fost cea a scriitorului Eugeniu Botez (1874-1933), mult mai cunoscut sub pseudonimul literar de Jean Bart, autor al celebrului roman Europolis. Consideratiile sale vis-à-vis de acest moment, scrise manu propria, se afla la Directia Judeteana Mures a Arhivelor Nationale.

Jean Bart traise printre greci, legase prietenii cu acestia, comandase echipaje din care faceau parte si greci. Pe mare, dar mai ales in lumea porturilor, avusese ocazia sa-i cunoasca foarte bine si nu e de mirare ca, in multe dintre scrierile sale, grecii intruchipeaza unele dintre personajele sale. In atmosfera creata de tensiunile din 1905, dintre Grecia si Romania, si aprecierile scriitorului fata de greci au devenit foarte critice. “Viata porturilor si intregul comert – scria acesta in documentul inedit aflat la Directia Judeteana Mures a Arhivelor Statului – era in mainile grecilor. Asa se explica averile mari facute de greci in Romania si exodul care n-a incetat inca pe Dunare… Mai in toate porturile mari din lume se gasesc capitalisti greci, dar relativ putini, pe cand in Romania, Egipt si SUA, ceea ce frapeaza este marele numar de emigranti greci…Sunt unii nascuti si crescuti aici, muncesc, castiga, se imbogatesc in Romania, dar fac armata si varsa averea in Grecia. Dunarea a fost California pentru greci…” Intr-un alt context, dar in acelasi document, Jean Bart isi continua aprecierile in aceeasi nota critica: “…am cunoscut greci care in curs de 15 ani, din baieti de birou, barcagii, furnizori de alimente la vagoane, au ajuns multimilionari. Au plecat in Grecia, au facut scoli si biserici acolo, si azi sunt deputati si oameni politici ai Republicii Elene…Oameni cu doua patrii. Din una se hranesc si pe alta o servesc…”

Aroman 154x300 Aromânii si atitudinea prigonitoare a grecilor la 1905

Δεν ξέρω ελληνικά, έτσι ώστε η μετάφραση να Έλληνες γίνεται με Google Translate:
I don’t know greek, so the translation to greek is made with google translate:
Nu ştiu greacă, aşa că traducerea în creceşte este făcută cu google translate
Νου σχτιου γρεακă, ασχα κă τραντουκερεα îν κρεκεσχτε εστε φăκουτă κου γοογλε τρανσλατε

Αρουμάνοι και διώκοντας στάση των Ελλήνων το 1905

Το 1905, ένα έγγραφο που εκδίδεται από το σουλτάνο Αμπντούλ Χαμίντ Β ‘υπέρ των Βλάχων στην Ελλάδα, το ρωμαϊκό κράτος έφερε σε μια σοβαρή διπλωματική διαμάχη με το Ελληνικό Δημόσιο. Η Ελλάδα δεν ήθελε να δεχθεί την εν λόγω πράξης, και η φυσική αντίδραση του Βουκουρεστίου για την υποστήριξη των Βλάχων ήταν – τουλάχιστον σε πρώτη φάση – πώς μπορεί η ενέργεια και αποφασιστικότητα. Εκείνη την εποχή εργαζόταν στα Βαλκάνια, την Οθωμανική Αυτοκρατορία, πάνω από 100 σχολεία και δεκάδες εκκλησίες που χρηματοδοτούνται από το ρουμανικό κράτος. Στην πραγματικότητα, με αποτέλεσμα να ακτινοβολούν να νομοθετήσει Στην πραγματικότητα, η ύπαρξη της ρουμανικής εκπαίδευσης Βλάχων στα Βαλκάνια, δεν υπάρχει προηγούμενο για τις 5 του Σεπτέμβρη, 1878, Βεζύρη για Savfel Πασά που παρέχουν εκπαίδευση και την ελεύθερη άσκηση της θρησκείας στη ρουμανική γλώσσα.
Από το 1897, ο υπουργός της Ρουμανίας στην Κωνσταντινούπολη Giuvara Rose, μαζί με την Υπουργό Δικαιοσύνης Γ. Giuvara, που έχει υποβληθεί σε ακροατήριο από τον Σουλτάνο, προσπάθησε να συνάπτουν σχέσεις συνεργασίας με την Τουρκία, όπως προσφορές που γίνονται από τη Ρουμανία, ζήτησε συζήτηση των μερίδων τέσσερα ζητήματα, το πρώτο εκ των οποίων ήταν, ρουμανικά Μητροπολίτης Βαλκανίων Βλάχων πρόβλημα «, αλλά το αίτημα αυτό δεν κατέστη δυνατό λόγω της ίντριγκες και το Ελληνικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης.

Ακτινοβολούν κειμένου (διάταγμα)

«Imperial Majesty του Σουλτάνου, το οποίο με τα συναισθήματά του, της δικαιοσύνης και των υψηλών γονική μέριμνα για τους ανθρώπους του, επεκτείνει τις ευλογίες και την εύνοιά του σε όλους τους πιστούς των υπηκόων του, χωρίς διάκριση φυλής ή θρησκείας, δεδομένου suplicele θέμα κατά τη διάρκεια της Τέλος, στους πρόποδες του αυτοκρατορικού θρόνου από θέματα Volokh του, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την τάξη ότι, δυνάμει των δικαιωμάτων του πολίτη, η οποία dânşii απολαμβάνουν την ίδια βάση όπως και άλλες μη μουσουλμανικές θέματα, τις κοινότητές τους να ορίσουν Μουχτάρ (δήμαρχοι), σύμφωνα με τους κανονισμούς δύναμη, που, ως πρακτική για άλλα μέλη της κοινότητας να είναι ίση Volokh δεκτοί από τους κανόνες, το διοικητικό συμβούλιο και οι παραχωρήσεις που χορηγούνται από τις αυτοκρατορικές αρχές, για τους εκπαιδευτικούς που διορίζονται από την κοινότητα ζήτησε την επιθεώρηση των σχολείων και των διατυπώσεων που επιβάλλονται από Αυτοκρατορία νόμους για το άνοιγμα νέων εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το αυτοκρατορικό διάταγμα που είχε διαβιβάσει στις υπηρεσίες για την εκτέλεσή του. »

J. Lahovari, ρουμάνο Υπουργό Εξωτερικών, και τον Michael Vladescu, Υπουργός Δημόσιας Εκπαίδευσης, την Κωνσταντινούπολη συμφώνησε με το διορισμό δύο επιθεωρητών στο σχολείο, και Α. Νικολάου Τάκιτος Balamace για τους Ρουμάνους σχολεία και εκκλησίες στη Μακεδονία, η οποία μέχρι το 1905 θεωρήθηκαν τρέχει Ειδικότερα, η πρακτική της ανοχής.Οθωμανικής εξουσίας στα Ιωάννινα, στο πρόσωπο του Οσμάν πασά, οι δύο επιθεωρητές απαγορεύτηκε και διέταξε το κλείσιμο του σχολείου και εκκλησίας Baias Metova. Μετά το τελεσίγραφο που έστειλε η κατάσταση της Ρουμανίας, απειλώντας να διακόψει διπλωματικές σχέσεις, ο διάσημος σουλτάνος δημοσίευσε ακτινοβολούν (διάταγμα).
Πρακτικό αποτέλεσμα αυτό ήταν καταστροφικό για τις κοινότητες iradele Βλάχων στα Βαλκάνια, ότι το ρουμανικό κράτος να στηρίξει τον πολιτισμό.Αυτή η δίωξη προκάλεσε ακτινοβολούν εθνική τρομοκράτες κομάντος (Ανταρκτική) Ελληνικά περνώντας την εκτέλεση των δολοφονιών μεταξύ των ηγετών Macedo (πάνω από 400 θύματα), αυτό που οδήγησε στη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Ρουμανία (1906-1911).

Iradeaua, ο Σουλτάνος Αβδούλ Χαμίτ μια συγκεκριμένη πράξη υπέρ των Βλάχων στην Ελλάδα, προκειμένου να διασφαλιστεί η αναγνώριση τους ως ξεχωριστή κοινότητα με τα πολιτιστικά τους δικαιώματα και τη δυνατότητα σε συγκεκριμένα φόρουμ, και να παρέχει εκπροσώπηση. Αδιάλλακτης στάσης των Ελλήνων να μην αναγνωρίσουν την ενέργεια αυτή ψηφίστηκε και το Ελληνο-ρουμανικές σχέσεις, φτάνοντας κοντά στο σπάσιμο των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Χαλαρώστε τη σχέση μεταξύ των δύο χωρών έγινε μόνο κατά την παρέμβαση της Ιταλίας και της Γαλλίας, αλλά και πάλι στο προσκήνιο στις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ της Ρουμανίας και η Ελλάδα έγινε από τους Βλάχους ερώτηση αποκλεισμού »στην ημερήσια διάταξη των συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών. Σε ένα θέμα εθνικού ενδιαφέροντος, καθώς και την εθνική υπερηφάνεια, το ρουμανικό κράτος είχε παραχωρήσει … τότε, όπως τώρα. Ύψιστο συμφέρον έγιναν εκείνη την εποχή, Αρουμάνοι στην Ελλάδα για να «θυσιαστούν». Η μοίρα τους δεν είναι καλύτερη σήμερα, παρόλο που η Ελλάδα είναι μέλος της ΕΕ από το 1981.

Μια κριτική στάση προς τους Έλληνες – γνωρίζοντας ότι στη Ρουμανία και έζησε ένα μεγάλο αριθμό Ελλήνων που απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα που εξασφαλίζονται από το Σύνταγμα του 1866 – ήταν το βάπτισμα του ο συγγραφέας Ευγένιος (1874-1933), ευρύτερα γνωστή ως λογοτεχνικό ψευδώνυμο του Jean Bart, συγγραφέας του περίφημου μυθιστορήματος Europolis. Προβληματισμούς της έναντι των αναληφθεισών αυτή τη φορά, χειρόγραφα του, είναι σε Mures County Τμήμα Εθνικών Αρχείων.

Jean Bart είχε ζήσει μεταξύ των Ελλήνων, κάνει παρέα μαζί τους, διέταξε το πλήρωμα του οποίου ήταν μέρος και οι Έλληνες. Θαλάσσιοι λιμένες και ιδιαίτερα στον κόσμο, είχαν την ευκαιρία να γνωρίζουν πολύ καλά και δεν είναι καμία έκπληξη το γεγονός ότι σε πολλά από τα γραπτά του, μερικοί από τους χαρακτήρες του ενσωματώνουν τους Έλληνες. Η ατμόσφαιρα που δημιουργείται από τις εντάσεις του 1905, ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, και την εκτίμησή μας προς τον Έλληνα συγγραφέα έγινε πολύ κρίσιμη. «Η ζωή λιμάνι και το σύνολο του εμπορίου – έγραψε το πρωτότυπο έγγραφο που βρίσκεται στο Κρατικό Αρχείο του Τμήματος Mures County – ήταν σε ελληνικά χέρια. Αυτό εξηγεί τις μεγάλες περιουσίες γίνονται από τους Έλληνες στη Ρουμανία και την έξοδο που δεν έχει σταματήσει ακόμα … Διαβάστε όλα τα λιμάνια του Δούναβη στον κόσμο υπάρχουν μεγάλες ελληνικές καπιταλιστές, αλλά σχετικά λίγες, ενώ στη Ρουμανία, την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ, αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ο μεγάλος αριθμός Οι Έλληνες μετανάστες … είναι αυτές γεννήθηκε και μεγάλωσε εδώ, την εργασία, να κερδίσει, είναι εμπλουτισμένο με τη Ρουμανία, αλλά είναι στρατός και ο πλούτος χύνεται στην Ελλάδα. Καλιφόρνια Δούναβη ήταν Έλληνας … »Σε ένα άλλο πλαίσιο, αλλά στο ίδιο έγγραφο, ο Jean Bart συνεχίσει κρίσιμες εκτιμήσεις τους σχετικά με το ίδιο σημείωμα:« … ήξερα ελληνικά κάτω των 15 ετών των αγοριών γραφείο, barcagii, οι πάροχοι βαγόνια τροφίμων κατέληξε πολυεκατομμυριούχος. Πήγαν στην Ελλάδα, έκανε τα σχολεία και εκκλησίες υπάρχουν, και σήμερα οι βουλευτές και οι πολιτικοί της Ελληνικής Δημοκρατίας … Οι άνθρωποι με δεύτερη πατρίδα. Από μια διαφορετική ζωοτροφών και εξυπηρετεί … »

Advertisements

From → Ιστοριε

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: